Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1405

Neuvoston asetus (EY) N:o 1405/2006, annettu 18 päivänä syyskuuta 2006 , Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta

OJ L 265, 26.9.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 485–506 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 149 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; Kumoaja 32013R0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1405/oj

26.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 265/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1405/2006,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2006,

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Joidenkin Egeanmeren saarten erikoisen maantieteellisen sijainnin vuoksi kuljetuskustannukset ovat erityisen korkeat ihmisravinnoksi, jalostukseen tai maatalouden tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden tarjonnan kannalta. Tämän lisäksi saaristoluonteeseen ja syrjäisimpien alueiden asemaan liittyvät objektiiviset tekijät aiheuttavat taloudellisille toimijoille ja tuottajille näillä Egeanmeren saarilla lisärajoitteita, jotka haittaavat vakavasti heidän toimintaansa. Tietyissä tapauksissa toimijat ja tuottajat joutuvat kärsimään saaristoluonteesta kaksinkertaisesti. Näitä haittoja voidaan lieventää alentamalla kyseisten tuotteiden hintoja. Näin ollen on aiheellista ottaa käyttöön erityisiä tarjontajärjestelyjä tarjonnan varmistamiseksi Egeanmeren saarilla ja saarten syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista johtuvien lisäkustannusten hyvittämiseksi.

(2)

Egeanmeren saarten pieni koko korostaa niiden ongelmia. Jotta suunniteltujen toimenpiteiden tehokkuus varmistetaan, niiden olisi koskettava ainoastaan saaria, jotka tunnetaan ”pieninä saarina”.

(3)

Egeanmeren pienten saarten paikallistuotannon kehittämiseen tähtäävään yhteisön politiikkaan, sellaisena kuin se on vahvistettu tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Aigeianmeren pienten saarten hyväksi 19 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 (1), on sisältynyt suuri määrä tuotteita ja niiden tuotantoa, kaupan pitämistä tai jalostusta koskevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja niiden avulla on varmistettu maataloustoiminnan jatkuminen ja kehittäminen. Yhteisön olisi vastakin tuettava kyseistä tuotantoa, jolla on keskeinen merkitys Egeanmeren pienten saarten ympäristölliselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle tasapainolle. Esimerkiksi maaseudun kehittämisen alalta saatu kokemus on osoittanut, että paikallisten viranomaisten kanssa harjoitettava tiiviimpi kumppanuus voi auttaa käsittelemään kyseisten saarten erityisongelmia entistä kohdennetummalla tavalla. Näin ollen olisi jatkettava paikallistuotannon tukemista yleisellä ohjelmalla soveltuvimmalla maantieteellisellä tasolla, ja Kreikan olisi toimitettava ohjelma komissiolle.

(4)

Jotta hintojen alentamista Egeanmeren pienillä saarilla sekä saarten syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista johtuvien lisäkustannusten vähentämistä koskeva tavoite saavutettaisiin ja samalla säilytettäisiin yhteisön tuotteiden kilpailukyky, olisi myönnettävä tukea yhteisön tuotteiden tarjontaan Egeanmeren pienillä saarilla. Tuessa olisi otettava huomioon Egeanmeren pienille saarille suuntautuvien kuljetusten lisäkustannukset sekä maatalouden tuotantopanosten tai jalostukseen tarkoitettujen tuotteiden osalta saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista johtuvat lisäkustannukset.

(5)

Koska erityisiin tarjontajärjestelyihin kuuluvat määrät rajoittuvat Egeanmeren pienten saarten tarjontatarpeisiin, järjestelyt eivät haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisten tarjontajärjestelyjen taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden osalta. Tästä syystä näiden tuotteiden lähettäminen tai vienti Egeanmeren pieniltä saarilta olisi kiellettävä. Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin sallittava, kun erityisistä tarjontajärjestelyistä aiheutuva hyöty palautetaan tai, jalostettujen tuotteiden osalta, alueellisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Lisäksi olisi otettava huomioon vienti kolmansiin maihin, ja perinteistä vientiä vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti olisi sallittava vastaavasti. Tätä rajoitusta ei pitäisi soveltaa myöskään jalostettujen tuotteiden perinteiseen lähettämiseen. Selkeyden vuoksi tässä asetuksessa olisi täsmennettävä viitekausi kyseisten perinteisesti vietyjen tai lähetettyjen määrien määrittelemiseksi.

(6)

Erityisten tarjontajärjestelyjen tavoitteiden saavuttamiseksi järjestelyjen taloudellisten hyötyjen on koskettava tuotantokustannuksia ja alennettava hintoja loppukäyttäjälle saakka. Tästä syystä taloudellisten hyötyjen myöntämisen ehtona pitäisi olla, että hyöty tosiasiassa siirtyy eteenpäin loppukäyttäjälle ja että toteutetaan tarvittavat valvontatoimenpiteet.

(7)

Paikallisen maataloustuotannon kehittämistä ja maataloustuotteiden tarjontaa koskevien tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi tarjonnan suunnittelua kyseisillä saarilla olisi yhdenmukaistettava ja komission ja Kreikan väliseen kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa olisi sovellettava järjestelmällisesti. Kreikan nimeämien viranomaisten olisi sen vuoksi laadittava arvioitu tarjontatase ja toimitettava se komissiolle hyväksyttäväksi.

(8)

Egeanmeren pienten saarten maataloustuottajia olisi rohkaistava tuottamaan laatutuotteita, ja tällaisten tuotteiden kaupan pitämistä olisi edistettävä.

(9)

Komission pysyvään käytäntöön, jonka mukaan valtiontukia ei saa myöntää toimintatukina perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tuotantoon, jalostukseen tai kaupan pitämiseen, voidaan myöntää poikkeus, jotta lievennetään Egeanmeren pienten saarten maataloustuotannon erityisrajoitteita, jotka aiheutuvat saarten syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista, viljelyalan vähäisyydestä, vuorisuudesta ja ilmastosta sekä niiden riippuvuudesta vähäisestä määrästä tuotteita.

(10)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon ei pitäisi vaikuttaa Egeanmeren pienille saarille tähän asti myönnetyn erityistuen tasoon. Kreikalla olisi edelleen oltava käytössään asetuksen (ETY) N:o 2019/93 mukaisesti jo myönnettyä yhteisön tukea vastaavat määrät, jotta se pystyy toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet. Tällä asetuksella perustetun Egeanmeren pienten saarten maataloustuotantoa koskeva uusi tukijärjestelmä olisi sovitettava yhteen muualla yhteisössä samoihin tuotantosuuntiin myönnettävän tuen kanssa, ja asetus (ETY) N:o 2019/93 olisi siksi kumottava.

(11)

Toissijaisuusperiaatteen ja yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (2) hengen mukaisesti on aiheellista siirtää Egeanmeren pienten saarten erityistoimenpiteiden hallinnointi Kreikalle. Näin toimenpiteitä voidaan toteuttaa Kreikan toimittamassa ja komission hyväksymässä tukiohjelmassa.

(12)

Kreikka on päättänyt soveltaa tilatukijärjestelmää koko maassa 1 päivästä tammikuuta 2006. Egeanmeren pieniä saaria koskevien järjestelyjen yhteensovittamisen varmistamiseksi asetusta (EY) N:o 1782/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3) mukaisesti.

(14)

Tässä asetuksessa säädetyn ohjelman soveltaminen olisi aloitettava 1 päivänä tammikuuta 2007. Jotta ohjelmaa voitaisiin soveltaa mainitusta ajankohdasta, olisi syytä kuitenkin säätää, että Kreikka ja komissio voivat tämän asetuksen voimaantulopäivän ja ohjelman soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana toteuttaa valmistelevia toimenpiteitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

JOHDANTOSÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tässä asetuksessa säädetään perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja maataloustuotteita ja maatalouden tuotantovälineitä koskevista erityistoimenpiteistä niiden vaikeuksien lieventämiseksi, joita Egeanmeren pienille saarille aiheutuu niiden syrjäisestä saariasemasta.

2.   Tässä asetuksessa ’pienillä saarilla’ tarkoitetaan kaikkia Egeanmeren saaria Kreetaa ja Eviaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Yhteisön tukiohjelma

Otetaan käyttöön pieniä saaria koskeva yhteisön tukiohjelma. Se sisältää:

a)

erityisiä tarjontajärjestelyjä, joista säädetään II luvussa, ja

b)

paikallisten maatalouden tuotantosuuntien kehittämiseen tähtääviä erityistoimenpiteitä, joista säädetään III luvussa.

II   LUKU

ERITYISET TARJONTAJÄRJESTELYT

3 artikla

Arvioitu hankintatase

1.   Otetaan käyttöön erityiset tarjontajärjestelyt sellaisten maataloustuotteiden osalta, jotka ovat välttämättömiä pienillä saarilla ihmisravinnoksi, muiden tuotteiden valmistuksessa tai maatalouden tuotantopanoksina.

2.   Laaditaan arvioitu tarjontatase, jossa ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa tarkoitettujen maataloustuotteiden vuotuiset tarjontatarpeet. Arvioidun tarjontataseen laativat Kreikan nimeämät viranomaiset, ja se toimitetaan komission hyväksyttäväksi.

Paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai perinteisesti muualle yhteisöön lähetettäviä taikka perinteisen kaupankäynnin osana vietäviä tuotteita pakkaavien ja jalostavien yritysten tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu tase.

4 artikla

Erityisten tarjontajärjestelyjen toiminta

1.   Myönnetään tukea 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tarjontaan pienillä saarilla.

Tuen määrä vahvistetaan ottaen huomioon tuotteiden kaupan pitämisestä pienillä saarilla aiheutuvat lisäkustannukset laskettuina niistä Manner-Kreikan satamista, joista tarjontatoimitukset tavanomaisesti tehdään, ja tuotteiden kauttakulku- tai lastaussaarien satamista määräsaariin.

2.   Erityiset tarjontajärjestelyt pannaan täytäntöön ottaen huomioon erityisesti:

a)

pienten saarten erityistarpeet ja tarkat laatuvaatimukset;

b)

perinteiset kauppavirrat Manner-Kreikan satamiin ja Egeanmeren saarten välillä;

c)

suunniteltujen tukien taloudelliset näkökohdat;

d)

soveltuvin osin se, että järjestelyt eivät haittaa paikallistuotannon kehitysmahdollisuuksia.

3.   Erityisten tarjontajärjestelyjen soveltaminen edellyttää taloudellisten hyötyjen siirtymistä tosiasiassa loppukäyttäjälle.

5 artikla

Vienti kolmansiin maihin ja lähettäminen muualle yhteisöön

1.   Erityisten tarjontajärjestelyjen piiriin kuuluvia tuotteita voidaan viedä kolmansiin maihin tai lähettää muualle yhteisöön ainoastaan edellytyksin, jotka vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Edellytyksiin kuuluu erityisesti erityisten tarjontajärjestelyjen osana saadun tuen palauttaminen.

2.   Erityisistä tarjontajärjestelyistä hyötyneistä tuotteista pienillä saarilla jalostettujen tuotteiden vienti kolmansiin maihin tai lähettäminen muualle yhteisöön on mahdollista perinteisen viennin ja perinteisten lähetysten rajoissa. Vietävät tai lähetettävät määrät on eriteltävä 15 artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

Kyseisten tuotteiden vientiin ei myönnetä vientitukea.

6 artikla

Järjestelyjen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Tämän luvun soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Niissä määritellään erityisesti, millä edellytyksillä Kreikka voi muuttaa erityisten tarjontajärjestelyjen piiriin kuuluvia määriä ja eri tuotteille vuosittain myönnettävien varojen kohdentamista sekä ottaa tarvittaessa käyttöön toimitustodistusjärjestelmän.

III   LUKU

TOIMENPITEET PAIKALLISEN MAATALOUSTUOTANNON KEHITTÄMISEKSI

7 artikla

Tukitoimenpiteet

1.   Tukiohjelma sisältää toimenpiteet, jotka ovat tarpeen pienten saarten maatalouden paikallisten tuotantosuuntien jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi.

2.   Tukiohjelma laaditaan Kreikan soveltuvimmaksi katsomalla maantieteellisellä tasolla. Sen laativat Kreikan nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, ja Kreikka toimittaa sen komissiolle hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun on neuvoteltu toimivaltaisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa tarkoituksenmukaisella tasolla.

8 artikla

Yhteensopivuus ja johdonmukaisuus

1.   Tukiohjelmassa toteutettavien toimenpiteiden on oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia ja johdonmukaisia yhteisön muun politiikan ja sen mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden kanssa.

2.   Tukiohjelmassa toteutettavien toimenpiteiden on oltava johdonmukaisia niiden toimenpiteiden kanssa, jotka toteutetaan yhteisen maatalouspolitiikan muiden välineiden ja erityisesti yhteisiin markkinajärjestelyihin, maaseudun kehittämiseen, tuotteiden laatuun, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön suojeluun liittyvien välineiden avulla.

Tämän luvun mukaisia toimenpiteitä ei voida rahoittaa varsinkaan:

a)

yhteisen markkinajärjestelyn mukaisesti käyttöön otettujen palkkio- tai tukijärjestelmien lisätukena, lukuun ottamatta puolueettomin perustein perusteltuja poikkeustapauksia;

b)

tutkimushankkeiden, tutkimushankkeita tukevien toimenpiteiden eikä tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (4) mukaisesti yhteisörahoituskelpoisten toimenpiteiden tukena;

c)

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 (5) soveltamisalaan kuuluvana tukena.

9 artikla

Tukiohjelman sisältö

Tukiohjelmaan voi sisältyä:

a)

määrällinen kuvaus maataloustuotannon nykytilasta ottaen huomioon käytettävissä olevien arviointien tulokset, joista käyvät ilmi kehityserot, -kuilut ja -mahdollisuudet;

b)

ehdotetun strategian kuvaus, valitut toimintalinjat ja määrälliset tavoitteet sekä arvio odotettavissa olevista taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista, työllisyysvaikutukset mukaan luettuina;

c)

toimenpiteiden toteuttamisaikataulu ja alustava kokonaisrahoitustaulukko, jossa esitetään käytettävissä olevat määrärahat;

d)

näyttö tukiohjelman eri toimenpiteiden yhteensopivuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä seurannassa ja arvioinnissa käytettävät perusteet;

e)

järjestelyt tukiohjelman tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi, mukaan luettuina julkistaminen, seuranta ja arviointi sekä tarkastuksia ja hallinnollisia seuraamuksia koskevat säännökset;

f)

tukiohjelman täytäntöönpanosta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen sekä asiaan liittyvien viranomaisten tai elinten nimeäminen tarkoituksenmukaisilla tasoilla.

10 artikla

Seuranta

Menettelyt sekä fyysiset ja taloudelliset indikaattorit tukiohjelman täytäntöönpanon tehokkaan seurannan varmistamiseksi vahvistetaan 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

IV   LUKU

LIITÄNNÄISTOIMENPITEET

11 artikla

Valtiontuki

1.   Komissio voi hyväksyä maataloustuotteiden, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklan määräyksiä, tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen aloilla toimintatukia, joilla pyritään lieventämään pienten saarten syrjäisyydestä, saaristoluonteesta ja etäisestä sijainnista johtuvia maataloustuotannon erityisrajoitteita pienillä saarilla.

2.   Kreikka voi myöntää lisärahoitusta tukiohjelman täytäntöönpanoa varten. Kreikan on tällöin annettava komissiolle tiedoksi valtiontuki, ja komissio voi hyväksyä tuen tämän asetuksen mukaisesti kyseisen tukiohjelman osana. Näin tiedoksi annettu tuki katsotaan perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti tiedoksi annetuksi.

V   LUKU

RAHOITUSSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Rahoitusvarat

1.   Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (6) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia maatalousmarkkinoiden sääntelemiseen tarkoitettuja interventiotoimenpiteitä.

2.   Yhteisö rahoittaa II ja III luvussa säädettyjä toimenpiteitä enintään 23,93 miljoonalla eurolla vuodessa.

3.   Edellä II luvussa tarkoitettuihin erityisiin tarjontajärjestelyihin vuosittain kohdistettava enimmäismäärä on 5,47 miljoonaa euroa.

VI   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET, SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Tukiohjelmaluonnos

1.   Kreikan on toimitettava komissiolle 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen rahoitusvarojen rajoissa tukiohjelmaluonnos 31 päivään lokakuuta 2006 mennessä.

Tukiohjelmaluonnoksessa on oltava luonnos arvioidusta tarjontataseesta, jossa yksilöidään tuotteet, niiden määrät ja niiden tarjontaan yhteisöstä annettavan tuen määrä, sekä luonnos paikallisen tuotannon tukemista koskevasta ohjelmasta.

2.   Komissio arvioi ehdotetun tukiohjelman ja päättää sen hyväksymisestä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.   Tukiohjelmaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

14 artikla

Soveltamissäännöt

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti

a)

edellytykset, joiden mukaisesti Kreikka voi muuttaa tarjontatuen määriä ja tasoja ja tukitoimenpiteitä tai paikallisen tuotannon tukemiseen myönnettyjen varojen kohdentamista,

b)

tarkastusten ja hallinnollisten seuraamusten vähimmäisominaisuuksia koskevat säännökset, joita Kreikan on noudatettava.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 144 artiklalla perustettu suorien tukien hallintokomitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Kansalliset toimenpiteet

Kreikan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi erityisesti tarkastusten ja hallinnollisten seuraamusten osalta ja ilmoitettava niistä komissiolle.

17 artikla

Tiedonannot ja kertomukset

1.   Kreikan on ilmoitettava komissiolle vuosittain viimeistään 15 päivänä helmikuuta sen käyttöön annetut määrärahat, jotka se aikoo käyttää tukiohjelman toteuttamiseen seuraavan vuoden aikana.

2.   Kreikan on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä kertomus tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta edellisenä vuonna.

3.   Komissio esittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 ja sen jälkeen joka viides vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleiskertomuksen tämän asetuksen nojalla toteutettujen toimien vaikutuksesta sekä tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2019/93 1 päivästä tammikuuta 2007.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen tämän asetuksen liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

19 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Komissio voi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vahvistaa siirtymätoimenpiteet, jotka ovat tarpeen sujuvan siirtymisen varmistamiseksi asetuksen (ETY) N:o 2019/93 mukaisista toimenpiteistä tässä asetuksessa käyttöönotettuihin toimenpiteisiin.

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kaikki muut liitteessä VI luetellut suorat tuet, jotka myönnettiin viitekaudella Ranskan merentakaisten departementtien, Azoreiden, Madeiran, Kanariansaarten ja Egeanmeren saarten viljelijöille.”;

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettua suoraa tukea 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa edellytyksin, jotka vahvistetaan IV osaston 3, 6 ja 7–13 luvussa.”.

2)

Korvataan 71 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Siirtymäkauden aikana kyseisen jäsenvaltion on sovellettava liitteessä VI tarkoitettuja suoria tukia edellytyksin, jotka vahvistetaan IV osaston 3, 6 ja 7–13 luvussa, ylittämättä enimmäismääriä, jotka vastaavat kyseisten suorien tukien osuutta 41 artiklassa tarkoitetusta kansallisesta enimmäismäärästä, jonka komissio vahvistaa 144 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 70 artiklan 2 kohdan soveltamista.”

3)

Poistetaan liitteissä I ja VI rivi ”Egeanmeren saaret”.

21 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Asetuksen 11, 13 ja 14 artiklaa sovelletaan kuitenkin asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 184, 27.7.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1156/2006 (EUVL L 208, 29.7.2006, s. 3).

(3)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37).

(5)  EUVL L 227, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 320/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).


LIITE

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 2019/93

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohta

3 artiklan 5 kohta

5 artiklan 2 kohta

3a artiklan 1 kohdan a alakohta

3a artiklan 1 kohdan b alakohta

12 artiklan 3 kohta

3a artiklan 1 kohdan c alakohta

4 artiklan 3 ja 14 artiklan b kohta

3a artiklan 1 kohdan d alakohta

6 artikla

3a artiklan 2 kohta

6 artikla

5 artikla

7 artiklan 1 kohta

6 artikla

8 artikla

9 artikla

11 artikla

12 artikla

13 artikla

13a artikla

15 artikla

14 artikla

12 artiklan 1 kohta

14a artikla

16 artikla

15 artiklan 1 kohta

17 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

16 artikla

21 artikla


Top