EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0018

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 21 päivänä marraskuuta 2008 , väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin (EKP/2008/18)

OJ L 314, 25.11.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/880/oj

25.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/14


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2008,

väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin

(EKP/2008/18)

(2008/880/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan, yhdessä perussäännön 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 18.2 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voitaisiin väliaikaisesti edistää likviditeetin myöntämistä eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolille, on tarpeen väljentää vakuuskelpoisuutta määrittäviä ehtoja niiden vakuuksien osalta, joita eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolet antavat eurojärjestelmälle likviditeetin vakuudeksi. Vakuuskelpoisuutta määrittävistä ehdoista säädetään eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2000/7 (1).

(2)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 15 päivänä lokakuuta 2008 eurojärjestelmän operaatioissa käytettävien vakuuksien kelpoisuusvaatimuksia koskevien sääntöjen väliaikaisesta väljentämisestä. EKP:n neuvosto päätti lisäksi, että kyseisen päätöksen voimaantulopäivästä sekä väljennettyjä vakuuskelpoisuusvaatimuksia koskevista muista toimenpiteistä ilmoitettaisiin mahdollisimman pian,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Tiettyjen vakuuskelpoisuusvaatimusten väljentäminen

1.   Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I (jäljempänä ’yleisasiakirja’) määriteltyjä vakuuskelpoisuusvaatimuksia väljennetään 2–7 artiklan mukaisesti.

2.   Mikäli näiden suuntaviivojen ja yleisasiakirjan säännökset, sellaisina kuin kansalliset keskuspankit ovat panneet ne täytäntöön kansallisella tasolla, poikkeavat toisistaan, sovelletaan ensin mainittuja. Kansalliset keskuspankit soveltavat edelleen kaikkia yleisasiakirjan säännöksiä muuttamattomina, ellei näissä suuntaviivoissa säädetä toisin.

2 artikla

Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Japanin jenin määräisten vakuuksien vakuuskelpoisuus

1.   Yleisasiakirjan 6.2.1 kohdassa kuvatut jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, jos ne ovat Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan tai Japanin jenin määräisiä, kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi edellyttäen, että i) ne on laskettu liikkeeseen ja niitä säilytetään / ne toimitetaan euroalueella; ja ii) niiden liikkeeseenlaskija on sijoittautunut Euroopan talousalueelle.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 8 prosentin suuruista lisäaliarvostusta kaikkiin tällaisiin jälkimarkkinakelpoisiin velkainstrumentteihin.

3 artikla

Syndikoitujen lainojen vakuuskelpoisuus

1.   Syndikoidut lainat kelpaavat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi vain edellyttäen, että ne ovat yleisasiakirjan 6.2.2 ja 6.3.3 kohdan sekä liitteen 7 mukaisia.

2.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista syndikoidut lainat, joihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakia ja jotka on väliaikaisista muutoksista vakuuskelpoisuutta koskeviin sääntöihin 23 päivänä lokakuuta 2008 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen EKP/2008/11 täytäntöönpanosta 14 päivänä marraskuuta 2008 tehdyssä päätöksessä EKP/2008/15 (2) olevien vaatimusten mukaisesti 30 päivään marraskuuta 2008 mennessä hyväksytty vakuuksiksi eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa, säilyttävät vakuuskelpoisuutensa sen eurojärjestelmän rahapoliittisen operaation keston ajan, jota varten ne on hyväksytty.

4 artikla

Sellaisten luottolaitosten liikkeeseen laskemien velkainstrumenttien vakuuskelpoisuus, joilla käydään kauppaa tietyillä ei-säännellyillä markkinapaikoilla

1.   Luottolaitosten liikkeeseen laskemat velkainstrumentit, joilla käydään kauppaa tietyillä EKP:n määrittelemillä ei-säännellyillä markkinapaikoilla, ovat eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuuskelpoisia.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 5 prosentin suuruista lisäaliarvostusta kaikkiin tällaisiin velkainstrumentteihin.

5 artikla

Vähintään luottokelpoisuusluokkaan ”BBB-” kuuluvien vakuuksien vakuuskelpoisuus

1.   Eurojärjestelmässä sovelletaan luottokelpoisuusluokkaa ”BBB-” vastaavaa vähimmäisvaatimusta, kun arvioidaan vakuuskelpoisten omaisuuserien luottokelpoisuutta eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa. Tätä luottokelpoisuusvaatimusten muutosta sovelletaan sekä jälkimarkkinakelpoisiin että ei-jälkimarkkinakelpoisiin omaisuuseriin lukuun ottamatta yleisasiakirjan 6.3 kohdassa kuvattuja omaisuusvakuudellisia arvopapereita, joiden osalta korkean luottokelpoisuuden vaatimus säilyy muuttumattomana.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 5 prosentin suuruista lisäaliarvostusta kaikkiin vakuuskelpoisiin omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on huonompi kuin ”A-”.

6 artikla

Sellaisten etuoikeudeltaan huonompien omaisuuserien vakuuskelpoisuus, joiden vakuutena on hyväksyttävä takaus

1.   Yleisasiakirjan 6.2.1 kohdassa kuvattua vaatimusta, jonka mukaan eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuutena käytettävien jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien etuoikeus ei saa olla muita etuoikeuksia huonompi, ei sovelleta, kun vakavarainen takaaja antaa näistä omaisuuseristä yleisasiakirjan 6.3.2 kohdassa tarkemmin määritellyn ehdottoman, peruuttamattoman ja vaadittaessa maksettavan takauksen.

2.   Eurojärjestelmässä sovelletaan 10 prosentin suuruista lisäaliarvostusta näihin omaisuuseriin, sekä 5 prosentin arvonalennusta, mikäli arvostus on teoreettinen.

7 artikla

Määräaikaistalletusten vakuuskelpoisuus

Hyväksyttävien vastapuolten tekemät, yleisasiakirjan 3.5 kohdassa tarkoitetut määräaikaistalletukset ovat vakuuskelpoisia kaikissa eurojärjestelmän jälleenrahoitusoperaatioissa.

8 artikla

Muut täytäntöönpanotoimet

EKP:n neuvosto on siirtänyt EKP:n johtokunnalle toimivallan tehdä muita päätöksiä, jotka ovat tarpeen sen päätöksen täytäntöön panemiseksi, jonka EKP:n neuvosto teki 15 päivänä lokakuuta 2008.

9 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2008 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

10 artikla

Loppumääräykset

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 25 päivänä marraskuuta 2008.

2.   Näitä suuntaviivoja sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008 lukien 31 päivään joulukuuta 2009.

11 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 21 päivänä marraskuuta 2008.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  EUVL L 309, 20.11.2008, s. 8.


Top