Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0029

Komission direktiivi 2007/29/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007 , direktiivin 96/8/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laihdutukseen tarkoitettujen vähäenergiaisten elintarvikkeiden merkinnöistä, mainonnasta tai kaupanpidosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; Kumoaja 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/29/oj

31.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/22


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/29/EY,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2007,

direktiivin 96/8/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse laihdutukseen tarkoitettujen vähäenergiaisten elintarvikkeiden merkinnöistä, mainonnasta tai kaupanpidosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1924/2006 (2) sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007. Sitä sovelletaan laihdutukseen tarkoitettuihin vähäenergiaisiin elintarvikkeisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista 26 päivänä helmikuuta 1996 annetun komission direktiivin 96/8/EY (3) erityissääntöjen soveltamista.

(2)

Direktiivissä 96/8/EY säädetään, että kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvien valmisteiden merkinnöissä, mainonnassa ja kaupanpidossa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään, nälän tunteen vähenemiseen eikä kylläisyyden tunteen lisääntymiseen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sallitaan elintarvikkeissa tietyin edellytyksin terveysväitteet, jotka kuvaavat erityisesti nälän tunteen vähentymistä tai kylläisyyden tunteen lisääntymistä tai joissa viitataan niihin.

(4)

Nälän tunteen vähentymistä tai kylläisyyden tunteen lisääntymistä kuvaavien terveysväitteiden salliminen sillä edellytyksellä, että tällaiset väitteet perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön ja keskivertokuluttaja ymmärtää ne helposti, on osoitus tuotevalikoiman ja tuotteiden ominaisuuksien kehittymisestä.

(5)

Näillä perusteluilla on erityistä merkitystä laihdutukseen tarkoitettujen vähäenergiaisten elintarvikkeiden osalta. Tämän vuoksi tällaisten väitteiden käyttöä ei enää pitäisi kieltää edellyttäen, että asetuksen (EY) N:o 1924/2006 13 artiklan 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 96/8/EY 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kyseisten valmisteiden merkinnöissä, mainonnassa ja kaupanpidossa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvaan laihtumisen nopeuteen tai määrään.”

2 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9, oikaisu EUVL L 12, 8.1.2007, s. 3.

(3)  EYVL L 55, 6.3.1996, s. 22.


Top