Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1739

Neuvoston asetus (EY) N:o 1739/2006, annettu 23 päivänä marraskuuta 2006 , Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

OJ L 329, 25.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 199–200 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1739/oj

25.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 329/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1739/2006,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2006,

Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

1.1   Aiemmat tutkimukset ja voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 2229/2003 (2) otettiin käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa. Yrityksen SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä, harjoittamaan tuontiin sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on 22,7 prosenttia. Komissio hyväksyi mainittujen yritysten tarjoaman sitoumuksen päätöksellä 2004/445/EY (3).

1.2   Välivaiheen tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio sai 6 päivänä helmikuuta 2006 perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön, joka koski Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaista välivaiheen tarkastelua.

(3)

Tarkastelupyynnön esittivät SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja siihen etuyhteydessä oleva ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä, yhdessä jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, ja pyyntö rajoittui polkumyynnin määrittämiseen pyynnön esittäjän osalta.

(4)

Pyyntö sisälsi riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että olosuhteet, joiden perusteella voimassa olevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ovat muuttuneet ja että muutokset ovat pysyviä.

(5)

Komissio pani Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (4), jäljempänä ’vireillepanoa koskeva ilmoitus’, vireille Venäjän federaatiosta peräisin olevan tällä hetkellä CN-koodiin 2804 69 00 luokitellun piimetallin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun.

(6)

Komissio ilmoitti pyynnön esittäjälle, viejämaan edustajille ja yhteisön tuottajien järjestölle virallisesti tarkastelun vireillepanosta. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa, ja pyynnön esittäjälle lähetettiin kyselylomakkeet.

(7)

Tutkimus koski 1 päivän huhtikuuta 2005 ja 31 päivän maaliskuuta 2006 välistä ajanjaksoa.

2.   PYYNNÖN PERUUTTAMINEN JA VÄLIVAIHEEN TARKASTELUN PÄÄTTÄMINEN

(8)

Pyynnön esittäjä peruutti virallisesti pyyntönsä 29 päivänä toukokuuta 2006, eli ennen kyselylomakkeeseen vastaamista.

(9)

Tarkasteltiin sitä, olisiko perusteltua jatkaa komission tutkimusta omasta aloitteesta huolimatta edellä mainitusta peruuttamisesta. Koska pyyntö peruutettiin tutkimuksen varhaisessa vaiheessa, ei tutkimusajanjaksoon liittyvää näyttöä kuitenkaan ollut käytettävissä eikä alustavia huomioita ollut tehty tässä vaiheessa siten, että tutkimuksen jatkaminen olisi ollut mahdollista.

(10)

Pyynnön esittäjän pyynnössä olevista tiedoista ei käynyt ilmi näkökohtia, joiden perusteella tämän tarkastelun päättäminen ei olisi yhteisön edun mukaista.

(11)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin aikomuksesta päättää tämä menettely. Eräs asianomainen osapuoli väitti, että pyynnön esittäjä harjoitti edelleen tarkasteltavana olevan tuotteen polkumyynnillä tapahtuvaa vientiä Euroopan yhteisöön ja että tutkimusta olisi siksi jatkettava. Olisi kuitenkin huomattava, että tämän tutkimuksen päättäminen ei johda sellaisen jo voimassa olevan polkumyynnin vastaisen toimenpiteen poistamiseen, jolla pyritään palauttamaan hyvän kauppatavan mukaiset käytännöt. Tästä syystä väite oli hylättävä.

(12)

Kaksi muuta asianomaista osapuolta puolsi niin ikään tämän tutkimuksen jatkamista toimenpiteiden poistamiseksi, koska tuotteen saatavuuden väitettiin olevan EY:ssä riittämätön. Väitettä ei voida kuitenkaan ottaa huomioon tässä tutkimuksessa, joka rajoittuu yhden viejän polkumyyntimarginaalin uudelleenarviointiin. Näin ollen tutkimuksen jatkaminen ei kuitenkaan muuttaisi muita viejiä koskevien toimenpiteiden tasoa. Siinä ei sen vuoksi voida käsitellä riittämätöntä saatavuutta syrjimättömällä tavalla.

(13)

Näin ollen pääteltiin, että Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien lopullisten polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittainen välivaiheen tarkastelu olisi päätettävä. Pyynnön esittäjää koskevat nykyiset polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi pidettävä voimassa muuttamatta niiden kestoa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Päätetään asetukseen (EY) N:o 2229/2003 perustuvia Venäjän federaatiosta peräisin olevan piimetallin tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskeva, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukainen osittainen välivaiheen tarkastelu.

2.   Pidetään voimassa polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jotka koskevat yrityksiä SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä, ja ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1 Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 339, 24.12.2003, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 821/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 1).

(3)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 114.

(4)  EUVL C 82, 5.4.2006, s. 64.


Top