Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0025

Komission direktiivi 2007/25/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007 , neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dimetoaatin, dimetomorfin, glufosinaatin, metributsiinin, fosmetin ja propamokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 326–334 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/34


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/25/EY,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dimetoaatin, dimetomorfin, glufosinaatin, metributsiinin, fosmetin ja propamokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon sisältyvät dimetoaatti, dimetomorfi, glufosinaatti, metributsiini, fosmetti ja propamokarbi.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 703/2001 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Dimetoaatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 4 päivänä elokuuta 2004. Dimetomorfia koskevat tiedot toimitettiin 11 päivänä kesäkuuta 2004 ja metributsiinia koskevat tiedot 23 päivänä elokuuta 2004; esittelevä jäsenvaltio oli Saksa. Glufosinaatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ruotsi, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 3 päivänä tammikuuta 2003. Fosmetin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Espanja, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 23 päivänä elokuuta 2004. Propamokarbin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Irlanti, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 5 päivänä lokakuuta 2004.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa: 14 päivänä maaliskuuta 2005 glufosinaatti, 12 päivänä toukokuuta 2006 fosmetti ja propamokarbi, 23 päivänä kesäkuuta 2006 dimetoaatti ja dimetomorfi sekä 28 päivänä heinäkuuta 2006 metributsiini. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja tarkastelu on saatettu päätökseen 24 päivänä marraskuuta 2006 dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevilla komission tarkastelukertomuksilla.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää nämä tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

On asianmukaista hankkia lisätietoja dimetoaattia, glufosinaattia, metributsiinia ja fosmettia koskevista tietyistä seikoista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamiseen. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on asianmukaista vaatia, että dimetoaatille, glufosinaatille, metributsiinille ja fosmetille tehtäisiin lisätestejä riskinarvioinnin vahvistamiseksi tiettyjen seikkojen osalta ja että ilmoittajat esittelisivät tällaiset tutkimukset.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Ilman että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, jotka on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Direktiiviä 91/414/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008. Niiden on toimitettava kirjallisina komissiolle nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008.

Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan vaatimusten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011; tai

b)

dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/21/EY (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 42).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (lopullinen versio: 14.3.2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (lopullinen versio: 12.5.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (lopullinen versio: 12.5.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (lopullinen versio: 23.6.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (lopullinen versio: 23.6.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (lopullinen versio: 28.7.2006).

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27).


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Yleisnimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”155

Dimetoaatti

CAS-numero: 60-51-5

CIPAC-numero: 59

O,O-dimetyyli-S-(N-metyylikarbamoyylimetyyli1)fosforoditioaatti; 2-dimetoksi-fosfinotioyylitio-N-metyyliasetamidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

ometoaatti: enintään 2 g/kg

isodimetoaatti: enintään 3 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen dimetoaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta sekä viljelykasveissa mahdollisesti olevien metaboliittien myrkyllisyyden arvioinnin.

Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä dimetoaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

156

Dimetomorfi

CAS-numero: 110488-70-5

CIPAC-numero: 483

(E,Z) 4-[3-(4-klorofenyyli)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli]morfoliini

≥ 965 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen dimetomorfia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen; luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

157

Glufosinaatti

CAS-numero: 77182-82-2

CIPAC-numero: 437.007

ammonium(DL)-homoalaniini-4-yyli(metyyli)fosfinaatti

950 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin omenatarhoissa ja erityisesti käyttäjän ja kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen glufosinaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja muiden kuin kohdekasvien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin omenatarhoissa olevien nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä glufosinaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

158

Metributsiini

CAS-numero: 21087-64-9

CIPAC-numero: 283

4-amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-1,2,4-triatsiini-5(4H)-oni

≥ 910 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat metributsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin valikoivana rikkakasvien torjunta-aineena perunoille kasvun alkamisen jälkeen, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmiiksi saadun metributsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

levien, vesikasvien ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun muualla kuin käsitellyllä pellolla ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja pohjavesiä koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä metributsiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

159

Fosmetti

CAS-numero: 732-11-6

CIPAC-numero: 318

O,O-dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti; N-(dimetoksifosfinotioyylitiometyyli)ftalimidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

fosmettioksoni: enintään 0,8 g/kg

isofosmetti: enintään 0,4 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen fosmettia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat lintuja (välitön riski) ja kasvinsyöjänisäkkäitä (pitkän aikavälin riski) koskevan riskinarvioinnin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fosmetti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

160

Propamokarbi

CAS-numero: 24579-73-5

CIPAC-numero: 399

propyyli 3-(dimetyyliamino)propyylikarbamaatti

≥ 920 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat propamokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin lehtien ja neulasten käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin työntekijöiden altistumisen osalta ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen propamokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

maaperän jäämien siirtymiseen kiertoviljelyssä tai myöhempiin kasvustoihin,

pinta- ja pohjavesien suojeluun pilaantumiselle alttiilla alueilla,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


Top