EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0014

Komission direktiivi 2008/14/EY, annettu 15 päivänä helmikuuta 2008 , kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 42, 16.2.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/14/oj

16.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/43


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/14/EY,

annettu 15 päivänä helmikuuta 2008,

kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 76/768/ETY kielletään vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) liitteen I nojalla luokkaan 1, 2 ja 3 luokiteltujen karsinogeenisten, mutageenisten tai lisääntymistoksisten aineiden, jäljempänä ’CMR-aineet’ käyttö kosmeettisissa tuotteissa. Direktiivin 67/548/ETY nojalla luokkaan 3 luokiteltujen aineiden käyttö voidaan kuitenkin sallia kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean arvioinnin ja hyväksymisen nojalla.

(2)

Jos kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea katsoo, että direktiivin 67/548/ETY liitteen I nojalla luokan 3 CMR-aineeksi luokiteltu glyoksaali aiheuttaa merkityksettömän alhaisen riskin, kun sitä esiintyy kosmeettisessa valmisteessa enintään 100 ppm:ää, direktiivin 76/768/ETY liitettä III on muutettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 76/768/ETY olisi muutettava.

(4)

Jotta taataan joustava siirtyminen nykyisistä kosmeettisista valmisteista valmisteisiin, jotka täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, on tarpeen säätää asianmukaisista siirtymäajoista.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liitteessä III oleva 1 osa tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 16 päivästä helmikuuta 2009 alkaen tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, ei myydä eikä luovuteta loppukuluttajalle.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 16 päivänä elokuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 16 päivästä marraskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/67/EY (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 22).

(2)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/121/EY (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850), oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 281.


LIITE

Lisätään direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevaan 1 osaan seuraava kohta:

Viitenumero

Aine

Rajoitukset

Käytön edellytykset ja varoitukset, jotka on painettava pakkausmerkintöihin

Soveltamis- ja/tai käyttöalue

Suurin sallittu pitoisuus valmiissa kosmeettisessa valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

a

b

c

d

e

f

”102

Glyoksaali

Glyoxal (INCI)

CAS No 107-22-2

EINECS No 203-474-9

 

100 mg/kg”

 

 


Top