EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0039

Komission direktiivi 2008/39/EY, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2008 , elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 63, 7.3.2008, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; Kumoaja 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/39/oj

7.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/6


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/39/EY,

annettu 6 päivänä maaliskuuta 2008,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivi 2002/72/EY (2) on asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 tarkoitettu erityisdirektiivi, jolla yhdenmukaistetaan elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovimateriaalien ja muovisten tarvikkeiden hyväksyntää koskevat säännöt.

(2)

Direktiivissä 2002/72/EY vahvistetaan luettelo niistä aineista – erityisesti lisäaineista ja monomeereistä – joita on sallittua käyttää kyseisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa, niiden käyttöä koskevat rajoitukset sekä pakkausmerkintöjä ja kuluttajille tai elintarvikealan toimijoille näiden materiaalien ja tarvikkeiden asianmukaisesta käytöstä annettavia tietoja koskevat säännöt.

(3)

Direktiiviin 2002/72/EY sisältyvä nykyinen lisäaineluettelo on sikäli epätäydellinen, ettei se sisällä kaikkia yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa nykyisin sallittuja aineita.

(4)

Nykyisen direktiivin 2002/72/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan lisäaineluetteloa pidetään epätäydellisenä, kunnes komissio päättää 4 a artiklan mukaisesti, että luettelosta tulee yhteisön positiiviluettelo sallituista lisäaineista.

(5)

Määräaika, jonka kuluessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, oli toimitettava jäsenvaltioissa nykyisin sallittuja lisäaineita koskevat tiedot yhteisön luetteloon sisällyttämisen edellyttämää turvallisuuden arviointia varten, päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006. Näin ollen nyt voidaan vahvistaa päivämäärä, jona yhteisön lisäaineluettelosta tulee positiiviluettelo. Kun otetaan huomioon aika, jonka elintarviketurvallisuusviranomainen tarvitsee kaikkien määräajassa jätettyjen kelpoisten hakemusten arvioimiseen, kyseinen päivämäärä olisi vahvistettava tammikuuksi 2010.

(6)

Lisäksi on aiheellista selventää nykyisen direktiivin 2002/72/EY 4 a artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen luettelon merkitystä ja sen saattamista ajan tasalle. Väliaikaiseen luetteloon sisältyvät ne lisäaineet, joita koskevat tiedot on toimitettu ajoissa ja elintarviketurvallisuusviranomaisen vaatimuksia noudattaen, mutta joiden osalta ei vielä ole tehty päätöstä positiiviluetteloon sisällyttämisestä.

(7)

Väliaikaisesta luettelosta yleisö saa tietoa niistä lisäaineista, jotka ovat arvioitavana niiden mahdollista yhteisön lisäaineluetteloon sisällyttämistä varten. Koska on mahdotonta tietää, saadaanko kaikkia väliaikaiseen luetteloon sisältyviä lisäaineita koskevat arvioinnit valmiiksi siihen mennessä, kun lisäaineluettelosta tulee positiiviluettelo, kyseisten lisäaineiden käyttöä olisi voitava jatkaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunnes ne on arvioitu ja tehdään päätös niiden sisällyttämisestä lisäaineiden positiiviluetteloon.

(8)

Kun väliaikaiseen luetteloon sisältyvä lisäaine lisätään yhteisön lisäaineluetteloon tai kun päätetään, ettei sitä lisätä yhteisön luetteloon, kyseinen lisäaine olisi poistettava väliaikaisesta lisäaineluettelosta.

(9)

Jos elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää väliaikaiseen luetteloon sisältyvää lisäainetta koskevia tietoja tarkastellessaan lisätietoja, kyseinen lisäaine olisi säilytettävä väliaikaisessa luettelossa siihen asti, kun sitä koskeva päätös tehdään, edellyttäen että pyydetyt tiedot toimitetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamassa määräajassa.

(10)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioimien monomeerien ja lisäaineiden riskinarviointiin liittyvien uusien tietojen (3) perusteella olisi tietyt jäsenvaltioissa sallitut lisäaineet sekä eräät uudet monomeerit ja lisäaineet sisällytettävä asianomaisiin sallituista aineista laadittuihin yhteisön luetteloihin. Yhteisön tasolla jo vahvistettuja rajoituksia ja/tai eritelmiä olisi muiden aineiden kohdalla muutettava kyseisten uusien tietojen perusteella. Sen vuoksi direktiivin 2002/72/EY liitteitä II, III, IV a, V ja VI olisi muutettava.

(11)

Komission direktiivillä 2005/79/EY (4) lisättiin lisäaineluetteloon viitenumerolla 30340 lisäaine 12-(asetoksi)steariinihapon 2,3-bis(asetoksi)propyyliesteri, jonka CAS-numero on 330198-91-9. Direktiiviin sisällytetty nimi ja CAS-numero vastaavat ainoastaan tärkeintä hakemukseen sisältynyttä aineosaa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen antama lausunto koskee kuitenkin hakemuksessa tarkoitettua aineiden seosta eikä ainoastaan sen tärkeintä aineosaa. Kyseinen aineseos on nykyisin rekisteröity CAS-rekisteriin CAS-numerolla 736150-63-3 nimellä glyseridit, risiiniöljy, mono-, hydrattu, asetaatit. Tästä syystä on nyt aiheellista muuttaa nimi ja CAS-numero ja päivittää tällä tavalla hyväksyntä koskemaan kaikkia seokseen sisältyviä aineita. Koska nimi muuttuu, otetaan käyttöön uusi viitenumero 55910. Koska aine sisältyy vastedes viitenumeroon 55910, viitenumero 30340 olisi poistettava.

(12)

Sen vuoksi direktiiviä 2002/72/EY olisi päivitettävä elintarviketurvallisuusviranomaisen tekemää aineiden turvallisuuden arviointia koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi, sen päivämäärän vahvistamiseksi, jona lisäaineluettelosta tulee positiiviluettelo, sekä väliaikaisen lisäaineluettelon merkityksen selventämiseksi.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2002/72/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisön luettelo lisäaineista, joita voidaan käyttää muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistamisessa, ja niiden käyttöä koskevat rajoitukset ja/tai eritelmät ovat liitteessä III.

Lisäaineita, jotka eivät sisälly yhteisön lisäaineluetteloon, voidaan edelleen käyttää 31 päivään joulukuuta 2009 kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tammikuun 1 päivästä 2010 muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistamisessa voidaan käyttää ainoastaan lisäaineita, jotka sisältyvät yhteisön lisäaineluetteloon (positiiviluettelo).”

2)

Muutetaan 4 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio julkaisee viimeistään 11 päivänä huhtikuuta 2008 väliaikaisen luettelon lisäaineista, jotka ovat elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioitavina. Luettelo pidetään ajantasaisena.

4.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään, kyseisessä artiklassa tarkoitettuun yhteisön luetteloon sisältymättömien lisäaineiden käyttöä saa jatkaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen edellyttäen, että aineet sisältyvät väliaikaiseen luetteloon.”

b)

Lisätään uusi 6 kohta:

”6.   Lisäaine on poistettava väliaikaisesta luettelosta,

a)

kun se sisällytetään yhteisön lisäaineluetteloon; tai

b)

kun komissio päättää, että sitä ei sisällytetä yhteisön lisäaineluetteloon; tai

c)

jos elintarviketurvallisuusviranomainen pyytää tietoja tarkastellessaan lisätietoja eikä kyseisiä tietoja toimiteta elintarviketurvallisuusviranomaisen asettamassa määräajassa.”

3)

Muutetaan liitteet II, III, IV a, V ja VI tämän direktiivin liitteiden I, II, III, IV ja V mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 7 päivänä maaliskuuta 2009 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä siten, että

a)

sallitaan 7 päivästä maaliskuuta 2009 alkaen sellaisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuviksi tarkoitettujen muovisten materiaalien ja tarvikkeiden kauppa ja käyttö, jotka ovat direktiivin 2002/72/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, mukaisia;

b)

kielletään 7 päivästä maaliskuuta 2010 alkaen sellaisten elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuviksi tarkoitettujen muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistaminen ja tuonti yhteisöön, jotka eivät ole direktiivin 2002/72/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, mukaisia.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 50).

(3)  The EFSA Journal (2007) 555–563, 1-32.

The EFSA Journal (2007) 516–518, 1-12.

The EFSA Journal (2007) 452–454, 1-10.

The EFSA Journal (2006) 418–427, 1-25.

(4)  EUVL L 302, 19.11.2005, s. 35.


LIITE I

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liitteessä II oleva A jakso seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat monomeerit ja muut lähtöaineet numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”15404

000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitoli

SML = 5 mg/kg. Käytettäväksi ainoastaan komonomeerinä poly(etyleeni-ko-isosorbiditereftalaatissa)

19180

000099-63-8

Isoftaalihappodikloridi

SML(T) = 5 mg/kg (43) (laskettuna isoftaalihapoksi)

26305

000078-08-0

Vinyylitrietoksisilaani

SML = 0,05 mg/kg. Käytettäväksi ainoastaan pintakäsittelyaineena”

b)

Korvataan seuraavien monomeerien ja lähtöaineiden kohdalla olevan sarakkeen ”Rajoitukset ja/tai eritelmät” sisältö seuraavasti:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”19150

000121-91-5

Isoftaalihappo

SML(T) = 5 mg/kg (43)”


LIITE II

Muutetaan direktiivin 2002/72/EY liite III seuraavasti:

1)

Muutetaan A jakso seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat lisäaineet numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”38875

002162-74-5

Bis(2,6-di-isopropyylifenyyli)karbodi-imidi

SML = 0,05 mg/kg. Käytetään PET-kalvon takana

45703

491589-22-1

Cis-1,2-sykloheksaanidikarboksyylihapon kalsiumsuola

SML = 5 mg/kg

48960

9,10-dihydroksisteariinihappo ja sen oligomeerit

SML = 5 mg/kg

55910

736150-63-3

Glyseridit, risiiniöljy, mono-, hydrattu, asetaatit

 

60025

1-dekeenistä ja/tai 1-dodekeenistä ja/tai 1-okteenista tehdyt hydratut homopolymeerit ja/tai kopolymeerit

Liitteessä V mainittujen eritelmien mukaisesti. Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa.

62280

009044-17-1

Isobutyleeni-buteenikopolymeeri

 

70480

000111-06-8

Palmitiinihappobutyyliesteri

 

76463

Polyakryylihapon suolat

SML(T) = 6 mg/kg (36) (akryylihapon osalta)

76723

167883-16-1

3-aminopropyyliryhmään päättyvä polydimetyylisiloksaani, joka muodostaa polymeerin disykloheksyylimetaani-4,4′-di-isosyanaatin kanssa

Liitteessä V mainittujen eritelmien mukaisesti

76725

661476-41-1

3-aminopropyyliryhmään päättyvä polydimetyylisiloksaani, joka muodostaa polymeerin 1-isosyanaatti-3-isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksaanin kanssa

Liitteessä V mainittujen eritelmien mukaisesti

77732

Butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteri (EO = 1–30, tyypillisesti 5)

SML = 0,05 mg/kg. Käytetään ainoastaan PET:ssä

77733

Butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteri (EO = 1–30, tyypillisesti 5)

SML = 0,05 mg/kg. Käytetään ainoastaan PET:ssä

77897

Polyetyleeniglykolimonoalkyylieetterisulfaatti, suolat, jossa EO = 1–50 ja hiiliketjut (C8–C20) suoraketjuisia ja haaroittuneita

SML = 5 mg/kg

89120

000123-95-5

Steariinihappobutyyliesteri

 

95858

Vahat, parafiiniset, jalostetut, saatu maaöljypohjaisista tai synteettisistä hiilivedyistä

SML = 0,05 mg/kg ja liitteessä V mainittujen eritelmien mukaisesti. Ei saa käyttää tarvikkeissa, jotka joutuvat kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa.”

b)

Korvataan seuraavien lisäaineiden kohdalla taulukossa olevan sarakkeen ”Rajoitukset ja/tai eritelmät” sisältö seuraavasti:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”39815

182121-12-6

9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni

SML = 0,05 mg/kg

66755

002682-20-4

2-metyyli-4-isotiatsolin-3-oni

SML = 0,5 mg/kg. Käytettäväksi ainoastaan polymeerien vesidispersioissa ja emulsioissa pitoisuuksina, jotka eivät aiheuta antimikrobista vaikutusta polymeerin pinnalla tai itse elintarvikkeessa.”

c)

Poistetaan seuraavat lisäaineet:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”30340

330198-91-9

12-(asetoksi)steariinihappo-2,3-bis(asetoksi)propyyliesteri”

 

2)

Muutetaan B jakso seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat lisäaineet numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”34130

Alkyylidimetyyliamiinit, suoraketjuiset, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja (C12–C20)

SML = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

Etyleeniglykoli-bis[3,3-bis(3-tert-butyyli-4-hydroxifenyyli)butyraatti]

SML = 6 mg/kg”

b)

Korvataan seuraavien lisäaineiden kohdalla taulukossa olevan sarakkeen ”Rajoitukset ja/tai eritelmät” sisältö seuraavasti:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

Rajoitukset ja/tai eritelmät

(1)

(2)

(3)

(4)

”72081/10

Maaöljyn hiilivetyhartsit (hydratut)

Liitteessä V mainittujen eritelmien mukaisesti”


LIITE III

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteeseen IV a seuraavat aineet numerojärjestyksessä:

Viitenro

CAS-numero

Nimi

”34130

Alkyylidimetyyliamiinit, suoraketjuiset, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja (C12–C20)

39815

182121-12-6

9,9-bis(metoksimetyyli)fluoreeni

53670

032509-66-3

Etyleeniglykoli-bis[3,3-bis(3-tert-butyyli-4-hydroxifenyyli)butyraatti]”


LIITE IV

Lisätään direktiivin 2002/72/EY liitteessä V olevaan B jaksoon seuraavat uudet eritelmät numerojärjestyksessä:

Viitenro

Muut eritelmät

”60025

Eritelmät:

Minimiviskositeetti (100 °C:n lämpötilassa) = 3,8 cSt

Keskimääräinen Mw > 450

76723

Eritelmät:

Fraktion, jonka molekyylipaino on alle 1 000, osuus saa olla enintään 1,5 % w/w

76725

Eritelmät:

Fraktio, jonka molekyylipaino on alle 1 000, saa olla enintään 1 % w/w

95858

Eritelmät:

Keskimääräinen molekyylipaino vähintään 350

Viskositeetti 100 °C:n lämpötilassa vähintään 2,5 cSt

Hiilivetyjä, joiden hiililuku on alle 25, enintään 40 % (w/w)”


LIITE V

Muutetaan direktiivin 2002/72/EC liite VI seuraavasti:

1)

Korvataan huomautus (36) seuraavasti:

”(36)

Tässä yhteydessä SML(T) tarkoittaa, että viitenumeromaininnoilla 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 ja 76463 merkittyjen aineiden yhteenlaskettu siirtymä ei saa ylittää rajoituksessa mainittua pitoisuutta.”

2)

Lisätään huomautus (43):

”(43)

Tässä yhteydessä SML(T) tarkoittaa, että viitenumeromaininnoilla 19150 ja 19180 merkittyjen aineiden yhteenlaskettu siirtymä ei saa ylittää rajoituksessa mainittua pitoisuutta.”


Top