Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0452

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008 , koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 227–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 225 - 231

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/452/oj

4.6.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 145/227


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 452/2008,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008,

koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Koulutustilastojen edistämisestä Euroopan unionissa 5 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (2) edellytettiin, että komissio edistää tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa koulutustilastojen kehittämistä.

(2)

Eurooppa-neuvosto sopi Brysselissä 22 ja 23 päivänä maaliskuuta 2005 pidetyssä istunnossaan Lissabonin strategian tarkistamisesta. Se totesi, että Euroopan on uudistettava kilpailukykynsä perustaa, lisättävä kasvupotentiaaliaan ja tuottavuuttaan sekä lujitettava sosiaalista yhteenkuuluvuutta asettamalla etusijalle tieto, innovaatiotoiminta ja inhimillisen pääoman optimointi. Nämä tavoitteet huomioon ottaen kansalaisten työllistyminen, sopeutumiskyky ja liikkuvuus ovat elintärkeitä Euroopalle.

(3)

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan koulutusjärjestelmien on mukauduttava tietoyhteiskunnan vaatimuksiin, korkeamman koulutustason tarpeeseen ja työllisyyden korkeampaan laatuun. Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot ovat erittäin tärkeä perusta poliittiselle päätöksenteolle.

(4)

Elinikäinen oppiminen on avainasemassa kehitettäessä ammattitaitoista, koulutettua ja mukautumiskykyistä työvoimaa. Keväällä 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmissä korostettiin, että inhimillinen pääoma on Euroopan tärkein voimavara. Kasvua ja työllisyyttä koskevissa yhdennetyissä suuntaviivoissa ja jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoissa, jotka neuvosto hyväksyi päätöksellään 2005/600/EY (3), pyritään edistämään Lissabonin strategiaa entistä paremmin sekä ottamaan käyttöön kattavia elinikäisen oppimisen strategioita.

(5)

Koulutusjärjestelmien konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita koskevan neuvoston selvityksen hyväksyminen helmikuussa 2001 ja kyseisen selvityksen seurantaa tällä vuosikymmenellä koskevan työohjelman hyväksyminen helmikuussa 2002 olivat merkittävä askel sitouduttaessa uudenaikaistamaan ja parantamaan jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä. Keskimääräistä eurooppalaista suoritusta kuvaavat indikaattorit ja viitearvot (benchmarks) kuuluvat avoimen koordinointimenetelmän välineisiin, jotka ovat tärkeitä Koulutus 2010 -työohjelman kannalta. Opetusministerit ottivat ratkaisevan askelen toukokuussa 2003 sopimalla viidestä eurooppalaisesta viitearvosta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, korostaen kuitenkin, että viitearvot eivät määritä kansallisia tavoitteita eivätkä vaikuta kansallisten hallitusten tuleviin päätöksiin.

(6)

Neuvosto hyväksyi 24 päivänä toukokuuta 2005 päätelmät uusista koulutusindikaattoreista (4). Kyseisissä päätelmissä neuvosto kehotti komissiota esittämään neuvostolle uusien indikaattorien kehittämistä koskevia strategioita ja ehdotuksia yhdeksällä koulutuksen alueella, ja korosti myös, että uusien indikaattorien kehittämisessä olisi otettava täysin huomioon jäsenvaltioiden vastuu koulutusjärjestelmiensä järjestämisestä ja ettei kyseisestä kehittämisestä saisi aiheutua tarpeetonta hallinnollista tai taloudellista rasitusta asianomaisille organisaatioille ja instituutioille, eikä se saisi aina johtaa edistymisen seurannassa käytettävien indikaattorien määrän kasvuun.

(7)

Lisäksi neuvosto hyväksyi marraskuussa 2004 päätelmät ammatillisen koulutuksen eurooppalaisesta yhteistyöstä ja sopi, että Euroopan tasolla etusijalla olisi oltava ammatillista koulutusta koskevien tilastojen laajuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden parantaminen, jotta pystytään arvioimaan edistymistä.

(8)

Yhteisötason vertailukelpoiset tilastotiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan kehittää koulutuksen ja elinikäisen oppimisen strategioita ja seurata niiden täytäntöönpanon edistymistä. Tilastojen tuottamisen olisi perustuttava yhtenäisiin käsitteisiin ja vertailukelpoisiin tietoihin, jotta voidaan perustaa koulutusta ja elinikäistä oppimista koskeva Euroopan laajuinen yhdenmukaistettu tilastojärjestelmä.

(9)

Tätä asetusta sovellettaessa olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoissa esitetty käsite ”työmarkkinoilla muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden ryhmä”.

(10)

Yritysten ammatillista koulutusta koskevista tilastoista 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1552/2005 (5) mukaisesti komissio (Eurostat) kerää yrityksissä annettavaa ammatillista koulutusta koskevia tietoja. Laajempi säädöskehys on kuitenkin tarpeen varmistamaan sellaisten koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen kestävä tuottaminen ja kehittäminen, jotka kattavat ainakin kaikki alaan liittyvät nykyiset ja suunnitellut toimet. Komissio (Eurostat) kerää jäsenvaltioilta vuotuisia koulutustietoja vapaaehtoisuuteen perustuvasti. Keruu toteutetaan Unescon Tilastoinstituutin (UIS) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa yhteistoimena, johon viitataan tavallisesti nimellä ”UOE-tiedonkeruu”. Komissio (Eurostat) kerää koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tietoja myös muista kotitalouslähteistä, kuten Euroopan unionin työvoimatutkimuksen (6) ja yhteisön tulo- ja elinolotilastojen (7) sekä niihin liittyvien ad hoc -moduulien avulla.

(11)

Koska politiikan muotoileminen ja seuranta koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alalla on luonteeltaan dynaamista ja mukautuu muuttuvaan ympäristöön, tilastoja koskevan sääntelykehyksen olisi tarjottava jonkinlaista joustavuutta rajoitetulla ja valvotulla tavalla siten, että otetaan huomioon siitä vastaajille ja jäsenvaltioille koituva rasite.

(12)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhdenmukaisten tietojen tuottamiseen tarvittavien yhteisten tilastostandardien luominen, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(13)

Yhteisön tilastojen laatimisesta säädetään yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 (8).

(14)

Tällä asetuksella varmistetaan henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden täysimääräinen kunnioittaminen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesti.

(15)

Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta säädetään asetuksessa (EY) N:o 322/97 sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (9).

(16)

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 täytäntöönpanosta tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeuden osalta 17 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 831/2002 (10) säädetään ehdoista, joiden nojalla yhteisön viranomaiselle luovutettujen salassapidettävien tietojen käyttöoikeus voidaan antaa.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (11) mukaisesti.

(18)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta valita ja määritellä kyseisten tilastojen kohteet ja ominaisuudet politiikka- tai teknisten tarpeiden mukaisesti sekä ominaisuuksien jaottelu, seurantajakso ja tulosten toimittamismääräajat sekä laatuvaatimukset, mukaan lukien raportoinnin tarkkuutta ja tietojen laatua koskevat vaatimukset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(19)

Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (12) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu mainitun päätöksen 3 artiklan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella annetaan yhteiset puitteet koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’yhteisön tilastoilla’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan määritelmässä;

b)

’tilastojen tuottamisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklan toisen luetelmakohdan määritelmässä;

c)

’kansallisilla viranomaisilla’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklan kolmannen luetelmakohdan määritelmässä;

d)

’koulutuksella’ järjestettyä ja jatkuvaa kommunikaatiota, joka on suunniteltu saamaan aikaan oppimista (13);

e)

’elinikäisellä oppimisella’ kaikenlaista koko elämän aikana tapahtuvaa oppimistoimintaa, jonka tavoitteena on parantaa henkilökohtaisia, kansalais-, sosiaalisia ja/tai työhön liittyviä tietoja ja taitoja (14);

f)

’mikrotason tiedoilla’ yksittäisiä tilastotietueita;

g)

’salassapidettävillä tiedoilla’ tietoja, joiden perusteella tilastoyksiköt voidaan tunnistaa vain epäsuorasti, asetuksen (EY) N:o 322/97 ja asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 mukaisesti.

3 artikla

Alueet

Tätä asetusta sovelletaan tilastojen tuottamiseen kolmella alueella:

a)

alue 1 sisältää koulutusjärjestelmiä koskevat tilastot;

b)

alue 2 sisältää aikuisten osallistumista elinikäiseen oppimiseen koskevat tilastot;

c)

alue 3 sisältää muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot, kuten inhimillistä pääomaa ja koulutuksen tuomaa sosiaalista ja taloudellista hyötyä koskevat tilastot, jotka eivät kuulu alueeseen 1 tai 2.

Kyseisten alueiden tilastot on tuotettava liitteen mukaisesti.

4 artikla

Tilastotoimet

1.   Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat yhteisön tilastot on tuotettava panemalla täytäntöön seuraavat yksittäiset tilastotoimet:

a)

jäsenvaltiot toimittavat säännöllisesti koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastoja alueisiin 1 ja 2 sovellettavien määräaikojen kuluessa;

b)

käytetään muita tilastojärjestelmiä ja kysely- tai haastattelututkimuksia, jotta saadaan aluetta 3 vastaavia, koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevia tilastollisia lisämuuttujia ja -indikaattoreita;

c)

kehitetään, parannetaan ja päivitetään tilastollisia viitekehyksiä, käsitteitä ja menetelmiä koskevia standardeja ja käsikirjoja;

d)

parannetaan tietojen laatua laatukehyksen mukaisesti kiinnittäen huomiota seuraaviin näkökohtiin:

relevanssi,

tarkkuus,

ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus,

saatavuus ja selkeys,

vertailukelpoisuus, ja

yhtenäisyys.

Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden käytössä olevan tietojen keruu- ja käsittelykapasiteetin sekä käsitteiden ja menetelmien kehittämiskapasiteetin.

Tarvittaessa on otettava erityisesti huomioon kerättyjen tietojen alueelliset näkökohdat. Tarvittaessa tiedot on järjestelmällisesti eriteltävä sukupuolen mukaan.

2.   Komissio (Eurostat) pyrkii aina tilanteen salliessa tekemään yhteistyötä UIS:n, OECD:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa varmistaakseen tietojen vertailukelpoisuuden ja välttääkseen päällekkäisiä toimintoja erityisesti tilastollisten käsitteiden ja menetelmien kehittämisessä ja jäsenvaltioiden suorittamassa tilastojen levittämisessä.

3.   Aina kun tunnistetaan uusia merkittäviä tietotarpeita tai tietojen laatuun liittyviä puutteita sekä ennen jokaista tiedonkeruuta komissio (Eurostat) käynnistää jäsenvaltioiden toteutettavaksi vapaaehtoisia pilottitutkimuksia. Pilottitutkimusten tarkoituksena on arvioida tiedonkeruun toteutettavuutta ottaen huomioon tietojen saatavuus suhteessa keruukustannuksiin ja vastausrasitteeseen. Pilottitutkimukset eivät välttämättä johda vastaaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

5 artikla

Henkilöitä koskevien mikrotietojen toimittaminen

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) otantatutkimuksilla kerättyjä, salassapidettäviä mikrotason tietoja, kun se on yhteisön tilastojen tuottamiseksi tarpeen, niiden salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta annettujen säännösten mukaisesti, jotka vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 322/97 ja asetuksessa (Euratom, ETY) N:o 1588/90. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimitettavista tiedoista ei voida suoraan tunnistaa tilastoyksiköitä (henkilöitä).

6 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, mukaan luettuna toimenpiteet taloudellisen kehityksen sekä tietojen keruuta, toimittamista ja käsittelyä koskevan teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, hyväksytään 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, jotta varmistetaan toimitettavien tietojen korkea laatu:

a)

kunkin alueen kattamien tilastokohteiden ja niiden ominaisuuksien valinta ja määrittely politiikka- tai teknisten tarpeiden mukaisesti;

b)

ominaisuuksien jaottelu;

c)

tarkastelujakso ja tulosten toimittamista koskevat määräajat;

d)

laatuvaatimukset, mukaan lukien vaadittu tarkkuus;

e)

laatuselvityksen puitteet.

Jos nämä toimenpiteet edellyttävät olemassa olevan tiedonkeruun huomattavaa laajentamista tai uusien tiedonkeruiden taikka kysely- tai haastattelututkimusten käyttöönottoa, täytäntöönpanopäätösten on perustuttava kustannushyötyanalyysiin osana kattavaa vaikutus- ja seurausanalyysiä, jossa otetaan huomioon toimenpiteiden hyöty, niistä jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset ja vastaajille koituva rasite.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

kaikkien alueiden osalta oppilaitoksille ja henkilöille mahdollisesti aiheutuva rasite;

b)

kaikkien alueiden osalta 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen pilottitutkimusten tulokset;

c)

alueen 1 osalta komission (Eurostat) viimeisimmät UIS:n ja OECD:n kanssa tehdyt sopimukset, jotka koskevat käsitteitä, määritelmiä, tiedonkeruun muotoja, tietojen käsittelyä ja ajanjaksoja sekä tulosten toimittamisen määräaikoja;

d)

alueen 2 osalta vuosina 2005–2007 tehdyn aikuiskoulutuksen pilottitutkimuksen tulokset ja jatkokehittämistarpeet;

e)

alueen 3 osalta yhteisön olemassa olevien tietolähteiden käytettävyys, soveltuvuus ja oikeudelliset puitteet sen jälkeen, kun kaikki nykyiset tietolähteet on tutkittu perusteellisesti.

3.   Jäsenvaltioille myönnetään tarvittaessa rajoitettuja poikkeuksia ja siirtymäkausia objektiivisin perustein 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

7 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 23 päivänä huhtikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. syyskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.

(2)  EYVL C 374, 30.12.1994, s. 4.

(3)  EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21.

(4)  EUVL C 141, 10.6.2005, s. 7.

(5)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 1.

(6)  Komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1575/2000 mukauttamisesta koulutusta koskevien muuttujien luettelon ja vuodesta 2003 lähtien toimitettavien kyseisiä muuttujia koskevien tietojen koodauksen osalta (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 14).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1983/2003, annettu 7 päivänä marraskuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta ensisijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (EUVL L 298, 17.11.2003, s. 34).

(8)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 322/97.

(10)  EYVL L 133, 18.5.2002, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1000/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 7).

(11)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(13)  Kansainvälisen koulutusluokituksen (International Standard Classification of Education, ISCED) vuoden 1997 version mukaisesti.

(14)  Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, elinikäisestä oppimisesta (EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1).


LIITE

ALUEET

Alue 1: Koulutusjärjestelmät

1.   Tarkoitus

Tämän tiedonkeruun tarkoituksena on hankkia vertailukelpoista tietoa koulutusjärjestelmien keskeisistä piirteistä, erityisesti koulutusohjelmiin osallistumisesta ja koulutuksen loppuun suorittamisesta sekä koulutukseen suunnattujen resurssien määrästä ja tyypistä.

2.   Soveltamisala

Tiedonkeruu kattaa kaiken kansallisen tason koulutustoiminnan riippumatta siitä, mikä on asianomaisten oppilaitosten omistus tai rahoitus (julkinen tai yksityinen, kansallinen tai ulkomainen) tai koulutuksen antotapa. Vastaavasti tiedonkeruut kattavat kaikki opiskelijatyypit ja ikäryhmät.

3.   Kohteet

Tietoja kerätään seuraavista kohteista:

a)

oppilaitokseen ilmoittautuneet opiskelijat, myös opiskelijoiden ominaisuudet;

b)

opiskelunsa aloittaneet;

c)

loppututkinnon suorittaneet ja loppututkinnot;

d)

koulutusmenot;

e)

opetushenkilöstö;

f)

opiskellut vieraat kielet;

g)

luokkakoot.

Näiden tietojen avulla voidaan laskea koulutusjärjestelmien panoksia, prosesseja ja tuloksia koskevia indikaattoreita.

Jäsenvaltioiden on toimitettava asiaankuuluvat tiedot (metatiedot) kansallisten koulutusjärjestelmien erityispiirteistä ja siitä, miten ne vastaavat kansainvälisiä luokituksia samoin kuin kaikki poikkeukset tietopyynnön määrittelyistä sekä kaikki muut tietojen tulkinnan ja vertailukelpoisten indikaattorien laadinnan kannalta olennaiset tiedot.

4.   Toistuvuus

Tilastotiedot ja metatiedot on toimitettava vuosittain, ellei toisin ilmoiteta, komission (Eurostat) ja kansallisten viranomaisten sopimien määräaikojen kuluessa ottaen huomioon komission (Eurostat) viimeisimmät UIS:n ja OECD:n kanssa tekemät sopimukset.

Alue 2: Aikuisten osallistuminen elinikäiseen oppimiseen

1.   Tarkoitus

Tämän kysely- tai haastattelututkimuksen tarkoituksena on hankkia vertailukelpoista tietoa aikuisten osallistumisesta sekä osallistumatta jättämisestä elinikäiseen oppimiseen.

2.   Soveltamisala

Tilastoyksikköinä ovat vähintään ikäryhmiin 25–64 kuuluvat henkilöt. Kun tietoja kerätään kysely- tai haastattelututkimuksen avulla, sijaisvastaajan antamia tietoja on vältettävä aina kun se on mahdollista.

3.   Kohteet

Kysely- tai haastattelututkimuksen kohteet ovat seuraavat:

a)

osallistuminen ja osallistumatta jättäminen oppimistapahtumiin;

b)

näiden oppimistapahtumien ominaisuudet;

c)

itse ilmoitetut taidot;

d)

sosiodemografiset tiedot.

Lisäksi voidaan vapaaehtoisesti kerätä tietoja osallistumisesta sosiaalisiin ja kulttuuritapahtumiin käytettäväksi hyödyllisinä selittävinä muuttujina osallistujien ja osallistumatta jättäneiden profiilien jatkoanalyyseissa.

4.   Tietolähteet ja otoskoko

Tietolähteenä on otantatutkimus. Vastausrasitteen vähentämiseksi voidaan käyttää hallinnollisia tietolähteitä. Vaaditun otoskoon tulee perustua tarkkuusvaatimuksiin, jotka eivät edellytä suurempaa kuin 5 000 henkilön otosta, ja valinta suoritetaan yksinkertaisella satunnaisotannalla. Tiettyjen alaryhmien osalta on näissä rajoissa harkittava erityisotannan käyttöä.

5.   Toistuvuus

Tiedot on kerättävä joka viides vuosi. Ensimmäinen täytäntöönpanovuosi on aikaisintaan vuosi 2010.

Alue 3: Muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot

1.   Tarkoitus

Tämän tiedonkeruun tarkoituksena on hankkia vertailukelpoista tietoa koulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta tukemaan sellaisia yhteisön tason erityispolitiikkoja, jotka eivät sisälly alueeseen 1 tai 2.

2.   Soveltamisala

Muut koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevat tilastot liittyvät seuraaviin näkökohtiin:

a)

koulutusta ja taloutta koskevat tilastot, joita vaaditaan yhteisön tasolla koulutusta, tutkimusta, kilpailukykyä ja kasvua koskevien politiikkojen seurantaan;

b)

koulutusta ja työmarkkinoita koskevat tilastot, joita vaaditaan yhteisön tasolla työvoimapolitiikkojen seurantaan;

c)

koulutusta ja sosiaalista osallisuutta koskevat tilastot, joita vaaditaan yhteisön tasolla köyhyyttä, sosiaalista osallisuutta ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevien politiikkojen seurantaan.

Tarvittavat tiedot hankitaan edellä mainittujen näkökohtien osalta nykyisistä yhteisön tilastolähteistä.


Top