Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0087

Komission direktiivi 2008/87/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2008 , sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 255, 23.9.2008, p. 5–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 113 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; Implisiittinen kumoaja 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/87/oj

23.9.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 255/5


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/87/EY,

annettu 22 päivänä syyskuuta 2008,

sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisävesialusten teknisistä vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 82/714/ETY kumoamisesta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sen jälkeen, kun mainittu direktiivi annettiin joulukuussa 2006, Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevia määräyksiä on muutettu Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi direktiiviä 2006/87/EY on tarpeen muuttaa.

(2)

Olisi varmistettava, että yhteisön alustodistus ja Reinillä liikennöivien alusten tarkastamista koskevien määräysten mukaisesti annettava alustodistus annetaan sellaisten teknisten vaatimusten perusteella, jotka takaavat vastaavan turvallisuustason.

(3)

Kilpailun vääristymisen ja toisistaan poikkeavien turvallisuustasojen välttämiseksi direktiivin 2006/87/EY muutokset on pantava mahdollisimman pikaisesti täytäntöön.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/672/ETY (2) 7 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/87/EY liite II tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 2006/87/EY liitteet V ja VI tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joilla on direktiivin 2006/87/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä, on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 30 päivästä joulukuuta 2008 alkaen. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, joilla on direktiivin 2006/87/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sisävesiväyliä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä syyskuuta 2008.

Komission puolesta

Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29.


LIITE I

Muutetaan direktiivin 2006/87/EY liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan sisällysluettelo seuraavasti:

a)

Korvataan 2.18 artiklan otsikko seuraavasti:

”2.18 artikla - Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero”.

b)

Korvataan 6.09 artiklan otsikko seuraavasti:

”6.09 artikla – Hyväksyminen ja määräaikaistarkastukset”.

c)

Lisätään 10.03 c artikla seuraavasti:

”10.03 c artikla – Kohteiden suojeluun tarkoitetut kiinteät palonsammutusjärjestelmät”.

2)

Korvataan 2.07 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”virallisen numeron” ilmaisulla ”aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron”.

3)

Muutetaan 2.17 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti:

”Niiden on päivitettävä 1 kohdassa mainittu rekisteri vastaavasti.”

b)

Lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.

Liikennöintiä helpottavien ja turvallisuutta ylläpitävien hallinnollisten toimien suorittamiseksi ja tämän direktiivin 2.02–2.15 artiklan sekä 8, 10, 11, 12, 15, 16 ja 17 artiklan täytäntöönpanemiseksi liitteessä VI esitetyn mallin mukaiseen rekisteriin annetaan lukuoikeus muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, Mannheimin yleissopimuksen sopimuspuolille ja, siltä osin kuin vastaava yksityisyyden taso taataan, kolmansille maille hallinnollisten sopimusten pohjalta.”

4)

Korvataan 2.18 artikla seuraavasti:

”2.18 artikla

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero

1.

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero (ENI), jäljempänä ’aluksen eurooppalainen tunnistenumero’, koostuu lisäyksen III mukaisesti kahdeksasta arabialaisesta numerosta.

2.

Yhteisön todistuksen antaneen toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä kyseiseen yhteisön todistukseen aluksen eurooppalainen tunnistenumero. Jollei vesikulkuneuvolla ole yhteisön todistuksen myöntämishetkellä eurooppalaista tunnistenumeroa, sellaisen antaa sille sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa vesikulkuneuvo on rekisteröity tai jossa sen kotisatama sijaitsee.

Sellaisista maista peräisin oleville vesikulkuneuvoille, joissa aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron antaminen ei ole mahdollista, yhteisön todistukseen merkittävän aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron antaa yhteisön todistuksen myöntävä toimivaltainen viranomainen.

3.

Yhdelle vesikulkuneuvolle voi antaa ainoastaan yhden eurooppalaisen tunnistenumeron. Aluksen eurooppalainen tunnistenumero annetaan vain kerran, ja se pysyy muuttumattomana vesikulkuneuvon koko käyttöiän ajan.

4.

Saadakseen aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron vesikulkuneuvon omistajan tai tämän edustajan on jätettävä hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle. Lisäksi omistaja tai tämän edustaja on vastuussa siitä, että yhteisön todistukseen merkitty aluksen eurooppalainen tunnistenumero kiinnitetään vesikulkuneuvoon.

5.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron antamisesta. Komissio pitää näistä toimivaltaisista viranomaisista ja kolmansien maiden ilmoittamista toimivaltaisista viranomaisista rekisteriä ja antaa tämän rekisterin jäsenvaltioiden saataville. Rekisteri on pyynnöstä annettava myös kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten saataville.

6.

Kukin 5 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen toteuttaa kaikki tarvittavat järjestelyt ilmoittaakseen kaikille muille 5 kohdan mukaisesti pidettävässä rekisterissä luetelluille toimivaltaisille viranomaisille kunkin antamansa aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron sekä lisäyksessä IV määritellyt aluksen tunnistetiedot. Nämä tiedot voidaan antaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, Mannheimin yleissopimuksen sopimuspuolten ja, siltä osin kuin vastaava yksityisyyden taso taataan, kolmansien maiden saataville hallinnollisten sopimusten pohjalta liikennöintiä helpottavien ja turvallisuutta ylläpitävien hallinnollisten toimien suorittamiseksi ja tämän direktiivin 2.02–2.15 artiklan ja 2.18 artiklan 3 kohdan sekä 8, 10, 11, 12, 15, 16 ja 17 artiklan täytäntöönpanemiseksi.”

5)

Korvataan 2.19 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu ”virallinen numero” ilmaisulla ”aluksen eurooppalainen tunnistenumero”.

6)

Korvataan 6.02 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Jos ohjauslaitteessa on konekäyttöinen käyttöyksikkö, siihen on kuuluttava myös itsenäinen varakäyttöyksikkö tai manuaalinen käyttöyksikkö. Jos peräsimen käyttöyksikköön tulee vika tai toimintahäiriö, itsenäisen varakäyttöyksikön tai manuaalisen käyttöyksikön on alettava toimia viidessä sekunnissa.”

7)

Korvataan 6.03 artikla seuraavasti:

”6.03 artikla

Ohjauslaitteen hydraulinen käyttöyksikkö

1.

Ohjauslaitteen hydrauliseen käyttöyksikköön ei saa liittää muita tehoa kuluttavia laitteita.

2.

Hydraulisäiliöissä on oltava täyttötasohälyttimet, jotka valvovat, ettei öljynpinnan taso laske alle turvallisen toiminnan takaavan alimman täyttötason.

3.

Putkien mittojen, rakenteen ja järjestelyn on oltava sellaisia, että mekaaniset tai tulipalon aiheuttamat vahingot ovat mahdollisimman epätodennäköisiä.

4.

Hydrauliletkut on:

a)

sallittu ainoastaan, jos niitä on pakko käyttää tärinänvaimennuksen tai osien liikkumatilan vuoksi;

b)

suunniteltava vähintään suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle;

c)

uusittava vähintään kahdeksan vuoden välein.

5.

Alan erikoisyrityksen on tarkastettava ja tarpeen mukaan korjattava hydraulisylinterit, -pumput ja -moottorit sekä sähkömoottorit vähintään kahdeksan vuoden välein.”

8)

Muutetaan 6.07 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Ohjauspaikalla on oltava ääni- ja valohälytys seuraavaa merkinantoa varten:”

b)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

6.03 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hydraulisäiliöiden öljynpinnan tason laskeminen alle alimman täyttötason ja hydraulijärjestelmän käyttöpaineen aleneminen;”

9)

Korvataan 6.09 artikla seuraavasti:

”6.09 artikla

Hyväksyminen ja määräaikaistarkastukset

1.

Tarkastuselimen on tarkastettava ohjauslaitteiston moitteeton asennus. Tätä varten se voi vaatia seuraavat asiakirjat:

a)

ohjauslaitteiston kuvaus;

b)

ohjauslaitteen käyttöyksiköitä ja ohjauksen hallintajärjestelmää koskevat piirustukset ja tiedot;

c)

tietoja ohjauslaitteesta;

d)

sähköasennusten kytkentäkaavio;

e)

kääntymisnopeuden säätimen kuvaus;

f)

ohjauslaitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet.

2.

Koko ohjauslaitteiston toiminta on tarkastettava koeajon yhteydessä. Jos laitteistoon on asennettu kääntymisnopeuden säädin, on tarkastettava, että annettu kurssi voidaan pitää luotettavasti ja että ajo käänteissä on varmaa.

3.

Asiantuntijan on tarkastettava konekäyttöiset ohjauslaitteistot:

a)

ennen käyttöönottoa;

b)

vikaantumisen jälkeen;

c)

muutosten tai korjausten jälkeen;

d)

säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein.

4.

Tarkastuksen on katettava ainakin:

a)

hyväksyttyjen piirustusten noudattaminen ja määräaikaistarkastuksissa sen tarkastaminen, onko ohjauslaitteistoon tehty muutoksia;

b)

ohjauslaitteiston toimintatesti kaikkien käyttömahdollisuuksien osalta;

c)

hydraulikomponenttien silmämääräinen tarkastaminen ja tiiviyden tarkastaminen, erityisesti venttiilien, putkistojen, hydrauliletkujen, hydraulisylinterien, hydraulipumppujen ja hydraulisihtien osalta;

d)

sähkökomponenttien silmämääräinen tarkastaminen, erityisesti releiden, sähkömoottoreiden ja turvalaitteiden osalta;

e)

valo- ja äänimerkkejä antavien valvontalaitteiden tarkastaminen.

5.

Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on tarkastajan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”

10)

Muutetaan 7.02 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Lastaamattoman, puolilla varastoilla varustetun mutta ilman painolastia olevan aluksen edessä perämiehen näkyvyys veden pintaan ei saa olla estynyt enempää kuin kahden aluksen pituuden tai 250 metrin matkalla sen mukaan, kumpi näistä on vähemmän.”

b)

Korvataan 6 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Heijastusten välttämiseksi komentosillan etuikkunoiden on oltava häikäisemättömät tai asennettu siten, että heijastukset on tehokkaasti suljettu pois. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, kun ikkunat ovat pystysuoraan nähden kallistetut niin, että yläreuna on ulompana vähintään 10° ja enintään 25°.”

11)

Korvataan 8.05 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.

Polttoaineen jakeluun tarkoitetut putket on varustettava heti säiliöiden ulostulon kohdalla pikasulkuventtiilillä, jota voidaan käyttää kannelta käsin silloinkin, kun kyseiset tilat on suljettu.

Jos käyttölaite on peitetty, sen kansi tai kuori ei saa olla lukittavissa.

Käyttölaite on merkittävä punaisella. Jos laite on peitetty, siihen on kiinnitettävä lisäyksessä I olevan kuvan 9 mukainen pikasulkuventtiiliä esittävä merkki, jonka sivun pituus on vähintään 10 cm.

Ensimmäinen alakohta ei koske polttoainesäiliöitä, jotka on asennettu suoraan moottoriin. ”

12)

Lisätään 9.15 artiklan 9 kohtaan virke seuraavasti:

”Kaapeliliitoksia on oltava mahdollisimman vähän.”

13)

Muutetaan 10.03 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 8 kohta seuraavasti:

”8.

Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on asiantuntijan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”

b)

Poistetaan 10 kohta.

14)

Muutetaan 10.03 b artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

FK-5-1-12 (dodekafluori-2-metyylipentaani-3-oni).”

b)

Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Suutinaukkojen koon ja asennuksen avulla on varmistettava sammutteen tasainen jakautuminen. Sammutteen on erityisesti oltava tehokas myös pohjalevyjen alapuolella.”

c)

Korvataan 5 kohdan e alakohdan cc alakohta seuraavasti:

”cc)

miehistön toimenpiteet palonsammutusjärjestelmän laukaisemisen yhteydessä ja mentäessä suojeltavaan tilaan laukaisemisen tai purkautumisen jälkeen, erityisesti vaarallisten aineiden mahdollista esiintymistä silmälläpitäen;”

d)

Korvataan 9 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Tarkastuksesta on annettava todistus, jossa on asiantuntijan allekirjoitus ja tarkastuspäivämäärä.”

e)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.   FK-5-1-12 -palonsammutusjärjestelmät

Palonsammutusjärjestelmien, joissa käytetään sammutteena FK-5-1-12:ta, on oltava seuraavien säännösten mukaisia sen lisäksi, että ne täyttävät 1–9 kohdan vaatimukset:

a)

Jos suojeltavia tiloja on useampia ja niillä on eri bruttotilavuudet, kussakin tilassa on oltava oma palonsammutusjärjestelmänsä.

b)

Kaikissa suojeltavaan tilaan asennetuissa FK-5-1-12-säiliöissä on oltava ylipaineventtiilit. Ylipaineventtiilin on vapautettava säiliön sisältö suojeltavaan tilaan vahinkoa tuottamatta, jos säiliö joutuu tulipaloon eikä palonsammutusjärjestelmää ole laukaistu.

c)

Kussakin säiliössä on oltava laite, jonka avulla kaasunpaine voidaan tarkistaa.

d)

Säiliöiden täyttöaste ei saa olla enempää kuin 1,00 kg/l. Paineistamattoman FK-5-1-12-kaasun ominaistilavuudeksi on katsottava 0,0719 m3/kg.

e)

Suojeltavan tilan FK-5-1-12-määrän on oltava vähintään 5,5 prosenttia tilan bruttotilavuudesta. Tämä määrä on voitava purkauttaa 10 sekunnissa.

f)

FK-5-1-12-säiliöissä on oltava paineenilmaisin, joka laukaisee ääni- ja valohälytyksen ohjaushytissä, jos ponneaineen määrä laskee liian alhaiseksi. Jos aluksessa ei ole ohjaushyttiä, hälytys on annettava suojeltavan tilan ulkopuolella.

g)

Purkauttamisen jälkeen aineen pitoisuus suojeltavassa tilassa ei saa olla suurempi kuin 10,0 prosenttia.”

15)

Lisätään 10.03 c artikla seuraavasti:

”10.03 c artikla

Kohteiden suojeluun tarkoitetut kiinteät palonsammutusjärjestelmät

Kohteiden suojeluun tarkoitetut kiinteät palonsammutusjärjestelmät sallitaan vain komitean suosituksesta.”

16)

Korvataan 10.05 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jokaisen vesikulkuneuvolla säännöllisesti olevan henkilön saatavilla on oltava henkilökohtainen, automaattisesti täyttyvä pelastusliivi, joka on eurooppalaisen standardin EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 tai EN ISO 12402-4:2006 mukainen.”

17)

Lisätään 14.13 artiklan toisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Matkustaja-alusten osalta asiantuntijan on lisäksi tarkastettava, että 15.15 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun kaasuhälytysjärjestelmän moitteettomasta asentamisesta tai järjestelmän tarkastuksesta on esitettävissä voimassa oleva todistus.”

18)

Muutetaan 15.03 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan virke seuraavasti:

”Vakavuuslaskelmassa huomioon otettavat tyhjää alusta koskevat tiedot on määritettävä kallistuskokeen avulla.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan kolmannen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Lisäksi 3 kohdan d alakohdan vaatimus on osoitettava seuraavalla lastitilanteella:”

ii)

Poistetaan viimeinen alakohta.

c)

Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a, b ja c alakohta seuraavasti:

”a)

oikaisevan momenttivarren enimmäisarvo hmax on saatava kallistuskulmassa φmaxmom + 3°), eikä se saa olla vähempää kuin 0,20 m. Jos kuitenkin φf < φmax, oikaiseva momenttivarsi vuotokulmassa φf ei saa olla vähempää kuin 0,20 m;

b)

vuotokulman φf on oltava vähintään (φmom + 3°);

c)

oikaisevien momenttivarsien käyrän alapuolelle jäävän alueen A on saavutettava vähintään seuraavat arvot, φf- ja φmax-kulmista riippuen:

Tapaus

 

 

A

1

φmax ≤ 15° tai φf ≤ 15°

 

0,05 mrad pienempään kulmista φmax tai φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) mrad kulmaan φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) mrad kulmaan φf

4

φmax ≥ 30° ja φf ≥ 30°

 

0,035 mrad kulmaan φ = 30°

jossa:

hmax

suurin momenttivarsi

φ

kallistuskulma

φf

vuotokulma eli kallistuskulma, jossa rungossa, ylärakenteissa tai kansirakennuksissa olevien aukkojen, joita ei voida sulkea vesitiiviisti, alareunat joutuvat veden alle

φmom

suurin kallistuskulma e alakohdan mukaisesti

φmax

kallistuskulma, jossa oikaiseva momenttivarsi saavuttaa enimmäisarvonsa

A

oikaisevien momenttivarsien käyrän alapuolelle jäävä alue.”

ii)

Korvataan e alakohta seuraavasti:

”e)

kummassakaan seuraavista tapauksista kallistuskulma φmom ei saa olla suurempi kuin 12°:

aa)

sovellettaessa henkilöistä ja tuulesta johtuvaa kallistusmomenttia 4 ja 5 kohdan mukaisesti;

bb)

sovellettaessa henkilöistä ja kääntymisestä johtuvaa kallistusmomenttia 4 ja 6 kohdan mukaisesti.”

d)

Korvataan 4 kohdan selitys ”ni = 4 avoimilla kansialueilla ja kansialueilla, joilla on siirreltäviä kalusteita; kansialueilla, joilla on kiinteitä kalusteita, esimerkiksi penkkejä, ni lasketaan oletusarvoilla 0,45 m:n istumaleveys ja 0,75 m:n istumasyvyys henkilöä kohti” seuraavasti:

”ni

=

3,75 avoimilla kansialueilla ja kansialueilla, joilla on siirreltäviä kalusteita;

kansialueilla, joilla on kiinteitä kalusteita, esimerkiksi penkkejä, ni lasketaan oletusarvoilla 0,50 m:n istumaleveys ja 0,75 m:n istumasyvyys henkilöä kohti”

e)

Muutetaan 9 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan toisen alakohdan johdantokappaleen alapuolella oleva taulukko seuraavasti:

 

”Yhden osaston alukset

Kahden osaston alukset

Aluksen sivun vaurion laajuus

pituussuunnassa l [m]

0,10 · LWL, kuitenkin vähintään 4,00 m

0,05 · LWL, kuitenkin vähintään 2,25 m

poikittaissuunnassa b [m]

B/5

0,59

pystysuunnassa h [m]

aluksen pohjasta ylimpään kohtaan rajoituksitta

Aluksen pohjan vaurion laajuus

pituussuunnassa l [m]

0,10 · LWL, kuitenkin vähintään 4,00 m

0,05 · LWL, kuitenkin vähintään 2,25 m

poikittaissuunnassa b [m]

B/5

pystysuunnassa h [m]

0,59; 15.02 artiklan 13 kohdan c alakohdan mukaisesti asennetut putkistot katsotaan vahingoittumattomiksi”

ii)

Poistetaan d alakohdan viimeinen alakohta.

f)

Lisätään 10 kohtaan d alakohta seuraavasti:

”d)

Vapaiden pinta-alojen vaikutus vuodon kaikissa välivaiheissa on laskettava vahingoittuneiden osastojen bruttopinta-alan perusteella.”

g)

Muutetaan 11 kohta seuraavasti:

i)

Poistetaan johdantokappaleesta sanat ”henkilöistä johtuva”.

ii)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Tasapainotilan ylittyessä oikaisevan momenttivarren käyrän positiivisen osan on osoitettava oikaisevan momenttivarren arvoa GZR ≥ 0,02 m alueella A ≥ 0,0025 mrad. Näiden vakavuuden vähimmäisarvojen on täytyttävä ensimmäisen suojaamattoman aukon veden alle joutumiseen saakka ja joka tapauksessa ennen kallistuskulman φm = 25° saavuttamista.

Image

19)

Muutetaan 15.06 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 3 kohdan a alakohtaan virke seuraavasti:

”Tiloissa, hyttejä lukuun ottamatta, ja tilaryhmissä, joissa on ainoastaan yksi uloskäynti, on oltava vähintään yksi varauloskäynti.”

b)

Korvataan 8 kohdan a alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Kokoontumisalueiden kokonaispinta-alan (AS) on vastattava vähintään seuraavaa arvoa:”

20)

Muutetaan 15.09 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 10.05 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen pelastusrenkaiden lisäksi kaikissa matkustajien käyttöön tarkoitetuissa kannen osissa, jotka eivät ole suljettuja, on oltava asianmukaiset pelastusrenkaat, jotka on sijoitettava aluksen molemmille laidoille korkeintaan 20 m:n välein. Pelastusrenkaat katsotaan asianmukaisiksi, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

eurooppalainen standardi EN 14144: 2003, tai

ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS) III luvun 7.1 sääntö ja hengenpelastuslaitteita koskevan kansainvälisen säännöstön (International Life-Saving Appliance (LSA) Code) 2.1 kohta.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen pelastusrenkaiden lisäksi 10.05 artiklan 2 kohdan mukaisten henkilökohtaisten pelastusvälineiden on oltava aluksen koko henkilökunnan saatavilla. Aluksen sille henkilökunnalle, joka ei vastaa turvallisuusasiakirjan mukaisista tehtävistä, sallitaan 10.05 artiklan 2 kohdassa mainittujen standardien mukaiset muut kuin täyttyvät pelastusliivit tai puoliautomaattisesti täyttyvät pelastusliivit.”

c)

Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen pelastusvälineiden lisäksi aluksella on oltava 10.05 artiklan 2 kohdan mukaiset henkilökohtaiset pelastusvälineet 100 prosentille suurimmasta sallitusta matkustajamäärästä. Lisäksi sallitaan 10.05 artiklan 2 kohdassa mainittujen standardien mukaiset muut kuin täyttyvät pelastusliivit tai puoliautomaattisesti täyttyvät pelastusliivit.”

ii)

Poistetaan toinen alakohta.

21)

Korvataan 15.10 artiklan 6 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Varavirtajärjestelmä on asennettava joko upporajan yläpuolelle tai mahdollisimman kauas 9.02 artiklan 1 kohdan mukaisista virtalähteistä sen varmistamiseksi, että 15.03 artiklan 9 kohdan mukaisen vuodon sattuessa se ei jää samaan aikaan veden alle kuin nämä virtalähteet.”

22)

Muutetaan 15.11 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan d alakohdan aa alakohta seuraavasti:

”aa)

palokoesäännöstön liitteessä I oleva 3 osa ja”

ii)

Lisätään e alakohta seuraavasti:

”e)

Tarkastuselin voi palokoesäännöstön mukaisesti määrätä satunnaisen väliseinän testauksen sen varmistamiseksi, että palonkestävyyttä ja lämpötilan nousua koskevia 2 kohdan säännöksiä noudatetaan”.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Väliseinät

a)

Tilojen väliseinät on suunniteltava seuraavien taulukoiden mukaisesti:

aa)

Väliseinät tiloissa, joihin ei ole asennettu 10.03 a artiklan mukaista sprinklerijärjestelmää.

Tilat

Valvontakeskukset

Porraskuilut

Kokoontumisalueet

Oleskelutilat

Konehuoneet

Keittiöt

Varastot

Valvontakeskukset

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Porraskuilut

 

A0

A30

A60

A60

A60

Kokoontumisalueet

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Oleskelutilat

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Konehuoneet

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Keittiöt

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Varastot

 

 

 

 

 

 

bb)

Väliseinät tiloissa, joihin on asennettu 10.03 a artiklan mukainen sprinklerijärjestelmä

Tilat

Valvontakeskukset

Porraskuilut

Kokoontumisalueet

Oleskelutilat

Konehuoneet

Keittiöt

Varastot

Valvontakeskukset

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Porraskuilut

 

A0

A0

A60

A30

A0

Kokoontumisalueet

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Oleskelutilat

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Konehuoneet

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Keittiöt

 

 

 

 

 

B15

Varastot

 

 

 

 

 

 

b)

Tyypin A väliseiniksi luetaan laipiot, seinät ja kannet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

aa)

Ne on valmistettu teräksestä tai muusta vastaavasta materiaalista.

bb)

Ne on jäykistetty asianmukaisesti.

cc)

Ne on eristetty hyväksytyllä, palamattomalla materiaalilla niin, että tulen vastakkaisella puolella olevan pinnan keskimääräinen lämpötila ei saa nousta enempää kuin 140 °C alkulämpötilaa korkeammaksi ja että lämpötila ei nouse missään kohdassa, liitoksissa olevat raot mukaan luettuina, enempää kuin 180 °C alkulämpötilaa korkeammaksi seuraavassa ajassa:

 

Tyyppi A60: 60 minuuttia

 

Tyyppi A30: 30 minuuttia

 

Tyyppi A0: 0 minuuttia.

dd)

Ne on rakennettu niin, että ne estävät savun ja liekin läpipääsyn tunnin pituisen normaalin polttokokeen loppuun saakka.

c)

Tyypin B väliseiniksi luetaan laipiot, seinät, kannet, välikatot ja vuoraukset, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

aa)

Ne on valmistettu hyväksytystä palamattomasta materiaalista. Lisäksi kaikkien väliseinien valmistuksessa ja asennuksessa käytettävien materiaalien on oltava palamattomia, lukuun ottamatta vuorausta, jonka on oltava vähintään palamista hidastava.

bb)

Niiden eristysarvo on sellainen, että tulen vastakkaisella puolella olevan pinnan keskimääräinen lämpötila ei nouse enempää kuin 140 °C alkulämpötilaa korkeammaksi ja että lämpötila ei missään kohdassa, liitoksissa olevat raot mukaan luettuina, nouse enempää kuin 225 °C alkulämpötilaa korkeammaksi seuraavassa ajassa:

 

Tyyppi B15: 15 minuuttia

 

Tyyppi B0: 0 minuuttia.

cc)

Ne on rakennettu niin, että ne estävät liekin läpipääsyn normaalin polttokokeen ensimmäisen puolen tunnin loppuun saakka.”

23)

Muutetaan 15.15 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Matkustaja-alusten, jotka saavat kuljettaa korkeintaan 50:tä matkustajaa ja joiden pituus LWL on korkeintaan 25 m, on osoitettava riittävä vakavuus vaurion jälkeen 15.03 artiklan 7–13 kohdan mukaisesti tai vaihtoehtoisesti osoitettava, että ne noudattavat seuraavia vaatimuksia symmetrisen vuodon jälkeen:”

b)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

aluksen uppouma ei saa ylittää upporajaa ja”

c)

Korvataan 5 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Tarkastuselin voi jättää soveltamatta 10.04 artiklaa matkustaja-aluksiin, jotka on tarkoitettu korkeintaan 250 matkustajalle ja joiden pituus LWL on korkeintaan 25 m, jos aluksissa on välittömästi kelluntalinjan yläpuolella taso, jolle pääsee aluksen molemmilta puolilta ja johon henkilöt voidaan nostaa vedestä.”

d)

Korvataan 10 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Seuraavia säännöksiä ei sovelleta matkustaja-aluksiin, joiden pituus LWL on korkeintaan 25 m:”

24)

Korvataan 16.06 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”virallinen numero” ilmaisulla ”aluksen eurooppalainen tunnistenumero”.

25)

Muutetaan 21.02 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohdan g alakohtaan viittauksen ”10.03 b artikla” jälkeen viittaus seuraavasti:

”, 10.03 c artikla”

b)

Korvataan 2 kohdan d alakohdassa viittaus ”10.07 artikla” seuraavalla viittauksella:

”10.05 artikla”.

26)

Muutetaan 24.02 artiklan 2 kohdan taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään 6.01 artiklan 7 kohtaa koskevan merkinnän jälkeen 6.02 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.02 1 kohta

Erillisten hydraulisäiliöiden olemassaolo

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen

Kaksinkertaiset pilottiventtiilit käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen

Erillinen putkisto toista käyttöyksikköä varten käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen”

b)

Korvataan 6.02 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”2 kohta

Toisen käyttöyksikön käynnistäminen yhdellä toimenpiteellä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen”

c)

Korvataan 6.03 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.03 1 kohta

Muiden laitteiden liittäminen ohjauslaitteen hydraulisiin käyttöyksiköihin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen”

d)

Poistetaan 6.03 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä.

e)

Korvataan 6.07 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.07 2 kohdan a alakohta

hydraulisäiliöiden tasohälytin ja käyttöpaineen hälytin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen”

f)

Lisätään 6.08 artiklan 1 kohtaa koskevan merkinnän jälkeen 7.02 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”7.02 2 kohta

Esteellinen näkyvyys aluksen edessä kaksi aluksen pituutta, jos alle 250 metriä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2049 jälkeen”

g)

Korvataan 8.05 artiklan 7 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”7 kohdan ensimmäinen alakohta

Säiliön pikasulkuventtiili, jota voidaan käyttää kannelta käsin silloinkin, kun kyseiset tilat on suljettu.

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

h)

Korvataan 15.01 artiklan 2 kohdan e alakohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”e alakohta

14 luvun mukaiset nestekaasulaitteistot kielletty

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen. Siirtymäsäännöstä sovelletaan ainoastaan, jos hälytysjärjestelmät asennetaan 15.15 artiklan 9 kohdan mukaisesti”

i)

Lisätään 15.06 artiklan 6 kohdan b alakohtaa koskevan merkinnän jälkeen 15.06 artiklan 6 kohdan c alakohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”c alakohta

Ei poistumisteitä konehuoneiden kautta

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2007 jälkeen

Ei poistumisteitä keittiöiden kautta

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

j)

Korvataan 15.06 artiklan 7 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”7 kohta

Sopiva turvaohjausjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

k)

Korvataan 15.06 artiklan 16 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”16 kohta

12.05 artiklan mukaiset juomavesijärjestelmät

U.V.M., viimeistään 31.12.2006”

l)

Korvataan 15.07 artiklaa koskeva merkintä seuraavasti:

”15.07

Käyttövoimajärjestelmää koskevat vaatimukset

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

m)

Korvataan 15.09 artiklan 4 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”4 kohta

Hengenpelastusvälineet

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 5 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2006, nämä välineet katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille pelastusvälineille.

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 6 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2006, nämä välineet katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille pelastusvälineille yhteisön todistuksen myöntämiseen tai uusimiseen saakka 1.1.2010 jälkeen”

n)

Korvataan 15.10 artiklan 3 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”3 kohta

Asianmukainen hätävalaistus

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

o)

Korvataan 15.10 artiklan 6 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6 kohdan ensimmäinen virke

15.11 artiklan 2 kohdan mukaiset väliseinät

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

toinen ja kolmas virke

Kaapeleiden asentaminen

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

neljäs virke

Varavirtajärjestelmä upporajan yläpuolella

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

p)

Korvataan 15.12 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”15.12 1 kohdan c alakohta

Käsisammuttimet keittiöissä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä”

q)

Korvataan 15.12 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”2 kohdan a alakohta

Toinen sammutuspumppu

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen”

r)

Korvataan 15.12 artiklan 3 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”3 kohdan b ja c alakohta

Paine ja vesisuihkun pituus

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen”

s)

Korvataan 15.12 artiklan 9 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”9 kohta

Konehuoneiden palonsammutusjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen”

27)

Muutetaan 24.03 artiklan 1 kohdan taulukossa 15.05 artiklaa koskeva merkintä seuraavasti:

”15.05

Matkustajamäärä

Yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen”

28)

Muutetaan 24.06 artiklan 5 kohdan taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään 3 lukua koskevan merkinnän jälkeen merkintä seuraavasti:

”6   

LUKU

6.02 1 kohta

Kaksinkertaiset pilottiventtiilit käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen

1.4.2007

Erillinen putkisto toista käyttöyksikköä varten käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen

1.4.2007

6.03 1 kohta

Muiden laitteiden liittäminen ohjauslaitteen hydraulisiin käyttöyksiköihin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2020 jälkeen

1.4.2007

6.07 2 kohdan a alakohta

hydraulisäiliöiden tasohälytin ja käyttöpaineen hälytin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen

1.4.2007

7   

LUKU

7.02 2 kohta

Esteellinen näkyvyys aluksen edessä kaksi aluksen pituutta, jos alle 250 metriä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2049 jälkeen

30.12.2008”

b)

Lisätään 8.03 artiklan 3 kohtaa koskevan merkinnän jälkeen 8.05 artiklan 7 kohdan ensimmäistä virkettä koskeva merkintä seuraavasti:

”8.05 7 kohdan ensimmäinen virke

Säiliön pikasulkuventtiili, jota voidaan käyttää kannelta käsin silloinkin, kun kyseiset tilat on suljettu.

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.4.2008”

c)

Korvataan 15.01 artiklan 2 kohdan e alakohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”e alakohta

14 luvun mukaiset nestekaasulaitteistot kielletty

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen. Siirtymäsäännöstä sovelletaan ainoastaan, jos hälytysjärjestelmät asennetaan 15.15 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

1.1.2006”

d)

Korvataan 15.06 artiklan 6 kohdan c alakohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”c alakohta

Ei poistumisteitä konehuoneiden kautta

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2007 jälkeen

1.1.2006”

Ei poistumisteitä keittiöiden kautta

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen.

e)

Korvataan 15.06 artiklan 7 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”7 kohta

Sopiva turvaohjausjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen. .

1.1.2006”

f)

Korvataan 15.06 artiklan 16 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”16 kohta

12.05 artiklan mukaiset juomavesijärjestelmät

U.V.M., viimeistään 31.12.2006

1.1.2006”

g)

Korvataan 15.07 artiklaa koskeva merkintä seuraavasti:

”15.07

Käyttövoimajärjestelmää koskevat vaatimukset

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.1.2006”

h)

Korvataan 15.09 artiklan 4 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”4 kohta

Hengenpelastusvälineet

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 5 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2006, nämä välineet katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille pelastusvälineille.

Matkustaja-aluksilla, joilla oli 15.09 artiklan 6 kohdan mukaiset yhteispelastusvälineet ennen 1.1.2006, nämä välineet katsotaan vaihtoehdoksi henkilökohtaisille pelastusvälineille yhteisön todistuksen myöntämiseen tai uusimiseen saakka 1.1.2010 jälkeen

1.1.2006”

i)

Korvataan 15.10 artiklan 3 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”3 kohta

Asianmukainen hätävalaistus

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.1.2006”

j)

Korvataan 15.10 artiklan 6 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6 kohdan ensimmäinen virke

15.11 artiklan 2 kohdan mukaiset väliseinät

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.1.2006

toinen ja kolmas virke

Kaapeleiden asentaminen

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.1.2006

neljäs virke

Varavirtajärjestelmä upporajan yläpuolella

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen

1.1.2006”

k)

Korvataan 15.12 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”15.12 1 kohdan c alakohta

Käsisammuttimet keittiöissä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä

1.1.2006”

l)

Korvataan 15.12 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”2 kohdan a alakohta

Toinen sammutuspumppu

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen

1.1.2006”

m)

Korvataan seuraava merkintä:

”9 kohta

Konehuoneiden palonsammutusjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2010 jälkeen

1.1.2006

15.12 9 kohta

Teräksestä tai ominaisuuksiltaan vastaavasta materiaalista rakennettujen konehuoneiden palonsammutusjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2045 jälkeen. Siirtymäkausi ei koske matkustaja-aluksia, jotka on laskettu vesille 31.12.1995 jälkeen, joiden runko on puusta, alumiinista tai muovista ja joiden konehuoneet eivät ole 3.04 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesta materiaalista.

1.1.2006”

seuraavasti:

”9 kohta

Konehuoneiden palonsammutusjärjestelmä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2015 jälkeen. Siirtymäsäännös ei koske matkustaja-aluksia, jotka on laskettu vesille 31.12.1995 jälkeen, joiden runko on puusta, alumiinista tai muovista ja joiden konehuoneet eivät ole 3.04 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesta materiaalista.

1.1.2006”

29)

Muutetaan 24 a.02 artiklan 2 kohdan taulukko seuraavasti:

a)

Lisätään 6.01 artiklan 7 kohtaa koskevan merkinnän jälkeen 6.02 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.02 1 kohta

Erillisten hydraulisäiliöiden olemassaolo

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen

Kaksinkertaiset pilottiventtiilit käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen

Erillinen putkisto toista käyttöyksikköä varten käytettäessä hydraulisia käyttöyksiköitä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen”

b)

Korvataan 6.02 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”2 kohta

Toisen käyttöyksikön käynnistäminen yhdellä toimenpiteellä

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen”

c)

Korvataan 6.03 artiklan 1 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.03 1 kohta

Muiden laitteiden liittäminen ohjauslaitteen hydraulisiin käyttöyksiköihin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen”

d)

Poistetaan 6.03 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä.

e)

Korvataan 6.07 artiklan 2 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”6.07 2 kohdan a alakohta

Hydraulisäiliöiden tasohälytin ja käyttöpaineen hälytin

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2026 jälkeen”

f)

Korvataan 7.02 artiklan 2–7 kohtaa koskeva merkintä seuraavasti:

”7.02 2–6 kohta

Esteetön näkyvyys ohjaushytistä, seuraavia kohtia lukuun ottamatta:

U.V.M., viimeistään yhteisön todistuksen myöntämisen tai uusimisen yhteydessä 1.1.2049 jälkeen”

30)

Lisätään lisäykseen I kuva 9 seuraavasti:

”Kuva 9

Säiliön pikasulkuventtiili

Image

Väri: ruskea/valkoinen”

31)

Lisätään lisäykset III ja IV seuraavasti:

Lisäys III

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero

A

A

A

x

x

x

x

x

[Aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron antaneen toimivaltaisen viranomaisen koodi]

[Sarjanumero]

Tässä mallissa ’AAA’ tarkoittaa aluksen eurooppalaisen tunnistenumeron antaneen toimivaltaisen viranomaisen antamaa kolminumeroista koodia seuraavan luettelon mukaisesti:

001-019

Ranska

020-039

Alankomaat

040-059

Saksa

060-069

Belgia

070-079

Sveitsi

080-099

varattu sellaisista maista oleville vesikulkuneuvoille, jotka eivät ole Mannheimin yleissopimuksen sopimuspuolia ja joille on annettu Reinin alustodistus ennen 1.4.2007

100-119

Norja

120-139

Tanska

140-159

Yhdistynyt kuningaskunta

160-169

Islanti

170-179

Irlanti

180-189

Portugali

190-199

varattu

200-219

Luxemburg

220-239

Suomi

240-259

Puola

260-269

Viro

270-279

Liettua

280-289

Latvia

290-299

varattu

300-309

Itävalta

310-319

Liechtenstein

320-329

Tšekki

330-339

Slovakia

340-349

varattu

350-359

Kroatia

360-369

Serbia

370-379

Bosnia ja Hertsegovina

380-399

Unkari

400-419

Venäjän federaatio

420-439

Ukraina

440-449

Valko-Venäjä

450-459

Moldova

460-469

Romania

470-479

Bulgaria

480-489

Georgia

490-499

varattu

500-519

Turkki

520-539

Kreikka

540-549

Kypros

550-559

Albania

560-569

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

570-579

Slovenia

580-589

Montenegro

590-599

varattu

600-619

Italia

620-639

Espanja

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monaco

670-679

San Marino

680-699

varattu

700-719

Ruotsi

720-739

Kanada

740-759

Yhdysvallat

760-769

Israel

770-799

varattu

800-809

Azerbaidžan

810-819

Kazakstan

820-829

Kirgisia

830-839

Tadžikistan

840-849

Turkmenistan

850-859

Uzbekistan

860-869

Iran

870-999

varattu.

Mallissa ”xxxxx” tarkoittaa toimivaltaisen viranomaisen antamaa viisinumeroista sarjanumeroa.

Lisäys IV

Aluksen tunnistetiedot

A.   Kaikki alukset

1.

Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero tämän liitteen 2.18 artiklan mukaisesti (liite V, 1 osa, mallin ruutu 3, ja liite VI, 5. sarake)

2.

Vesikulkuneuvon/aluksen nimi (liite V, 1 osa, mallin ruutu 1, ja liite VI, 4. sarake)

3.

Vesikulkuneuvon tyyppi, siten kuin se on määritelty tämän liitteen 1.01 artiklan 1–28 kohdassa (liite V, 1 osa, mallin ruutu 2)

4.

Kokonaispituus, siten kuin se on määritelty tämän liitteen 1.01 artiklan 70 kohdassa (liite V, 1 osa, mallin ruutu 17 a)

5.

Kokonaisleveys, siten kuin se on määritelty tämän liitteen 1.01 artiklan 73 kohdassa (liite V, 1 osa, mallin ruutu 18 a)

6.

Syväys, siten kuin se on määritelty tämän liitteen 1.01 artiklan 76 kohdassa (liite V, 1 osa, mallin ruutu 19)

7.

Tietojen lähde (= yhteisön todistus)

8.

Rahtialusten kantavuus (liite V, 1 osa, mallin ruutu 2, ja liite VI, 11. sarake)

9.

Muiden alusten kuin rahtialusten uppouma, siten kuin se on määritelty tämän liitteen 1.01 artiklan 60 kohdassa (liite V, 1 osa, mallin ruutu 21, ja liite VI, 11. sarake)

10.

Liikenteenharjoittaja (omistaja tai tämän edustaja, liite II, 2 luku)

11.

Todistuksen antanut viranomainen (liite V, 1 osa, ja liite VI)

12.

Yhteisön sisävesialustodistuksen numero (liite V, 1 osa, ja liite VI, mallin 1. sarake)

13.

Voimassaoloajan päättyminen (liite V, 1 osa, mallin ruutu 11, ja liite VI, mallin 17. sarake)

14.

Tiedoston luoja

B.   Soveltuvin osin

1.

Kansallinen numero

2.

Vesikulkuneuvon tyyppi sisävesiliikenteen alusten elektronisia ilmoittautumisjärjestelmiä koskevan teknisen eritelmän mukaisesti

3.

Yksi- tai kaksirunkoisuus ADN/ADNR:n mukaisesti

4.

Korkeus, siten kuin se on määritelty 1.01 artiklan 75 kohdassa

5.

Bruttovetoisuus (merialusten osalta)

6.

IMO-numero (merialusten osalta)

7.

Radiokutsutunnus (merialusten osalta)

8.

MMSI-numero

9.

ATIS-koodi

10.

Muiden todistusten tyyppi, numero, todistuksen antanut viranomainen ja voimassaoloajan päättyminen


(1)  Valvontakeskusten ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A0, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15.

(2)  Oleskelutilojen ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A30, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15.

(3)  Hyttien välisten, hyttien ja käytävien välisten sekä 10 kohdan mukaisten, oleskelutiloja erottavien pystysuorien väliseinien on oltava tyyppiä B15, ja tyyppiä B0, jos tiloihin on asennettu sprinklerijärjestelmä.

(4)  Edellä 15.07 artiklan ja 15.10 artiklan 6 kohdan mukaisten konehuoneiden väliseinien on oltava tyyppiä A60, muissa tapauksissa tyyppiä A0.

(5)  Tyyppi B15 on riittävä keittiöiden ja kylmävarastojen sekä keittiöiden ja elintarvikkeiden säilytystilojen välisissä väliseinissä.

(6)  Valvontakeskusten ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A0, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15.

(7)  Oleskelutilojen ja sisätiloissa olevien kokoontumisalueiden väliseinien on oltava tyyppiä A30, mutta ulkona olevilla kokoontumisalueilla vain tyyppiä B15.

(8)  Hyttien välisten, hyttien ja käytävien välisten sekä 10 kohdan mukaisten, oleskelutiloja erottavien pystysuorien väliseinien on oltava tyyppiä B15, ja tyyppiä B0, jos tiloihin on asennettu sprinklerijärjestelmä.

(9)  Edellä 15.07 artiklan ja 15.10 artiklan 6 kohdan mukaisten konehuoneiden väliseinien on oltava tyyppiä A60, muissa tapauksissa tyyppiä A0.


LIITE II

1)

Muutetaan direktiivin 2006/87/EY liite V seuraavasti:

a)

Korvataan I osassa olevan mallin ruudussa 3 ilmaisu ”Virallinen numero” ilmaisulla ”Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero”.

b)

Korvataan II osassa olevan mallin kohdassa 2 ilmaisu ”Virallinen numero” ilmaisulla ”Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero”.

c)

Korvataan III osassa olevan mallin ruudussa 3 ilmaisu ”Virallinen numero” ilmaisulla ”Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero”.

2)

Korvataan direktiivin 2006/87/EY liitteen VI viidennessä sarakkeessa otsikko ”Aluksen virallinen numero” otsikolla ”Aluksen yksilöllinen eurooppalainen tunnistenumero”.


Top