EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0100

Komission asetus (EY) N:o 100/2008, annettu 4 päivänä helmikuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta

OJ L 31, 5.2.2008, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 27 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/100/oj

5.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 100/2008,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta näytekokoelmien sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaan liittyvien tiettyjen muodollisuuksien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan i ja iii alakohdan sekä 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan panna täytäntöön tietyt CITES-yleissopimuksen 13. ja 14. osapuolikokouksessa hyväksytyt päätöslauselmat, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 865/2006 (2) olisi lisättävä tiettyjä säännöksiä.

(2)

Kauttakulkua ja uudelleenlastausta koskevassa CITES-päätöslauselmassa Conf. 9.7 (Rev. CoP13) ja lupia ja todistuksia koskevassa CITES-päätöslauselmassa Conf. 12.3 (Rev. CoP13) määrätään erityismenettelyistä, joilla helpotetaan näytekokoelmien kuljettamista rajojen yli silloin kun niitä kuljetetaan ATA-carnet'lla sellaisena kuin se on määritetty tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3). Jotta Euroopan yhteisössä toimiville kaupallisille toimijoille varmistettaisiin näytekokoelmien kuljettamista varten samanlaiset olosuhteet kuin muille CITES-yleissopimuksen sopimuspuolille, on tarpeen sisällyttää kyseisiä menettelyjä koskevat säännökset yhteisön lainsäädäntöön.

(3)

Lupia ja todistuksia koskeva CITES-päätöslauselma Conf. 12.3 (Rev. CoP13) mahdollistaa sen, että lupia voidaan myöntää takautuvasti henkilökohtaisille tavaroille ja kotiesineistölle, jos hallintoviranomaiselle osoitetaan, että on tapahtunut tahaton virhe ja kyseessä ei ollut harhautustarkoitus, ja päätöslauselmassa vaaditaan sopimuspuolia ilmoittamaan tällaisista luvista sihteeristölle toimitettavissa kaksivuotiskertomuksissa. Tätä varten olisi annettava säännökset, jotta voidaan varmistaa riittävä joustavuus ja vähentää henkilökohtaisiin tavaroihin ja kotiesineistöön liittyvää hallinnollista taakkaa.

(4)

CITES-päätöslauselmassa Conf. 13.6, joka koskee yleissopimusta edeltävältä ajalta olevia yksilöitä koskevan VII artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa, määritellään ”yleissopimusta edeltävältä ajalta olevat yksilöt” ja selvennetään päivämääriä, joiden perusteella määritetään se, pidetäänkö yksilöä ”yleissopimusta edeltävältä ajalta olevana yksilönä”. Selkeyden vuoksi nämä säännökset olisi sisällytettävä yhteisön lainsäädäntöön.

(5)

Henkilökohtaisten tavaroiden ja kotiesineistön kaupan valvontaa koskevassa CITES-päätöslauselmassa Conf. 13.7 (Rev. CoP14) esitetään luettelo lajeista, joiden osalta ei vaadita asiakirjoja sellaisten yksilöiden vientiä ja tuontia varten, jotka ovat henkilökohtaisia tavaroita ja kotiesineistöä, kun niiden määrä ei ylitä tiettyä rajaa. Luettelo sisältää jättiläissimpukoita ja merihevosia sekä kaviaarin vähennettyä määrää koskevat uudet poikkeukset, jotka olisi pantava täytäntöön.

(6)

Sampikaloja koskevassa CITES-päätöslauselmassa Conf. 12.7 (Rev. CoP14) esitetään erityisolosuhteet, joissa sopimuspuolet voivat sallia kaviaarin tuonnin, viennin ja jälleenviennin. Vilpin vähentämiseksi nämä säännökset olisi sisällytettävä yhteisön lainsäädäntöön.

(7)

CITES-yleissopimuksen 14. osapuolikokouksessa päivitettiin vakiintuneet nimistölähteet, joita käytetään tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa, ja CITES-yleissopimuksen liitteissä luetellut eläinlajit järjestettiin uudelleen niin, että lahkot, heimot ja suvut esitetään aakkosjärjestyksessä. Nämä muutokset on otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII ja liitteessä X.

(8)

CITES-yleissopimuksen osapuolikokous on hyväksynyt lomakkeen yleissopimuksen VIII artiklan 7 kohdan b alakohdassa edellytettäviä kaksivuotiskertomuksia varten. Toimittaessaan kaksivuotiskertomuksiaan jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi käytettävä kaksivuotiskertomuksen lomaketta yleissopimuksen mukaan edellytettävien tietojen osalta sekä lisälomaketta asetuksen (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o 865/2006 mukaan edellytettävien tietojen osalta.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 865/2006 täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että sen säännöksiä toimituskohtaisista todistuksista olisi muutettava, jotta voidaan varmistaa suurempi joustavuus kyseisten todistusten käytössä ja mahdollistaa niiden käyttö muissa jäsenvaltioissa kuin todistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa.

(10)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

’hankintapäivällä’ päivää, jona yksilö on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntynyt vankeudessa tai lisätty keinotekoisesti tai, jos kyseistä päivää ei tiedetä tai sitä ei voida todistaa, jokin myöhempi ja todistettavissa oleva päivä, jona se ensimmäisen kerran tuli jonkun henkilön haltuun;”

b)

Korvataan 7 alakohta seuraavasti:

”7)

’toimituskohtaisilla todistuksilla’ 48 artiklan mukaisesti myönnettäviä todistuksia, jotka ovat voimassa ainoastaan yhden tai usean eritellyn toimituksen osalta;”

c)

Lisätään 9 ja 10 alakohta seuraavasti:

”9)

’näytekokoelmalla’ laillisesti hankittujen kuolleiden yksilöiden, niiden osien ja johdannaisten kokoelmaa, jota kuljetetaan rajojen yli esittelytarkoituksissa;

10)

’yleissopimusta edeltävältä ajalta olevalla yksilöllä’ yksilöä, joka on hankittu ennen kuin kyseinen laji ensimmäisen kerran sisällytettiin yleissopimuksen liitteisiin.”

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lomakkeiden, joille laaditaan tuontiluvat, vientiluvat, jälleenvientitodistukset, henkilökohtaista omistusta koskevat todistukset, näytekokoelmatodistukset sekä näitä asiakirjoja koskevat hakemukset, on oltava kansalliseen käyttöön varattua tilaa lukuun ottamatta liitteessä I olevan mallin mukaisia.”

3)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Lomakkeet on täytettävä siten, että teksti on koneella kirjoitettua.

Hakemukset, jotka koskevat tuonti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuksia, asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia, henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia, näytekokoelmatodistuksia ja kiertävien näyttelyjen todistuksia, sekä tuonti-ilmoitukset, lisälehdet ja nimilaput voidaan kuitenkin täyttää kuulakärkikynällä selvällä käsialalla suuraakkosin.”

4)

Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Kasviyksilöitä koskevien lupien, todistusten ja hakemusten erityinen sisältö

Jos kasviyksilöihin ei enää voida soveltaa yleissopimuksen määräyksiä tai asetuksen (EY) N:o 338/97 säännöksiä koskevia poikkeuksia, jotka perustuvat kyseisen asetuksen liitteessä olevien liitteiden A, B, C ja D tulkintaa koskevaan tekstiin ja joiden nojalla yksilöt on laillisesti viety ja tuotu, tämän asetuksen liitteessä I ja III olevien lomakkeiden kohdassa 15, liitteessä II olevien lomakkeiden kohdassa 4 ja liitteessä V olevien lomakkeiden kohdassa 10 ilmoitettava maa voi olla se maa, jossa edellytykset soveltaa yksilöihin poikkeusta päättyivät.

Näissä tapauksissa kohdassa, joka luvassa tai todistuksessa on varattu ’erityisehdoille’, on ilmoitettava ’Laillisesti tuotu CITES-säännöksiä koskevan poikkeuksen nojalla’ ja täsmennettävä, mihin poikkeukseen viitataan.”

5)

Lisätään 7 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kolmansien maiden myöntämät luvat ja todistukset, joissa alkuperätunnus on ’O’, voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne koskevat yksilöitä, jotka ovat 1 artiklan 10 kohdassa esitetyn ’yleissopimusta edeltävältä ajalta olevien yksilöiden’ määritelmän mukaisia, ja niissä esitetään joko yksilöiden hankintapäivä tai ilmoitus siitä, että yksilöt on hankittu ennen tiettyä päivää.”

6)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Yksilöiden lähetykset

Erillinen tuontilupa, tuonti-ilmoitus, vientilupa tai jälleenvientitodistus myönnetään kullekin sellaiselle lähetykselle, jossa yksilöitä lähetetään yhdessä yhden lastin osana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31, 38 ja 44 b artiklan soveltamista.”

7)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”10 artikla

Vienti- ja tuontilupien, jälleenvientitodistusten, kiertävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten ja näytekokoelmien todistusten voimassaolo”

b)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, joka on peräisin vientikiintiöiden alaisuuteen kuuluvista jaetuista kalakannoista ja jolla on vientilupa, myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuontilupien voimassaoloaika ei saa ylittää sen kiintiövuoden viimeistä päivää, jona kaviaari on hankittu ja käsitelty, tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 12 kuukauden kauden viimeistä päivää sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, jolla on jälleenvientitodistus, myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuontilupien voimassaoloaika ei saa ylittää alkuperäisen vientiluvan myöntämisestä alkavan 18 kuukauden kauden viimeistä päivää tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 12 kuukauden kauden viimeistä päivää sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.”

c)

Lisätään 2 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Sellaiselle sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille, joka on peräisin vientikiintiöiden alaisuuteen kuuluvista jaetuista kalakannoista, myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vientilupien voimassaoloaika ei saa ylittää sen kiintiövuoden viimeistä päivää, jona kaviaari on hankittu ja käsitelty, tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden kauden viimeistä päivää sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaarille myönnettävien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen jälleenvientitodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää vastaavan alkuperäisen vientiluvan myöntämisestä alkavan 18 kuukauden kauden viimeistä päivää tai ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden kauden viimeistä päivää sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.”

d)

Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a.   Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan ja 2 kohdan toisen alakohdan soveltamista varten kiintiövuodella tarkoitetaan CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen sopimaa kiintiövuotta.”

e)

Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Tämän asetuksen 44 a artiklan mukaisesti myönnettävien näytekokoelmatodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää kuutta kuukautta. Näytekokoelmatodistuksen voimassaoloajan päättymispäivä ei saa olla siihen liittyvän ATA-carnet'n voimassaoloajan päättymispäivää myöhäisempi.”

f)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kun 1, 2, 3 ja 3 a kohdassa tarkoitettujen lupien ja todistusten voimassaoloaika on päättynyt, niitä pidetään mitättöminä.”

g)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Haltijan on viipymättä palautettava luvan myöntäneelle hallintoviranomaiselle alkuperäiskappale ja kaikki muut lupakappaleet tuontiluvasta, vientiluvasta, jälleenvientitodistuksesta, kiertävän näyttelyn todistuksesta, henkilökohtaista omistusta koskevasta todistuksesta tai näytekokoelmatodistuksesta, jota ei ole käytetty tai joka ei ole enää voimassa tai pätevä.”

8)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e)

kun kohdassa 20 määritellyt erityisehdot eivät enää täyty.”

b)

Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kun toimituskohtainen todistus myönnetään usean toimituksen sallimiseksi, se on voimassa ainoastaan todistuksen myöntävän jäsenvaltion alueella. Kun toimituskohtaisia todistuksia käytetään jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin todistuksen myöntävässä jäsenvaltiossa, ne on myönnettävä ainoastaan yhteen toimitukseen ja niiden on oltava voimassa vain kyseistä toimitusta varten. Kohdassa 20 on ilmoitettava, koskeeko todistus yhtä vai useaa toimitusta, sekä jäsenvaltio (tai jäsenvaltiot), jonka (tai joiden) alueella se on voimassa.”

c)

Korvataan 4 kohdan toinen alakohta uudella 5 kohdalla seuraavasti:

”5.   Asiakirjat, joiden voimassaolo lakkaa tämän artiklan mukaisesti, on palautettava viipymättä asiakirjat myöntäneelle hallintoviranomaiselle, joka voi tarvittaessa myöntää todistuksen, jossa otetaan 51 artiklan mukaisesti huomioon vaaditut muutokset.”

9)

Muutetaan 15 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Kun kyseessä ovat henkilökohtaisina tavaroina tai kotiesineistönä tuotavat tai (jälleen)vietävät yksilöt, joihin sovelletaan luvun XIV säännöksiä, tai henkilökohtaisessa omistuksessa olevat eläimet, jotka on hankittu laillisesti ja joita pidetään henkilökohtaisesti muita kuin kaupallisia tarkoituksia varten, 1 kohdassa säädettyä poikkeusta sovelletaan myös, jos jäsenvaltion toimivaltainen hallintoviranomainen kuultuaan asiaa käsittelevää valvontaviranomaista on vakuuttunut siitä, että kyseessä on tahaton virhe eikä harhautustarkoitus ja että kyseisten yksilöiden tuonti ja (jälleen)vienti on asetuksen (EY) N:o 338/97, yleissopimuksen ja kolmannen maan asiaa koskevan lainsäädännön mukaista.”

b)

Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Niiden yksilöiden osalta, joille myönnetään tuontilupa 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta on kiellettyä kuuden kuukauden ajan luvan myöntämispäivästä eikä tänä aikana myönnetä kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa mainittuja poikkeuksia liitteessä A luetelluille lajeille.

Tuontilupiin, jotka on myönnetty 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille ja kyseisen asetuksen liitteessä A lueteltujen lajien 4 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille yksilöille, lisätään kohtaan 23 ilmoitus ’Poiketen asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 ja 5 kohdasta kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta on kiellettyä vähintään kuuden kuukauden ajan tämän luvan myöntämispäivästä’.”

10)

Lisätään 20 a artikla seuraavasti:

”20 a artikla

Tuontilupahakemusten hylkääminen

Jäsenvaltioiden on hylättävä tuontilupahakemukset, jotka koskevat jaetuista kalakannoista peräisin olevien sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria ja lihaa, ellei lajeille ole asetettu vientikiintiöitä CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen hyväksymän menettelyn mukaisesti.”

11)

Lisätään 26 a artikla seuraavasti:

”26 a artikla

Vientilupahakemusten hylkääminen

Jäsenvaltioiden on hylättävä vientilupahakemukset, jotka koskevat jaetuista kalakannoista peräisin olevien sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria ja lihaa, ellei lajeille ole asetettu vientikiintiöitä CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen hyväksymän menettelyn mukaisesti.”

12)

Korvataan 31 artiklan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti todistuksena, jonka ainoana tarkoituksena on sallia yksilöiden julkinen näytteillepano kaupallisia tarkoituksia varten.”

13)

Korvataan 36 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 20 on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:

’Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale’ tai ’Tällä todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäiskappale, jonka numero on xxxx’.”

14)

Korvataan 44 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 23 on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:

’Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale’ tai ’Tällä todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäiskappale, jonka numero on xxxx’.”

15)

Lisätään 44 artiklan jälkeen VIII a luku seuraavasti:

”VIII a   LUKU

NÄYTEKOKOELMATODISTUKSET

44 a artikla

Myöntäminen

Jäsenvaltiot voivat myöntää näytekokoelmia varten näytekokoelmatodistuksia sillä edellytyksellä, että kokoelmalla on voimassa oleva ATA-carnet ja se sisältää asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, B tai C lueteltujen lajien yksilöitä, niiden osia tai johdannaisia.

Ensimmäisen kohdan soveltamiseksi liitteessä A lueteltujen lajien, niiden osien ja johdannaisten on oltava tämän asetuksen luvun XIII säännösten mukaisia.

44 b artikla

Käyttö

Sillä edellytyksellä, että näytekokoelmatodistuksen kattamalla näytekokoelmalla on voimassa oleva ATA-carnet, 44 a artiklan mukaisesti myönnettyä todistusta voidaan käyttää seuraavasti:

1)

tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;

2)

vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan mukaisesti, jos määrämaa tunnustaa ATA-carnet't ja sallii niiden käytön;

3)

asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti todistuksena, jonka ainoana tarkoituksena on sallia yksilöiden julkinen näytteillepano kaupallisia tarkoituksia varten.

44 c artikla

Myöntävä viranomainen

1.   Jos näytekokoelma on peräisin yhteisöstä, näytekokoelmatodistuksen myöntää sen jäsenvaltion hallintoviranomainen, josta näytekokoelma on peräisin.

2.   Jos näytekokoelma on peräisin kolmannesta maasta, näytekokoelmatodistuksen myöntää ensimmäisen määräjäsenvaltion hallintoviranomainen, ja todistus myönnetään kyseisen kolmannen maan myöntämän vastaavan asiakirjan perusteella.

44 d artikla

Vaatimukset

1.   Näytekokoelmatodistuksen kattama näytekokoelma on tuotava takaisin yhteisöön ennen todistuksen voimassaolon päättymispäivää.

2.   Näytekokoelmatodistuksen kattamia yksilöitä ei saa myydä tai muutoin siirtää toiselle kokoelman ollessa todistuksen myöntäneen valtion alueen ulkopuolella.

3.   Näytekokoelmatodistusta ei voi siirtää toiselle. Jos näytekokoelmatodistuksen kattamat yksilöt varastetaan tai ne tuhoutuvat tai katoavat, on asiasta viipymättä ilmoitettava todistuksen myöntäneelle hallintoviranomaiselle ja sen maan hallintoviranomaiselle, jossa tämä tapahtui.

4.   Näytekokoelmatodistuksesta on käytävä ilmi, että tarkoituksena on ’muu: näytekokoelma’ ja sen kohdassa 23 on oltava yhdessä sen kanssa esitettävän ATA-carnet'n numero.

Todistuksen kohdassa 23 tai asianmukaisessa todistuksen liitteessä on oltava seuraava teksti:

’Näytekokoelma, ATA-carnet'n numero xxx

Tämä todistus kattaa näytekokoelman ja on voimassa ainoastaan, jos yhdessä sen kanssa esitetään voimassa oleva ATA-carnet. Tätä todistusta ei voi siirtää toiselle. Näytekokoelmatodistuksen kattamia yksilöitä ei saa myydä tai muutoin siirtää toiselle kokoelman ollessa todistuksen myöntäneen valtion alueen ulkopuolella. Tätä todistusta voidaan käyttää (jälleen)vientiin [ilmoittakaa (jälleen)vientimaa] [ilmoittakaa maat, joissa käydään] kautta esittelytarkoituksiin sekä tuontiin takaisin [ilmoittakaa (jälleen)vientimaa].’

5.   Kun kyse on näytekokoelmatodistuksista, jotka myönnetään 44 c artiklan 2 kohdan mukaisesti, tämän artiklan 1 ja 4 kohtaa ei sovelleta. Tällaisissa tapauksissa todistuksen kohdassa 23 on oltava seuraava teksti:

’Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos yhdessä sen kanssa esitetään alkuperäiskappale CITES-asiakirjasta, jonka jokin kolmas maa on myöntänyt CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen vahvistamien määräysten mukaisesti.’

44 e artikla

Hakemukset

1.   Näytekokoelmatodistuksen hakijan on soveltuvin osin täytettävä hakemuslomakkeen kohdat 1, 3, 4 ja 7–23 sekä alkuperäiskappaleen ja kaikkien muiden kappaleiden kohdat 1, 3, 4 ja 7–22. Kohdassa 1 ja 3 olevien merkintöjen on oltava samanlaiset. Kohdassa 23 on lueteltava maat, joissa kokoelman on määrä käydä.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake täytetään.

2.   Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat, tai 44 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ensimmäisen määräjäsenvaltion hallintoviranomaiselle, ja sen yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjatodisteet, jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi ratkaista voidaanko todistus myöntää.

Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.

3.   Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

44 f artikla

Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle

1.   Kun on kyse 44 c artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetystä näytekokoelmatodistuksesta, todistuksen haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan on luovutettava todentamista varten kyseisen todistuksen alkuperäiskappale (lomake 1) ja sen jäljennös sekä tarvittaessa haltijan kappale (lomake 2) ja luvan myöntäneelle viranomaiselle palautettava kappale (lomake 3) sekä voimassa olevan ATA-carnet'n alkuperäiskappale asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle tullitoimipaikalle.

Kun tullitoimipaikka on käsitellyt ATA-carnet'n asetukseen (ETY) N:o 2454/93 sisältyvien tullimääräysten mukaisesti ja tarvittaessa merkinnyt ATA-carnet'n numeron näytekokoelmatodistuksen alkuperäiskappaleeseen ja jäljennökseen, sen on palautettava alkuperäiset asiakirjat haltijalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle, tehtävä merkinnät näytekokoelmatodistuksen alkuperäkappaleen jäljennökseen ja toimitettava se asianomaiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mukaisesti.

Kuitenkin kun kokoelma viedään yhteisöstä ensimmäisen kerran, tullitoimipaikan on kohdan 27 täytettyään palautettava näytekokoelmatodistuksen alkuperäiskappale (lomake 1) ja haltijan kappale (lomake 2) haltijalle tai tämän valtuuttamalle edustajalle ja toimitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle palautettava kappale (lomake 3) 45 artiklan mukaisesti.

2.   Kun on kyse 44 c artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetystä näytekokoelmatodistuksesta, sovelletaan tämän artiklan 1 kohtaa paitsi, että haltijan tai tämän valtuuttaman edustajan on esitettävä todentamista varten myös kolmannen maan myöntämän todistuksen alkuperäiskappale.

44 g artikla

Korvaaminen

Kadonneen, varastetun tai tuhoutuneen näytekokoelmatodistuksen voi korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen.

Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä todistuksella, ja sen kohtaan 23 on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:

’Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen kaksoiskappale’ tai ’Tällä todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäiskappale, jonka numero on xxxx’.”

16)

Korvataan 57 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, (jälleen)vientiasiakirjaa tai tuontilupaa ei tarvitse esittää, jos yhteisöön tuodaan tai jälleentuodaan seuraavia asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltuihin lajeihin liittyviä tuotteita:

a)

enintään 125 grammaa sampikalojen (Acipenseriformes spp.) kaviaaria henkilöä kohti pakkauksissa, jotka on yksilöllisesti merkitty 66 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b)

enintään kolme kaktuskasveista (Cactaceae spp.) valmistettua sadekeppiä henkilöä kohti;

c)

enintään neljä kuollutta krokotiililajeista (Crocodylia spp.) muokattua yksilöä (lukuun ottamatta lihaa ja metsästysmuistoja) henkilöä kohti;

d)

enintään kolme siipikotilon (Strombus gigas) kuorta henkilöä kohti;

e)

merihevosia (Hippocampus spp.) enintään neljä kuollutta yksilöä henkilöä kohti;

f)

jättiläissimpukan (Tridacnidae spp.) kuoria enintään kolme yksilöä henkilöä kohti, yhteensä enintään kolme kg; yksilöksi katsotaan yksi kokonainen kuori tai kaksi yhteensopivaa puolikasta.”

17)

Korvataan 58 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, (jälleen)vientiasiakirjaa ei tarvitse esittää, kun yhteisöstä viedään tai jälleenviedään 57 artiklan 5 kohdan a–f alakohdassa lueteltuja tuotteita.”

18)

Korvataan 66 artiklan 6 ja 7 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 64 ja 65 artiklassa tarkoitetut yksilöt on merkittävä CITES-yleissopimuksen osapuolikokouksen kyseisille yksilöille hyväksymää tai suosittelemaa menetelmää käyttäen ja erityisesti 57 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, 64 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, 64 artiklan 2 kohdassa ja 65 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kaviaaria sisältävät pakkaukset on merkittävä kukin kertakäyttöisellä lipukkeella, jollainen on kiinnitetty jokaiseen ensisijaiseen pakkaukseen. Jos kertakäyttöinen lipuke ei sinetöi pakkausta, on kaviaari pakattava siten, että pakkauksen mahdollinen avaaminen voidaan havaita silmämääräisesti.

7.   Ainoastaan sellaisilla käsittely- ja (uudelleen)pakkauslaitoksilla, joilla on jäsenvaltion hallintoviranomaisen myöntämä lupa, on oikeus käsitellä, pakata tai uudelleenpakata kaviaaria vientiä, jälleenvientiä tai yhteisön sisäistä kauppaa varten.

Luvan saaneilta (uudelleen)pakkauslaitoksilta on edellytettävä riittävää kirjanpitoa, josta käyvät soveltuvin osin ilmi tuodun, viedyn, jälleenviedyn, paikan päällä tuotetun tai varastoidun kaviaarin määrät. Tämän kirjanpidon on oltava asianomaisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen saatavilla tarkastusta varten.

Kyseisen hallintoviranomaisen on annettava kullekin tällaiselle käsittely- tai (uudelleen)pakkauslaitokselle yksilöllinen rekisteritunnus.

Luettelo laitoksista, joille on myönnetty lupa tämän kohdan mukaisesti, sekä luettelon mahdolliset muutokset on toimitettava yleissopimuksen sihteeristölle ja komissiolle.

Tämän kohdan soveltamista varten kaviaaria tuottavien vesiviljelytoimijoiden katsotaan kuuluvan käsittelylaitoksiin.”

19)

Muutetaan 69 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 5 kohtaan f alakohta seuraavasti:

”f)

tapauksista, joissa vientiluvat ja jälleenvientitodistukset on myönnetty takautuvasti asetuksen 15 artiklan mukaisesti.”

b)

Lisätään 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön antaman kaksivuotiskertomuksen lomakkeen, sellaisena kuin se on komitean muuttamana, mukaisesti joka toinen vuosi 15 päivään kesäkuuta mennessä kaksivuotiskaudelta, joka on päättynyt edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä.”

20)

Korvataan 71 artiklan otsikko seuraavasti:

”71 artikla

Tuontilupahakemusten hylkääminen rajoitusten asettamisen jälkeen”.

21)

Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteen I tekstillä.

22)

Korvataan liite X tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1332/2005 (EUVL L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE I

”LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

ELÄIMET

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [kaikki nisäkkäät lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, ja jäljempänä mainittujen lajien nimiä]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [Loxodonta africana ja Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [lintujen lahkojen ja heimojen nimet]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-sivusto) [kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja eliösystematiikan osia]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [Psittacus intermedia ja Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [Calumma vatosoa ja Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) valmisteltu CITES-yleissopimuksen nimistökomitean pyynnöstä (CITES-sivusto, asiakirja NC2006 Doc. 8) [Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES-sivusto) [Testudines, lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, sekä muuttuminen Morelia kinghorni -lajiksi]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [Python breitensteini ja Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — lukuun ottamatta seuraavien tunnistamista lajiksi: Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — lukuun ottamatta Acrantophis-, Sanzinia-, Calabaria- ja Lichanura-sukujen säilyttämistä ja Epicrates maurus -suvun tunnistamista lajiksi]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [Sauria-suvun heimojen rajaaminen]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines-lahkon nimet, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [Uromastyx-suku]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versio 3.0, 7. päivästä huhtikuuta 2006 (CITES-sivusto) [Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [kaikki kalalajit]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum 55: 113-116. [Hippocampus]

Lourie, S. A. and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0-9534693-0-1 (toisesta painoksesta saatavilla CD-ROM). [Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [Pandinus-suvun skorpionit]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), versio 6.5 7. päivästä huhtikuuta 2006 (CITES-sivusto) [Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [Ornithoptera-, Trogonoptera- ja Troides-sukujen linnunsiipiperhoset]

KASVIT

The Plant-Book, second edition, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (korjattu painos 1998) [kaikkien asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä lueteltujen kasvien sukujen nimet, paitsi jos ne korvataan sopimusosapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [sukujen nimien synonyymit, joita ei ole mainittu teoksessa The Plant-Book, paitsi jos ne korvataan jäljempänä olevissa kohdissa tarkoitetuilla sopimusosapuolikokouksessa vahvistetuilla nimiluetteloilla].

World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajien nimiin.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantaisaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cyclamen-suvun (Primulaceae) sekä Galanthus- ja Sternbergia-sukujen (Liliaceae) lajien nimiin.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantaisaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dionaea-, Nepenthes- ja Sarracenia-lajien nimiin.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland (CITES-sivusto), jonka nimistökomitea on hyväksynyt; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Aloe- ja Pachypodium-sukujen lajien nimiin.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Taxus-suvun lajien nimiin.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien sukujen lajien nimiin: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); ja Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001) & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan tiettyihin tyräkkikasvien lajien nimiin.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dicksonia-suvun lajien nimiin.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Hoodia-suvun lajien nimiin.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#. (CITES-sivusto); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Guaiacum-suvun lajien nimiin.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES-sivusto); julkaisu ja sen ajantasaistetut, nimistökomitean hyväksymät laitokset; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Bulbophyllum-suvun lajien nimiin.

Checklist of CITES species -julkaisua (2005, 2007 ja ajantasaistettuja laitoksia), jonka on julkaissut YK:n ympäristöohjelman maailman suojelualueiden seurantakeskus (UNEP-WCMC), voidaan käyttää epävirallisena yleislähteenä. Se sisältää sopimusosapuolikokouksen hyväksymät tieteelliset nimet niille eläinlajeille, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä, sekä epävirallisen yhteenvedon tiedoista, jotka sisältyvät CITES-nimistöä varten hyväksyttyihin vakiintuneisiin nimistölähteisiin.”


LIITE II

”LIITE X

62 ARTIKLAN 1 ALAKOHDASSA TARKOITETUT ELÄINLAJIT

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis”


Top