EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0041

Komission direktiivi 2007/41/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007 , kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

OJ L 169, 29.6.2007, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/41/oj

29.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 169/51


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/41/EY,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,

kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan toisen kohdan c ja d alakohdan,

on kuullut asianomaisia jäsenvaltioita,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2000/29/EY esitetään kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien luettelo ja säädetään tietyistä toimenpiteistä, joilla estetään niiden kulkeutuminen jäsenvaltioihin toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista. Siinä säädetään myös suojeltujen alueiden tunnustamisesta yhteisössä.

(2)

Tanska tunnustettiin suojelluksi alueeksi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -organismin osalta. Tanska on maassa tehtyjen asiaan liittyvien tutkimusten tulokset saatuaan toimittanut tietoja, jotka osoittavat, että kasvien asianmukainen suojelu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -organismilta Tanskassa ei edellytä maan pysyvän mainitun organismin suhteen suojeltuna alueena, ja se on pyytänyt peruuttamaan asemansa Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -organismin suhteen suojeltuna alueena. Siksi Tanskaa ei pitäisi enää tunnustaa kyseisen haitallisen organismin suhteen suojelluksi alueeksi.

(3)

Tšekin, Ranskan ja Italian toimittamien tietojen perusteella Tšekki, Champagne-Ardennen, Lorrainen ja Alsacen alueet Ranskassa sekä Basilicatan alue Italiassa olisi tunnustettava suojelluiksi alueiksi Grapevine flavescence dorée MLO -organismin suhteen, koska kyseistä patogeeniä ei esiinny näillä alueilla. Sen vuoksi olisi säädettävä viiniköynnöksen lisäysaineiston tuontia asiaankuuluville suojelluille alueille ja niiden liikkumista kyseisillä alueilla koskevista erityisvaatimuksista.

(4)

Sen vuoksi direktiivin 2000/29/EY liitteitä II, IV ja V olisi muutettava.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2000/29/EY liitteet II, IV ja V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/35/EY (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 9).


LIITE

1.

Poistetaan liitteessä II olevan B osan c kohdan 0.1 alakohdan oikeanpuoleisesta sarakkeesta ilmaisu ”DK”.

2.

Lisätään liitteessä II olevan B osan d kohdan 1 alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Suvun Vitis L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine ja Alsace), IT (Basilicata)”

3.

Poistetaan liitteessä IV olevan B osan 6.3 kohdan oikeanpuoleisesta sarakkeesta ilmaisu ”DK”.

4.

Lisätään liitteessä IV olevan B osan 31 alakohdan jälkeen seuraava alakohta:

”32.

Suvun Vitis L. kasvit, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta

Rajoittamatta liitteessä III olevan A osan 15 kohdassa, liitteessä IV olevan A osan II jakson 17 kohdassa ja liitteessä IV olevan B osan 21.1 kohdassa lueteltuihin kasveihin sovellettavia säännöksiä, asiaa koskeva virallinen lausunto siitä, että:

a)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu sellaisessa maassa sijaitsevalla tuotantopaikalla, jossa Grapevine flavescence dorée MLO -organismia ei tiedetä esiintyvän; tai

b)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu sellaisella alueella sijaitsevalla tuotantopaikalla, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti vapaaksi Grapevine flavescence dorée MLO -organismista; tai

c)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu Tšekissä, Ranskassa (Champagne-Ardenne, Lorraine ja Alsace) tai Italiassa (Basilicata); tai

d)

kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu tuotantopaikalla, jossa

aa)

ei ole havaittu Grapevine flavescence dorée MLO -organismin aiheuttamia oireita emokasveissa kahden viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen; ja

bb)

joko

i)

ei ole todettu Grapevine flavescence dorée MLO -organismin aiheuttamia oireita tuotantopaikan kasveissa; tai

ii)

kasveille on tehty kuumavesikäsittely vähintään 50 °C:ssa 45 minuutin ajan Grapevine flavescence dorée MLO -organismin hävittämiseksi.”

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine ja Alsace), IT (Basilicata)

5.

Korvataan liitteessä V olevan A osan II jakson 1.3 kohta seuraavasti:

”1.3.

Seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ja Vitis L.”


Top