Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0410

2007/410/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007 , perunan sukkulamukulataudin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estävistä toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2451)

OJ L 155, 15.6.2007, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2015; Kumoaja 32015D0749

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/410/oj

15.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/71


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007,

perunan sukkulamukulataudin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estävistä toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2451)

(2007/410/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan jäsenvaltion, joka katsoo kyseisen direktiivin liitteessä I tai II luetellun haitallisen organismin olevan vaarassa kulkeutua alueelleen tai levitä siellä, on toteutettava kaikki kyseiseltä vaaralta suojautumiseen tarvittavat toimenpiteet.

(2)

Alankomaat on perunan sukkulamukulataudin esiintymisen vuoksi ilmoittanut 14 päivänä helmikuuta 2007 jäsenvaltioille ja komissiolle, että se on 14 päivänä helmikuuta 2007 hyväksynyt virallisia toimenpiteitä, joilla tämän haitallisen organismin kulkeutuminen edelleen sen alueelle ja siellä leviäminen pyritään estämään.

(3)

Perunan sukkulumukulatauti on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevan A osan I jaksossa organismina, jonka kulkeutuminen kaikkiin jäsenvaltioihin ja niissä leviäminen on estettävä.

(4)

Perunan sukkulamukulatautia on löydetty lajin Solanum jasminoides Paxton ja lajin Brugmansia Pers. spp. kasveista. Tällä hetkellä näitä yhteisöstä peräisin olevia kasveja eivät koske mitkään erityisvaatimukset kyseisen haitallisen organismin osalta.

(5)

On tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin kyseisen haitallisen organismin yhteisöön kulkeutumista ja siellä leviämistä vastaan, koska saatavilla olevien tieteellisten tietojen mukaan mainitun organismin esiintyminen kyseisissä kasveissa voi johtaa sen leviämiseen laajemmalle.

(6)

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava haitallisen organismin kulkeutumiseen ja leviämiseen, suvun Brugmansia Pers. spp. ja lajin Solanum jasminoides Paxton istutukseen tarkoitettujen kasvien, siemenet mukaan luettuina, tuontiin, tuotantoon ja siirtoon yhteisössä. Lisäksi olisi valmisteltava tutkimus kyseisen haitallisen organismin esiintymisestä tai pitkäaikaisesta esiintymättömyydestä jäsenvaltioissa.

(7)

On aiheellista arvioida toimenpiteiden tulokset, erityisesti jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisten tulevien toimenpiteiden pohjana.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(9)

Toteutettujen toimenpiteiden tuloksia olisi tarkasteltava 29 päivään helmikuuta 2008 mennessä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Mainittujen kasvien tuonti

Suvun Brugmansia Pers. spp. ja lajin Solanum jasminoides Paxton istutukseen tarkoitettujen kasveja, siemenet mukaan luettuina, jäljempänä ’mainitut kasvit’, saa tuoda yhteisöön vain, jos

a)

ne ovat liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia ja

b)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut ja testannut ne yhteisöön tuonnin yhteydessä perunan sukkulamukulataudin esiintymisen varalta direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 1 kohdan mukaisesti ja todennut ne siitä vapaiksi.

2 artikla

Mainittujen kasvien siirtäminen yhteisössä

Mainittuja kasveja, jotka ovat yhteisöstä peräisin tai jotka on tuotu yhteisöön edellä 1 artiklan säännösten mukaisesti, saa siirtää yhteisössä vain, jos ne täyttävät liitteessä olevassa 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

3 artikla

Tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä virallisia tutkimuksia ja tarvittaessa testejä perunan sukkulamukulataudin esiintymisen havaitsemiseksi isäntäkasveissa tai kyseisen haitallisen organismin aiheuttaman tartunnan osoittamiseksi alueellaan.

Tutkimusten tulokset on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille 10 päivään tammikuuta 2008 mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Perunan sukkulamukulataudin epäillyistä tai vahvistetuista esiintymisistä on ilmoitettava välittömästi vastuussa oleville virallisille elimille.

4 artikla

Noudattaminen

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa mukautettava perunan sukkulamukulataudin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

5 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2008.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/35/EY (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 9).


LIITE

Tämän päätöksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut lisätoimenpiteet

1.   Tuontia koskevat erityisvaatimukset

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevan A osan 13 kohdan soveltamista kolmansista maista peräisin olevien mainittujen kasvien mukana on oltava edellä mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitus” todetaan, että mainitut kasvit ovat peräisin ja ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevan kansainvälisen standardin nro 5 (1) määritelmän mukaisessa tuotantopaikassa, jäljempänä ’tuotantopaikka’, jonka kansallinen kasvinsuojeluelin on rekisteröinyt alkuperämaassa ja jota se valvoo, ja

a)

tuotantopaikka sijaitsee maissa, joista tiedetään, ettei niissä esiinny perunan sukkulamukulatautia, tai

b)

tuotantopaikka sijaitsee kasvintuhoojista vapaalla alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on asianomaisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistanut. Kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi, tai

c)

tuotantopaikalla kaikki mainittujen kasvien erät on testattu ja todettu ennen siirtoa perunan sukkulamukulataudista vapaiksi, tai

d)

tuotantopaikalla kaikki mainittuihin kasveihin liittyvät emokasvit on testattu ja todettu ennen mainittujen kasvien siirtoa perunan sukkulamukulataudista vapaiksi. Kasvuolosuhteet ovat testauksen jälkeen sellaiset, että mainittuihin kasveihin liittyvät emokasvit ja mainitut kasvit säilyvät perunan sukkulamukulataudista vapaana ennen siirtoa.

2.   Siirtämisehdot

Kaikki yhteisöstä peräisin olevat tai yhteisöön tämän päätöksen 1 artiklan nojalla tuodut mainitut kasvit, lukuun ottamatta pieniä määriä kasveja, jotka on tarkoitettu omistajan tai vastaanottajan ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, ettei haitallisen organismin leviämisriskiä ole, saa siirtää yhteisöön vain, jos niiden mukana on komission direktiivin 92/105/ETY (2) säännösten mukaisesti valmistettu ja annettu kasvipassi ja jos ne on kasvatettu yhtäjaksoisesti tai siitä lähtien, kun ne on tuotu yhteisöön,

a)

tuotantopaikassa, joka sijaitsee jäsenvaltiossa, josta tiedetään, ettei siinä esiinny perunan sukkulamukulatautia, tai

b)

tuotantopaikassa, joka sijaitsee kasvintuhoojista vapaalla alueella, jonka jäsenvaltion vastuullinen virallinen elin on asianomaisten kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti vahvistanut, tai

c)

tuotantopaikassa, jossa kaikki mainittujen kasvien erät on testattu ja todettu ennen siirtoa perunan sukkulamukulataudista vapaiksi, tai

d)

tuotantopaikassa, jossa kaikki mainittuihin kasveihin liittyvät emokasvit on testattu ja todettu ennen mainittujen kasvien siirtoa perunan sukkulamukulataudista vapaiksi. Kasvuolosuhteet ovat testauksen jälkeen sellaiset, että mainittuihin kasveihin liittyvät emokasvit ja mainitut kasvit säilyvät perunan sukkulamukulataudista vapaina ennen siirtoa.


(1)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.

(2)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/17/EY (EUVL L 57, 3.3.2005, s. 23).


Top