EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Komission direktiivi 2008/89/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008 , moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan neuvoston direktiivin 76/756/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

25.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/89/EY,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2008,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan neuvoston direktiivin 76/756/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/756/ETY (2) on yksi erityisdirektiivi EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä, joka on perustettu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetulla neuvoston direktiivillä 70/156/ETY (3). Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen direktiiviin 76/756/ETY.

(2)

Jotta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen näkyvyyttä voitaisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi parantaa, direktiivissä 76/756/ETY olisi otettava käyttöön velvoite, joka koskee erityisten huomiovalojen asentamista tällaisiin ajoneuvoihin.

(3)

Uusilla tekniikoilla, kuten mukautuvalla etuvalaisujärjestelmällä (AFS) ja hätäjarrutuksen merkkivalolla (ESS), uskotaan olevan myönteinen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Direktiiviä 76/756/ETY olisi muutettava näiden laitteiden asentamisen mahdollistamiseksi.

(4)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 48 (4) tehtävät lisämuutokset, joista yhteisö on jo äänestänyt, on tarpeen mukauttaa direktiiviä 76/756/ETY tekniikan kehitykseen ja saattaa se vastaamaan kyseisen säännön teknisiä vaatimuksia. Selkeyden vuoksi direktiivin 76/756/ETY liitettä II olisi muutettava.

(5)

Direktiiviä 76/756/ETY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komitean (tekninen komitea – moottoriajoneuvot) lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/756/ETY liitteessä II oleva 1 kohta seuraavasti:

”1.

Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön nro 48 (5) 2, 5 ja 6 kohdassa sekä sen liitteissä 3–11.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevista syistä kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää uusille ajoneuvotyypeille 7 päivästä helmikuuta 2011 lähtien luokkiin M1 ja N1 kuuluvien ajoneuvojen ja 7 päivästä elokuuta 2012 lähtien muihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen osalta, jos ne eivät täytä direktiivissä 76/756/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2009 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 16 päivästä lokakuuta 2009.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4)  EUVL L 135, 23.5.2008, s. 1.

(5)  EUVL L 135, 23.5.2008, s. 1.”


Top