Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0166

Komission asetus (EY) N:o 166/2008, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008 , uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi -valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 154 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 06/09/2015; Kumoaja 32015R1399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/166/oj

23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 166/2008,

tehty 22 päivänä helmikuuta 2008,

uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi -valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee mikro-organismivalmisteen Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 (Toyocerin) uuden käyttötavan hyväksymistä lihakalkkunoiden ruokinnassa lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö hyväksyttiin pysyvästi kahta kuukautta nuorempien porsaiden sekä emakoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 256/2002 (2), porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (3), lihanautojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 255/2005 (4) ja broilerikaniinien ja broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (5).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi lihakalkkunoiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 19 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (6), että mikro-organismivalmisteella Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 (Toyocerin) ei ole haitallisia vaikutuksia kuluttajiin, käyttäjiin eikä ympäristöön. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiseen uuteen eläinryhmään, ja sen käyttö lisää painoa, rehunsyöntiä ja rehun hyväksikäyttöä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 41, 13.2.2002, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1143/2007 (EUVL L 256, 2.10.2007, s. 23).

(3)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1445/2006 (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 22).

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) as a feed additive for turkeys. Annettu 19. syyskuuta 2007. The EFSA Journal (2007), 549, s. 1–11.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus cereus var. toyoi -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analyysimenetelmä (1)

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla esikuumennetuista rehunäytteistä ja tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Lihakalkkunat

0,2 × 109

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät sallittuja kokkidiostaatteja: monensiininatrium, lasalosidinatrium, robenidiini, halofuginoni, diklatsuriili ja maduramisiiniammonium.

14. maaliskuuta 2018


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top