Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1330

Komission asetus (EY) N:o 1330/2007, annettu 24 päivänä syyskuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 295, 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 50 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Kumoaja 32014R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

14.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1330/2007,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun siviili-ilmailun alan poikkeamia koskevan tietojen levittämisen täytäntöönpanosäännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/42/EY mukaan poikkeamista ilmoittamiseksi on perustettava kansallisia järjestelmiä, joilla varmistetaan lentoturvallisuuden kannalta merkittävien tietojen ilmoittaminen, kokoaminen, tallentaminen, suojaaminen ja levittäminen. Poikkeamien ilmoittamisen ainoana tarkoituksena on ehkäistä onnettomuudet ja vaaratilanteet eikä osoittaa syyllisyyttä tai vahingonkorvausvelvollisuutta.

(2)

Tätä asetusta olisi sovellettava direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden väliseen tietojenvaihtoon. Kansallisiin tietokantoihin tallennettuihin tietoihin, jotka koskevat kansallisia poikkeamia, olisi sovellettava kansallisia määräyksiä ilmailun turvallisuutta koskevien tietojen antamisesta.

(3)

Tämän asetuksen soveltamiseksi asianosaisilla olisi tarkoitettava kaikkia, jotka voivat asemansa vuoksi osallistua siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseen hyödyntämällä direktiivin 2003/42/EY nojalla koottuja turvallisuutta koskevia tietoja.

(4)

Kansallisilla yhteispisteillä on parhaat tiedot jäsenvaltion alueelle sijoittautuneista asianosaisista. Jotta tietopyyntöjen käsittely olisi mahdollisimman turvallista ja tehokasta, kansallisten yhteyspisteiden olisi käsiteltävä jäsenvaltionsa alueelle sijoittautuneiden asianosaisten pyynnöt ja komission olisi käsiteltävä kolmansien maiden asianosaisten tai kansainvälisten organisaatioiden pyynnöt.

(5)

Komissio voi myöhemmin tehdä päätöksen tahosta, jolle annetaan tehtäväksi direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan mukaisesti vaihdettujen tietojen hallinta ja kolmansien maiden asianosaisten ja kansainvälisten organisaatioiden pyyntöjen käsittely.

(6)

Komission olisi laadittava yhteyspisteistä luettelo, jonka olisi oltava julkisesti saatavilla.

(7)

Järjestelmän väärinkäytön estämiseksi yhteyspisteen olisi tietopyynnön saadessaan tarkistettava, että pyytäjä on asianosainen, ja pyyntö olisi arvioitava ennen annettavien tietojen määrän ja tason määrittelyä.

(8)

Kansallisten yhteyspisteiden olisi saatava riittävästi tietoja pyyntöjen tarkistamiseksi ja arvioimiseksi. Tätä varten niiden olisi käytettävä lomaketta, jolla ilmoitetaan tiedot pyytäjästä ja pyynnön tarkoituksesta.

(9)

Jos jotkin asianosaiset tarvitsevat säännöllisesti omaan toimintaansa liittyviä tietoja, olisi voitava tehdä yleinen päätös tietojen antamisesta kyseisille asianosaisille.

(10)

Pyytäjän olisi varmistettava järjestelmän luottamuksellisuuden suojaaminen ja käytettävä saamiaan tietoja ainoastaan pyynnössä ilmoitettuun tarkoitukseen, jonka on oltava yhteensopiva direktiivin 2003/42/EY tavoitteiden kanssa.

(11)

Kaikilla yhteyspisteillä olisi oltava mahdollisuus valvoa, että niiden hylkäämää pyyntöä ei esitetä uudelleen toisen jäsenvaltion viranomaisen välityksellä. Niiden olisi myös voitava ottaa opikseen muiden yhteyspisteiden parhaista toimintatavoista. Tämän vuoksi niillä olisi oltava pääsy tallennettuihin tietopyyntöihin ja niistä tehtyihin päätöksiin.

(12)

Tietojen siirtoon olisi käytettävä nykyaikaista teknologiaa, ja koko tietokannan suojaaminen olisi varmistettava.

(13)

Jotta komissio voisi valmistella direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan 4 kohdassa säädetyt jäsenvaltioiden ja komission välisen tietojenvaihdon edellyttämät toimenpiteet, tämän asetuksen soveltaminen aloitetaan kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 (2) 12 artiklalla perustetun lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään toimenpiteistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaihtamien poikkeamia koskevien tietojen levittämistä asianosaisille, jotta nämä voivat saada käyttöönsä tietoja, joita ne tarvitsevat parantaakseen siviili-ilmailun turvallisuutta.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’asianosaisilla’ sellaisia luonnollisia henkilöitä, voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia oikeushenkilöitä taikka virallisia elimiä, riippumatta siitä, ovatko ne oikeushenkilöitä, jotka voivat asemansa vuoksi osallistua siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseen saamalla käyttöönsä jäsenvaltioiden direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaihtamia poikkeamia koskevia tietoja ja jotka kuuluvat johonkin liitteessä I esitetyistä asianosaisten ryhmistä;

2)

’yhteyspisteellä’:

a)

tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisten tietopyyntöjen osalta kunkin jäsenvaltion direktiivin 2003/42/EY 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämää toimivaltaista viranomaista, tai jos jäsenvaltio on nimennyt useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, kyseisen jäsenvaltion saman säännöksen mukaisesti nimeämää yhteyspistettä;

b)

tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisten tietopyyntöjen osalta komissiota.

2.   Komissio julkaisee luettelon yhteyspisteistä.

3 artikla

Tietopyynnöt

1.   Yhteisöön sijoittautuneiden asianosaisten, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, on osoitettava tietopyyntönsä sen jäsenvaltion yhteyspisteeseen, jossa niillä on toimilupa, tai jos toimilupaa ei tarvita, sen jäsenvaltion yhteyspisteeseen, jossa ne harjoittavat toimintaansa. Muiden yhteisöön sijoittautuneiden asianosaisten on osoitettava tietopyyntönsä sen jäsenvaltion yhteyspisteeseen, jossa niillä on rekisteröity kotipaikka tai virallinen toimipaikka, tai tällaisen kotipaikan tai toimipaikan puuttuessa pääasiallinen toimipaikka.

2.   Muiden kuin yhteisöön sijoittautuneiden asianosaisten on osoitettava pyyntönsä komissiolle.

3.   Pyynnöt on toimitettava yhteyspisteen hyväksymillä lomakkeilla. Näissä lomakkeissa on oltava vähintään liitteessä II esitetyt kohdat.

4 artikla

Erityiset pyynnöt

Asianosainen, joka on tehnyt tietyn ilmoituksen, voi pyytää kyseistä ilmoitusta koskevia tietoja suoraan yhteyspisteeltä, jolle kyseinen ilmoitus on tehty.

5 artikla

Pyytäjää koskevien tietojen tarkistaminen

1.   Pyynnön vastaanottavan yhteyspisteen on tarkistettava, että pyytäjä on asianosainen.

2.   Jos asianosainen osoittaa pyynnön muulle yhteyspisteelle kuin sille, joka on 3 artiklan mukaisesti toimivaltainen käsittelemään kyseisen pyynnön, asianosaista on kehotettava ottamaan yhteys toimivaltaiseen yhteyspisteeseen.

6 artikla

Pyynnön arviointi

1.   Yhteyspisteen, joka ottaa vastaan tietopyynnön, on arvioitava tapauskohtaisesti, onko pyyntö perusteltu ja voidaanko siihen vastata.

2.   Jos pyyntö hyväksytään, yhteyspisteen on määriteltävä annettavan tiedon määrä ja taso. On annettava ainoastaan tiedot, jotka ovat pyytäjän tarkoituksen kannalta välttämättömiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/42/EY 8 artiklan säännösten soveltamista. Tietoja, jotka eivät liity pyytäjän omiin laitteisiin, toimintoihin tai toiminnan alaan, saa antaa ainoastaan kootussa tai yksilöimättömässä muodossa, ellei pyytäjä esitä niiden saamiseksi yksityiskohtaisia perusteluja.

3.   Liitteessä I olevassa b kohdassa luetellut asianosaiset voivat saada ainoastaan tietoja, jotka liittyvät niiden omiin laitteisiin, toimintoihin tai toiminnan alaan.

7 artikla

Yleisluonteiset päätökset

Yhteyspiste, joka saa tietopyynnön liitteessä I olevassa a osassa mainitulta asianosaiselta, voi tehdä yleisen päätöksen tietojen säännöllisestä toimittamisesta kyseiselle asianosaiselle, jos pyydetyt tiedot liittyvät asianosaisen omiin laitteisiin, toimintoihin tai toiminnan alaan.

8 artikla

Tietojen käyttö ja luottamuksellisuus

1.   Pyytäjä saa käyttää saamiaan tietoja ainoastaan pyyntölomakkeessa ilmoitettuun tarkoitukseen, jonka on oltava yhteensopiva direktiivin 2003/42/EY 1 artiklassa säädetyn tavoitteen kanssa. Pyytäjä ei saa luovuttaa saamiaan tietoja eteenpäin ilman tietojen antajan kirjallista suostumusta.

2.   Pyytäjän on toteutettava tarvittavat toimenpiteet saamiensa tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi.

9 artikla

Pyyntöjen tallentaminen

Kunkin yhteyspisteen on tallennettava kaikki vastaanottamansa pyynnöt ja tiedot niiden johdosta toteutetuista toimista. Nämä tiedot on toimitettava komissiolle aina, kun pyyntö vastaanotetaan ja/tai toimia toteutetaan.

Komissio asettaa kaikkien yhteyspisteiden saataville ajantasaisen luettelon eri yhteyspisteiden ja komission itsensä vastaanottamista pyynnöistä ja niiden johdosta toteutetuista toimista.

10 artikla

Tietojen toimittamistapa

Yhteyspisteet voivat toimittaa tiedot asianosaisille paperilla tai käyttäen suojattuja sähköisiä viestintävälineitä.

Turvallisuussyistä asianosaisille ei anneta suoraa pääsyä tietokantoihin, joissa on direktiivin 2003/42/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti muilta jäsenvaltioilta saatuja tietoja.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella EY N:o 1900/2006 (EUVL L 377, 27.12.2006, s. 176).


LIITE I

LUETTELO ASIANOSAISISTA

a)   Luettelo asianosaisista, jotka voivat saada tietoja 6 artiklan 2 kohdan mukaisen tapauskohtaisen päätöksen tai 7 artiklan mukaisen yleisen päätöksen perusteella

1)

Valmistajat: ilma-alusten, moottoreiden, potkureiden ja ilma-alusten osien ja laitteiden suunnittelijat ja valmistajat; ilmaliikenteen hallintaan liittyvien järjestelmien ja osatekijöiden suunnittelijat ja valmistajat; lennonvarmistuspalveluihin liittyvien järjestelmien ja osatekijöiden suunnittelijat ja valmistajat; lentopaikan liikennealueella käytettävien järjestelmien ja laitteiden suunnittelijat ja valmistajat.

2)

Huolto: ilma-alusten, moottoreiden, potkureiden ja ilma-alusten osien ja laitteiden huoltoon tai peruskorjaukseen osallistuvat organisaatiot; ilma-alusten suunnistuslaitteistojen asentamiseen, muutostöihin, huoltoon, korjaukseen, peruskorjaukseen, lentomittaukseen tai tarkastukseen osallistuvat organisaatiot; lentopaikan liikennealueen järjestelmien, osatekijöiden ja laitteiden huoltoon tai peruskorjaukseen osallistuvat organisaatiot.

3)

Toiminnanharjoittajat: lentoyhtiöt ja ilma-alusten käyttäjät ja niiden yhdistykset; lentopaikkojen pitäjät ja niiden yhdistykset.

4)

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat ja lennonvarmistuksen erityistoimintojen tarjoajat

5)

Lentopaikan palveluntarjoajat: ilma-alusten maahuolinnasta vastaavat organisaatiot, joiden tehtävänä on muun muassa tankkaus, huoltotoimet, kuormauslaskelman laadinta, kuormaus, jäänpoisto ja hinaus, sekä palontorjunnasta ja pelastuspalveluista vastaavat organisaatiot.

6)

Ilmailualan koulutusorganisaatiot

7)

Kolmansien maiden organisaatiot: kolmansien maiden ilmailuviranomaiset ja onnettomuustutkintaelimet.

8)

Kansainväliset ilmailujärjestöt

9)

Tutkimus: julkiset ja yksityiset tutkimuslaboratoriot, -keskukset ja -elimet; ilmailun turvallisuutta tutkivat korkeakoulut.

b)   Luettelo asianosaisista, jotka voivat saada tietoja 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen tapauskohtaisen päätöksen perusteella

1)

Lentäjät (yksityishenkilöinä)

2)

Lennonjohtajat (yksityishenkilöinä) ja muu ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistukseen osallistuva henkilöstö, joka suorittaa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä

3)

Insinöörit/teknikot / lennonvarmistustekninen henkilöstö / lentotoiminnan (tai lentopaikan) johtajat (yksityishenkilöinä)

4)

Turvallisuuteen liittyviä tehtäviä suorittavan henkilöstön ammatilliset edustuselimet


LIITE II

Image


Top