Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007 , kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2007,

kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

(2007/756/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Myöntäessään luvan liikkuvan kaluston käyttöönottoon jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokaiselle yksittäiselle kulkuneuvolle annetaan tunnistekoodi. Tämän jälkeen koodi olisi merkittävä kansalliseen rekisteriin (national vehicle register, jäljempänä ’NVR’). Toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien valtuutetuilla edustajilla on oltava pääsy rekisteriin. Yksittäisissä kansallisissa rekistereissä olevien tietojen olisi oltava sisällöltään ja muodoltaan yhdenmukaiset. Rekisterien on sen vuoksi perustuttava yhteisiin teknisiin ja toiminnallisiin eritelmiin.

(2)

NVR:ää koskevat yhteiset eritelmät hyväksytään Euroopan rautatieviraston (jäljempänä ’virasto’) tekemän eritelmäehdotuksen pohjalta. Eritelmäehdotuksissa on määriteltävä erityisesti seuraavat asiat: sisältö, toiminnallinen ja tekninen rakenne, tietomuoto sekä toimintatavat mukaan luettuna tietojen tallentamista ja käyttöä koskevat säännöt.

(3)

Tämä päätös on laadittu 28 päivänä heinäkuuta 2006 annetun viraston suosituksen ERA/REC/INT/01-2006 pohjalta.

Kunkin jäsenvaltion NVR:ään olisi rekisteröitävä kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa luvan saaneet kulkuneuvot. Tavaravaunut ja matkustajavaunut olisi kuitenkin rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa.

(4)

Kulkuneuvojen rekisteröintiin, rekisteröinnin vahvistamiseen, rekisteröinnin (rekisteröintien) muuttamiseen ja muutoksen (muutosten) vahvistamiseen olisi käytettävä vakiomuotoista lomaketta.

(5)

Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava tietokonepohjainen NVR. Kaikki NVR:t olisi yhdistettävä viraston hallinnoimaan keskitettyyn virtuaaliseen rekisteriin (Virtual Vehicle Register, jäljempänä ’VVR’), jotta voitaisiin perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (3) 19 artiklassa säädetty yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri. VVR:ssä olisi mahdollistettava pääsy kaikkiin NVR:iin saman portaalin kautta ja tietojenvaihto kansallisten NVR:ien välillä. Teknisistä syistä NVR:ien ja VVR:n välistä yhteyttä ei kuitenkaan voida järjestää välittömästi. Jäsenvaltiot yhdistävät NVR:nsä keskitettyyn VVR:ään vasta sitten, kun VVR:n tehokas toiminta on osoitettu viraston toteuttaman pilottihankkeen avulla.

(6)

Direktiivin 2001/16/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun sääntelykomitean pöytäkirjassa n:o 40 olevan 8 kohdan mukaisesti kaikki olemassa olevat kulkuneuvot on rekisteröitävä sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne oli rekisteröity aikaisemmin. Tietoja siirrettäessä olisi otettava huomioon asianmukainen siirtymäkausi ja tietojen saatavuus.

(7)

Direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteriä pitää rautatiealan yrityksestä riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan tasalla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille elin, jonka se on nimittänyt tähän tarkoitukseen, muun muassa näiden elinten välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi.

(8)

On maita, joissa rautatieverkoston raideleveys on tavallista suurempi, 1 520 mm, ja niissä käytetään Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) maissa yleisesti käytössä olevaa vaunustoa. Sen vuoksi on perustettu yhteinen rekisteröintijärjestelmä, jolla on tärkeä osa tämän 1 520 mm:n rautatieverkon yhteentoimivuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Tämä erityistilanne olisi otettava huomioon ja olisi laadittava erityissääntöjä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sellaisten samaa kulkuneuvoa koskevien velvoitteiden osalta, joita sovelletaan sekä EU-maissa että IVY-maissa.

(9)

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) liitteessä P säädettyjä kulkuneuvojen numerointijärjestelmään liittyviä sääntöjä sovelletaan rekisteröitäessä kulkuneuvoja NVR:ään. Virasto laatii oppaan näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista varten.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään kansallista rekisteriä koskevat direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 5 kohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 5 kohdan mukaiset liitteessä määritellyt yhteiset eritelmät.

2 artikla

Kun jäsenvaltiot rekisteröivät kulkuneuvoja tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, niiden on käytettävä liitteessä määriteltyjä yhteisiä eritelmiä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä olemassa olevat kulkuneuvot liitteessä olevassa 4 jaksossa säädetyllä tavalla.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimitettävä kansallinen elin, joka vastaa kansallisen rekisterin pitämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Tämä elin voi olla kyseisen jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority, jäljempänä ’NSA’). Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden elinten välinen yhteistyö ja keskinäinen tietojenvaihto, jotta tietojen muuttumisesta tiedotetaan hyvissä ajoin.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimitetty elin komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5 artikla

1.   Liikkuva kalusto, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa Latviassa, Liettuassa tai Virossa ja on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan unionin ulkopuolella osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, on rekisteröitävä sekä NVR:ään että Itsenäisten valtioiden yhteisön rautatiekuljetushallinnon tietokantaan. Tässä tapauksessa voidaan käyttää 8-numeroista numerointijärjestelmää liitteessä määritellyn numerointijärjestelmän sijasta.

2.   Liikkuvaa kalustoa, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa maassa ja jota aiotaan käyttää Euroopan unionissa osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, ei rekisteröidä NVR:ään. Direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti 14 artiklan 5 kohdan c, d ja e alakohdassa lueteltujen tietojen on kuitenkin oltava saatavissa IVY:n rautatiekuljetushallinnon tietokannasta.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/32/EY (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/32/EY.

(3)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.


LIITE

1.   TIEDOT

Seuraavassa luettelossa esitetään ehdotukset NVR:ään tallennettavien tietojen muodoksi.

Kohtien numerointi vastaa lisäyksessä 4 ehdotetun vakiomuotoisen rekisteröintilomakkeen numerointia.

Taulukkoon voidaan lisätä kenttä (kenttiä) huomautuksia varten, muun muassa tutkittavien kulkuneuvojen tunnistaminen (katso 3.4 jakso).

1.

Eurooppalainen kulkuneuvonumero

Pakollinen

Sisältö

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n (jäljempänä ”OPE YTE”) (1) liitteessä P määritelty numeerinen tunnistekoodi.

 

Muoto

1.1

Numero

12-numeroinen (2)

1.2

Edellinen numero (tarvittaessa, uudelleen numeroitavan kulkuneuvon osalta)

12-numeroinen (2)

2.

Jäsenvaltio ja NSA

Pakollinen

Sisältö

Se jäsenvaltio ja NSA, jossa kulkuneuvolle on annettu lupa. Kolmannesta maasta tulevien kulkuneuvojen osalta jäsenvaltio, jossa kulkuneuvolle on annettu lupa.

 

Muoto

2.1

OPE YTE:n liitteessä P määritelty jäsenvaltion tunnus

2-numeroinen

2.2

NSA:n nimi

Teksti

3.

Valmistusvuosi

Pakollinen

Sisältö

Vuosi, jona kulkuneuvo lähti tehtaalta

 

Muoto

3.

Valmistusvuosi

VVVV

4.

EY-viite

Pakollinen

Sisältö

Viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen antajasta (hankintayksiköstä).

 

Muoto

4.1

Vakuutuksen päiväys

Päiväys

4.2

EY-viite

Teksti

4.3

Vakuutuksen antajan (hankintayksikön) nimi

Teksti

4.4

Yritysrekisterinumero

Teksti

4.5

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

4.6

Kaupunki

Teksti

4.7

Maakoodi

ISO

4.8

Postinumero

Aakkosnum. koodi

5.

Viitetieto liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä (RS)

Pakollinen

Sisältö

Viitetieto elimestä, joka on vastuussa RS-rekisteristä (3)

 

Muoto

5.1

Rekisteristä vastaava elin

Teksti

5.2

Rekisteröintielimen osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

5.3

Kaupunki

Teksti

5.4

Maakoodi

ISO

5.5

Postinumero

Aakkosnum. koodi

5.6

Sähköpostiosoite

Sähköposti

5.7

Viitetieto, jonka perusteella asianmukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä

Aakkosnum. koodi

6.

Rajoitukset

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset

 

Muoto

6.1

Koodatut rajoitukset

(ks. lisäys 1)

Koodi

6.2

Koodaamattomat rajoitukset

Teksti

7.

Omistaja

Vapaaehtoinen

Sisältö

Kulkuneuvon omistajan yksilöinti

 

Muoto

7.1

Organisaation nimi

Teksti

7.2

Yritysrekisterinumero

Teksti

7.3

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

7.4

Kaupunki

Teksti

7.5

Maakoodi

ISO

7.6

Postinumero

Aakkosnum. koodi

8.

Haltija

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon haltijan yksilöinti

 

Muoto

8.1

Organisaation nimi

Teksti

8.2

Yritysrekisterinumero

Teksti

8.3

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

8.4

Kaupunki

Teksti

8.5

Maakoodi

ISO

8.6

Postinumero

Aakkosnum. koodi

8.7

VKM – vapaaehtoinen

Aakkosnum. koodi

9.

Huollosta vastaava elin

Pakollinen

Sisältö

Viitetieto huollosta vastaavasta elimestä (4)

 

Muoto

9.1

Huollosta vastaava elin

Teksti

9.2

Huoltoelimen osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

9.3

Kaupunki

Teksti

9.4

Maakoodi

ISO

9.5

Postinumero

Aakkosnum. koodi

9.6

Sähköpostiosoite

Sähköposti

10.

Rekisteröinnin peruutus

Pakollinen soveltuvin osin

Sisältö

Virallisen romuttamisen tai muun hävittämisjärjestelyn päiväys ja peruutustavan koodi.

 

Muoto

10.1

Hävittämistapa

(katso lisäys 3)

2-numeroinen koodi

10.2

Peruutuspäivä

Päiväys

11.

Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Pakollinen

Sisältö

Luettelo jäsenvaltioista, joissa kulkuneuvolla on lupa

 

Muoto

11.

OPE YTE:n liitteessä P.4 määritelty jäsenvaltion numeerinen koodi

Luettelo

12.

Lupanumero

Pakollinen

Sisältö

NSA:n antama yhdenmukaistetun luvan numero

 

Muoto

12.

Lupanumero

EIN:iin perustuva aakkosnumeerinen koodi, ks. lisäys 2.

13.

Käyttöönottolupa

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöönottoluvan päiväys (5) ja voimassaoloaika

 

Muoto

13.1

Luvan päiväys

Päiväys (VVVVKKPP)

13.2

Luvan voimassaolo päättyy

Päiväys

13.3

Luvan keskeyttäminen

Kyllä/ei

2.   RAKENNE

2.1   Yhteydet muihin rekistereihin

EU:n uusi sääntelyjärjestelmä johtaa monien eri rekisterien laatimiseen. Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, mitkä rekisterit ja tietokannat voidaan niiden laatimisen jälkeen yhdistää NVR:ään.

Rekisteri tai tietokanta

Vastuussa oleva elin

Muut käyttöön oikeutetut elimet

NVR

(yhteentoimivuusdirektiivit)

RE (6)/NSA

Muut NSA:t/RE/RU/IM/IB/RB/haltija/omistaja/ERA/OTIF

RRS

(yhteentoimivuusdirektiivit)

Jäsenvaltioiden päätettävissä

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/haltija/työpajat

RSRD

(TAF YTE & SEDP)

Haltija

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat

WIMO

(TAF YTE & SEDP)

Ei vielä päätetty

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat/käyttäjä

Rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (7)

(Kapkaupungin yleissopimus)

Rekisterinpitäjä

Yleisessä käytössä

OTIF-rekisteri

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Toimivaltaiset viranomaiset/RU/IM/IB/RB/haltija/omistaja/ERA/OTIF turv.

NVR:n toteuttamisessa ei voida odottaa siihen saakka, että kaikki rekisterit saataisiin valmiiksi. Sen vuoksi NVR on voitava yhdistää myöhemmin muiden rekisterien kanssa. NVR:ssä on sen vuoksi otettava huomioon seuraavat myöhemmin valmistuvia rekisterejä koskevat seikat:

RRS: NVR:ssä viitataan RRS:ään mainitsemalla RRS:stä vastuussa oleva elin. Avain näiden rekisterien yhdistämiseen toisiinsa on kohta 5.7.

RSRD: tämä tietokanta sisältää NVR ”hallinnollisia” osatekijöitä. Yhdistäminen tehdään TAF YTE SEDP:ssä olevan eritelmän mukaisesti. SEDP:ssä on määrä ottaa huomioon NVR-eritelmä.

WIMO: tietokanta sisältää RSRD:n tietoja ja huoltotietoja. Sitä ei ole määrä yhdistää NVR:ään.

VKMR:n, ERA:n ja OTIF:in on määrä yhdessä hallinnoida tätä rekisteriä (ERA EU:n osalta ja OTIF kaikkien niiden OTIF:in jäsenmaiden osalta, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita). Haltija kirjataan NVR:ään. YTE OPE:ssa mainitaan muita maailmanlaajuisia keskitettyjä rekisterejä (kuten kulkuneuvojen tyyppikoodit, yhteentoimivuuskoodit, maakoodit jne.), joita ”keskuselimen” olisi hallinnoitava ja jotka ovat tuloksena ERA:n ja OTIF:n yhteistyöstä.

rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (Kapkaupungin yleissopimus): tässä rekisterissä on liikuteltaviin laitteisiin liittyviä taloudellisia tietoja. Tätä rekisteriä voidaan kehittää helmikuussa 2007 pidettävän diplomaattikonferenssin pohjalta. Yhdistäminen on mahdollista, koska UNIDROIT-rekisteriin tarvitaan kulkuneuvon numeroa ja omistajaa koskevia tietoja. Avain rekisterien yhdistämiseen on EVN.

OTIF-rekisteri: OTIF-rekisteriä laadittaessa otetaan huomioon tämä päätös ja muut EU:n rekisterit.

Koko järjestelmä ja NVR:n ja muiden rekisterien väliset kytkennät määritellään siten, että haettavat tiedot ovat tarvittaessa saatavissa rekisteristä.

2.2   Koko EU:n kattava NVR-rakenne

NVR-rekisterit aiotaan tehdä hajautettuna ratkaisuna. Tarkoituksena on toteuttaa hajautettujen tietojen hakukone käyttämällä yhteistä ohjelmistosovellusta, jonka avulla käyttäjät voivat saada tietoja kaikista jäsenvaltioissa olevista paikallisista rekistereistä (Local Registers, LR).

NVR-tiedot tallennetaan kansallisella tasolla, ja ne ovat käytettävissä verkkopohjaisen sovelluksen kautta (ja oman verkko-osoitteen) kautta.

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen rekisteri (European Centralized Virtual Vehicle Register, EC VVR) koostuu kahdesta osasta:

virtuaalinen rekisteri (Virtual Vehicle Register (VVR)), joka on keskitetty hakukone ERA:ssa

kansallinen rekisteri (kansalliset rekisterit) (National Vehicle Register(s), NVR), jotka ovat LR:iä jäsenvaltioissa.

Kuva 1

EC VVR:n rakenne

Image

Tämä rakenne perustuu kahteen toisiaan täydentävään osajärjestelmään, joiden avulla voidaan tehdä hakuja jäsenvaltioissa paikallisesti tallennettuihin tietoihin. Se koostuu seuraavista osatekijöistä:

tietokoneistettujen rekisterien perustaminen kansallisella tasolla ja ristiinhakujen mahdollistaminen,

paperipohjaisten rekisterien korvaaminen tietokoneistetuilla. Tämän ansiosta jäsenvaltiot voivat hallinnoida ja jakaa tietoja muiden jäsenvaltioiden kanssa,

NVR:ien ja VVR:n välisten yhteyksien toteutus käyttämällä yhteisiä standardeja ja yhteistä terminologiaa.

Tämän rakenteen perusperiaatteet ovat seuraavat:

kaikki NVR:t tulevat olemaan osa tietokonepohjaista verkkojärjestelmää,

yhteiset tiedot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla järjestelmään liittymisen jälkeen,

VVR:n perustamisella vältetään tietojen päällekkäisiä rekisteröintejä ja niihin liittyviä mahdollisia virheitä,

tietojen ajantasaisuus.

Rakenteen toteutusvaiheet:

tämän päätöksen tekeminen,

virasto toteuttaa pilottihankkeen, jossa testataan vähintään kolmen jäsenvaltion NVR:iin yhdistettyä VVR:ää; pilottihankkeessa yhdistetään lisäksi jo olemassa oleva NVR käyttämällä käännöskonetta,

pilottihankkeen arviointi ja tarvittaessa tämän päätöksen ajantasaistaminen,

virasto julkaisee eritelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät NVR:ien yhdistämisessä keskitettyyn VVR:ään,

viimeisenä vaiheena on kaikkien kansallisten NVR:ien yhdistäminen keskitettyyn VVR:ään pilottihankkeen arvioinnin jälkeen tehtävällä erillisellä päätöksellä.

3.   TOIMINTATAPA

3.1   NVR:ien käyttö

NVR:iä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

luvan kirjaaminen,

kulkuneuvoille annettujen EVN:ien kirjaaminen,

tiettyyn kulkuneuvoon liittyvien Euroopan laajuisten suppeiden tietojen etsiminen,

oikeudellisten näkökohtien, kuten velvoitteiden ja oikeudellisten tietojen seuranta,

tietojen saaminen pääasiassa turvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tarkastuksia varten,

yhteyden saaminen omistajaan ja haltijaan,

turvallisuusvaatimusten ristiintarkistus ennen turvallisuustodistuksen antamista,

tietyn kulkuneuvon seuranta.

3.2   Hakemuslomakkeet

3.2.1   Rekisteröintihakemus

Hakemuslomakkeen malli on lisäyksessä 4.

Haettaessa kulkuneuvon rekisteröintiä napsautetaan ensin nimikettä ”Uusi rekisteröinti” vastaavaa ruutua. Sen jälkeen täytetään lomakkeen ensimmäiseen osaan kaikki tarpeelliset tiedot kohdasta 2 kohtaan 9 sekä kohta 11. Täytetty hakemus toimitetaan:

sen jäsenvaltion RE:lle, jossa rekisteröintiä haetaan,

kolmannesta maasta tulevan kulkuneuvon osalta sen jäsenvaltion RE:lle, jossa sitä on tarkoitus käyttää ensimmäiseksi.

3.2.2   Kulkuneuvon rekisteröinti ja eurooppalainen kulkuneuvonumero

Ensirekisteröinnin yhteydessä eurooppalaisen kulkuneuvonumeron antaa asianomainen RE.

Rekisteröintiä voidaan hakea kulkuneuvokohtaisesti erillisillä rekisteröintilomakkeilla tai täyttämällä yksi lomake samaan sarjaan tai samaan tilaukseen kuuluvista kulkuneuvoista ja liittämällä siihen kulkuneuvonumeroiden luettelo.

RE toteuttaa kohtuulliset toimet varmistaakseen NVR:ään viemiensä tietojen oikeellisuuden. Tätä tarkoitusta varten RE voi pyytää tietoja muilta RE:iltä, erityisesti silloin, kun rekisteröinnin hakija hakee rekisteröintiä jäsenvaltiossa, johon se ei ole sijoittautunut.

3.2.3   Yhden tai useamman rekisteröintikohdan muuttaminen

Muutosrekisteröinnin (-rekisteröintien) hakija:

napsauttaa nimikettä ”Muutos” vastaavaa ruutua,

merkitsee lomakkeeseen eurooppalaisen kulkuneuvonumeron (EVN) (kohta nro 1),

napsauttaa muutettavan kohdan painiketta (muutettavien kohtien painikkeita),

merkitsee lomakkeeseen muutoksen (muutokset) ja toimittaa lomakkeen sen jäsenvaltion RE:lle, jossa kulkuneuvo on rekisteröity.

Vakiomuotoinen lomake ei ole riittävä kaikissa tilanteissa. Asianomainen RE voi silloin käyttää muita asiakirjoja, jotka ovat paperipohjaisia tai sähköisiä.

Kun kulkuneuvon haltija vaihtuu, vaihtumista edeltävä kulkuneuvon haltija vastaa RE:lle ilmoittamisesta, ja RE ilmoittaa uudelle haltijalle rekisteröinnin muuttamisesta. Edellinen haltija poistetaan NVR:stä ja vapautetaan vastuusta vasta sitten, kun uusi haltija on hyväksynyt haltijan aseman.

Kun kulkuneuvon omistaja vaihtuu, vaihtumista edeltävä omistaja vastaa RE:lle ilmoittamisesta. Sen jälkeen edellinen omistaja poistetaan NVR:stä. Uusi omistaja voi pyytää tietojensa viemistä NVR:ään.

Muutosrekisteröinnin jälkeen NSA voi antaa uuden lupanumeron ja joissakin tapauksissa uuden EVN:n.

3.2.4   Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutuksen hakija napsauttaa nimikettä ”Peruutus” vastaavaa ruutua, täyttää sen jälkeen kohdan 10 ja toimittaa hakemuksen sen jäsenvaltion RE:lle, jossa kulkuneuvo on rekisteröity.

RE peruuttaa rekisteröinnin merkitsemällä lomakkeeseen peruutuksen päivämäärän ja myöntämällä peruutuksen sen hakijalle.

3.2.5   Useissa eri jäsenvaltioissa voimassa oleva lupa

Kun jossakin jäsenvaltiossa jo luvan saaneelle ja rekisteröidylle kulkuneuvolle annetaan lupa jossain toisessa jäsenvaltiossa, kulkuneuvo on rekisteröitävä myös viimeksi mainitun jäsenvaltion NVR:ään. Tässä tapauksessa NVR:ään viedään kuitenkin vain hakemuslomakkeen kohtia 1, 2, 6, 11, 12 ja 13 koskevat tiedot, sillä nämä tiedot koskevat vain tätä toista jäsenvaltiota.

Niin kauan kuin VVR ja sen ja NVR:ien välinen yhteys eivät vielä toimi täysipainoisesti, asianomaisten rekisteröintielinten on vaihdettava tietoja varmistaakseen samaa kulkuneuvoa koskevien tietojen johdonmukaisuuden.

Tavaravaunut ja matkustajavaunut rekisteröidään vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa.

3.3   Käyttöoikeudet

Tietyn jäsenvaltion ”XX” oikeudet NVR-tietojen käyttöön on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa. Käyttökoodien määritelmät ovat seuraavat:

Käyttökoodi

Käyttöoikeuden laji

0

Ei käyttöoikeutta

1

Rajoitettu tiedonsaanti (ehdot sarakkeessa ”Lukuoikeudet”)

2

Rajoittamaton tiedonsaanti

3

Rajoitettu tiedonsaanti ja päivitys

4

Rajoittamaton tiedonsaanti ja päivitys

Kullakin RE:llä on täydelliset käyttö- ja päivitysoikeudet vain oman tietokantansa tietoihin. Sen vuoksi niiden käyttökoodiksi on merkitty 3.

Elin

Määritelmä

Lukuoikeudet

Päivitysoikeudet

Kohta 7

Muut kohdat

RE/NSA ”XX”

Rekisteröintielin/NSA jäsenvaltiossa ”XX”

Kaikki tiedot

Kaikki tiedot

4

4

Muut NSA/RE:t

Muut NSA:t ja/tai muut rekisteröintielimet

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

ERA

Euroopan rautatievirasto

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

Haltijat

Kulkuneuvojen haltijat

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, joiden haltija se on

Ei ole

1

1

Kalustopäälliköt

Kulkuneuvoista vastaavat haltijan nimittämät päälliköt

Kulkuneuvot, joista vastaamaan haltija on hänet nimittänyt

Ei ole

1

1

Omistajat

Kulkuneuvon omistaja

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, jotka se omistaa

Ei ole

1

1

RU:t

Rautatieliikenteen harjoittaja

Kaikki ajoneuvonumeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IM:t

Infrastruktuurin haltija

Kaikki kulkuneuvon numeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IB:t ja RB:t

Jäsenvaltion ilmoittamat tarkastus- ja valvontaelimet

Kaikki tiedot valvottavista ja tarkastettavista kulkuneuvoista

Ei ole

2

2

Muut käyttö-oikeuden haltijat

Kaikki NSA:n tai ERA:n hyväksymät satunnaiset käyttäjät

Käyttöoikeudelle voidaan asettaa aikaraja

Ei ole

0

1

3.4   Aikaisemmat tiedot

Kaikki NVR:ssä olevat tiedot on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin rekisteröinti peruutetaan ja kulkuneuvo poistetaan rekisteristä. Tietojen on oltava saatavilla online-muodossa vähintään kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Kolmen vuoden kuluttua tietoja voidaan ylläpitää sähköisesti, paperipohjaisina tai jossain muussa arkistointijärjestelmässä. Jos kymmenen vuoden säilytysjakson jossain vaiheessa aloitetaan kulkuneuvoa tai kulkuneuvoja koskevat tutkimukset, tiedot näistä kulkuneuvoista on tarvittaessa säilytettävä vielä kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin.

NVR:ään tehdyt muutokset on kirjattava. Aikaisempien muutosten hallinta voidaan toteuttaa tietoteknisin toiminnoin.

4.   OLEMASSA OLEVAT KULKUNEUVOT

4.1   Tietojen sisältö

Kutakin 13:a jäljelle jäänyttä kohtaa on punnittu sen määrittämiseksi mitkä niistä ovat pakollisia ja mitkä eivät ole.

4.1.1   Kohta 1 – Eurooppalainen kulkuneuvonumero (pakollinen)

a)   Kulkuneuvot, joilla jo on 12-numeroinen tunnus

Maat, joissa käytetään yksiselitteistä maakoodia: kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia.

Maat, joissa käytetään rinnakkain yleistä maakoodia ja erityistä aiemmin annettua koodia:

Saksan yleinen maakoodi on 80, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 68 AAE:n (Ahaus Alstätter Eisenbahn) osalta,

Sveitsin yleinen maakoodi on 85, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 63 BLS:n (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) osalta,

Italian yleinen maakoodi on 83, ja siellä käytetään lisäksi erityiskoodia 64 FNME:n (Ferrovie Nord Milano Esercizio) osalta,

Unkarin yleinen maakoodi on 55, ja siellä käytetään lisäksi erityistä maakoodia 43 GySEV/ROeEE:n (Győr—Sopron—Ebenfurti Vasút Részvénytársaság / Raab—Ödenburg—Ebenfurter Eisenbahn) osalta.

Kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia (8).

Tietojärjestelmässä on otettava huomioon molemmat tunnukset (yleinen maakoodi ja erityiskoodi) saman maan osalta.

b)   Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot, joilla ei ole 12-numeroista tunnusta

Olisi sovellettava kaksivaiheista menettelyä:

NVR:ssä annetaan (OPE YTE:n mukainen) 12-numeroinen tunnus, joka määritellään kulkuneuvon ominaisuuksien mukaan. IT-järjestelmän olisi yhdistettävä tämä rekisteröity tunnus kulkuneuvon nykyiseen numeroon.

12-numeroinen tunnus merkitään kulkuneuvoon kuuden vuoden kuluessa

c)   Kotimaan liikenteessä käytettävät kulkuneuvot, joilla ei ole 12-numeroista tunnusta

Edellä mainitun menettelyn soveltaminen ainoastaan kotimaan liikenteessä käytettäviin kulkuneuvoihin on vapaaehtoista.

4.1.2   Kohta 2 – Jäsenvaltio ja NSA (pakollinen)

’Jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan aina sitä jäsenvaltiota, jonka NVR:ään kulkuneuvo on rekisteröity. ’NSA:lla’ tarkoitetaan käyttöönottoluvan antajaa.

4.1.3   Kohta 3 – Valmistusvuosi

Jos valmistusvuotta ei tiedetä tarkasti, merkitään arvioitu vuosi.

4.1.4   Kohta 4 – EY-viite

Tällaisia viitetietoja ei yleensä ole jo olemassa olevilla kulkuneuvoilla lukuun ottamatta muutamaa HS RS:ää. Merkintä tehdään vain, jos viitetiedot ovat olemassa.

4.1.5   Kohta 5 – Viitetieto RRS:stä

Merkintä tehdään vain, jos viitetieto on olemassa.

4.1.6   Kohta 6 – Rajoitukset

Merkintä tehdään vain, jos rajoituksia on asetettu.

4.1.7   Kohta 7 – Omistaja

Merkintä tehdään vain, jos tiedot on annettu, tai tarvittaessa.

4.1.8   Kohta 8 – Haltija (pakollinen)

Tiedot ovat yleensä saatavilla ja pakolliset.

4.1.9   Kohta 9 – Huollosta vastaava elin.

Tämä kohta on pakollinen.

4.1.10   Kohta 10 – Peruutus

Sovelletaan sellaisenaan.

4.1.11   Kohta 11 – Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Yleensä RIV:n soveltamisalaan kuuluvat vaunut, RIC:n soveltamisalaan kuuluvat matkustajavaunut ja kulkuneuvot, joihin sovelletaan kahdenvälisiä tai monenvälisiä sopimuksia, rekisteröidään sellaisina. Jos nämä tiedot ovat saatavilla, ne olisi merkittävä asianmukaisesti.

4.1.12   Kohta 12 – Lupanumero

Merkitään vain, jos se on saatavilla.

4.1.13   Kohta 13 – Käyttöön ottaminen (pakollinen)

Jos käyttöönottopäivää ei tiedetä tarkasti, on merkittävä arvioitu käyttöönottovuosi.

4.2   Menettely

Aiemmin kulkuneuvon rekisteröinnistä vastanneen elimen olisi toimitettava kaikki tiedot sen valtion NSA:lle tai RE:lle, johon se on sijoittautunut.

Olemassa olevat tavaravaunut ja matkustajavaunut olisi rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, johon aiemman rekisteröinnin tehnyt elin oli sijoittautunut.

Jos olemassa oleva kulkuneuvo on saanut luvan useissa eri jäsenvaltioissa, RE:n, joka rekisteröi kyseisen kulkuneuvon, on lähetettävä asiaan liittyvät tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden RE:ille.

NSA tai RE ottaa tiedot vastaan omaan NVR:äänsä.

NSA tai RE ilmoittaa kaikille asianosaisille, kun tietojen siirto on saatu valmiiksi. Asiasta on ilmoitettava vähintään seuraaville tahoille:

kulkuneuvon rekisteröinnistä aiemmin vastannut elin,

haltija,

ERA.

4.3   Siirtymäaika

4.3.1   Rekisteröintitietojen saattaminen NSA:n saataville

Kulkuneuvon rekisteröinnistä vastaavan rekisteröinnin aiemmin tehneen elimen olisi saatettava kaikki tarvittavat tiedot saataville sen ja RE:n välisen sopimuksen mukaisesti. Tietojen siirto olisi tehtävä 12 kuukauden kuluessa komission päätöksestä. Mahdollisuuksien mukaan olisi käytettävä sähköistä muotoa.

4.3.2   Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot

Kunkin jäsenvaltion RE:n olisi otettava nämä kulkuneuvot NVR:äänsä kahden vuoden kuluessa komission päätöksestä.

Ks. myös 4.1.1 kohdan b) alakohta

4.3.3   Kotimaan liikenteessä käytettävät kulkuneuvot

Kunkin jäsenvaltion RE:n olisi otettava nämä kulkuneuvot NVR:ään kolmen vuoden kuluessa komission päätöksestä.


(1)  Komissio teki 11 päivänä elokuuta 2006 päätöksen 2006/920/EY Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (tiedoksiannettu 14.8.2006). Suurnopeusratoja koskeva vastaava YTE hyväksyttäneen vuoden 2007 aikana ja siinä käytetään samaa numerointijärjestelmää.

(2)  Tämän päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan voidaan käyttää myös itsenäisten valtioiden yhteisön rautatieliikenneneuvoston 8-numeroista numerointijärjestelmää.

(3)  Direktiivin 96/48/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 2001/16/EY 24 artiklassa säädetyt rekisterit.

(4)  Tämä elin voi olla kulkuneuvoa käyttävä rautatiealan yritys, sen alihankkija tai kulkuneuvon haltija.

(5)  Direktiivin 96/48/EY ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan mukaisesti annettu lupa.

(6)  Rekisteröintielin (registration entity, jäljempänä ’RE’), on elin, jonka kukin jäsenvaltio nimittää direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti NVR:n pitämistä ja ajan tasalla pitämistä varten.

(7)  Rekisteri, josta säädetään liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvista kansainvälisistä oikeuksista tehdyn yleissopimuksen liitteenä olevassa, erityisesti rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevassa pöytäkirjaluonnoksessa.

(8)  Uusille kulkuneuvoille, jotka otetaan käyttöön AAE:tä, BLS:ää, FNME:tä ja GySEV/RoeE:tä varten, olisi kuitenkin annettava vakiomuotoinen maakoodi.

Lisäys 1

RAJOITUSKOODAUS

1.   PERIAATTEET

Rajoituksia (teknisiä ominaisuuksia), jotka on jo kirjattu muihin NSA:ien saatavilla oleviin rekistereihin, ei tarvitse kirjata NVR:ään.

Hyväksyntä rajat ylittävään liikenteeseen perustuu:

kulkuneuvonumeroon koodattuun tietoon,

kirjaintunnukseen,

kulkuneuvon merkintöihin.

Näitä tietoja ei sen vuoksi tarvitse toistaa NVR:ssä.

2.   RAKENNE

Tunnukset on jäsennetty kolmeen eri tasoon:

1. taso: rajoitusluokka

2. taso: rajoitustyyppi

3. taso: arvo tai eritelmä

Rajoituskoodaus

Luokka

Tyyppi

Arvo

Nimi

1

 

 

Rakenteeseen liittyvät tekniset rajoitukset

 

1

Numeerinen (3)

Vähimmäiskaarevuussäde metreinä

 

2

Raidevirtapiiriä koskevat rajoitukset

 

3

Numeerinen (3)

Nopeusrajoitukset (km/h) (merkitty tavaravaunuihin ja matkustajavaunuihin, mutta ei vetureihin)

2

 

 

Maantieteelliset rajoitukset

 

1

Aakkosnumeerinen (3)

Dynaaminen ulottuma (koodaus WAG YTE, liite C)

 

2

Koodattu luettelo

Pyöräparien väli

 

 

1

Vaihteleva raideväli 1435/1520

 

 

2

Vaihteleva raideväli 1435/1668

 

3

Ei CCS:ää junassa

 

4

ERTMS A junassa

 

5

Numeerinen (3)

B-järjestelmä junassa (1)

3

 

 

Ympäristörajoitukset

 

1

Koodattu luettelo

Ilmastovyöhyke EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Lupatodistuksiin sisällytetyt käyttörajoitukset

 

1

Aikaperusteinen

 

2

Olosuhteisiin perustuva (käyttökilometrit, kuluminen jne.)


(1)  Jos kulkuneuvo on varustettu useammalla kuin yhdellä B-järjestelmällä, kustakin järjestelmästä on ilmoitettava erillinen koodi.

Numerokoodi koostuu kolmesta merkistä, ja sitä käytetään seuraavasti:

1xx käytetään merkinantojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa,

2xx käytetään radiojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa,

Xx vastaa CCS YTE:n liitteen B numerokoodia.

Lisäys 2

EIN:N RAKENNE JA SISÄLTÖ

Turvallisuustodistusten ja muiden asiakirjojen yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukainen koodi eli EU-tunnistenumero (European Identification Number, EIN)

Esimerkki:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Maa-koodi

(2 kirjainta)

Asiakirja-laji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

KENTTÄ 1 –   MAAKOODI (2 KIRJAINTA)

Koodeina käytetään Europa-verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa (http://publications.europa.eu/code/fi/fi-5000600.htm) virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja.

Valtio

Koodi

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Sveitsi

CH

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Saksa

DE

Tanska

DK

Viro

EE

Kreikka

EL

Espanja

ES

Suomi

FI

Ranska

FR

Unkari

HU

Irlanti

IE

Islanti

IS

Italia

IT

Liechtenstein

LI

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Latvia

LV

Malta

MT

Alankomaat

NL

Norja

NO

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Ruotsi

SE

Slovenia

SI

Slovakia

SK

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Monikansallisten turvallisuusviranomaisten koodi olisi muodostettava samalla tavalla. Tällä hetkellä niitä on vain yksi: Channel Tunnel Safety Authority (Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen). Sen koodiksi ehdotetaan seuraavaa:

Monikansallinen turvallisuusviranomainen

Koodi

Channel Tunnel Safety Authority

CT

KENTTÄ 2 –   ASIAKIRJALAJI (2 NUMEROA)

Kahden numeron avulla tunnistetaan asiakirjalaji:

ensimmäinen numero ilmoittaa asiakirjan yleisen luokituksen;

toinen numero ilmoittaa asiakirjan alalajin.

Tätä numerointijärjestelmää voidaan laajentaa, jos tarvitaan muita koodeja. Seuraavassa on ehdotus luetteloksi tunnetuista, mahdollisista kahden numeron yhdistelmistä laajennettuna kulkuneuvojen käyttöönottolupaa koskevalla ehdotuksella:

Kentän 2 numero-yhdistelmä

Asiakirjalaji

Asiakirjan alalaji

[0 1]

Toimiluvat

Toimiluvat RU:ille

[0 x]

Toimiluvat

Muut

[1 1]

Turvallisuustodistus

A-osa

[1 2]

Turvallisuustodistus

B-osa

[1 x]

Turvallisuustodistus

Muut

[2 1]

Turvallisuuslupa

A-osa

[2 2]

Turvallisuuslupa

B-osa

[2 x]

Turvallisuuslupa

Muut

[3 x]

Varattu esim. liikkuvan kaluston kunnossapidolle, infrastruktuurille tms.

 

[4 x]

Varattu ilmoitetuille laitoksille

Esim. erilaiset ilmoitetut laitokset

[5 1] ja [5 5] (1)

Käyttöönottolupa

Vetävä liikkuva kalusto

[5 2] ja [5 6] (1)

Käyttöönottolupa

Vedettävät matkustajavaunut

[5 3] ja [5 7] (1)

Käyttöönottolupa

Vaunut

[5 4] ja [5 8] (1)

Käyttöönottolupa

Liikkuva erikoiskalusto

[6 x] … [9 x]

Varattu (4 asiakirjalajia)

Varattu (10 asiakirjan alalajia kussakin)

KENTTÄ 3 –   MYÖNTÄMISVUOSI (4 NUMEROA)

Tässä kentässä ilmoitetaan vuosi (täsmennetyssä muodossa vvvv eli neljällä numerolla), jona lupa on myönnetty.

KENTTÄ 4 –   JUOKSEVA NUMERO

Juokseva numero kasvaa yhdellä yksiköllä joka kerran, kun asiakirja myönnetään, siitä riippumatta, onko lupa uusi, uusittava tai ajantasaistettava/muutettava lupa. Silloinkin kun todistus kumotaan tai lupa peruutetaan, sille annettua numeroa ei voida käyttää uudelleen.

Juokseva numero alkaa joka vuosi nollasta.


(1)  Jos kentän ”Juokseva numero” kaikki 4 numeroa käytetään loppuun vuoden kuluessa, kentän 2 kaksi ensimmäistä numeroa siirtyvät eteenpäin seuraavasti:

vetävän liikkuvan kaluston osalta [5 5] eikä [5 1],

vedettävien matkustajavaunujen osalta [5 6] eikä [5 2],

vaunujen osalta [5 7] eikä [5 3],

liikkuvan erikoiskaluston osalta [5 8] eikä [5 4].

Lisäys 3

PERUUTUSKOODAUS

Koodi

Peruutustapa

Kuvaus

00

Ei peruutusta

Kulkuneuvolla on voimassa oleva rekisteröinti

10

Rekisteröinti keskeytetty

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti on keskeytetty omistajan tai haltijan pyynnöstä tai NSA:n tai RE:n päätöksellä.

11

Rekisteröinti keskeytetty

Kulkuneuvoa on tarkoitus säilyttää käyttökunnossa passiivisena tai strategisena reservinä.

20

Rekisteröintiä siirretty

On tiedossa, että kulkuneuvo rekisteröidään uudelleen eri numerolla tai eri NVR:n rekisteröimänä, kun käyttö jatkuu Euroopan rautatieverkostossa (koko verkostossa tai osassa sitä).

30

Rekisteristä poisto

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti Euroopan rautatieverkostossa käyttöä varten on päättynyt eikä uudelleenrekisteröinnistä ole tietoa.

31

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvon käyttöä on tarkoitus jatkaa kiskokulkuneuvona Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

32

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitettu tärkeiden yhteentoimivuuden osatekijöiden / moduulien varaosien talteenottoon tai sitä on tarkoitus muuttaa perusteellisesti.

33

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitus romuttaa ja sen materiaalit (ja tärkeät varaosat) aiotaan kierrättää.

34

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitus säilyttää historiallisena liikkuvana kalustona erillisessä rautatieverkossa tai se on tarkoitus pitää esillä paikallaan Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

Koodien käyttö

Jos peruutuksen syytä ei ole ilmoitettu, koodeja 10, 20 ja 30 käytetään rekisteröintitilan muutoksen ilmoittamiseen.

Jos peruutuksen syy on ilmoitettu, koodeja 11, 31, 32, 33 ja 34 voidaan käyttää vaihtoehtoina NVR-tietokannassa. Nämä koodit perustuvat yksinomaan haltijan tai omistajan RE:lle antamiin tietoihin.

Rekisteröinnissä huomioon otettavia seikkoja

Kulkuneuvoa, jonka rekisteröinti on keskeytetty tai joka on poistettu rekisteristä, ei saa käyttää Euroopan rautatieverkossa kirjatun rekisteröinnin nojalla.

Rekisteröinnin uudelleenaktivointi edellyttää, että NSA myöntää uudelleen luvan ehdoilla, jotka liittyvät keskeyttämisen ja rekisteröinnistä poistamisen syihin.

Rekisteröinnin siirto tapahtuu kulkuneuvojen hyväksymistä ja käyttölupaa koskevien EU:n direktiivien määrittelemissä puitteissa.

Lisäys 4

VAKIOMUOTOINEN REKISTERÖINTILOMAKE

Image

Image

Image

Liite 5

SANASTO

Lyhenne

Määritelmä

CCS

Ohjaus- ja hallintajärjestelmä (Control Command System)

IVY

Itsenäisten valtioiden yhteisö

COTIF

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (Convention concerning International Carriage by Rail)

CR

Tavanomainen rautatiejärjestelmä (Conventional Rail (System))

DB

Tietokanta (Database)

EC

Euroopan komissio

EC VVR

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (European Centralized Virtual Vehicle Register)

EIN

EU-tunnistenumero (European Identification Number)

EN

Eurooppalainen standardi (Euro Norm)

EVN

Eurooppalainen kulkuneuvonumero (European Vehicle number)

ERA

Euroopan rautatievirasto (European Railway Agency), käytetään myös nimeä ”virasto”

ERTMS

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (European Rail Traffic Management System)

EU

Euroopan unioni

HS

Suurten nopeuksin rautatiejärjestelmä (High speed (System))

IB

Tutkintaelin (Investigating Body)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

IM

Infrastruktuurin haltija (Infrastructure Manager)

INF

Infrastruktuuri

IT

Tietotekniikka (Information Technology)

LR

Paikallinen rekisteri (Local Register)

MS

Euroopan unionin jäsenvaltio (Member State of the European Union)

NoBo

Ilmoitettu laitos (Notified Body)

NSA

Kansainvälinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority)

NVR

Kansallinen kulkuneuvorekisteri (National Vehicle Register)

OPE (YTE)

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta (Traffic Operation and Management) (YTE)

OTIF

Valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

RE

Rekisteröintielin (Registration Entity); vastaa NVR:n pitämisestä ja ylläpitämisestä

RB

Sääntelyelin (Regulatory Body)

RIC

Ajoneuvojen ja jarruvaunujen vastavuoroista käyttöä kansainvälisessä liikenteessä koskevat säännökset (Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic)

RIV

Kansainvälisten tavaravaunujen vastavuoroinen käyttösopimus (Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic)

RS tai RST

Liikkuva kalusto (Rolling Stock)

RSRD (TAF)

Liikkuvan kaluston viitetietokanta (Rolling Stock Reference Database) (TAF)

RU

Rautatieyritys (Railway Undertaking)

SEDP (TAF)

Euroopan laajuinen strateginen toimintasuunnitelma (Strategic European Deployment Plan (TAF))

TAF (YTE)

Tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset (Telematic Application for Freight)

YTE

Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä

VKM

Liikkuvan kaluston haltijan tunniste (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Liikkuvan kaluston haltijan tunnisteiden rekisteri (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (Virtual Vehicle Register)

WAG (YTE)

Vaunu (Wagon) (YTE)

WIMO (TAF)

Vaunujen ja intermodaalisten lastausyksikköjen toimintaan liittyvä tietokanta (Wagon and Intermodal Operational Database (TAF))


Top