EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/30/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007 , neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/21


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/30/EY,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007,

neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kunkin jäsenvaltion laatimasta käytännön täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta, joka muodostaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevien yhteisön säännösten täytäntöönpanoa koskevien komission määräaikaiskertomusten perustan, säädetään toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/391/ETY (3) sekä sen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä, jotka ovat työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/654/ETY (4), työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/655/ETY (5), työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista 30 päivänä marraskuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/656/ETY (6), terveyttä ja turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän vahingoittumisen vaara 29 päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/269/ETY (7), turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista 29 päivänä toukokuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/270/ETY (8), turvallisuutta ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla 24 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/57/ETY (9), työssä käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista 24 päivänä kesäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/58/ETY (10), toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 19 päivänä lokakuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/85/ETY (11), vähimmäisvaatimuksista porausta käyttävän kaivannaisteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi 3 päivänä marraskuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/91/ETY (12), vähimmäisvaatimuksista avo- ja kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi 3 päivänä joulukuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/104/ETY (13), turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista kalastusaluksilla tehtävässä työssä 23 päivänä marraskuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 93/103/EY (14), työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/24/EY (15), vähimmäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamalle vaaralle mahdollisesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun parantamiseksi 16 päivänä joulukuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY (16), terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY (17), terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille 6 päivänä helmikuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY (18), terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/40/EY (19) sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen optinen säteily) aiheutuville riskeille 5 päivänä huhtikuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY (20).

(2)

Täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta säädetään myös määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä 25 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/383/ETY (21), terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan sairaanhoidon parantamiseksi 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/29/ETY (22) sekä nuorten työntekijöiden suojelusta 22 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa neuvoston direktiivissä 94/33/EY (23).

(3)

Direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa erityisdirektiiveissä sekä direktiiveissä 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY olevat kertomusten laadintaa koskevat säännökset vaihtelevat kertomusten toimittamisvälin ja sisällön osalta.

(4)

Jäsenvaltioiden velvoite laatia kertomus käytännön täytäntöönpanosta ja komission velvoite laatia kertomus kansallisten kertomusten perusteella on lainsäädäntömenettelyn tärkeä vaihe, jossa kootaan yhteen kyseisten direktiivien säännösten käytännön täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja arvioidaan täytäntöönpanon eri näkökohtia; siksi on tarpeen laajentaa kyseisen velvoitteen soveltaminen koskemaan seuraavia direktiivejä, joissa ei säädetä kertomusten laadinnasta: työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät biologisille tekijöille altistumiseen työssä 18 päivänä syyskuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY (seitsemäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (24), työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (25) sekä työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä 19 päivänä syyskuuta 1983 annettu neuvoston direktiivi 83/477/ETY (toinen direktiivin 80/1107/ETY 8 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (26).

(5)

Tämän vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa direktiivin 89/391/ETY, sen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityisdirektiivien sekä direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY säännökset.

(6)

Komission tiedonannossa ”Työn ja yhteiskunnan muutoksiin sopeutuminen: Yhteisön uusi työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006” mainitaan sellaisten lainsäädäntöaloitteiden laadinta, joilla yksinkertaistetaan ja järkeistetään täytäntöönpanoa koskevia kertomuksia; tämä toimintatapa on valittu myös yhdeksi ensisijaisista toimista yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamiseksi osana lainsäädännön parantamista koskevaa aloitetta.

(7)

On tarpeen yksinkertaistaa menettelyä yhdenmukaistamalla komissiolle toimitettavien täytäntöönpanoa koskevien kansallisten kertomusten toimitusväli ja säätämällä vain yhdestä käytännön täytäntöönpanoa koskevasta kertomuksesta, jossa on kaikkiin direktiiveihin sovellettava yleisosa ja kunkin direktiivin ominaispiirteitä kuvaavat erityisosat. Näillä säännöksillä ja erityisesti direktiiviin 89/391/ETY lisättävällä uudella 17 a artiklalla täytäntöönpanoa koskevaan raportointimenettelyyn voidaan sisällyttää myös direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityisdirektiivit, joissa ei säädetä kyseisten kertomusten laadinnasta, eli direktiivit 2000/54/EY ja 2004/37/EY, sekä kaikki direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tulevat erityisdirektiivit.

(8)

Olisi aiheellista säätää jäsenvaltioiden kertomusten laadinnasta ja niiden komissiolle toimittamisesta viiden vuoden välein; ensimmäisen kertomuksen olisi poikkeuksellisesti katettava pidempi ajanjakso; kertomusten rakenteen olisi oltava yhtenäinen, jotta niitä voidaan hyödyntää; kertomukset olisi laadittava komission kyselykaavakkeen pohjalta sen jälkeen, kun on kuultu työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antavaa komiteaa, ja niihin on sisällytettävä asianmukaiset tiedot ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä jäsenvaltioissa, jotta komissio voi ottaa huomioon kaikki Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sekä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön olennaiset tutkimustulokset arvioidakseen asianmukaisesti, miten lainsäädäntö käytännössä toimii.

(9)

Komissio kuuli työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla asiaan liittyvän yhteisön toiminnan mahdollisista suuntaviivoista perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(10)

Kuulemisen jälkeen komissio piti yhteisön toimia aiheellisina, ja se kuuli uudelleen työmarkkinaosapuolia yhteisön tasolla suunnitellun ehdotuksen sisällöstä perustamissopimuksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(11)

Tämän toisen kuulemisvaiheen päätyttyä työmarkkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet komissiolle halukkuudestaan käynnistää menettelyä, joka voisi johtaa perustamissopimuksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen sopimuksen tekemiseen.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä vaadittaviin toimenpiteisiin tämän direktiivin aiheuttamien muutosten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja kun otetaan huomioon direktiivin erityisluonne, tämä voidaan tarvittaessa toteuttaa hallinnollisten määräysten muodossa,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 89/391/ETY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 89/391/ETY artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Täytäntöönpanoa koskevat kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle yksi kertomus tämän direktiivin sekä 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen erityisdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta ja ilmoitettava siinä työmarkkinaosapuolten kanta. Kertomuksessa on arvioitava eri direktiivien käytännön täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja ja toimitettava tarvittaessa sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja, mikäli niitä on saatavissa.

2.   Komissio päättää kertomuksen rakenteesta sekä kertomuksen sisällön erittelevästä kyselylomakkeesta yhteistyössä työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean kanssa.

Kertomuksessa on yleisosa, jossa käsitellään tämän direktiivin säännöksiä, jotka liittyvät kaikkiin 1 kohdassa tarkoitettuihin direktiiveihin sovellettaviin yhteisiin periaatteisiin ja näkökohtiin.

Yleisosaa täydennetään erityisjaksoilla, jotka käsittelevät kunkin direktiivin erityisnäkökulmien täytäntöönpanoa, mukaan lukien erityiset indikaattorit, jos niitä on saatavilla.

3.   Komissio lähettää jäsenvaltioille toimenpiteitä varten kertomuksen rakenteen sekä edellä mainitun kyselylomakkeen, jossa eritellään kertomuksen sisältö, vähintään kuusi kuukautta ennen kertomuksen kattaman ajanjakson päättymistä. Kertomus on toimitettava komissiolle kahdentoista kuukauden kuluessa sen kattaman viisivuotiskauden päättymisestä.

4.   Komissio arvioi kyseisten kertomusten perusteella kaikkien asianomaisten direktiivien täytäntöönpanoa ottaen erityisesti huomioon niiden merkityksen, eri alojen tutkimukset ja uudet tieteelliset tiedot. Komissio tiedottaa 36 kuukauden kuluessa viisivuotiskauden päättymisestä Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavalle komitealle tekemänsä arvioinnin tuloksista ja tarvittavista aloitteista, joilla pyritään parantamaan sääntelyjärjestelmän toimintaa.

5.   Ensimmäinen kertomus kattaa vuodet 2007–2012.”

2 artikla

Direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttaminen

1.   Lisätään direktiiviin 83/477/ETY artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.”

2.   Lisätään direktiiviin 91/383/ETY artikla seuraavasti:

”10 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.”

3.   Lisätään direktiiviin 92/29/ETY artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.”

4.   Lisätään direktiiviin 94/33/EY artikla seuraavasti:

”17 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.”

3 artikla

Kumoaminen

Kumotaan seuraavat säännökset 27 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen:

1)

direktiivin 89/391/ETY 18 artiklan 3 ja 4 kohta;

2)

direktiivin 89/654/ETY 10 artiklan 3 ja 4 kohta;

3)

direktiivin 89/655/ETY 10 artiklan 3 ja 4 kohta;

4)

direktiivin 89/656/ETY 10 artiklan 3 ja 4 kohta;

5)

direktiivin 90/269/ETY 9 artiklan 3 ja 4 kohta;

6)

direktiivin 90/270/ETY 11 artiklan 3 ja 4 kohta;

7)

direktiivin 91/383/ETY 10 artiklan 3 ja 4 kohta;

8)

direktiivin 92/29/ETY 9 artiklan 3 ja 4 kohta;

9)

direktiivin 92/57/ETY 14 artiklan 4 ja 5 kohta;

10)

direktiivin 92/58/ETY 11 artiklan 4 ja 5 kohta;

11)

direktiivin 92/85/ETY 14 artiklan 4, 5 ja 6 kohta;

12)

direktiivin 92/91/ETY 12 artiklan 4 kohta;

13)

direktiivin 92/104/ETY 13 artiklan 4 kohta;

14)

direktiivin 93/103/EY 13 artiklan 3 ja 4 kohta;

15)

direktiivin 94/33/EY 17 artiklan 4 ja 5 kohta;

16)

direktiivin 98/24/EY 15 artikla;

17)

direktiivin 1999/92/EY 13 artiklan 3 kohta;

18)

direktiivin 2002/44/EY 13 artikla;

19)

direktiivin 2003/10/EY 16 artikla;

20)

direktiivin 2004/40/EY 12 artikla;

21)

direktiivin 2006/25/EY 12 artikla.

4 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä kesäkuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GLOSER


(1)  Lausunto annettu 17. tammikuuta 2006.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. huhtikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 30. toukokuuta 2007.

(3)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 393, 30.12.1989, s. 1.

(5)  EYVL L 393, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/45/EY (EYVL L 195, 19.7.2001, s. 46).

(6)  EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18.

(7)  EYVL L 156, 21.6.1990, s. 9.

(8)  EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14.

(9)  EYVL L 245, 26.8.1992, s. 6.

(10)  EYVL L 245, 26.8.1992, s. 23.

(11)  EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.

(12)  EYVL L 348, 28.11.1992, s. 9.

(13)  EYVL L 404, 31.12.1992, s. 10.

(14)  EYVL L 307, 13.12.1993, s. 1.

(15)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(16)  EYVL L 23, 28.1.2000, s. 57.

(17)  EYVL L 177, 6.7.2002, s. 13.

(18)  EUVL L 42, 15.2.2003, s. 38.

(19)  EUVL L 159, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 184, 24.5.2004, s. 1.

(20)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 38.

(21)  EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19.

(22)  EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(23)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12.

(24)  EYVL L 262, 17.10.2000, s. 21.

(25)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50, oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23.

(26)  EYVL L 263, 24.9.1983, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/18/EY (EUVL L 97, 15.4.2003, s. 48).


Top