Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0161

2007/161/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 2006 , yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3592) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 69, 9.3.2007, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/161(1)/oj

9.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/40


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä elokuuta 2006,

yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3592)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/161/EY)

Komissio teki 10 päivänä elokuuta 2006 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

(1)

INEOS Group Limited (jäljempänä ’Ineos’) ilmoitti komissiolle 24. tammikuuta 2006 aikomuksestaan hankkia määräysvalta British Petroleum Groupin (jäljempänä ’BP’) hallussa olevassa etyleenioksidiin/etyleeniglykoliin liittyvässä BP:n liiketoiminnassa (jäljempänä ’BP Dormagen’) ostamalla omaisuutta.

(2)

Ineos on Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukainen osakeyhtiö, jolla on useita sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Ne toimivat eri puolilla maailmaa väli- ja erikoiskemikaalien valmistajina, jakelijoina, myyjinä ja markkinoijina. Joulukuun 16. päivänä 2006 Ineos osti Innovenen, joka oli ennen BP:n olefiini-, johdannais- ja jalostusyritys (lukuun ottamatta BP Dormagenia, jonka osto on tämän päätöksen aiheena) ja joka valmistaa erilaisia petrokemikaaleja, kuten olefiinejä ja niiden johdannaisia sekä monenlaisia jalostettuja tuotteita (2). Komissio hyväksyi keskittymän 9. joulukuuta 2005 (asia COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, jäljempänä ’pääliiketoimi’).

(3)

BP Dormagen, joka käsittää ainoastaan Köln/Dormagenissa (Saksa) sijaitsevan tehtaan, on tällä hetkellä BP:n hallussa ja valmistaa etyleenioksidia (”EO”) ja etyleeniglykoleja (”EG” tai ”glykolit”).

(4)

Keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 143. kokouksessaan 28. heinäkuuta 2006 myönteisen lausunnon komission sille toimittamasta päätösluonnoksesta, jossa keskittymä hyväksyttiin (3).

(5)

Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja totesi 26. heinäkuuta 2006 antamassaan kertomuksessa, että osapuolten oikeutta tulla kuulluiksi on noudatettu (3).

I.   MERKITYKSELLISET MARKKINAT

Tausta

(6)

Tarkastellessaan pääliiketoimea komissio arvioi etyleenioksidin (”EO”) ja eräiden sen johdannaisten, kuten alkoholietoksylaattien, glykolieetterien (”GE”) ja etanoliamiinien (”EOA”) markkinoita. Komissio katsoi, että pääliiketoimeen ei liittynyt vakavia epäilyjä sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille toisiinsa horisontaalisesti ja vertikaalisesti yhteydessä olevilla markkinoilla.

(7)

Ainoat tuotteet, joita BP Dormagen valmistaa ja myy, ovat EO ja EG:t. Ineos tuottaa monenlaisia kemikaaleja, muiden muassa EO:ta ja EO:n johdannaisia (myös EG:itä). Näin ollen ainoat horisontaaliset päällekkäisyydet, joita syntyy, jos Ineos ostaa ehdotuksen mukaisesti BP Dormagenin, liittyvät EO:hon ja EG:ihin. Lisäksi on olemassa vertikaalisia suhteita EO:n tuotantoketjun alkupäässä (etyleenin osalta) ja EO:n tuotantoketjun loppupäässä (EO:n johdannaisten osalta).

Merkitykselliset tuotemarkkinat

(8)

EO on hajuton kaasu, jota syntyy etyleenin osittaisen hapettumisen seurauksena. EO:n etyleenipitoisuus on 82 prosenttia. Se on vaarallinen aine, sillä se on helposti syttyvää ja räjähtävää. Se on myös myrkyllistä ja syöpää aiheuttavaa. EO:ta voidaan käyttää puhdistamattomana EG:iden valmistukseen tai se voidaan puhdistaa.

(9)

EG:t ovat välikemikaaleja, joita valmistetaan pääasiassa EO:n ei-katalyyttisen hydraation kautta. EG:iden osuus EO:n kokonaiskulutuksesta ETA-maissa on 37,5 prosenttia, ja niitä valmistavat vain integroituneet EO:n tuottajat.

(10)

Toinen EO:n jalostusmahdollisuus on sen puhdistaminen. Puhdistettua EO:ta voidaan käyttää monien muiden välikemikaalien valmistukseen. Suurin osa puhdistetusta EO:sta päätyy integroituneiden EO:n tuottajien omaan käyttöön tuotantoketjun loppupään toimintoihin, joissa tuotetaan EO:n johdannaisia. Loput myydään kolmansille osapuolille, jotka kilpailevat EO:n tuottajien kanssa erilaisilla EO:n johdannaisten markkinoilla.

Etyleenioksidi

(11)

Komissio on tarkastellut etyleenioksidia aiemmissa tapauksissa (4). Sen mukaan on olemassa erilliset EO:n tuotemarkkinat, sillä EO:n korvattavuus on heikko erityisesti, kun sitä käytetään suorana raaka-aineena kemiallisissa reaktioissa. Käsiteltävänä olevan asian yhteydessä tehty tutkimus vahvisti tämän tuotemarkkinamääritelmän.

(12)

Kolmansille osapuolille myydään vain puhdistettua EO:ta, joten kilpailuvaikutusten arvioinnissa keskitytään tässä tapauksessa puhdistetun EO:n markkinoihin. Ineos ilmoitti menettelyn loppuvaiheessa, että puhdistettu EO voidaan jakaa vielä korkealuokkaiseen EO:hon ja matalan laatuluokan EO:hon epäpuhtauksien määrän (pääasiassa aldehydipitoisuus) mukaan. Markkinatutkimus kuitenkin vahvisti, ettei merkityksellisiä tuotemarkkinoita tarvinnut jakaa puhdistetun EO:n puhtaustasojen mukaan, sillä kolmansille osapuolille myydään vain korkealuokkaista EO:ta.

(13)

Komissio tutki myös, pitäisikö erottaa toisistaan asiakkaat, joille toimitetaan EO:ta pitkäaikaisten sopimusten nojalla ja joiden tehtaat sijaitsevat samassa paikassa kuin EO:n toimittaja tai sen läheisyydessä, jolloin niiden välillä on putkisto, ja muut asiakkaat, joille toimitetaan EO:ta muilla keinoin, kuten kuorma-autolla tai junalla. Komissio totesi, että hintataso, sopimusten pituudet ja ostetut määrät vaihtelivat hieman näiden kahden toimitustavan välillä. Komission ei kuitenkaan tarvinnut tehdä päätöstä asiasta, sillä liiketoimi ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua riippumatta siitä, katsotaanko paikan päälle tai muualle kohdistuvien toimitusten muodostavan yhdet vai kahdet erilliset markkinat.

Etyleeniglykolit

(14)

Ineos esitti, että EG:t muodostavat erilliset tuotemarkkinat aiemman komission päätöksen mukaisesti (5). Myöhemmässä päätöksessä (6) komissio oli kuitenkin todennut, että kysyntäpuolen näkökulmasta erityyppiset EG:t olisi mahdollisesti syytä erottaa toisistaan. Niitä ovat monoetyleeniglykoli (”MEG”), dietyleeniglykoli (”DEG”) ja trietyleeniglykoli (”TEG”). MEG:n osuus tuotannosta on ylivoimaisesti suurin (noin 90 prosenttia). Lopputuotanto jakautuu DEG:n (noin 9 prosenttia) ja TEG:n (noin 1 prosentti) kesken.

(15)

Käsiteltävänä olevassa asiassa useimmat markkinaosapuolet olivat sitä mieltä, että EG:t pitäisi jakaa kolmiin markkinoihin, MEG:n, DEG:n ja TEG:n markkinoihin, koska niitä käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin eikä niitä voi korvata toisillaan. Tarjontapuolen näkökulmasta MEG:iä, DEG:iä ja TEG:iä valmistetaan kuitenkin aina yhdessä ja niitä saadaan aina hyvin samansuuruisina osuuksina. Täsmällinen markkinamääritelmä jätettiin avoimeksi, sillä liiketoimi ei olennaisesti estäisi tehokasta kilpailua EG:iden osalta, olipa markkinamääritelmä mikä tahansa.

Merkitykselliset maantieteelliset markkinat

Etyleenioksidi

(16)

Komissio katsoi aiemmissa päätöksissä (7), että EO:n maantieteellinen markkina-alue on todennäköisesti Länsi-Eurooppa (ETA-maat ja Sveitsi), joskin täsmällinen markkinamääritelmä jätettiin avoimeksi. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tuotantolaitokset sijaitsevat Antwerpenissa (Belgia), Laverassa (Ranska) ja Dormagenissa (Saksa). Ineos esitti, että markkina-alue kattaa kaikki ETA-maat, sillä EO:ta kuljetetaan kyseisistä tehtaista pitkien matkojen päähän (Ineosin tietojen mukaan joissakin tapauksissa yli 1 000 km, mutta suurin osa toimituksista on 600 km:n säteelle). Valtaosa asiakkaista ja ainakin puolet kilpailijoista piti sen sijaan maantieteellisiä markkinoita alueellisina. Kuljetusetäisyydet ovat mitä ilmeisimmin 0–800 km, valtaosassa tapauksia 0–600 km, kuljetuskustannuksista ja tuotteen vaarallisuudesta johtuen.

(17)

Komissio määritteli kuljetusetäisyyksien asettamien rajoitusten perusteella mahdolliset EO:n alueelliset markkinat seuraavasti: i) Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, ii) Pohjoismaat (Norja, Ruotsi ja Suomi), iii) Manner-Euroopan luoteisosa (Alankomaat, Tanska, Belgia, Luxemburg, Saksa, Itävalta, Keski- ja Pohjois-Ranska), iv) Välimeren alue (Italia, Portugali, Etelä-Ranska ja Espanja) ja v) Keski- ja Itä-Eurooppa. Lisäksi komissio havaitsi, että alueelliset hintaerot ja kauppavirtojen vähyys tukevat tätä maantieteellistä markkinajakoa. Täsmällisten EO:n maantieteellisten markkinoiden määritteleminen ei kuitenkaan ollut tarpeen, sillä komissio totesi, että liiketoimi ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua kummallakaan maantieteellisellä markkina-alueella (kaikki ETA-maat tai Manner-Euroopan luoteisosa, joka on ainoa alueellinen markkina-alue, jossa molemmat osapuolet toimivat).

Etyleeniglykolit

(18)

Ineos esitti aiempia päätöksiä (8) noudatellen, että EG:iden merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat vähintäänkin Länsi-Eurooppa tai jopa koko maailma. Tämä johtuu siitä, että EG:t eivät ole vaarallisia aineita, ja niitä voidaan sen vuoksi helposti kuljettaa. Hinnat ovat vertailukelpoisia koko maailmassa, ja tuonti ETA-maihin pääasiassa Lähi-idästä ja Venäjältä kattaa noin 13 prosenttia ETA-maiden kokonaiskulutuksesta.

(19)

Suurin osa markkinatutkimukseen vastanneista vahvisti, että maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset. Markkinoiden täsmällinen määritelmä jätettiin kuitenkin avoimeksi päätöksen yhteydessä, sillä liiketoimi ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, olipa maantieteellisten markkinoiden määritelmä mikä tahansa.

II.   ARVIOINTI

Etyleenioksidi

(20)

EO:n markkinoiden koko Euroopan talousalueella on, kun otetaan huomioon valmistus omaan tarpeeseen, noin 3 000 ktpa (kilotonnia vuodessa). Myyntimarkkinoiden osuus on noin 18 prosenttia kokonaistuotannosta, eli noin 560 ktpa, jonka arvosta noin 33 prosenttia saadaan paikan päällä toimivilta asiakkailta ja 67 prosenttia muualla toimivilta asiakkailta.

(21)

Markkinarakenteen kannalta liiketoimi merkitsee sitä, että kaksi kolmesta suurimmasta EO:n toimittajasta yhdistyy, jolloin niiden yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 45 prosenttia, olipa EO:n merkityksellisten tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määritelmä mikä tahansa mahdollisista vaihtoehdoista. Yhdistyneen toimijan lähimmän kilpailijan Shellin osuus on [15–25] prosenttia koko myyntimarkkinoista sekä paikan päälle että muualle suuntautuvien toimitusten osalta. Muiden kilpailijoiden markkinaosuudet ovat alle 10 prosenttia (monilla alle 5 prosenttia) sekä kokonaismyynnistä että muualle kuin paikan päälle suuntautuvista toimituksista.

(22)

Jos kuitenkin otetaan huomioon se, että myyntimarkkinoiden osuus kokonaistuotannosta on melko pieni, suhteellisen pienet muutokset kokonaistuotannossa voivat vaikuttaa merkittävästi myyntimarkkinoihin. Tämän johdosta komissio keskittyi arvioinnissaan tarkastelemaan, miten merkittävää on integroituneiden tuottajien EO:n käyttö omaan tarpeeseen ja miten se vaikuttaa myyntiin kolmansille osapuolille. Komissio tarkasteli EO:n toimitusedellytyksiä ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka saattaisivat rajoittaa yhdistyneen toimijan toimia EO:n myyntimarkkinoilla.

(23)

Tätä varten komissio määritti tärkeimmät näkökohdat, joista riippuu EO:n saatavuus myyntimarkkinoilla: EO:n tuotantokapasiteetti; puhdistuskapasiteetti; EO:n käyttötarkoitukset tuotantoketjun loppupäässä, erityisesti jako EG:ihin ja muihin käyttötarkoituksiin; tekijät, jotka houkuttelevat käyttämään EO:ta enemmän sisäisesti ja/tai myymään sitä enemmän myyntimarkkinoille.

(24)

Komissio arvioi ensiksi, onko osapuolten kilpailijoilla tällä hetkellä riittävästi käyttämätöntä EO:n valmistuskapasiteettia myyntimarkkinoiden kysyntään vastaamiseksi. Puhdistuskapasiteetti on tässä suhteessa ratkaiseva, sillä myyntimarkkinoilla myydään vain puhdistettua EO:ta. Tutkimus osoitti, että vaikka osapuolten tehtaissa on merkittävä osuus käyttämättömästä puhdistuskapasiteetista, kilpailijoiden varakapasiteetti voisi hillitä osapuolten kilpailua rajoittavaa toimintaa, sillä sen määrä on huomattava verrattuna suhteellisen pieniin myyntimarkkinoihin.

(25)

Yksi tärkeä kohde komission arvioinnissa oli tässä tapauksessa myös puhdistetun EO:n ja EG:iden tuotannon suhde. EG:iden tuotannon vähentäminen mahdollistaisi sen, että integroituneet tuottajat (jotka valmistavat sekä EO:ta että EG:itä) lisäisivät puhdistetun EO:n tuotantoa. Tämä yhteys perustuu siihen, että molemmissa tuotteissa käytetään samaa raaka-ainetta (puhdistamaton EO) ja näin ollen EG:iden tuotannon vähentäminen kasvattaisi puhdistamattoman EO:n määrää, joka voitaisiin käyttää puhdistetun EO:n valmistamiseen – mikäli puhdistuskapasiteettia on riittävästi.

(26)

Ineos ilmoitti, että MEG:iä käytetään heilurituotteena, jonka avulla EO:n tuottajat voivat lisätä ja vähentää EO:n tai muiden EO:n johdannaisten toimitusta markkinatilanteesta riippuen. Tämän todistamiseksi Ineos toimitti kaksi ekonometristä tutkimusta, jotka osoittavat, että osapuolten kilpailijat pystyivät aikaisemmin lisäämään puhdistetun EO:n tuotantoa vähentämällä glykolien tuotantoa, kun Ineosin ja BP Dormagenin tehtailla oli tuotantokatkos. Havaittiin, että kun EO:n myynti väheni asianomaisissa tehtaissa, se näkyi (jossain määrin) kilpailijoiden EO:n myynnin kasvuna.

(27)

Komissio totesi, että vaikka tutkimuksissa oli eräitä puutteita, niiden mukaan kilpailijoilla olisi mahdollisuudet vastata yhdistyneen toimijan kilpailua rajoittavaan toimintaan.

(28)

Komissio arvioi sen jälkeen, kuinka merkittävässä määrin pystyttäisiin siirtymään glykolien tuotannosta puhdistetun EO:n tuotantoon, kun otetaan huomioon kaikki kapasiteettia rajoittavat tekijät. Komissio totesi, että jos tarkastellaan suurinta mahdollista vähennystä glykolien tuotannossa, mahdollinen siirtyminen glykoleista puhdistettuun EO:hon voisi, mikäli yhdistynyt toimija nostaisi yksipuolisesti hintoja, tuoda EO:n myyntimarkkinoille määriä, jotka ovat merkittäviä suhteessa markkinoiden nykyiseen kokoon.

(29)

Komissio otti huomioon myös uuden, Lähi-idässä ja Aasiassa syntyvän glykolien tuotantokapasiteetin vaikutuksen Euroopan markkinatilanteeseen. Se havaitsi, että tämä uusi EO:n tuotantokapasiteetti kasvattaisi todennäköisesti ETA-maihin suuntautuvaa EG:iden vientiä ja että tämän seurauksena EG:iden tuotannon voidaan olettaa vähenevän ETA-maissa. Tämän seurauksena puolestaan EO:ta olisi ETA-maissa enemmän myynnissä kolmansille osapuolille ja muiden EO:n johdannaisten tuotanto omiin tarpeisiin kasvaisi.

(30)

Komissio katsoikin näin ollen tarpeelliseksi arvioida, mitkä ovat liiketoimen mahdolliset tulevat vaikutukset ottaen huomioon ennusteet ja todennäköisesti odotettavissa olevat kehityssuuntaukset.

(31)

Komission tutkimus osoitti, että käyttämätön EO:n tuotantokapasiteetti ETA-maissa kaiken kaikkiaan todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina ja käyttöasteet alenevat. Käyttämättömän puhdistuskapasiteetin odotetaan vähenevän lähitulevaisuudessa, mutta koska myyntimarkkinat ovat suhteellisen pienet eikä niiden odoteta kasvavan olennaisesti lähitulevaisuudessa, jäljellä oleva käyttämätön puhdistuskapasiteetti voi silti rajoittaa yhdistyneen toimijan pyrkimyksiä nostaa hintoja yksipuolisesti.

(32)

Lisäksi otettiin huomioon taloudelliset tekijät, joiden ansiosta EO:n tuottajien kannattaisi jatkossa tarjota tuotteita myyntimarkkinoille, jotta voitaisiin arvioida Lähi-idästä peräisin olevien glykolien tuonnin odotetun kasvun vaikutuksia eurooppalaisiin EO:n myyntimarkkinoihin. EO:n tuottajien pitäisi löytää muita käyttökohteita tuotetulle EO:lle korvatakseen ennakoidun laskun glykolintuotantoon käytettävän EO:n kulutuksessa ja pitääkseen tuotetun EO:n käyttöasteet mahdollisimman korkeina. Koska kaikkiin muihin EO:n johdannaisiin (paitsi glykoleihin) ja myyntimarkkinoille tarvitaan puhdistettua EO:ta, eurooppalaisten EO:n tuottajien kannattaisi kasvattaa nykyistä puhdistuskapasiteettiaan.

(33)

Komissio havaitsi, että puhdistusyksiköiden laajentaminen EO:n tuotantolaitoksissa on edullisempaa eikä siihen useinkaan tarvita muita investointeja muualla tehtaassa. Jos oletetaan, että kilpailijat pystyvät kasvattamaan nykyistä puhdistuskapasiteettiaan vastatakseen glykolien tuotannon odotettuun laskuun, lisäyksen suuruus riippuu siitä, missä määrin EO:n tuottajat käyttävät EO:n itse EO:n johdannaisten valmistamiseen, missä määrin ne kykenevät lisäämään EO:n johdannaisten tuotantokapasiteettia ja mitä etuja ne saavat EO:n käyttämisestä omiin tarpeisiin tai myynnistä myyntimarkkinoille.

(34)

Komission tutkimus osoitti, että lähitulevaisuudessa integroituneiden tuottajien EO:n johdannaisten tuotantokapasiteetti kaventuu jonkin verran EO:n johdannaisten kysynnän kasvun vuoksi. EO:n johdannaisten tuotantokapasiteetin kasvattaminen on kalliimpaa ja vie enemmän aikaa kuin EO:n puhdistuskapasiteetin kasvattaminen. Näin ollen integroituneet tuottajat voivat käyttää vain osan puhdistetusta EO:sta, jota jää yli, kun glykolien tuotanto ETA-maissa vähenee, valmistamalla enemmän EO:n johdannaisia. Sitä jää näin ollen myös myyntimarkkinoille.

(35)

Voidaan siis todeta, ettei keskittymä olennaisesti estä tehokasta kilpailua EO:n myyntimarkkinoilla. EO:n asiakkaille on tarjolla vaihtoehtoisia toimittajia, jotka riittävät yhdistyneen toimijan markkinakäyttäytymisen hillitsemiseen.

Glykolit

(36)

EG:n maailmanlaajuisen tuotannon ja kulutuksen arvioidaan olevan noin 17 000 ktpa, josta ETA-maiden tuotanto on noin 1 700 ktpa ja kysyntä noin 1 950 ktpa. Maailmanlaajuinen kysyntä on ollut viime vuosina melko vakaata johtuen pääasiassa MEG:n kysynnästä Kiinassa ja Kaukoidässä, jossa sitä käytetään polyesteritekstiilien valmistukseen. Tämä on puolestaan kannustanut investoimaan huomattavasti uuteen EG:n tuotantokapasiteettiin Aasiassa ja Lähi-idässä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön muutaman vuoden kuluessa.

(37)

Komission tutkimus osoitti, että yhdistyneen toimijan markkinaosuus maailman myyntimarkkinoilla ei ylitä viittä prosenttia, käytettiinpä mitä tahansa mahdollista tuotemarkkinoiden määritelmää. Euroopan talousalueen laajuisilla myyntimarkkinoilla yhdistyneen toimijan osuus ei ylitä 20:tä prosenttia millään merkityksellisillä tuotemarkkinoilla. Yhdistynyt toimija joutuu myös kilpailemaan monien vahvojen kilpailijoiden, kuten BASF:n, MEGlobalin, Sabicin, Shellin ja Clariantin, sekä tuojien kanssa.

(38)

Kun otetaan huomioon yhdistyneen toimijan rajallinen markkinaosuus, merkittävät kilpailijat, joilla on vastaava tai suurempi markkinaosuus, sekä glykolien tuotannon odotettu supistuminen Euroopassa (tuonnin lisääntymisen seurauksena), komissio katsoo, että ehdotettu liiketoimi ei aiheuta kilpailuongelmia EG:n markkinoilla.

III.   PÄÄTELMÄ

(39)

Komissio päätteli edellä esitetyn perusteella, että ehdotettu keskittymä ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen johdosta. Keskittymän katsotaan sen vuoksi soveltuvan yhteismarkkinoille sulautuma-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ja ETA-sopimuksen 57 artiklan nojalla.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Innovenella oli kolme toimipaikkaa ETAn alueella: Grangemouth (Yhdistynyt kuningaskunta), Lavera (Ranska) ja Dormagen (Saksa). Ineos osti Grangemouthin ja Laveran toimipaikat pääliiketoimen yhteydessä.

(3)  EUVL C 54, 9.3.2007.

(4)  Asia COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001, ja asia COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9.12.2005.

(5)  Asia COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001.

(6)  Asia COMP/M.3467 – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 28.6.2004.

(7)  Asia COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001, ja asia COMP/M.4005 – Ineos/Innovene, 9.12.2005.

(8)  Asia COMP/M.2345 – Deutsche BP/Erdölchemie, 26.4.2001, asia COMP/M.3467 – Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 28.6.2004.


Top