Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0169

2007/169/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007 , vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisesta tiettyihin kuriiri- ja pakettipalveluihin Tanskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 840) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 78, 17.3.2007, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 346–348 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/169(1)/oj

17.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 78/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä maaliskuuta 2007,

vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisesta tiettyihin kuriiri- ja pakettipalveluihin Tanskassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 840)

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/169/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 4 ja 6 kohdan,

ottaa huomioon Tanskan kuningaskunnan sähköpostitse 20 päivänä marraskuuta 2006 lähettämän pyynnön sekä lisätiedot, joita komission yksiköt pyysivät sähköpostitse 8 päivänä joulukuuta 2006 ja jotka Tanskan viranomaiset toimittivat sähköpostitse 22 päivänä joulukuuta 2006,

ottaa huomioon riippumattoman kansallisen viranomaisen, Konkurrencestyrelsenin (Tanskan kilpailuviraston), päätelmät, joiden mukaan edellytykset direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamiselle täyttyvät,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa säädetään, ettei direktiiviä sovelleta hankintasopimuksiin, jotka tehdään jonkin direktiivissä tarkoitetun toiminnan suorittamiseksi, jos toimintaan siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, kohdistuu suoraa kilpailua markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Se, kohdistuuko toimintaan suoraa kilpailua, arvioidaan puolueettomin perustein ja asianomaisen alan erityispiirteet huomioon ottaen. Markkinoille pääsyä pidetään rajoittamattomana, jos jäsenvaltio on pannut täytäntöön ne yhteisön lainsäädännön säännökset, jotka avaavat tietyn alan tai sen osan kilpailulle, ja soveltaa niitä.

(2)

Tämä lainsäädäntö luetellaan direktiivin 2004/17/EY liitteessä XI, ja postipalvelujen osalta siinä mainitaan yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15 päivänä joulukuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY (2).

(3)

Direktiivin 2004/17/EY 62 artiklan 2 kohdassa säädetään, ettei direktiivin III osastoa, joka koskee suunnittelukilpailuihin palvelujen alalla sovellettavia sääntöjä, sovelleta kilpailuihin, jotka järjestetään asianomaisessa jäsenvaltiossa sellaisen toiminnan harjoittamiseksi, johon komission päätöksellä on katsottu voitavan soveltaa 30 artiklan 1 kohtaa tai johon kyseistä kohtaa voidaan soveltaa 30 artiklan 4 kohdan toisen tai kolmannen alakohdan taikka 5 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

(4)

Tanskan kuningaskunnan lähettämä pyyntö koskee tiettyjä kuriiri- ja pakettipalveluita Tanskassa. Tarkemmin kyse on kotimaan ja ulkomaan yritystenvälisistä pakettipalveluista, kotimaan ja ulkomaan kevyt-/lavatavarapalveluista sekä kotimaan ja ulkomaan kuriiri- ja pikalähetyspalveluista. Kuten komission aiemmista päätöksistä (3) ilmenee, edellä mainittujen palvelujen välillä voidaan tehdä ero, mistä syystä kullakin näistä palveluista voidaan katsoa olevan erilliset markkinat. Näin ollen Tanskan pyyntö koskee kuutta eri markkinaa. Direktiivin 2004/17/EY 6 artiklan mukaan direktiivi kattaa logistiikkapalvelut, kuten kuriiri- ja pikalähetyspalvelut, edellyttäen, että tällaisia palveluja tarjoavat yksiköt, jotka tarjoavat myös 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja postipalveluja.

(5)

Post Danmark, jonka puolesta pyyntö on esitetty, on direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu julkinen yritys, joka harjoittaa useita tämän direktiivin 6 artiklassa mainituista toiminnoista, ja siten direktiivissä 2004/17/EY tarkoitettu hankintayksikkö. Käytettävissä olevien tietojen mukaan se näyttää olevan ainoa hankintayksikkö markkinoilla, joita tämä päätös koskee, kun taas muut toimijat ovat yksityisyrityksiä, jotka eivät harjoita toimintaansa erityis- tai yksinoikeuksien perusteella.

(6)

Nämä ja kaikki muut tähän päätökseen sisältyvät arviot on tehty ainoastaan direktiivin 2004/17/EY soveltamista varten, eivätkä ne rajoita kilpailusääntöjen soveltamista.

(7)

Tanska on pannut direktiivin 97/67/EY täytäntöön ja soveltaa sitä. Siksi ja 30 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti olisi katsottava, ettei markkinoille pääsyä ole rajoitettu.

(8)

Se, kohdistuuko toimintaan suoraa kilpailua, olisi arvioitava useiden tekijöiden perusteella, joista yksikään ei ole ratkaiseva sellaisenaan.

(9)

Huomioon otettavia parametrejä ovat tärkeimpien toimijoiden markkinaosuus tietyillä markkinoilla ja markkinoiden keskittymisaste. Mitattiinpa Danmark Postin markkinaosuutta liikevaihdon tai lähetysmäärän perusteella, saatujen tietojen mukaan se vaihtelee kullakin kuudesta eri markkinasta alle 1 prosentista (4) 35–40 prosenttiin (5), nämä ovat hyväksyttäviä tasoja, kun huomioon otetaan myös näiden markkinoiden keskittymisaste. Post Danmark on suurin yksittäinen toimija näistä markkinoista ainoastaan kahdella eli kotimaan pakettipalvelujen markkinoilla ja kotimaan kuriiri- ja pikalähetyspalvelujen markkinoilla (6). Post Danmarkin kahdella suurimmalla kilpailijalla on näillä molemmilla markkinoilla yhteensä vähintään yhtä suuri markkinaosuus kuin Post Danmarkilla (7). Markkinoilla, joilla Post Danmarkilla ei ole suurinta markkinaosuutta, sen kahdella suurimmalla kilpailijalla on yhteenlaskettuna monta kertaa suurempi markkinaosuus kuin Post Danmarkilla (8). Näitä seikkoja olisi pidettävä merkkinä siitä, että toimintaan kohdistuu suoraa kilpailua.

(10)

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan mukainen edellytys, joka koskee suoran kilpailun kohdistumista toimintaan, täyttyy johdanto-osan 4 kappaleessa tarkoitettujen paketti- ja kuriiripalvelujen osalta Tanskassa (9). Kuten edellä johdanto-osan 7 kappaleessa mainitaan, myös rajoittamatonta pääsyä koskevan ehdon olisi katsottava täyttyvän. Tämän vuoksi direktiiviä 2004/17/EY ei pitäisi soveltaa sellaisiin hankintayksikköjen myöntämiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on toteuttaa tämän pyynnön kohteena olevat paketti- ja kuriiripalvelut Tanskassa, eikä suunnittelukilpailuihin, joita hankintaviranomaiset järjestävät tällaisen toiminnan harjoittamiseksi Tanskassa.

(11)

Tämä päätös perustuu oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen marras- ja joulukuussa 2006, sellaisena kuin se ilmenee Tanskan kuningaskunnan lähettämistä tiedoista. Päätöstä voidaan tarkistaa, jos oikeudellinen tai tosiasiallinen tilanne muuttuu merkittävästi niin, etteivät direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytykset enää täyty.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta sellaisiin hankintayksiköiden myöntämiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on toteuttaa seuraavat paketti- ja kuriiripalvelut Tanskassa:

a)

kotimaan yritystenväliset pakettipalvelut;

b)

ulkomaan yritystenväliset pakettipalvelut;

c)

kotimaan kevyt-/lavatavarapalvelut;

d)

ulkomaan kevyt-/lavatavarapalvelut;

e)

kotimaan kuriiri- ja pikalähetyspalvelut; sekä

f)

ulkomaan kuriiri- ja pikalähetyspalvelut.

2 artikla

Tämä päätös perustuu oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen marras- ja joulukuussa 2006, sellaisena kuin se ilmenee Tanskan kuningaskunnan lähettämistä tiedoista. Päätöstä voidaan tarkistaa, jos oikeudellinen tai tosiasiallinen tilanne muuttuu merkittävästi niin, etteivät direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytykset enää täyty.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).

(2)  EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 1991, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi (Asia IV/M.102 – TNT/CANADA POST, DBP POSTDIENST, LA POSTE, PTT POST & SWEDEN POST), 19 kohta ja seur.; neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1996, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi (Asia IV/M.843 – PTT Post/TNT / GD Express Worldwide), 10 kohta ja seur.; neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi (Asia IV/M.1513 – DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD), 8 kohta ja seur.; komission päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisesta (Asia COMP/35 141 – Deutsche Post AG), 26 kohta ja seur.; neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 2002, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi (Asia IV/M.2908 – DEUTSCHE POST/DHL (II)), 10 kohta ja seur.

(4)  Ulkomaan kuriiri- ja pikalähetyspalvelujen markkinat vuonna 2005.

(5)  Kotimaan yritystenvälisten pakettipalvelujen markkinat vuonna 2005.

(6)  Vuonna 2005 Post Danmarkin markkinaosuus oli liikevaihdon perusteella 16–19 prosenttia kotimaan kuriiri- ja pikalähetyspalveluista ja 35–40 prosenttia kotimaan yritystenvälisistä pakettipalveluista.

(7)  Vuonna 2005 kahden suurimman kilpailijan yhteenlaskettu markkinaosuus oli liikevaihdon perusteella 36–44 prosenttia kotimaan yritystenvälisistä pakettipalveluista ja 23–29 prosenttia kotimaan kuriiri- ja pikalähetyspalveluista.

(8)  Esimerkiksi kotimaan kevyt-/lavatavaramarkkinoilla Post Danmarkin markkinaosuus on liikevaihdon perusteella 3–5 prosenttia ja kahden suurimman toimijan yhteenlaskettu markkinaosuus liikevaihdon perusteella 69–83 prosenttia. Ero on vieläkin suurempi ulkomaan kuriiri- ja pikalähetyspalvelujen markkinoilla, joilla vuonna 2005 Post Danmarkin markkinaosuus oli liikevaihdon perusteella 1 prosentti ja kahden suurimman toimijan yhteenlaskettu markkinaosuus liikevaihdon perusteella 65–80 prosenttia.

(9)  Kyse on kotimaan ja ulkomaan yritystenvälisistä pakettipalveluista, kotimaan ja ulkomaan kevyt-/lavatavarapalveluista sekä kotimaan ja ulkomaan kuriiri- ja pikalähetyspalveluista.


Top