Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007G0714(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007 , EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013

OJ C 162, 14.7.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007

14.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/1


NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2007,

EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013

(2007/C 162/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

MUISTUTTAA, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti:

a.

yhteisö myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi;

b.

kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset otetaan huomioon yhteisön muita politiikkoja ja muuta toimintaa määriteltäessä ja toteutettaessa.

TUNNUSTAA kuluttajapolitiikan merkityksen sisämarkkinoiden muotoutumisessa ja sen yhteisvaikutukset sisämarkkinapolitiikan alalla. Kuluttajien ja yritysmaailman luottamus on edellytys sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja se antaa pontta kilpailulle, innovoinnille ja talouden kehitykselle. Kuluttajat, joilla on tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä todellisia oikeuksia ja luottamusta, ovat taloudellisen menestymisen ja muutoksen kantava voima.

TOTEAA, että vähittäismyynnillä, joka on edelleen enimmäkseen jakautunut kansallisten rajojen mukaisesti, on sisämarkkinoilla potentiaalia tuottaa kuluttajille ja yrityksille hyötyä siten, että poistetaan esteitä ja näin laajennetaan kuluttajien ja vähittäismyyjien mahdollisuuksia.

TUNNUSTAA uusien teknologioiden — erityisesti digitaalisessa ympäristössä — sekä innovaatioiden suomat mahdollisuudet vastata kuluttajien valintoihin ja lisääntyvään pääsyyn uusille markkinoille; samoin kuin haasteet pyrittäessä varmistamaan, että kuluttajien oikeudet ovat riittävät, selvät, avoimet ja taatut, ja että kehitetään edelleen mekanismeja kestävän kulutuksen edistämiseksi ja tietojen saamiseksi kuluttajien käyttäytymisestä.

KOROSTAA, pitäen mielessä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen, että on tärkeää varmistaa yhteisön lainsäädännön korkeatasoinen kuluttajasuoja ja että tarvitaan tehokkaita lakien täytäntöönpanomekanismeja myös kuluttajien rajatylittävien taloudellisten toimien osalta.

ON YHTÄ MIELTÄ siitä, että kuluttajien edut olisi sisällytettävä eurooppalaisten politiikkojen kaikkiin aloihin. Se on tehokkaan kuluttajapolitiikan edellytys ja luo hyvän pohjan Lissabonin tavoitteiden saavuttamiselle. Kuluttajien taloudellisia etuja ja erityisesti kuluttajatiedotusta koskevat huolet liittyvät moniin erityispolitiikkoihin. Kuluttajien etujen sisällyttäminen muihin politiikan aloihin, myös yleishyödyllisiin palveluihin, on EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden yhteinen tehtävä.

I

SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI komission kuluttajapoliittisen strategian kehittämiseen vuosiksi 2007–2013 (1) EU:n tasolla. Strategiassa keskitytään kuluttajien valinnanvaran ja luottamuksen maksimointiin lisäämällä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, suojelemalla kuluttajia, edistämällä työllisyyttä ja kasvua sekä laajentamalla kilpailuun perustuvia markkinoita ja pyritään luomaan integroidummat ja tehokkaammat sisämarkkinat vähittäiskaupan alalla.

II

KEHOTTAA KOMISSIOTA panemaan täytäntöön strategian, jolla on kolme keskeistä tavoitetta, ja tässä yhteydessä erityisesti

1.

jatkamaan kuluttajapolitiikkaansa, joka on suuntautunut markkinoiden avoimuuteen ja sisämarkkinoiden kapasiteetin vahvistamiseen kuluttajien odotusten täyttämiseksi. Kuluttajapolitiikalla, jolla pyritään tehokkaisiin markkinoihin, edistetään kasvua ja työllisyyttä sekä lisätään kuluttajien hyvinvointia,

2.

asettamaan etusijalle korkeatasoisen kuluttajansuojan, kuluttajien valinnanvaran ja markkinoillepääsyn yhteisössä ja näin ollen varmistamaan kuluttajien luottamuksen rajatylittäviin ostoihin ja sopimuksiin sekä kiinnittämään erityistä huomiota kuluttajapolitiikan ja kuluttajansuojatoimenpiteiden kehittämiseen palvelujen alalla,

3.

varmistamaan toiminnallisten tavoitteiden johdonmukaisuuden kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1926/2006/EY (2) pohjana olevien tavoitteiden kanssa,

4.

edistämään kuluttajien etuja ja turvaamaan ne entistä globaalimmassa maailmassa sekä edistämään niitä kansainvälisten suhteiden alalla ja kansainvälisin sopimuksin.

5.

tarkastelemaan uudelleen kuluttajansuojaa koskevaa yhteisön säännöstöä tavoitteena yksinkertaistaminen, uudenaikaistaminen, parempi sääntely, olemassa olevien epäjohdonmukaisuuksien poistaminen ja uusien tekniikoiden vaatimusten noudattaminen ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen; sekä esittämään tarvittaessa ja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamista koskevan vihreän kirjan osalta järjestettyjen kuulemisten tulokset huomioon ottaen ehdotuksia kyseisen säännöstön mukauttamiseksi asianmukaisesti edellyttäen, että kyseisillä oikeuksilla ja velvollisuuksilla varmistetaan kuluttajansuojan korkea taso ja parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa,

6.

tarkastelemaan, missä itsesääntely- ja yhteissääntelymekanismit saattaisivat täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä,

7.

tukemaan kattavaa kuluttajaan keskittyvää tutkimusta, arvioimaan markkinoiden toimintaa sekä kuluttajien odotuksia ja käyttäytymistä, luomaan kuluttajapolitiikan ohjausta ja arviointia varten kuluttajaan keskittyviä seurantamenettelyjä ja kehittämään alan asiantuntemuksen pohjalta sopivia indikaattoreita,

8.

tukemaan toimielinten välistä yhteistyötä kuluttajalainsäädännön ja tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön vahvistamiseksi, edistämään niiden verkkotoimintoja, kehittämään edelleen tietojärjestelmiä ja laajentamaan EU:n ja kolmansien maiden välistä keskinäistä hallinnollista yhteistyötä koskevien kansainvälisten sopimusten soveltamisalaa,

9.

seuraamaan jatkuvasti nykyisten, vähimmäistakuita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä varten sisältävien suositusten tehokkuutta, ja toimimaan niissä esitettyjen periaatteiden laajemman soveltamisen ja vahvistamisen edistämiseksi sekä varmistamaan paremman keskinäisen yhteyden nykyisten vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden välillä ja tiedottamaan paremmin olemassa olevista tietovälineistä,

10.

harkitsemaan huolellisesti kollektiivisia oikeussuojakeinoja ja esittämään käynnissä olevien tutkimusten tulokset mahdollista ehdotusta tai toimintaa silmällä pitäen,

11.

kiinnittämään erityistä huomiota tarvittavaan kuluttajansuojaan, valinnanvaraan ja sopivuuteen rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden toteutumisessa ottaen huomioon rahoitustuotteita koskevien päätösten ratkaisevan merkityksen kuluttajille, esimerkiksi eläketurvan saamisen tai kiinteistörahoituksen osalta,

12.

painottamaan enemmän perusteellisia vaikutusarviointeja kaikissa politiikoissa, jotka vaikuttavat kuluttajien pitkän aikavälin etuihin,

13.

lisäämään asianomaisten kuluttajapolitiikan sidosryhmien osallistumista kuulemisiin, joita järjestetään muiden yhteisön politiikkojen puitteissa ehdotuksista, joilla on merkittäviä vaikutuksia kuluttajien kannalta.

III

KEHOTTAA KOMISSIOTA JA JÄSENVALTIOITA

14.

edistämään edelleen parempaa koordinointia yksittäisten politiikanalojen huolenaiheiden ja painopisteiden osalta ja yhdistämään kuluttajapolitiikkansa paremmin muihin erityispolitiikkoihin, erityisesti talous- liikenne-, ympäristö-, energia- ja viestintäpolitiikkoihin,

15.

toimimaan tehokkaan kuluttajansuojan ja kuluttajavalistuksen edistämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa, kestävää kulutusta koskeva valistus mukaan luettuna, millä varmistetaan yhtä aktiiviset ja vaikutusvaltaiset kuluttajat koko sisämarkkinoilla,

16.

vahvistamaan entisestään jäsenvaltioiden lainvalvontajärjestelmiä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kuluttajansuojan alalla ja edistämään samalla kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanoa koskevaa yhteistyötä,

17.

suojelemaan edelleen kuluttajien etuja yleishyödyllisten palveluiden osalta ja lujittamaan riittävästi kuluttajien oikeuksia,

18.

ottamaan kuluttajien edut huomioon standardointi- ja pakkausmerkintäjärjestelmissä sekä Euroopan että kansallisella tasolla ja toimimaan kuluttajien etujen turvaamiseksi kansainvälisellä tasolla,

19.

tunnustamaan tehokkaiden ja edustavien kuluttajajärjestöjen suuren merkityksen, niin että ne voivat edustaa kuluttajien etuja itsenäisesti yhteisön tasolla ja jäsenvaltioissa,

20.

antamaan jatkuvaa tukea EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkolle ja varmistamaan yhteyspisteet kaikissa jäsenvaltioissa, jotta kuluttajia voidaan avustaa tehokkaassa rajatylittävässä riitojenratkaisussa.

IV

KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA varmistamaan, että kuluttajapoliittisen strategian tavoitteet otetaan huomioon myös niiden kansallisissa politiikoissa.

V

KEHOTTAA Euroopan komissiota

a.

kuulemaan säännöllisesti jäsenvaltioita, jotta voidaan arvioida strategian täytäntöönpanoa ja tarvittaessa muuttaa tai mukauttaa sitä toisessa vaiheessa, sekä

b.

raportoimaan kuluttajapolitiikassa saavutetusta edistyksestä ja lisäksi esittämään väliarviointikertomuksen kuluttajapoliittisen strategian täytäntöönpanosta maaliskuuhun 2011 mennessä ja jälkiarviointikertomuksen joulukuuhun 2015 mennessä.


(1)  Asiak. 7503/07.

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39.


Top