EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2028

Komission asetus (EY) N:o 2028/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta mikro-organismien ryhmään kuuluvan rehun lisäainevalmisteen Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 hyväksynnän osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 414/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2028/2006,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta mikro-organismien ryhmään kuuluvan rehun lisäainevalmisteen Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 hyväksynnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Mikro-organismien ryhmään kuuluva Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -valmiste hyväksyttiin direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti käytettäväksi ilman määräaikaa rehun lisäaineena emakoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (3), lihakalkkunoiden ja enintään kolmen kuukauden ikäisten vasikoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 600/2005 (4), lihasikojen ja porsaiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 2148/2004 (5). Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti toimitettiin kyseisen valmisteen hyväksynnän muuttamista koskeva hakemus, jossa haettiin sen käytön sallimista lihakalkkunoiden osalta rehussa, joka sisältää sallittua maduramisiiniammonium kokkidiostaattia. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (”elintarviketurvallisuusviranomainen”) totesi 12 päivänä heinäkuuta 2006 antamassaan lausunnossa, että Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 -lisäainevalmisteen yhteensopivuus maduramisiiniammoniumin kanssa on vahvistettu. Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 600/2005 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 600/2005 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi kumottu asetuksella (EY) N:o 1831/2003.

(3)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 99, 19.4.2005, s. 5.

(5)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 24.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 600/2005 liitteessä III oleva merkintä E 1700 Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750 lihakalkkunoiden osalta seuraavasti:

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

”E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 ja Bacillus subtilis DSM 5750

(suhteessa 1/1)

Bacillus licheniformis ja Bacillus subtilis -seos, joka sisältää vähintään 3,2 ×109 PMY/g lisäainetta (1,6 ×109 kumpaakin bakteeria)

Lihakalkkunat

1,28 × 109

1,28 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät sallittuja kokkidiostaatteja:

diklatsuriili, halofuginoni, monensiininatrium, robenidiini ja maduramisiiniammonium

Ilman määräaikaa”


Top