Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Komission asetus (EY) N:o 447/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 447/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001 (2) on kumottu ja korvattu sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 318/2006 (3). Tämän kehityksen ottamiseksi huomioon on aiheellista muuttaa useita komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 (4) säännöksiä, joissa edelleen viitataan asetukseen (EY) N:o 1260/2001.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklassa vahvistetaan ne perustuotteet, joihin tietyt maataloustuotteet ja perustuotteista jalostetut tuotteet rinnastetaan myönnettäessä vientitukea kyseisen asetuksen mukaisesti.

(3)

Täysmaitojauheeseen (TJ 3) rinnastettavat tuotteet luetellaan asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdassa. Samaisen 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa annetaan kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaisen pyynnöstä mahdollisuus maksettavaa tukea määritettäessä rinnastaa kyseisessä kohdassa luetellut tuotteet rasvattomaan maitojauheeseen (TJ 2) tuotteen kuiva-ainepitoisuuden rasvattoman osuuden osalta tai voihin (TJ 6) tuotteen maitorasvapitoisuuden osalta.

(4)

Koska täysmaitojauheelle ja rasvattomalle maitojauheelle maksettavan tuen määrä on nopeasti vähentynyt suhteessa voille maksettavan tuen määrään, on mahdollista, että toimijat yhä useammin pyytävät 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan säännösten soveltamista hakeakseen tukea tuotteiden maitorasvapitoisuuden osalta, vaikka tuotteet olisi tavallisesti rinnastettu täysmaitojauheeseen. Tämän mahdollisuuden myötä on olemassa riski, että liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäville maataloustuotteille maksetaan suurempaa tukea kuin tällaisille tuotteille maksettaisiin, jos ne vietäisiin ilman jatkojalostusta, ja tämä toimintatapa on sen vuoksi ristiriidassa maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (5) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kanssa.

(5)

Näin ollen on aiheellista poistaa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä mahdollisuutta, että samanlainen toimenpide otetaan käyttöön siinä tapauksessa, että kyseistä riskiä ei enää ole olemassa. Kuitenkin olosuhteissa, joissa maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta 25 päivänä tammikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 61/2007 (6) on vähennetty täysmaitojauheelle maksettavan vientituen määrä nollaan 26 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, jotkin jäsenvaltiot ovat jo saattaneet katsoa, että enää ei ole aiheellista myöntyä toimijoiden uusiin pyyntöihin saada käyttää asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta. Jotta yhdenmukaistettaisiin jäsenvaltioiden toimet 26 päivän tammikuuta 2007 jälkeen saatujen pyyntöjen osalta, on hyödyllistä vahvistaa päivämäärä, jonka jälkeen jäsenvaltioiden ei pitäisi myöntyä kyseisen säännöksen nojalla tehtäviin uusiin rinnastuspyyntöihin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 43 artiklassa säädetään, että muita kuin elintarvikeaputoimia koskevat tukitodistushakemukset ovat voimassa ainoastaan, jos niistä on annettu vakuus, joka on 25 prosenttia haetusta määrästä. Tämä vakuus annetaan sen takaamiseksi, että tukitodistuksen haltija hakee tukea todistuksen voimassaoloaikana tapahtunutta tavaroiden vientiä varten vastaavalle määrälle kuin se, jolle tukitodistus on annettu. Vakuuden määrä asetettiin ajankohtana, jolloin todistushakemuksissa haettu määrä oli huomattavasti suurempi kuin määrä, joka voitiin antaa. Todistushakemusten määrä on laskenut huomattavasti sen seurauksena, että liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden osalta maksettavia tuen määriä on alettu vähentää. Näissä olosuhteissa ei ole enää niin todennäköistä, että toimijat esittävät hakemuksia keinottelumielessä. Sen vuoksi on aiheellista vähentää vakuuden määrää.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liite VIII sisältää mainintoja kahdellakymmenelläyhdellä yhteisön kahdestakymmenestäkolmesta kielestä. Liitteen olisi sisällettävä nämä maininnat myös kahdella puuttuvalla kielellä eli iirin ja maltan kielellä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1043/2005 olisi muutettava.

(9)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevä hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1043/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”asetuksen (EY) N:o 1260/2001” ilmauksella:

”neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (7)

b)

Korvataan toisen alakohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 liite VII,”.

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 4 kohdan toinen alakohta.

b)

Muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappaleessa ilmaus ”asetuksessa (EY) N:o 1260/2001” ilmauksella: ”asetuksessa (EY) N:o 318/2006”;

ii)

korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista osittain valmistettuja seoksia;

d)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan d ja g alakohdassa tarkoitetut tuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista osittain valmistettuja seoksia.”

3)

Korvataan 43 artiklan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”25 prosenttia” ilmauksella: ”15 prosenttia”.

4)

Korvataan 44 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”25 prosenttia” ilmauksella: ”15 prosenttia”.

5)

Korvataan liitteessä II oleva alaviite 4, joka koskee saraketta 6 ”Sokeri, melassi tai isoglukoosi”, seuraavasti:

(4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).”.

6)

Korvataan liitteessä III CN-koodin 2905 43 00 Mannitoli kohdalla olevassa kuvauksessa ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Saatu asetuksen (EY) N:o 318/2006 piiriin kuuluvasta sakkaroosista”.

7)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Lisätään ranskankielisen maininnan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

iiriksi: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”

b)

Lisätään unkarinkielisen maininnan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

maltaksi: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa sovelletaan kuitenkin edelleen niiden tuotteiden osalta, joille on toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä myönnetty kyseisessä säännöksessä tarkoitettu rinnastus ennen 17 päivää helmikuuta 2007 ja jotka on viety sellaisen tukitodistuksen nojalla, jolle on kyseisen asetuksen 29 artiklan mukaisesti haettu ennakkovahvistusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(4)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(6)  EUVL L 19, 26.1.2007, s. 8.

(7)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.”


Top