Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0075

Neuvoston direktiivi 2007/75/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007 , direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta

OJ L 346, 29.12.2007, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/75/oj

29.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/13


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/75/EY,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen arvonlisäverokantoja koskevien väliaikaisten säännösten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (2) säädetään eräistä arvonlisäverokantoja koskevista poikkeuksista. Jotkin näistä poikkeuksista päättyvät tiettynä päivänä ja toiset taas ovat voimassa siihen asti, kun lopulliset järjestelyt otetaan käyttöön.

(2)

Arvonlisäverokantoja koskevilla poikkeuksilla, joista direktiivissä 2006/112/EY säädetään vuoden 2003 liittymisasiakirjan mukaisesti ja joiden tarkoituksena on helpottaa eräiden uusien jäsenvaltioiden kansantalouden mukauttamista sisämarkkinoihin, on kiinteä voimassaoloaika, joka päättyy pian.

(3)

Jotkin näistä uusista jäsenvaltioista ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa näiden poikkeusten soveltamista pidempään.

(4)

Ottaen huomioon meneillään oleva alennettujen verokantojen käyttöä koskeva keskustelu sekä lainsäädäntöehdotus, joka komission on määrä esittää, on aiheellista jatkaa tiettyjen poikkeusten voimassaoloa vuoden 2010 loppuun, johon asti tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettavia alennettuja arvonlisäverokantoja koskevaa kokeilua on jatkettu.

(5)

Tämän vuoksi direktiivi 2006/112/EY olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 123 artikla seuraavasti:

”123 artikla

Tšekki saa jatkaa vähintään 5 prosentin suuruisen alennetun verokannan soveltamista 31 päivään joulukuuta 2010 asti yksityiseen asuntojen rakentamistoimintaan, jota ei harjoiteta osana sosiaalipolitiikkaa, lukuun ottamatta rakennusmateriaaleja.”

2)

Poistetaan 124 artikla.

3)

Korvataan 125 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2007” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2010”.

4)

Poistetaan 126 artikla.

5)

Korvataan 127 artiklassa ilmaisu ”1 päivään tammikuuta 2010” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2010”.

6)

Korvataan 128 artikla seuraavasti:

”128 artikla

1.   Puola saa soveltaa 31 päivään joulukuuta 2010 tiettyjen kirjojen ja erikoisalojen aikakauslehtien luovutuksiin vapautusta, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus.

2.   Puola saa jatkaa vähintään 7 prosentin suuruisen alennetun verokannan soveltamista ravintolapalvelujen suorituksiin 31 päivään joulukuuta 2010 tai 402 artiklassa tarkoitetun lopullisen järjestelmän käyttöönottoon saakka riippuen siitä, kumpi päivämäärä on aikaisempi.

3.   Puola saa jatkaa vähintään 3 prosentin suuruisen alennetun verokannan soveltamista 31 päivään joulukuuta 2010 liitteessä III olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden luovutuksiin.

4.   Puola saa jatkaa vähintään 7 prosentin suuruisen alennetun verokannan soveltamista 31 päivään joulukuuta 2010 sellaisten palvelujen suorituksiin, jotka eivät ole osa sosiaalipolitiikkaa, ja jotka kohdistuvat asuntojen rakentamiseen, kunnostamiseen ja muutostöihin, rakennusmateriaaleja lukuun ottamatta, sekä sellaisten asuinrakennusten tai asuinrakennusten osien luovutuksiin, jotka 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla tapahtuvat ennen niiden ensimmäistä käyttöönottoa.”

7)

Korvataan 129 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2007” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2010”.

8)

Poistetaan 130 artikla.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  Lausunto annettu 11. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).


Top