Help Print this page 

Document 32006R1287

Title and reference
Komission Asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
  • In force
OJ L 241, 2.9.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 253–277 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 010 P. 110 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 93 - 117

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1287/oj
Multilingual display
Text

2.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 241/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1287/2006,

annettu 10 päivänä elokuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 7 alakohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 10 kohdan, 25 artiklan 7 kohdan, 27 artiklan 7 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 6 kohdan, 44 artiklan 3 kohdan, 45 artiklan 3 kohdan, 56 artiklan 5 kohdan ja 58 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2004/39/EY luodaan yleinen kehys yhteisön rahoitusmarkkinoilla sovellettavalle sääntelyjärjestelmälle, jossa säännellään muun muassa seuraavia asioita: toimintaehdot sijoituspalveluyritysten tarjoamille sijoitus- ja oheispalveluille sekä sijoitustoiminnalle; toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset (mukaan luettuina tietojen kirjaamista koskevat velvoitteet) ammattimaisesti näitä palveluja tarjoaville ja toimintaa harjoittaville sijoituspalveluyrityksille sekä säännellyille markkinoille; liiketoimista ilmoittamista koskevat velvoitteet rahoitusvälineillä toteutettaville liiketoimille ja avoimuusvaatimukset osakkeilla toteutettaville liiketoimille.

(2)

On asianmukaista, että tähän asetukseen sisältyvät säännökset annetaan asetuksena, jotta voidaan varmistaa yhdenmukainen järjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa, edistää markkinoiden yhdentymistä ja sijoitus- ja oheispalvelujen rajatylittävää tarjoamista sekä edistää yhtenäismarkkinoiden lujittamista. Säännöksillä, jotka liittyvät tietojen kirjaamisen tiettyihin näkökohtiin, liiketoimista ilmoittamiseen, avoimuuteen ja hyödykejohdannaisiin, ei ole paljon yhtymäkohtia kansalliseen lainsäädäntöön eikä asiakassuhteita säänteleviin yksityiskohtaisiin lakeihin.

(3)

Yksityiskohtaiset ja täysin yhdenmukaiset avoimuusvaatimukset ja liiketoimista ilmoittamista sääntelevät säännöt ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset markkinaolosuhteet ja arvopaperimarkkinoiden sujuva toiminta koko yhteisössä sekä edistää kyseisten markkinoiden todellista yhdentymistä. Tietojen kirjaamisessa tietyt näkökohdat ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa, koska niihin sisältyy samoja käsitteitä, jotka on määritelty liiketoimista ilmoittamista ja avoimuusvaatimuksia varten.

(4)

Direktiivissä 2004/39/EY säädetyllä järjestelmällä, joka koskee liiketoimien ilmoittamista koskevia velvoitteita rahoitusvälineillä toteutettaville liiketoimille, pyritään varmistamaan, että asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille toimitetaan asianmukaiset tiedot liiketoimista, jotka kuuluvat niiden valvontaan. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa, että kaikilta sijoituspalveluyrityksiltä kerätään yhdet tiedot, joissa on mahdollisimman vähän poikkeamia jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan minimoida toisistaan poikkeavien ilmoittamisvelvoitteiden soveltaminen rajatylittävää toimintaa harjoittaviin yrityksiin sekä maksimoida toimivaltaisella viranomaisella olevien tietojen osuus, joka voidaan jakaa toisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Toimenpiteillä pyritään myös varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset pystyvät täyttämään direktiivin mukaiset velvoitteensa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

(5)

Direktiivissä 2004/39/EY säädetyllä järjestelmällä, joka koskee avoimuusvaatimuksia säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetuilla osakkeilla toteutettaville liiketoimille, pyritään varmistamaan, että sijoittajilla on riittävät tiedot kyseisillä osakkeilla toteutetuista ja toteutettavissa olevista liiketoimista riippumatta siitä, toteutetaanko ne säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, kauppojen sisäisten toteuttajien toimesta tai kyseisten kauppapaikkojen ulkopuolella. Kyseiset vaatimukset ovat osa laajempaa säännöstöä, jolla pyritään edistämään kauppapaikkojen välistä kilpailua toteuttamispalveluissa; näin voidaan lisätä sijoittajien valinnanvaraa, kannustaa innovaatioita, alentaa liiketoimien kustannuksia ja lisätä hinnanmuodostusprosessin tehokkuutta koko yhteisössä. Avoimuuden korkea taso on tämän kehyksen keskeinen osa, kun pyritään varmistamaan tasapuoliset toimintaolosuhteet kauppapaikoille; näin voidaan välttää se, että tiettyjen osakkeiden hinnanmuodostusmekanismi ei häiriinny likviditeetin hajanaisuudesta ja ettei siksi sijoittajille koidu haittaa. Kyseisessä direktiivissä kuitenkin tunnustetaan, että joissakin olosuhteissa voi olla tarpeen poiketa kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista tai lykätä kaupan jälkeisten avoimuusvelvoitteiden noudattamista. Tässä asetuksessa kyseiset olosuhteet määritellään yksityiskohtaisesti; samalla otetaan huomioon tarve varmistaa avoimuuden korkea taso sekä se, ettei likviditeettiä tahattomasti heikennetä kauppapaikoilla eikä muualla sen seurauksena, että sovelletaan liiketoimien julkistamista koskevia vaatimuksia, mikä johtaa riskipositioiden julkistamiseen.

(6)

Tietojen kirjaamista koskevia säännöksiä sovellettaessa viittauksen toimeksiantotyyppiin olisi ymmärrettävä viittaavan siihen, onko kyseessä rajahintatoimeksianto, markkinatoimeksianto tai muu toimeksiantotyyppi. Tietojen kirjaamista koskevia säännöksiä sovellettaessa viittauksen toimeksiannon tai liiketoimen luonteeseen olisi ymmärrettävä viittaavan arvopaperien merkitsemistä koskevaan toimeksiantoon, arvopaperien merkitsemiseen, option toteuttamista koskevaan toimeksiantoon, optioiden toteuttamiseen tai vastaaviin asiakkaiden toimeksiantoihin tai liiketoimiin.

(7)

Tässä vaiheessa ei ole tarpeen määrittää tai kuvailla yksityiskohtaisesti toimivaltaisten viranomaisten välisten tietojenvaihtojärjestelyjen tyyppiä, luonnetta eikä kehittyneisyyttä.

(8)

Kun toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut likviditeetiltään merkittävimmän markkinan määrittämisestä vaihtoehtoisella tavalla eikä ilmoitukseen ole vastattu kohtuullisessa ajassa tai toimivaltainen viranomainen kiistää toisen viranomaisen laskelman, kyseisten toimivaltaisten viranomaisten olisi pyrittävä löytämään ratkaisu. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa keskustella asiasta Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa.

(9)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi koordinoitava liiketoimia koskevien toimivaltaisten viranomaisten tietojenvaihtojärjestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskustella myös näistä asioista Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa. Toimivaltaisten viranomaisten olisi ilmoitettava järjestelyistä komissiolle, joka puolestaan pitää Euroopan arvopaperikomitean ajan tasalla. Koordinointia suoritettaessa toimivaltaisten viranomaisten on harkittava, miten sijoituspalveluyritysten toimintaa valvotaan tehokkaasti sen varmistamiseksi, että ne toimivat rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattitaitoisesti sekä tavalla, joka edistää markkinoiden eheyttä yhteisössä; lisäksi on harkittava sitä, millaiseen perinpohjaiseen kustannus-hyöty -analyysiin päätökset perustetaan, ja sitä, miten varmistetaan liiketoimia koskevien tietojen käyttö ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen, sekä sitä, millaiset tehokkaat ja vastuunjaoltaan selvät hallinnointijärjestelyt tarvitaan yhteisille järjestelmille, joita mahdollisesti pidetään tarpeellisina.

(10)

On tarpeen vahvistaa perusteet sen määrittämiseksi, koska säännellyn markkinan toiminta on merkittävää vastaanottavassa jäsenvaltiossa, sekä toiminnan merkittävyyden seurauksille siten, että vältytään luomasta velvoitetta, että säännellyn markkinan olisi tehtävä yhteistyötä useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen kanssa tai se olisi useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen toimivallan alainen, kun muuten tällaista velvoitetta ei olisi.

(11)

ISO 10962 (Classification of financial instruments code) on esimerkki rahoitusvälineiden luokittelun yhdenmukaisesta kansainvälisesti hyväksytystä standardista.

(12)

Jos toimivaltaiset viranomaiset myöntävät vapautuksia kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista tai antavat luvan lykätä kaupan jälkeisten avoimuusvelvoitteiden noudattamista, niiden pitäisi kohdella kaikkia säänneltyjä markkinoita ja monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä tasapuolisesti ja syrjimättömästi ja myöntää vapautus tai lykkäys joko kaikille säännellyille markkinoille ja monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille, joille ne ovat myöntäneet toimiluvan direktiivin 2004/39/EY mukaisesti, tai ei millekään niistä. Vapautuksia tai lykkäyksiä myöntävien toimivaltaisten viranomaisten ei tulisi asettaa lisävaatimuksia.

(13)

Säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän käyttämällä kaupankäyntialgoritmilla olisi yleensä pyrittävä maksimoimaan kauppojen määrä, mutta muidenkin kaupankäyntialgoritmien pitäisi olla mahdollisia.

(14)

Toimivaltaisen viranomaisen direktiivin 2004/39/EY 29 tai 44 artiklan mukaisesti myöntämä vapautus kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista ei saisi antaa sijoituspalveluyrityksille mahdollisuutta välttyä kyseisiltä velvoitteilta niiden likvideillä osakkeilla toteutettavien liiketoimien osalta, jotka ne toteuttavat kahdenvälisinä liiketoimina säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukaisesti, kun kyseisiin liiketoimiin sovellettaisiin kyseisen direktiivin 27 artiklassa säädettyä velvollisuutta julkistaa hintatarjoukset, jos ne toteutettaisiin muiden sääntöjen kuin säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukaisesti.

(15)

Toiminnalla olisi katsottava olevan keskeinen kaupallinen merkitys sijoituspalveluyritykselle, jos toiminta tuottaa huomattavat tulot tai aiheuttaa huomattavat kustannukset. Huomattavia tuloja tai kustannuksia arvioitaessa olisi aina otettava huomioon se, missä määrin toimintaa harjoitetaan tai se on organisoitu erillään muusta toiminnasta, toiminnan rahallinen arvo sekä sen suhteellinen merkitys yrityksen koko liiketoiminnalle ja toiminnalle markkinalla, jolla yritys toimii. Toiminnan pitäisi tarvittaessa voida katsoa tuottavan huomattavat tulot yritykselle myös silloin, kun ainoastaan yksi tai kaksi edellä mainituista tekijöistä pitää paikkansa yksittäistapauksessa.

(16)

Osakkeilla, joilla ei käydä päivittäin kauppaa, ei pitäisi katsoa olevan likvidiä markkinaa direktiiviä 2004/39/EY sovellettaessa. Jos kaupankäynti osakkeella poikkeuksellisesti keskeytetään markkinoiden vakauden takaamisen tai ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä osakkeella tämän vuoksi käydä kauppaa joinakin kaupankäyntipäivinä, tämän ei kuitenkaan pitäisi tarkoittaa sitä, että osakkeella ei katsota olevan likvidiä markkinaa.

(17)

Vaatimus tiettyjen hintatarjousten, toimeksiantojen tai liiketoimien julkistamisesta direktiivin 2004/39/EY 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artiklan ja tämän asetuksen mukaisesti ei saisi estää säänneltyjä markkinoita ja monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä edellyttämästä, että niiden jäsenet tai markkinaosapuolet julkistavat muita sellaisia tietoja.

(18)

Tiedot, jotka on annettava saataville mahdollisimman reaaliaikaisesti, olisi annettava saataville niin pian kuin on teknisesti mahdollista olettaen, että asianomaisen henkilön toiminta on riittävän tehokasta ja henkilö on sijoittanut riittävästi varoja järjestelmiin. Tietojen julkistaminen lähellä kolmen minuutin määräaikaa olisi rajoitettava poikkeustapauksiin, joissa käytettävissä olevat järjestelmät eivät anna mahdollisuutta julkistaa tietoja nopeammin.

(19)

Kun sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä, jotka liittyvät direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan c alakohdassa määritellyn siirtokelpoisen arvopaperin ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, ja kun kyseessä on arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/71/EY (2) tarkoitettu arvopaperi, olisi katsottava, että julkisesti saatavilla on riittävästi tietoa, jota tarvitaan kyseisen rahoitusvälineen arvon määrityksessä.

(20)

Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten liikkeeseen laskemien osuuksien ottamisen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ei pitäisi antaa mahdollisuutta kiertää arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (3) säännöksiä eikä varsinkaan sen 44–48 artiklan säännöksiä.

(21)

Johdannaissopimusta olisi pidettävä direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 7 kohdassa tarkoitettuna rahoitusvälineenä ainoastaan silloin, kun se liittyy hyödykkeeseen ja täyttää tämän asetuksen mukaiset perusteet sen määrittämiseksi, että sopimus on katsottava muun johdannaisrahoitusvälineen kaltaiseksi ja sellaiseksi, ettei sitä ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin. Johdannaissopimusta olisi pidettävä direktiivin kyseisessä liitteessä olevan C osan 10 kohdassa tarkoitettuna rahoitusvälineenä ainoastaan silloin, kun se liittyy C osan 10 kohdassa tai tässä asetuksessa tarkoitettuun kohde-etuuteen ja täyttää tämän asetuksen mukaiset perusteet sen määrittämiseksi, että sopimuksen on katsottava olevan muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltainen.

(22)

Direktiivissä 2004/39/EY vahvistettujen poikkeusten, jotka liittyvät kaupankäyntiin omaan lukuun tai kaupankäyntiin tai muiden sijoituspalvelujen tarjoamiseen kyseisen direktiivin liitteessä I olevan C osan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisilla hyödykejohdannaisilla tai kyseisessä liitteessä I olevan C osan 10 kohdan mukaisilla johdannaisilla, voisi olettaa sulkevan kyseisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle merkittävän määrän kaupallisin perustein toimivia energian ja muiden hyödykkeiden tuottajia ja kuluttajia mukaan luettuina energiantuottajat, hyödykekauppiaat ja niiden tytäryritykset; tämän vuoksi kyseisiltä markkinaosapuolilta ei vaadita tämän asetuksen mukaisten testien soveltamista sen määrittämiseksi, ovatko sopimukset, joilla ne käyvät kauppaa, rahoitusvälineitä.

(23)

Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan B osan 7 kohdan mukaisesti sijoituspalveluyritykset voivat käyttää vapautta tarjota oheispalveluja muussa jäsenvaltiossa kuin niiden kotijäsenvaltiossa tarjoamalla kyseisessä liitteessä olevassa A tai B osassa tarkoitettuja sijoitus- ja oheispalveluja ja harjoittamalla A tai B osassa tarkoitettua sijoitustoimintaa, kun palvelut ja toiminta liittyvät kyseisessä liitteessä olevan C osan 5, 6, 7 ja 10 kohdassa tarkoitettujen johdannaisten kohde-etuuteen, ja kun johdannaiset ovat yhteydessä sijoitus- tai oheispalvelujen tarjoamiseen. Tämän perusteella yrityksen, joka tarjoaa sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä siihen yhteydessä olevaa kaupankäyntiä spot-sopimuksilla, pitäisi pystyä hyödyntämään vapautta tarjota kyseiseen yhteydessä olevaan kaupankäyntiin liittyviä oheispalveluja.

(24)

Tähän asetukseen sisältyvä hyödykkeen määritelmä ei saisi vaikuttaa muihin kyseisen termin määritelmiin, joita sisältyy kansalliseen lainsäädäntöön tai muuhun yhteisön lainsäädäntöön. Testejä, joilla määritetään, onko sopimus katsottava muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaiseksi ja sellaiseksi, ettei sitä ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin, on tarkoitus käyttää ainoastaan määritettäessä, kuuluvatko sopimukset direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 7 tai 10 kohdan soveltamisalaan.

(25)

Johdannaissopimusta olisi pidettävä hyödykkeeseen tai muuhun kohteeseen liittyvänä silloin, kun kyseisen sopimuksen ja asianomaisen kohde-etuutena olevan hyödykkeen tai kohteen välillä on suora yhteys. Hyödykkeen hintaan perustuvaa johdannaissopimusta olisi tämän vuoksi pidettävä hyödykkeeseen liittyvänä johdannaissopimuksena, mutta hyödykkeen kuljetuskustannuksiin perustuvaa johdannaissopimusta ei olisi pidettävä hyödykkeeseen liittyvänä johdannaissopimuksena. Hyödykejohdannaiseen liittyvää johdannaissopimusta, kuten optiota hyödykefutuuriin (johdannaiseen liittyvä johdannaissopimus), olisi pidettävä hyödykkeisiin välillisesti tehtynä sijoituksena ja siksi sitä olisi edelleen pidettävä hyödykejohdannaisena direktiiviä 2004/39/EY sovellettaessa.

(26)

Hyödykkeen käsitteeseen ei pitäisi kuulua palveluita eikä muita sellaisia kohteita, jotka eivät ole tavaroita, kuten valuutat tai kiinteistöihin liittyvät oikeudet, tai jotka ovat täysin aineettomia.

(27)

Komission päätöksellä 2001/527/EY (4) perustettua Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa on kuultu teknisistä kysymyksistä.

(28)

Tässä asetuksessa vahvistetut toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa säädetään direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 7 alakohdan, 13 artiklan 6 kohdan sekä 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 ja 58 artiklan täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.

2.   Asetuksen 7 ja 8 artiklaa sovelletaan rahastoyhtiöihin direktiivin 85/611/ETY 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’hyödykkeellä’ kaikkia lajiesineen kaltaisia aineellisia tavaroita, jotka voidaan toimittaa, mukaan luettuna metallit ja metallimalmit ja -sekoitukset sekä maataloustuotteet ja energiatuotteet kuten sähkö;

2)

’liikkeeseenlaskijalla’ yhteisöä, joka laskee liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita ja soveltuvin osin muita rahoitusvälineitä;

3)

’yhteisön liikkeeseenlaskijalla’ liikkeeseenlaskijaa, jonka sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa;

4)

’kolmannen maan liikkeeseenlaskijalla’ liikkeeseenlaskijaa, joka ei ole yhteisön liikkeeseenlaskija;

5)

’tavanomaisella kaupankäyntiajalla’ kauppapaikan aukioloaikaa, jonka kauppapaikka tai sijoituspalveluyritys määrittää etukäteen ja jonka se julkistaa kaupankäyntiajakseen;

6)

’portfoliokaupalla’ useammalla kuin yhdellä arvopaperilla toteutettavaa liiketoimea, kun kyseisistä arvopapereista muodostetaan ryhmitelty erä ja ne myydään yhtenä eränä tiettyyn viitehintaan;

7)

’asianomaisella toimivaltaisella viranomaisella’ rahoitusvälineen osalta sitä toimivaltaista viranomaista, jonka toimivaltaan kuuluu rahoitusvälineen merkittävin markkina likviditeetillä mitattuna;

8)

’kauppapaikalla’ säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai kauppojen sisäistä toteuttajaa, joka toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana, ja soveltuvin osin yhteisön ulkopuolella toimivaa järjestelmää, jolla on samankaltaisia toimintoja kuin säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä;

9)

’vaihdolla’ rahoitusvälineen osalta sitä määrää, joka saadaan kertomalla kyseisen rahoitusvälineen kappalemäärä, joka on vaihdettu ostajien ja myyjien välillä määriteltynä ajanjaksona toteutettaessa liiketoimia kauppapaikalla tai muulla tavalla, kuhunkin kauppaan sovellettavalla yksikkökohtaisella hinnalla;

10)

’arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella’ osakkeiden lainaksiottamista tai -antamista tai muiden rahoitusvälineiden lainaksiottamista tai -antamista, takaisinostosopimuksia ja käänteisiä takaisinostosopimuksia sekä buy-sell back ja sell-buy back -sopimuksia.

3 artikla

Yksittäiseen osakkeeseen liittyvät portfoliokaupan liiketoimet ja volyymipainotetut keskihintaiset liiketoimet

1.   Portfoliokaupassa yksittäiseen osakkeeseen liittyvää liiketoimea on pidettävä 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa liiketoimena, johon sovelletaan muita ehtoja kuin vallitsevaa markkinahintaa.

Sitä on myös pidettävä 27 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa liiketoimena, jossa osakkeiden osto tai myynti tapahtuu muun tekijän kuin osakkeen vallitsevan markkina-arvon perusteella.

2.   Volyymipainotettua keskihintaista liiketoimea on pidettävä 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa liiketoimena, johon sovelletaan muita ehtoja kuin vallitsevaa markkinahintaa, ja 25 artiklaa sovellettaessa toimeksiantona, johon sovelletaan muita ehtoja kuin vallitsevaa markkinahintaa.

Sitä on myös pidettävä 27 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa liiketoimena, jossa osakkeiden osto tai myynti tapahtuu muun tekijän kuin osakkeen vallitsevan markkina-arvon perusteella.

4 artikla

Viittaukset kaupankäyntipäivään

1.   Viittausta kaupankäyntipäivään, joka liittyy kauppapaikkaan tai kaupan jälkeisiin tietoihin, jotka on julkistettava osakkeesta direktiivin 2004/39/EY 30 tai 45 artiklan mukaisesti, on pidettävä viittauksena mihin tahansa päivään, jona kyseisellä kauppapaikalla käydään kauppaa.

Viittausta kaupankäyntipäivän alkamiseen on pidettävä viittauksena kauppapaikan tavanomaisen kaupankäyntiajan alkamiseen.

Viittausta keskipäivään kaupankäyntipäivänä on pidettävä viittauksena keskipäivään sillä aikavyöhykkeellä, jolla kauppapaikka sijaitsee.

Viittausta kaupankäyntipäivän päättymiseen on pidettävä viittauksena kauppapaikan tavanomaisen kaupankäyntiajan päättymiseen.

2.   Viittausta kaupankäyntipäivään, joka liittyy osakkeen osalta likviditeetiltään merkittävimpään markkinaan, tai kaupan jälkeisiin tietoihin, jotka osakkeesta on julkistettava direktiivin 2004/39/EY 28 artiklan mukaisesti, on pidettävä viittauksena mihin tahansa päivään, jona kyseisen markkinan kauppapaikoilla käydään tavanomaista kauppaa.

Viittausta kaupankäyntipäivän alkamiseen on pidettävä viittauksena aikaisimpaan ajankohtaan, jona kyseisellä osakkeella voidaan käydä tavanomaista kauppaa kyseisen markkinan kauppapaikoilla.

Viittausta keskipäivään kaupankäyntipäivänä on pidettävä viittauksena keskipäivään sillä aikavyöhykkeellä, jolla markkina sijaitsee.

Viittausta kaupankäyntipäivän päättymiseen on pidettävä viittauksena myöhäisimpään ajankohtaan, jona kyseisellä osakkeella voidaan käydä tavanomaista kauppaa kyseisen markkinan kauppapaikoilla.

3.   Viittausta kaupankäyntipäivään on 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun spot-sopimuksen osalta pidettävä viittauksena mihin tahansa päivään, jona kyseisellä sopimuksella käydään tavanomaista kauppaa kyseisen markkinan kauppapaikoilla.

5 artikla

Viittaukset liiketoimeen

Tätä asetusta sovellettaessa viittauksella liiketoimeen tarkoitetaan ainoastaan viittausta rahoitusvälineen ostoon ja myyntiin. Tätä asetusta sovellettaessa, pois luettuina II luvun säännökset, rahoitusvälineen ostoon ja myyntiin eivät sisälly seuraavat:

a)

arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet;

b)

optioiden tai katettujen optiotodistusten toteuttaminen;

c)

liiketoimet, jotka toteutetaan ensisijaisilla markkinoilla (esimerkiksi liikkeeseenlasku, jakaminen tai merkintä) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä.

6 artikla

Osakkeen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla

Tämän asetuksen säännöksiä sovellettaessa direktiivin 2004/39/EY 40 artiklassa tarkoitettu rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi katsotaan tapahtuneeksi, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

osaketta ei ole aiemmin otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla;

b)

osake on aiemmin otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, mutta kaupankäynti osakkeella on lopetettu kaikilla säännellyillä markkinoilla, joilla se oli otettu kaupankäynnin kohteeksi.

II LUKU

TIETOJEN KIRJAAMINEN: ASIAKASTOIMEKSIANNOT JA LIIKETOIMET

7 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 13 artiklan 6 kohta)

Tietojen kirjaaminen asiakastoimeksiannoista ja kaupankäyntipäätöksistä

Sijoituspalveluyrityksen on jokaisen asiakastoimeksiannon sekä jokaisen salkunhoitopalvelujen tarjoamiseen liittyvän kaupankäyntipäätöksen osalta kirjattava välittömästi seuraavat tiedot siltä osin kuin ne liittyvät kyseiseen toimeksiantoon tai kaupankäyntipäätökseen:

a)

asiakkaan nimi tai muut yksilöintitiedot;

b)

asiakkaan lukuun toimivien relevanttien henkilöiden nimet tai muut yksilöintitiedot;

c)

liitteessä I olevan taulukon 1 kohdassa 4, 6 ja 16–19 tarkoitetut tiedot;

d)

toimeksiannon luonne, jos kyseessä ei ole osto eikä myynti;

e)

toimeksiannon tyyppi;

f)

muut asiakkaan esittämät yksityiskohdat, edellytykset ja erityisohjeet, jotka täsmentävät toimeksiannon toteuttamista;

g)

päivämäärä ja tarkka kellonaika, jolloin sijoituspalveluyritys on vastaanottanut toimeksiannon tai tehnyt kaupankäyntipäätöksen.

8 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 13 artiklan 6 kohta)

Liiketoimien kirjaaminen

1.   Välittömästi asiakastoimeksiannon toteuttamisen jälkeen tai kun sijoituspalveluyritykset toimittavat toimeksiantoja toiselle henkilölle toteutettavaksi, välittömästi saatuaan vahvistuksen toimeksiannon toteuttamisesta, sijoituspalveluyritysten on kirjattava seuraavat liiketoimea koskevat tiedot:

a)

asiakkaan nimi tai muut yksilöintitiedot;

b)

liitteessä I olevan taulukon 1 kohdassa 2, 3, 4, 6, ja 16–21 kohdassa tarkoitetut tiedot;

c)

kokonaishinta, joka saadaan kertomalla yksikköhinta lukumäärällä;

d)

toimeksiannon luonne, jos kyseessä ei ole osto eikä myynti;

e)

liiketoimen toteuttaneen tai siitä vastuussa oleva luonnollisen henkilön nimi.

2.   Jos sijoituspalveluyritys välittää toimeksiannon toisen henkilön toteutettavaksi, sen on heti toimeksiannon välitettyään kirjattava seuraavat tiedot:

a)

sen asiakkaan nimi tai muut yksilöintitiedot, jonka toimeksianto on välitetty eteenpäin;

b)

sen henkilön nimi tai muut yksilöintitiedot, jolle toimeksianto välitettiin;

c)

välitettyyn toimeksiantoon liittyvät ehdot;

d)

välityspäivä sekä tarkka välitysaika.

III LUKU

LIIKETOIMISTA ILMOITTAMINEN

9 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 kohta)

Likviditeetiltään merkittävimmän markkinan määrittäminen

1.   Rahoitusvälineen, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, likviditeetiltään merkittävin markkina, jäljempänä ’merkittävin markkina’, määritetään 2–8 kohdan mukaisesti.

2.   Osakkeiden ja muiden direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen siirtokelpoisten arvopaperien tai yhteissijoitusyritysten osuuksien osalta merkittävin markkina on jäsenvaltio, jossa osake tai osuus on ensimmäisen kerran otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

3.   Kun kyseessä on direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu joukkovelkakirja tai siirtokelpoinen arvopaperi, jonka liikkeeseenlaskija on konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa seitsemännessä neuvoston direktiivissä 83/349/ETY (5) tarkoitettu tytäryritys, jonka emoyrityksen sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltiossa, merkittävin markkina on se jäsenvaltio, jossa emoyrityksen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

4.   Kun kyseessä on direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu joukkovelkakirja tai muu siirtokelpoinen arvopaperi tai muu rahamarkkinaväline, jonka liikkeeseenlaskija on yhteisön liikkeeseenlaskija ja joka ei kuulu tämän artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, merkittävin markkina on se jäsenvaltio, jossa liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

5.   Kun kyseessä on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu joukkovelkakirja tai muu siirtokelpoinen arvopaperi tai rahamarkkinaväline, jonka liikkeeseenlaskija on kolmannen maan liikkeeseenlaskija ja joka ei kuulu tämän artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, merkittävin markkina on se jäsenvaltio, jossa kyseinen arvopaperi otettiin ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

6.   Kun kyseessä on johdannaissopimus tai hinnanerosopimus tai direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu siirtokelpoinen arvopaperi, merkittävin markkina on

a)

se jäsenvaltio, joka katsotaan kohde-etuuden osalta likviditeetiltään merkittävimmäksi markkinaksi 2 kohdan mukaan silloin, kun kohde-etuutena oleva arvopaperi on osake tai muu direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan a alakohdassa tarkoitettu siirtokelpoinen arvopaperi, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla;

b)

se jäsenvaltio, joka katsotaan kohde-etuuden osalta likviditeetiltään merkittävimmäksi markkinaksi 3, 4 tai 5 kohdan mukaan silloin, kun kohde-etuutena oleva arvopaperi on joukkovelkakirja tai muu direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu siirtokelpoinen arvopaperi tai rahamarkkinaväline, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla;

c)

se jäsenvaltio, jossa kyseinen säännelty markkina sijaitsee silloin, kun kohde-etuutena on indeksi, joka koostuu tuolla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista.

7.   Muissa kuin 2–6 kohdan soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa merkittävin markkina on jäsenvaltio, jossa sijaitsee säännelty markkina, jolla siirtokelpoinen arvopaperi, johdannaissopimus tai hinnanerosopimus otettiin ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi.

8.   Kun 2, 5 tai 7 kohdan soveltamisalaan kuuluva rahoitusväline tai 6 kohdassa tarkoitetun rahoitusvälineen kohde-etuutena oleva rahoitusväline, johon voidaan soveltaa 2, 5 tai 7 kohtaa, on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi yhtä aikaa useammalla kuin yhdellä säännellyllä markkinalla, ja kaikilla kyseisillä säännellyillä markkinoilla on sama kotijäsenvaltio, merkittävin markkina on kyseinen jäsenvaltio.

Kun kaikilla kyseisillä säännellyillä markkinoilla ei ole samaa kotijäsenvaltiota, kyseisen rahoitusvälineen likviditeetiltään merkittävin markkina on markkina, jolla kyseisen rahoitusvälineen vaihto on suurin.

Kun määritetään merkittävintä markkinaa, jolla rahoitusvälineen vaihto on suurin, kunkin toimivaltaisen viranomaisen, joka on myöntänyt toimiluvan jollekin kyseisistä markkinoista, on laskettava kyseisen rahoitusvälineen vaihto omalla markkinallaan edelliseltä kalenterivuodelta edellyttäen, että rahoitusväline otettiin kaupankäynnin kohteeksi kyseisen vuoden alussa.

Jos kyseisen rahoitusvälineen vaihtoa ei voida laskea, koska tietoja ei ole riittävästi tai ne puuttuvat kokonaan ja jos liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee jäsenvaltiossa, merkittävin markkina on sen jäsenvaltion markkina, jossa liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Jos liikkeeseenlaskijalla ei kuitenkaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa jäsenvaltiossa, kyseisen rahoitusvälineen merkittävin markkina on markkina, jolla kyseisen rahoitusvälinelajin vaihto on suurin. Kyseistä markkinaa määritettäessä kunkin toimivaltaisen viranomaisen, joka on myöntänyt toimiluvan jollekin kyseisistä markkinoista, on laskettava samaan rahoitusvälinelajiin kuuluvien rahoitusvälineiden vaihto omalla markkinallaan edelliseltä kalenterivuodelta.

Asianomaiset rahoitusvälineiden lajit ovat seuraavat:

a)

osakkeet;

b)

joukkovelkakirjat tai muut arvopaperisoidut velan muodot;

c)

muut rahoitusvälineet.

10 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 kohdan toinen alakohta)

Likviditeetiltään merkittävimmän markkinan vaihtoehtoinen määrittäminen

1.   Toimivaltainen viranomainen voi kunkin vuoden tammikuussa ilmoittaa asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka toimivaltaan tietty rahoitusväline kuuluu, aikomuksestaan kiistää kyseiselle rahoitusvälineelle 9 artiklan mukaisesti määritellyn merkittävimmän markkinan aseman.

2.   Neljän viikon kuluessa ilmoituksen lähettämisestä molempien viranomaisten on laskettava kyseisen rahoitusvälineen vaihto omilla markkinoillaan edeltävän kalenterivuoden aikana.

Jos laskelmien tulokset osoittavat, että vaihto on suurempi määrittelyn kiistävän toimivaltaisen viranomaisen markkinalla, kyseinen markkina katsotaan likviditeetiltään merkittävimmäksi markkinaksi kyseisen rahoitusvälineen osalta. Kun kyseessä on 9 artiklan 6 kohdan a tai b alakohdassa määritelty rahoitusväline, kyseinen markkina on merkittävin markkina myös sellaisille johdannaissopimuksille tai hinnanerosopimuksille tai direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan c alakohdassa tarkoitetuille siirtokelpoisille arvopapereille, joiden kohde-etuus kyseinen rahoitusväline on.

11 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 kohta)

Luettelo rahoitusvälineistä

Yhden tai useamman rahoitusvälineen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisistä rahoitusvälineistä laaditaan luettelo, joka pidetään ajan tasalla. Luettelo on annettava sen toimivaltaisen viranomaisen käyttöön, jonka kukin jäsenvaltio on direktiivin 2004/39 56 artiklan mukaisesti nimennyt ainoaksi yhteysviranomaiseksi. Luettelo on annettava ensimmäisen kerran saataville vuoden 2007 kesäkuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä.

Jotta voidaan tukea toimivaltaisia viranomaisia niiden pyrkiessä noudattamaan ensimmäisen alakohdan säännöksiä, kaikkien säänneltyjen markkinoiden on toimitettava kotivaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisessä muodossa standardoidut yksilöivät viitetiedot jokaisesta kaupankäynnin kohteeksi otetusta rahoitusvälineestä. Viitetiedot on toimitettava jokaisesta rahoitusvälineestä ennen kaupankäynnin aloittamista kyseisellä rahoitusvälineellä. Kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tiedot toimitetaan kyseisen rahoitusvälineen asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Viitetiedot on päivitettävä, kun rahoitusvälineen tiedot muuttuvat. Tämän alakohdan vaatimuksista voidaan luopua, jos kyseisen rahoitusvälineen asianomainen toimivaltainen viranomainen saa viitetiedot muulla tavalla.

12 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 5 kohta)

Raportointikanavat

1.   Raportit rahoitusvälineillä toteutettavista liiketoimista on laadittava sähköisessä muodossa, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, jolloin ne voidaan laatia välineellä, jolla tiedot voidaan säilyttää siten, että ne ovat jatkossakin toimivaltaisten viranomaisten saatavilla muuten kuin sähköisessä muodossa, ja raporttien laadinnassa käytettävien menetelmien on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden on varmistettava tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus;

b)

niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla tunnistetaan ja korjataan liiketoimia koskevaan raportointiin sisältyvät virheet;

c)

niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla varmennetaan liiketoimia koskevan raportin lähde;

d)

niihin on sisällyttävä asianmukaiset varotoimenpiteet, joiden avulla raportointia voidaan nopeasti jatkaa järjestelmän toimintahäiriöiden yhteydessä;

e)

niillä on pystyttävä ilmoittamaan 13 artiklan mukaisesti vaaditut tiedot toimivaltaisen viranomaisen edellyttämässä muodossa, tämän kohdan säännösten mukaisesti ja direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmä direktiivin 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos järjestelmään sisältyvät liiketoimia koskevien tietojen raportointijärjestelyt ovat 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaiset ja toimivaltainen viranomainen valvoo, että edellytyksiä noudatetaan jatkuvasti.

13 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohta)

Liiketoimia koskevan raportoinnin sisältö

1.   Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisen raportoinnin liiketoimista on sisällettävä tämän asetuksen liitteessä I olevassa taulukossa 1 täsmennetyt tiedot, jotka ovat relevantteja kyseessä olevan rahoitusvälinelajin osalta ja joita toimivaltaisella viranomaisella ei niiden ilmoituksen mukaan vielä ole hallussaan tai jotka eivät ole muulla tavoin sen saatavilla.

2.   Jotta voidaan yksilöidä liiketoimen vastapuoli, joka on liitteessä I olevassa taulukossa 1 tarkoitettu säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä tai muu keskusvastapuoli, kunkin toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava luettelo tunnuksista kaikille sellaisille säännellyille markkinoille ja monenkeskisille kaupankäyntijärjestelmille, joiden osalta se on kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, sekä niille yhteisöille, jotka ovat kyseisten säänneltyjen markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien keskusvastapuolia.

3.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaiseen raportointiin on sisällyttävä kyseessä olevien liiketoimien osalta lisätietoja verrattuna liitteessä I olevassa taulukossa 1 täsmennettyihin tietoihin, jos kyseiset lisätiedot ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi valvoa sijoituspalveluyritysten toimintaa varmistaakseen sen, että ne toimivat rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattitaitoisesti sekä markkinoiden eheyttä edistävällä tavalla, ja edellyttäen että yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

a)

raportoinnin kohteena olevan rahoitusvälineen ominaisuudet ovat tyypillisiä kyseiselle rahoitusvälinelajille, ja ne eivät kuulu kyseisessä taulukossa täsmennettyjen tietojen piiriin;

b)

kaupankäyntimenetelmät kauppapaikalla, jossa liiketoimi toteutettiin, sisältävät sellaisia ominaispiirteitä, jotka eivät kuulu kyseisessä taulukossa täsmennettyjen tietojen piiriin.

4.   Jäsenvaltiot voivat myös edellyttää, että direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaiseen raportointiin on sisällyttävä tieto asiakkaista, joiden puolesta sijoituspalveluyritys on toteuttanut kyseisen liiketoimen.

14 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohta)

Liiketoimiin liittyvä tietojenvaihto

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön järjestelyt varmistaakseen, että direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 3 ja 5 kohdan mukaisesti saadut tiedot annetaan seuraavien tahojen saataville:

a)

kyseisen rahoitusvälineen asianomainen toimivaltainen viranomainen;

b)

sivuliikkeiden osalta se toimivaltainen viranomainen, joka on antanut tiedot toimittavalle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan, sanotun rajoittamatta toimivaltaisen viranomaisen oikeutta olla vaatimatta kyseisiä tietoja direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

c)

muut toimivaltaiset viranomaiset, jotka pyytävät tietoja direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 1 kohdan mukaisten valvontatehtäviensä asianmukaisen hoitamisen vuoksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti saataville annettaviin tietoihin on sisällytettävä liitteessä I olevissa taulukoissa 1 ja 2 kuvatut tiedot.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava saataville mahdollisimman pian.

Kyseiset tiedot on 1 päivästä marraskuuta 2008 annettava saataville viimeistään sitä päivää, jona toimivaltainen viranomainen on vastaanottanut tiedot tai tietopyynnön, seuraavan työpäivän päättyessä.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava seuraavat toimenpiteet:

a)

liiketoimiin liittyvien tietojen vaihtamisessa toimivaltaisten viranomaisten välillä sovellettavien järjestelyjen suunnittelu ja käyttöönotto, kuten direktiivissä 2004/39/EY ja tässä asetuksessa edellytetään;

b)

järjestelyjen tuleva kehittäminen.

5.   Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava komissiolle ennen 1 päivää helmikuuta 2007 kertomus 1 kohdan mukaisesti käyttöön otettavia järjestelyitä koskevista suunnitelmista, ja komissio ilmoittaa asiasta Euroopan arvopaperikomitealle.

Niiden on myös toimitettava kertomus komissiolle, joka ilmoittaa Euroopan arvopaperikomitealle, kun järjestelyihin ehdotetaan huomattavia muutoksia.

15 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 58 artiklan 1 kohta)

Yhteistyö- ja tietojenvaihtopyynnöt

1.   Kun toimivaltainen viranomainen pyytää toista toimivaltaista viranomaista toimittamaan tai vaihtamaan tietoja direktiivin 2004/39/EY 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen on toimitettava kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallinen pyyntö, joka on riittävän yksityiskohtainen, jotta toimivaltainen viranomainen pystyy antamaan pyydetyt tiedot.

Kiireellisissä tapauksissa pyyntö voidaan kuitenkin esittää suullisesti, kunhan se vahvistetaan kirjallisesti.

Pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava mahdollisimman pian vastaanottaneensa pyynnön.

2.   Jos 1 kohdan mukaisesti pyydetyt tiedot ovat pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen saatavilla sisäisesti, kyseisen viranomaisen on toimitettava pyydetyt tiedot viipymättä pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos pyynnön vastaanottaneella toimivaltaisella viranomaisella ei ole hallussaan tai määräysvallassaan pyydettyjä tietoja, sen on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimiin kyseisten tietojen saamiseksi ja pyynnön täyttämiseksi kokonaisuudessaan. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on myös ilmoitettava pyynnön esittäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle syyt siihen, miksi pyydettyjä tietoja ei lähetetä välittömästi.

16 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 56 artiklan 2 kohta)

Säännellyn markkinan toiminnan merkittävyyden määrittäminen vastaanottavassa jäsenvaltiossa

Säännellyn markkinan toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

vastaanottava jäsenvaltio on aiemmin ollut kyseisen säännellyn markkinan kotijäsenvaltio;

b)

kyseinen säännelty markkina on hankkinut sulautumalla, yrityskaupalla tai muuntyyppisen liiketoimintasiirron kautta sen säännellyn markkinan liiketoiminnan, jolla oli sääntömääräinen kotipaikka tai päätoimipaikka vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

IV LUKU

MARKKINOIDEN AVOIMUUS

1 JAKSO

Säänneltyjen markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien kauppaa edeltävät avoimuusvaatimukset

17 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 29 ja 44 artikla)

Kauppaa edeltävät avoimuusvelvoitteet

1.   Sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden ylläpitäjän, joka ylläpitää säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää, on julkistettava 2–6 kohdassa säädetyt tiedot kustakin sellaisesta säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetusta osakkeesta, jolla käydään kauppaa sen ylläpitämässä, liitteessä II olevassa taulukossa 1 tarkemmin määritetyssä järjestelmässä.

2.   Kun jokin 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä ylläpitää jatkuvaan tarjouskirjahuutokauppaan perustuvaa kaupankäyntijärjestelmää, sen on julkistettava jokaisesta 1 kohdassa tarkoitetusta osakkeesta jatkuvasti tavanomaisena kaupankäyntiaikana tarjousten ja niiden edustamien osakkeiden kokonaismäärä viidellä parhaalla hintatasolla.

3.   Kun jokin 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä ylläpitää hintanoteerauksiin perustuvaa kaupankäyntijärjestelmää, sen on julkistettava jokaisesta 1 kohdassa tarkoitetusta osakkeesta jatkuvasti tavanomaisena kaupankäyntiaikana kyseisen osakkeen kunkin markkinatakaajan hinnaltaan paras osto- ja myyntitarjous sekä kyseisiin tarjouksiin sisältyvät määrät.

Julkistettujen hintatarjousten on oltava sitovia osto- ja myyntitarjouksia osakkeista ja niissä on ilmoitettava niiden osakkeiden hinta ja määrä, jotka rekisteröidyt markkinatakaajat ovat valmiita ostamaan tai myymään.

Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa suuntaa-antavat tai yksipuoliset hinnat voidaan sallia rajoitetun ajan.

4.   Kun jokin 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä ylläpitää määräajoin toistuvaan huutokauppaan perustuvaa kaupankäyntijärjestelmää, sen on julkistettava jokaisesta 1 kohdassa tarkoitetusta osakkeesta jatkuvasti tavanomaisena kaupankäyntiaikana hinta, jolla kaupankäyntialgoritmia noudatettaisiin parhaiten, sekä määrä, jonka järjestelmän osapuolet voisivat potentiaalisesti toteuttaa kyseiseen hintaan.

5.   Kun jokin 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä ylläpitää kaupankäyntijärjestelmää, joka ei kuulu kokonaan 2, 3 tai 4 kohdan soveltamisalaan, koska se on useamman kuin yhden mainitun kohdan soveltamisalaan kuuluva hybridi järjestelmä tai koska sillä on erilainen hinnanmääritysprosessi, yhteisön on noudatettava kauppaa edeltäviä avoimuusvaatimuksia, joilla varmistetaan, että kustakin 1 kohdassa tarkoitettua osaketta koskevien toimeksiantojen ja hintatarjousten hintatasosta sekä kyseiseen osakkeeseen kohdistuvasta kaupankäyntihalukkuudesta julkistetaan riittävästi tietoja.

Erityisesti on julkistettava osakkeesta tehdyt viisi parasta osto- ja myyntitarjousta ja/tai kunkin markkinatakaajan osakkeesta tekemät kaksisuuntaiset hintatarjoukset, jos hintojen määritysjärjestelmä antaa tähän mahdollisuuden.

6.   Liitteessä II olevassa taulukossa 1 on tiivistelmä tiedoista, jotka on julkistettava 2–5 kohdan mukaisesti.

18 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 29 artiklan 2 kohta ja 44 artiklan 2 kohta)

Markkinamalliin sekä toimeksiannon tai liiketoimen tyyppiin perustuvat vapautukset

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää direktiivin 2004/39/EY 29 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan mukaisia vapautuksia monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai säännellyn markkinan ylläpitämille järjestelmille, jos kyseiset järjestelmät täyttävät jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

niiden on perustuttava kaupankäyntimenettelyihin, joissa hinta määritetään toisesta järjestelmästä saatavan viitehinnan perusteella, ja kyseinen viitehinta julkistetaan laajalti ja markkinaosapuolet pitävät sitä yleisesti luotettavana viitehintana;

b)

ne saattavat loppuun neuvoteltuja liiketoimia, joista jokainen täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

i)

liiketoimi toteutetaan volyymipainotetun kurssieron (spread) mukaisesti tai sen puitteissa noudattaen säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tarjouskirjaa tai markkinatakaajien noteerauksia taikka jos osakkeella ei käydä jatkuvasti kauppaa, tietyn prosenttiosuuden puitteissa asianmukaisesta viitehinnasta siten, että järjestelmän ylläpitäjä määrittää etukäteen prosenttiosuuden ja viitehinnan;

ii)

liiketoimi tehdään muilla ehdoilla kuin osakkeen vallitsevaan markkinahintaan.

Tämän kohdan b alakohtaa sovellettaessa on täytettävä kaikki muut edellytykset, jotka kyseisen tyyppiselle liiketoimelle määritetään säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän säännöissä.

Jos järjestelmillä on muita toimintoja kuin a tai b alakohdassa mainitut toiminnot, vapautusta ei sovelleta kyseiseen muuhun toimintoon.

2.   Toimeksiantotyyppiin perustuvia direktiivin 2004/39/EY 29 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 2 kohdan mukaisia vapautuksia voidaan myöntää ainoastaan niille toimeksiannoille, joita säilytetään säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämässä toimeksiantojen hallinnointijärjestelmässä ennen niiden julkistamista markkinoilla.

19 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 29 artiklan 2 kohta ja 44 artiklan 2 kohta)

Viittaukset neuvoteltuun liiketoimeen

Tämän asetuksen 18 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa neuvotellulla liiketoimella tarkoitetaan säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäsenten tai markkinaosapuolten välistä liiketoimea, josta neuvotellaan yksityisesti, mutta joka saatetaan loppuun säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän puitteissa, kun kyseinen jäsen tai markkinaosapuoli näin toimiessaan suorittaa jonkin seuraavista tehtävistä:

a)

kaupankäynti omaan lukuun toisen jäsenen tai markkinaosapuolen kanssa, joka toimii asiakkaan lukuun;

b)

kaupankäynti toisen jäsenen tai markkinaosapuolen kanssa molempien toteuttaessa toimeksiantoja omaan lukuunsa;

c)

toiminta sekä myyjän että ostajan lukuun;

d)

toiminta ostajan lukuun, kun toinen jäsen tai markkinaosapuoli toimii myyjän lukuun;

e)

kaupankäynti omaan lukuun asiakastoimeksiantoja vastaan.

20 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 29 artiklan 2 kohta, 44 artiklan 2 kohta ja 27 artiklan 1 kohdan viides alakohta)

Kooltaan suuriin liiketoimiin liittyvät vapautukset

Toimeksiantoa on pidettävä kooltaan suurena toimeksiantona normaaliin markkinakokoon verrattuna, jos se on vähintään yhtä suuri kuin liitteessä II olevassa taulukossa 2 määritetty toimeksiannon vähimmäiskoko. Sen määrittämiseksi, onko toimeksianto kooltaan suuri verrattuna tavanomaiseen markkinatoimeksiantoon, kaikki säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetut osakkeet on luokiteltava käyttäen perusteena keskimääräistä päivävaihtoa, joka lasketaan 33 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti

2 JAKSO

Kauppojen sisäisten toteuttajien kauppaa edeltävät avoimuusvaatimukset

21 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 7 alakohta)

Sijoituspalveluyrityksen määrittäminen kauppojen sisäiseksi toteuttajaksi

1.   Kun sijoituspalveluyritys käy kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla asiakastoimeksiantoja säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella, sitä on pidettävä kauppojen sisäisenä toteuttajana, jos se täyttää seuraavat edellytykset, joiden mukaan sen katsotaan harjoittavan kyseistä toimintaa suunnitelmallisesti, toistuvasti ja järjestelmällisesti:

a)

toiminnalla on yritykselle keskeinen kaupallinen merkitys ja sitä harjoitetaan ehdottomien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti;

b)

toiminnan harjoittamista varten yrityksessä on nimetyt yrityksen henkilökunnan edustajat tai automatisoitu tekninen järjestelmä riippumatta siitä, käytetäänkö kyseisiä henkilöitä tai järjestelmää yksinomaan kyseisessä toiminnassa;

c)

toiminta on asiakkaiden saatavilla säännöllisesti tai jatkuvasti.

2.   Sijoituspalveluyritys lakkaa olemasta yhden tai useamman osakkeen kauppojen sisäinen toteuttaja, jos se lopettaa 1 kohdassa määritetyn toiminnan harjoittamisen kyseisten osakkeiden osalta edellyttäen, että se on ilmoittanut etukäteen lopettavansa kyseisen toiminnan ja käyttänyt kyseistä ilmoitusta tehdessään samoja tiedotuskanavia kuin julkistaessaan hintatarjouksiaan, tai jos tämä ei ole mahdollista, käyttänyt tiedotuskanavaa, joka on yhtä hyvin sen asiakkaiden ja muiden markkinaosapuolten saatavilla.

3.   Kaupankäyntiä omaan lukuun asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei saa pitää suunnitelmallisena, toistuvana eikä järjestelmällisenä, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

sitä harjoitetaan yksittäisinä ja epäsäännöllisinä kahdenvälisinä liiketoimina, jotka toteutetaan tukkukauppaa käyvien vastapuolten kanssa ja ne ovat osa liikesuhdetta, jolle ovat luonteenomaisia tavanomaista markkinakokoa suuremmat kaupat;

b)

yritys ei käytä liiketoimia toteutettaessa järjestelmiä, joita se yleensä käyttää toimiessaan kauppojen sisäisenä toteuttajana.

4.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikista kauppojen sisäisistä toteuttajista, joille se on antanut luvan toimia sijoituspalveluyrityksinä, julkistetaan luettelo ja sitä ylläpidetään niiden osakkeiden osalta, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.

Sen on varmistettava, että luettelo pysyy ajan tasalla tarkistamalla sitä vähintään kerran vuodessa.

Luettelo on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle. Luettelon katsotaan olevan julkistettu, kun Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea on julkistanut sen 34 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

22 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artikla)

Likvidien osakkeiden määrittäminen

1.   Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetulla osakkeella katsotaan olevan likvidit markkinat, jos osakkeella käydään päivittäin kauppaa ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden arvo on vähintään 500 miljoonaa euroa ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

osakkeella päivittäin tehtyjen kauppojen lukumäärä on keskimäärin vähintään 500;

b)

osakkeen päivävaihto on keskimäärin vähintään 2 miljoonaa euroa.

Jäsenvaltio voi kuitenkin ilmoittaa vaativansa kummankin edellytyksen täyttymistä niiden osakkeiden osalta, joiden merkittävin markkina se on. Ilmoitus on julkistettava.

2.   Jäsenvaltio voi määrittää, mikä on likvidien osakkeiden vähimmäislukumäärä kyseisessä jäsenvaltiossa. Vähimmäislukumäärä voi olla enintään viisi. Määrittely on julkistettava.

3.   Kun jäsenvaltio on 1 kohdan mukaisesti merkittävin markkina likvideille osakkeille, joiden lukumäärä on pienempi kuin 2 kohdan mukainen vähimmäislukumäärä, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi nimetä yhden tai useamman lisäosakkeen likvidiksi edellyttäen, että tämän seurauksena likvidien osakkeiden kokonaislukumäärä, jonka osalta kyseinen jäsenvaltio on merkittävin markkina, ei ylitä kyseisen jäsenvaltion määrittämää vähimmäislukumäärää.

Toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä ylimääräiset likvidit osakkeet järjestyksessä alenevan keskimääräisen päivävaihdon perusteella niiden osakkeiden joukosta, joiden asianomainen toimivaltainen viranomainen se on, ja jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja joilla käydään päivittäin kauppaa.

4.   Tämän artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa sovellettaessa vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrää laskettaessa jätetään huomioimatta omistusosuudet, jotka ylittävät viisi prosenttia liikkeeseenlaskijan osakkeiden äänioikeuksien kokonaismäärästä, paitsi jos kyseinen omistusosuus on yhteissijoitusyrityksellä tai eläkerahastolla.

Äänioikeudet on laskettava kaikkien niiden osakkeiden perusteella, joihin liittyy äänioikeuksia, vaikka oikeuksien käyttö keskeytettäisiin.

5.   Osakkeella katsotaan olevan direktiivin 2004/39/EY 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla likvidit markkinat vasta kuuden viikon kuluttua sen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, jos kyseisen osakkeen kokonaismarkkina-arvon arvioidaan 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti olevan alle 500 miljoonaa euroa ensimmäisen kaupankäyntipäivän aamuna kaupankäynnin kohteeksi ottamisen jälkeen.

6.   Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kaikista likvideistä osakkeista, joiden asianomainen toimivaltainen viranomainen se on, ylläpidetään luetteloa, joka julkistetaan.

Sen on varmistettava, että luettelo pysyy ajan tasalla tarkistamalla sitä vähintään kerran vuodessa.

Luettelo on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealle. Luettelon katsotaan olevan julkistettu, kun Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea on julkistanut sen 34 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

23 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta)

Tavanomainen markkinakoko

Likvidien osakkeiden tavanomaista markkinakokoa määritettäessä kyseiset osakkeet on jaoteltava liitteessä II olevan taulukon 3 mukaisesti osakelajeihin toteutettujen toimeksiantojen keskimääräisen arvon perusteella.

24 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 1 kohta)

Vallitsevia markkinaolosuhteita vastaavat hintatarjoukset

Kauppojen sisäisen toteuttajan on jokaisesta likvidistä osakkeesta, jonka osalta se on kauppojen sisäinen toteuttaja,

a)

tehtävä hintatarjous tai -tarjoukset, joka on lähellä tai jotka ovat lähellä samasta osakkeesta muilla kauppapaikoilla annettuja vastaavia hintatarjouksia;

b)

säilytettävä tiedot hintatarjouksistaan vähintään 12 kuukauden ajan tai harkintansa mukaan pidempään.

Tämän kohdan b alakohdan mukainen velvoite ei rajoita sijoituspalveluyrityksen velvoitetta pitää direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen saatavilla merkitykselliset tiedot kaikista toteuttamistaan liiketoimista vähintään viiden vuoden ajan.

25 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 3 kohdan viides alakohta ja 27 artiklan 6 kohta)

Kauppojen sisäisten toteuttajien toteuttamat toimeksiannot

1.   Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 3 kohdan viidettä alakohtaa sovellettaessa toimeksiantojen toteuttaminen useilla arvopapereilla on osa yhtä liiketoimea, jos kyseinen liiketoimi on portfoliokauppa, johon liittyy vähintään kymmenen arvopaperia.

Kyseistä kohtaa sovellettaessa toimeksiannolla, johon sovelletaan muita ehtoja kuin vallitsevaa markkinahintaa, tarkoitetaan toimeksiantoa, johon ei liity osakkeita koskevan liiketoimen toteuttaminen vallitsevaan markkinahintaan ja joka ei ole rajahintatoimeksianto.

2.   Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 6 kohtaa sovellettaessa toimeksiantojen lukumäärää tai määrää on pidettävä huomattavasti tavanomaista suurempana, jos kauppojen sisäinen toteuttaja ei voi toteuttaa kyseisiä toimeksiantoja altistamatta itseään liialliselle riskille.

Jotta sijoituspalveluyritys voi määrittää niiden toimeksiantojen lukumäärän ja koon, jotka se voi toteuttaa altistamatta itseään liialliselle riskille, kauppojen sisäisen toteuttajan on osana komission direktiivin 2006/73/EY (6) 7 artiklan mukaista riskienhallintapolitiikkaansa noudatettava ja pantava täytäntöön syrjimätöntä politiikkaa, jossa otetaan huomioon liiketoimien määrä, kyseisen tyyppisen kaupankäynnin aiheuttaman riskin kattamiseen käytettävissä oleva yrityksen pääoma sekä olosuhteet markkinalla, jolla yritys toimii.

3.   Kun sijoituspalveluyritys rajoittaa toteutettavakseen ottamiensa toimeksiantojen lukumäärää tai kokoa direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sen on esitettävä kirjallisesti sekä asetettava asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden saataville tiedot järjestelyistä, joilla varmistetaan, että kyseinen rajoitus ei johda asiakkaiden syrjivään kohteluun.

26 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta)

Yksityissijoittajan toimeksiantojen koko

Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 3 kohdan neljättä alakohtaa sovellettaessa toimeksianto on kooltaan suurempi kuin yksityissijoittajan tavanomainen toimeksianto, jos sen arvo ylittää 7 500 euroa.

3 JAKSO

Säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja sijoituspalveluyritysten kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset

27 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 28, 30 ja 45 artikla)

Kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset

1.   Sijoituspalveluyritysten, säänneltyjen markkinoiden sekä monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien on julkistettava säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita koskevista liiketoimista, jotka ne ovat toteuttaneet tai jotka on toteutettu säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien osalta niiden järjestelmissä, seuraavat tiedot:

a)

liitteessä I olevan taulukon 1 kohdissa 2, 3, 6, 16, 17, 18 ja 21 tarkoitetut tiedot;

b)

soveltuvin osin tieto siitä, että osakkeiden osto ja myynti perustuu muihin tekijöihin kuin osakkeen vallitsevaan markkina-arvoon;

c)

soveltuvin osin tieto siitä, että kyseessä on neuvoteltu kauppa;

d)

soveltuvin osin muutokset aiemmin ilmoitettuihin tietoihin.

Kyseiset tiedot on julkistettava joko viittaamalla kuhunkin liiketoimeen erikseen tai kokoamalla yhteen tiedot kaikkien samaan aikaan samalla osakkeella samaan hintaan toteutettujen liiketoimien määrästä ja hinnasta.

2.   Kauppojen sisäisellä toteuttajalla on poikkeuksellisesti oikeus käyttää lyhennettä ”SI” 1 kohdan a alakohdassa mainitun kauppapaikan yksilöinnin sijaan sellaisen osakkeella toteutetun liiketoimen osalta, jonka se toteuttaa toimiessaan kyseisen osakkeen kauppojen sisäisenä toteuttajana.

Kauppojen sisäinen toteuttaja voi käyttää kyseistä oikeutta ainoastaan niin kauan kuin se julkistaa kyseisen osakkeen kauppojen sisäisenä toteuttajana toteuttamistaan liiketoimista kootut neljännesvuosittaiset tiedot viimeisimmältä kalenterivuoden neljännekseltä tai sen osalta, jonka aikana sijoituspalveluyritys on toiminut kyseisen osakkeen kauppojen sisäisenä toteuttajana. Kyseiset tiedot on annettava saataville viimeistään kuukauden kuluttua kunkin kalenterivuoden neljänneksen päättymisestä.

Se voi käyttää kyseistä oikeutta 41 artiklan 2 kohdassa mainitun päivän tai sen päivän, jona yrityksestä tulee kyseisen osakkeen osalta kauppojen sisäinen toteuttaja, riippuen siitä kumpi on myöhempi ajankohta, ja sen päivän välisenä aikana, johon mennessä osaketta koskevat neljännesvuosittaiset tiedot on julkistettava.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin neljännesvuodelta koottuihin tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot osakkeesta asianomaisen vuosineljänneksen jokaiselta kaupankäyntipäivältä:

a)

korkein hinta;

b)

alin hinta;

c)

keskimääräinen hinta;

d)

myytyjen osakkeiden kokonaislukumäärä;

e)

liiketoimien kokonaislukumäärä,

f)

muut tiedot, jotka kauppojen sisäinen toteuttaja päättää antaa saataville.

4.   Kun liiketoimi toteutetaan muiden sääntöjen kuin säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukaisesti, jonkin seuraavista sijoituspalveluyrityksistä on julkistettava tiedot osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti:

a)

sijoituspalveluyritys, joka myy kyseisen osakkeen;

b)

sijoituspalveluyritys, joka toimii myyjän lukuun tai huolehtii liiketoimesta tämän puolesta;

c)

sijoituspalveluyritys, joka toimii ostajan lukuun tai huolehtii liiketoimesta tämän puolesta;

d)

sijoituspalveluyritys, joka myy kyseisen osakkeen.

Jos tällaista sopimusta ei ole, tiedot julkistava sijoituspalveluyritys määritetään tutkimalla järjestyksessä a–d alakohtaa, kunnes löytyy alakohta, jota voidaan soveltaa.

Osapuolten on toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että liiketoimi julkistetaan yhtenä liiketoimena. Tällöin kahta samanlaista kauppaa, jotka toteutetaan samaan aikaan samaan hintaan yhden osapuolen kanssa, on pidettävä yhtenä liiketoimena.

28 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 28, 30 ja 45 artikla)

Suuria liiketoimia koskevien tietojen viivästetty julkistaminen

Liiketoimia koskevien tietojen julkistaminen viiveellä voidaan sallia enintään liitteessä II olevassa taulukossa 4 määritetyksi ajaksi asianomaiselle osakelajille ja liiketoimelle edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kyseessä on omaan lukuunsa kauppaa käyvän sijoituspalveluyrityksen ja kyseisen yrityksen asiakkaan välinen liiketoimi;

b)

liiketoimi on vähintään yhtä suuri kuin liitteessä II olevassa taulukossa 4 määritetty vähimmäiskoko.

Liiketoimen vähimmäiskoon määrittämiseksi b alakohtaa sovellettaessa kaikki säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetut osakkeet luokitellaan niiden 33 artiklan mukaisesti lasketun keskimääräisen päivävaihdon mukaisesti.

4 JAKSO

Kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevat yhteiset säännökset

29 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27 artiklan 3 kohta, 28 artiklan 1 kohta, 29 artiklan 1 kohta, 44 artiklan 1 kohta ja 45 artiklan 1 kohta)

Kauppaa edeltävää ja kaupan jälkeistä avoimuutta koskevien tietojen julkistaminen ja saatavuus

1.   Säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen sisäisen toteuttajan katsotaan julkistaneen kauppaa edeltävät tiedot jatkuvasti tavanomaisena kaupankäyntiaikana, jos tiedot julkistetaan heti kun ne tulevat saataville säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen sisäisen toteuttajan tavanomaisena kaupankäyntiaikana ja pysyvät saatavilla kunnes ne päivitetään.

2.   Kauppaa edeltävät ja kauppapaikoilla tavanomaisena kaupankäyntiaikana toteutettavia liiketoimia koskevat kaupan jälkeiset tiedot on annettava saataville mahdollisimman reaaliaikaisesti. Tällaisiin liiketoimiin liittyvät kaupan jälkeiset tiedot on joka tapauksessa annettava saataville kolmen minuutin kuluessa asianomaisen liiketoimen toteuttamisesta.

3.   Portfoliokauppaan liittyvät tiedot on annettava saataville jokaisesta siihen kuuluvasta liiketoimesta mahdollisimman reaaliaikaisesti, jotta yksittäisten osakkeiden hinta voidaan määrittää. Kaikkia portfoliokauppaan sisältyviä liiketoimia on arvioitava erikseen määritettäessä sitä, voidaanko yksittäiseen liiketoimeen soveltaa 28 artiklan mukaista viivästettyä julkistamista.

4.   Kaupan jälkeiset tiedot, jotka viittaavat kauppapaikassa sen tavanomaisen kaupankäyntiajan ulkopuolella toteutettaviin liiketoimiin, on julkistettava ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkamista kauppapaikassa, jossa liiketoimi toteutettiin.

5.   Liiketoimista, jotka toteutetaan kauppapaikan ulkopuolella, on julkistettava kaupan jälkeiset tiedot seuraavasti:

a)

mahdollisimman reaaliaikaisesti, jos liiketoimi toteutetaan kaupankäyntipäivän aikana asianomaisen osakkeen merkittävämmällä markkinalla tai sijoituspalveluyrityksen tavanomaisena kaupankäyntiaikana. Tällaisiin liiketoimiin liittyvät kaupan jälkeiset tiedot on joka tapauksessa annettava saataville kolmen minuutin kuluessa asianomaisen liiketoimen toteuttamisesta;

b)

muissa kuin a alakohdan mukaisissa tapauksissa kaupan jälkeiset tiedot on julkistettava välittömästi sijoituspalveluyrityksen tavanomaisen kaupankäyntiajan alkaessa tai viimeistään ennen seuraavan kaupankäyntipäivän alkamista kyseisen osakkeen merkittävimmällä markkinalla.

30 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artikla)

Kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen julkinen saatavuus

Direktiivin 2004/39/EY 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artiklaa ja tätä asetusta sovellettaessa kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen katsotaan olevan julkistettu tai julkisesti saatavilla, jos ne ovat yhteisöön sijoittautuneiden sijoittajien saatavilla jollakin seuraavista tavoista:

a)

säännellyn markkinan järjestelmien tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän kautta;

b)

kolmannen ylläpitämien järjestelmien kautta;

c)

omilla järjestelyillä.

31 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 22 artiklan 2 kohta)

Asiakkaan rajahintatoimeksiantojen julkistaminen

Sijoituspalveluyrityksen katsotaan julkistaneen asiakkaiden rajahintatoimeksiannot, joita ei voida toteuttaa välittömästi, jos se välittää toimeksiannon säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, joka ylläpitää tarjouskirjahuutokauppaan perustuvaa kaupankäyntijärjestelmää, tai varmistaa että toimeksianto julkistetaan tai se voidaan helposti toteuttaa heti markkinaolosuhteiden salliessa.

32 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 22 artiklan 2 kohta ja 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artikla)

Tietojen julkistamisessa sovellettavat järjestelyt

Tämän asetuksen 30 ja 31 artiklan mukaisten järjestelyjen, joita sovelletaan tietojen julkistamisessa, on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

niiden on sisällettävä kaikki kohtuulliset toimet, joilla varmistetaan, että julkistettavat tiedot ovat luotettavia, niitä tarkistetaan jatkuvasti virheiden havaitsemiseksi ja virheet korjataan heti niiden havaitsemisen jälkeen;

b)

niihin sisältyvät tiedot on voitava yhdistää muista lähteistä saataviin vastaaviin tietoihin;

c)

tiedot on julkistettava syrjimättömien kaupallisten periaatteiden mukaisesti ja kohtuullisin kustannuksin.

33 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artikla)

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettavia arvopapereita koskevat laskelmat ja arviot

1.   Asianomainen toimivaltainen viranomainen on vastuussa siitä, että kustakin sen toimivallan piiriin kuuluvasta osakkeesta, joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, laaditaan vuosittain seuraavat laskelmat viipymättä kalenterivuoden päätyttyä:

a)

keskimääräinen päivävaihto;

b)

liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä;

c)

niistä osakkeista, jotka täyttävät (soveltuvin osin) 22 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa asetetut edellytykset, vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä 31 päivänä joulukuuta;

d)

toteutettujen toimeksiantojen keskimääräinen arvo, jos osake on likvidi osake.

Tätä kohtaa ja 2 kohtaa ei sovelleta osakkeeseen, joka otetaan ensi kertaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla enintään neljä viikkoa ennen kalenterivuoden loppua.

2.   Keskimääräistä päivävaihtoa, toteutettujen toimeksiantojen keskimääräistä arvoa ja liiketoimien päivittäistä keskimääräistä lukumäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikki kyseisellä osakkeella yhteisössä edellisen vuoden tammikuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana toteutetut toimeksiannot, tai soveltuvin osin niinä päivinä vuoden aikana toteutetut toimeksiannot, jolloin osake oli kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla eikä kaupankäyntiä osakkeella ollut keskeytetty säännellyllä markkinalla.

Osakkeen keskimääräistä päivävaihtoa, toteutettujen toimeksiantojen keskimääräistä arvoa ja liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon kaupankäynniltä suljettuja päiviä jäsenvaltiossa, jossa osakkeen asianomainen toimivaltainen viranomainen sijaitsee.

3.   Ennen kuin osake otetaan ensi kertaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, kyseisen osakkeen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisestä osakkeesta laaditaan seuraavat arviot: keskimääräinen päivävaihto, markkina-arvo ensimmäisen kaupankäyntipäivän alkaessa ja, arvioidun markkina-arvon ollessa vähintään 500 miljoonaa euroa,

a)

liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä ja niistä osakkeista, jotka täyttävät (soveltuvin osin) 22 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa asetetut edellytykset, vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä;

b)

kun kyseessä on osake, jonka arvioidaan olevan likvidi osake, toteutettujen toimeksiantojen keskimääräinen arvo.

Arviot on tehtävä soveltuvin osin kaupankäynnin kohteeksi ottamista seuraavalta kuuden viikon ajanjaksolta tai kyseisen ajanjakson lopusta, ja niitä tehtäessä on otettava huomioon osakkeen mahdollinen aiempi kaupankäyntihistoria sekä niiden muiden osakkeiden kaupankäyntihistoria, joilla katsotaan olevan samanlaisia ominaisuuksia.

4.   Sen jälkeen, kun osake on otettu ensi kertaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, kyseisen osakkeen asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisestä osakkeesta lasketaan edellä 1 kohdan a–d alakohdassa mainitut numerotiedot käyttäen neljän ensimmäisen kaupankäyntiviikon tietoja siten, että 1 kohdan c alakohdan mukaisen viittauksen joulukuun 31 päivään katsotaan viittaavan ensimmäisten neljän viikon kaupankäynnin päättymiseen; laskelmat on tehtävä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kyseiset tiedot ovat saatavilla, ja joka tapauksessa ennen 22 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kuuden viikon ajanjakson päättymistä.

5.   Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on kalenterivuoden aikana varmistettava, että keskimääräistä päivävaihtoa, toteutettujen toimeksiantojen keskimääräistä arvoa, toteutettujen liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrää koskevat tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa lasketaan uudelleen, jos osakkeessa tai liikkeeseenlaskijassa tapahtuu muutoksia, joilla on merkittävä ja jatkuva vaikutus aiempiin laskelmiin.

6.   Tehtäessä tämän artiklan 1–5 kohdassa mainittuja laskelmia, jotka on julkistettava vuoden 2009 maaliskuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä tai ennen sitä, on käytettävä sen jäsenvaltion säännellyn markkinan tai säänneltyjen markkinoiden tietoja, joka muodostaa tai jotka muodostavat kyseisen osakkeen likviditeetiltään merkittävimmän markkinan. Tämän asetuksen 19 artiklassa tarkoitettuja neuvoteltuja liiketoimia ei oteta huomioon laskelmissa.

34 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 27, 28, 29, 30, 44 ja 45 artikla)

Vaadittujen laskelmien ja arvioiden tulosten julkistaminen ja sen vaikutukset

1.   Kukin toimivaltainen viranomainen on vastuussa siitä, että joka vuosi maaliskuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä julkistetaan seuraavat tiedot jokaisesta osakkeesta, jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen se on ja joka otettiin kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä:

a)

tämän asetuksen 33 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettu keskimääräinen päivävaihto ja liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä;

b)

vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä ja toteutettujen toimeksiantojen keskimääräinen arvo, kun se lasketaan tämän asetuksen 33 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tätä kohtaa ei sovelleta osakkeisiin, joihin sovelletaan 33 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa.

2.   Tämän asetuksen 33 artiklan 3, 4 tai 5 kohdassa vaadittavien arvioiden ja laskelmien tulokset on julkistettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun laskelma tai arvio on valmis.

3.   Edellä olevassa 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut tiedot katsotaan julkistetuiksi, kun Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea on julkistanut ne 5 artiklan mukaisesti.

4.   Tätä asetusta sovellettaessa on noudatettava seuraavia määräaikoja:

a)

tämän artiklan 1 kohdassa viitattuun julkistamiseen perustuvaa luokittelua sovelletaan 12 kuukauden ajanjaksolla, joka alkaa julkistamista seuraavan huhtikuun 1 päivänä ja päättyy seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä;

b)

tämän asetuksen 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti laadittuihin arvioihin perustuvaa luokittelua sovelletaan kaupankäynnin aloittamisesta ensi kertaa 22 artiklan 5 kohdassa mainitun kuuden viikon ajanjakson loppuun saakka;

c)

tämän asetuksen 33 artiklan 4 kohdan mukaisesti laadittuihin laskelmiin perustuvaa luokittelua sovelletaan 22 artiklan 5 kohdassa mainitun kuuden viikon ajanjakson lopusta

i)

seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään, kun kyseinen kuuden viikon ajanjakso sijoittuu yksittäisen vuoden aikana tammikuun 15 päivän ja maaliskuun 31 päivän välille (molemmat mainitut päivät mukaan lukien);

ii)

muissa tapauksissa kyseisen ajanjakson loppua seuraavan maaliskuun 31 päivään.

Tämän asetuksen 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti laadittuihin uusiin laskelmiin perustuvaa luokittelua sovelletaan julkistamispäivästä seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään saakka, paitsi jos laskelmat laaditaan uudelleen 33 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

5.   Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on julkistettava verkkosivustossaan seuraavat kootut ja säännöllisesti päivitetyt luettelot, jotka perustuvat toimivaltaisten viranomaisten tai niiden puolesta toimivien tahojen toimittamiin tietoihin:

a)

kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettujen osakkeiden kauppojen sisäiset toteuttajat;

b)

kaikki osakkeet, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla, sekä seuraavat tiedot:

i)

keskimääräinen päivävaihto, liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä ja niistä osakkeista, jotka täyttävät (soveltuvin osin) 22 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa asetetut edellytykset, vapaasti vaihdettavien osakkeiden määrä;

ii)

kun kyseessä on likvidi osake, toteutettujen toimeksiantojen keskimääräinen arvo ja kyseisen osakkeen tavanomainen markkinakoko;

iii)

kun kyseessä on likvidi osake, joka on 22 artiklan 3 kohdan mukaan nimetty likvidiksi lisäosakkeeksi, tieto nimeämisestä vastanneesta toimivaltaisesta viranomaisesta; ja

iv)

asianomainen toimivaltainen viranomainen.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot julkistetaan ensimmäisen kerran heinäkuun 2007 ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä, ja viiteajanjaksona 1 päivän huhtikuuta 2006 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välistä ajanjaksoa. Tämän artiklan 4 kohdasta poiketen kyseiseen julkistamiseen perustuvaa luokittelua on sovellettava viiden kuukauden ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä marraskuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2008.

V LUKU

RAHOITUSVÄLINEIDEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

35 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohta)

Siirtokelpoiset arvopaperit

1.   Siirtokelpoisten arvopaperien katsotaan olevan direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vapaasti luovutettavissa, jos liiketoimen osapuolet voivat käydä niillä kauppaa ja arvopaperit ovat rajoituksetta siirrettävissä, ja jos kaikki kyseisen arvopaperin kanssa samaan arvopaperilajiin kuuluvat arvopaperit ovat lajiesineen kaltaisia.

2.   Siirtokelpoisia arvopapereita, joiden siirtämistä on rajoitettu, ei voida pitää vapaasti luovutettavina, paitsi jos kyseinen rajoitus ei todennäköisesti häiritse markkinoiden toimintaa.

3.   Siirtokelpoisia arvopapereita, joita ei ole täysin maksettu, voidaan pitää vapaasti luovutettavina, jos käytössä on järjestelyt, joilla varmistetaan, että kyseisten arvopaperien luovutettavuutta ei ole rajoitettu ja että julkisesti on saatavilla asianmukaiset tiedot siitä, että arvopapereita ei ole täysin maksettu ja sen merkityksestä osakkeenomistajille.

4.   Harkitessaan osakkeen ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyn markkinan on otettava seuraavat tekijät huomioon arvioitaessa sitä, voidaanko osakkeella käydä kauppaa hyvää kauppatapaa noudattaen, asianmukaisesti ja tehokkaasti:

a)

kyseisten osakkeiden jakautuminen yleisölle;

b)

ne aikaisemmat taloudelliset tiedot, tiedot liikkeeseenlaskijasta ja liiketoiminnan kuvaus, joita edellytetään direktiivissä 2003/71/EY tai jotka ovat tai tulevat olemaan julkisesti saatavilla muulla tavalla.

5.   Siirtokelpoisen arvopaperin, joka on otettu direktiivin 2001/34/EY mukaisesti viralliselle listalle ja jonka listalleottoa ei ole keskeytetty, katsotaan olevan vapaasti luovutettavissa ja sillä voidaan käydä kauppaa hyvää kauppatapaa noudattaen, asianmukaisesti ja tehokkaasti.

6.   Direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa ja arvioitaessa, voidaanko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan c alakohdassa tarkoitetulla siirtokelpoisella arvopaperilla käydä kauppaa hyvää kauppatapaa noudattaen, asianmukaisesti ja tehokkaasti, säännellyn markkinan on otettava huomioon kaupankäynnin kohteeksi otettavan arvopaperin luonteesta riippuen, täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

a)

arvopaperin ehtojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä ja niiden on mahdollistettava arvopaperin hinnan ja kohde-etuuden hinnan tai muun arvon välinen riippuvuus;

b)

tieto kohde-etuuden hinnasta tai muuten määritetystä arvosta on luotettava ja julkisesti saatavilla;

c)

arvopaperin arvon määritystä varten on saatavilla riittävästi julkista tietoa;

d)

arvopaperin suoritushinnan määrittämisessä sovellettavilla järjestelyillä kyetään varmistamaan, että kyseinen hinta vastaa johdonmukaisesti kohde-etuuden hintaa tai muulla tavalla määritettyä arvoa;

e)

jos arvopaperin suoritus edellyttää kohde-etuuden tai muun omaisuuserän toimittamista käteissuorituksen sijaan tai se on mahdollista suorittaa kyseisellä tavalla, kyseiseen kohde-etuuteen sovelletaan asianmukaisia selvitys- ja toimitusmenettelyjä sekä asianmukaisia järjestelyjä, joilla voidaan hankkia tarvittavat tiedot kohde-etuudesta.

36 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohta)

Yhteissijoitusyritysten osuudet

1.   Säännellyn markkinan on varmistettava ottaessaan yhteissijoitusyrityksen osuuksia kaupankäynnin kohteeksi, riippumatta siitä, onko kyseinen yhteissijoitusyritys perustettu direktiivin 85/611/ETY mukaisesti, että yhteissijoitusyritys noudattaa tai on noudattanut rekisteröinti-, ilmoitus- ja muita menettelyjä, jotka ovat edellytys yhteissijoitusyrityksen markkinoinnille säännellyn markkinan lainkäyttöalueella.

2.   Rajoittamatta direktiivin 85/611/ETY tai muun yhteissijoitusyrityksiin liittyvän yhteisön tai kansallisen lainsäädännön soveltamista jäsenvaltiot voivat säätää, että yhteissijoitusyrityksen osuuksien ottaminen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ei edellytä 1 kohdassa mainittujen vaatimusten noudattamista.

3.   Kun säännelty markkina arvioi sitä, voidaanko avoimen yhteissijoitusyrityksen osuuksilla käydä kauppaa direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyvää kauppatapaa noudattaen, asianmukaisesti ja tehokkaasti, sen on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

miten kyseiset osuudet ovat jakautuneet yleisölle;

b)

onko markkinoilla joko asianmukaiset markkinatakausjärjestelyt tai tarjoaako järjestelmän rahastoyhtiö sijoittajille asianmukaiset vaihtoehtoiset järjestelyt osuuksien lunastamista varten;

c)

annetaanko sijoittajille riittävän avoimesti tietoa osuuksien arvosta julkistamalla nettoarvo säännöllisesti.

4.   Kun säännelty markkina arvioi sitä, voidaanko suljetun yhteissijoitusyrityksen osuuksilla käydä kauppaa direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyvää kauppatapaa noudattaen, asianmukaisesti ja tehokkaasti, säännellyn markkinan on otettava huomioon seuraavat seikat:

a)

miten kyseiset osuudet ovat jakautuneet yleisölle;

b)

annetaanko sijoittajille riittävän avoimesti tietoja osuuksien arvosta joko julkistamalla tietoja rahaston sijoitusstrategiasta tai julkistamalla nettoarvo säännöllisesti.

37 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 40 artiklan 1 ja 2 kohta)

Johdannaiset

1.   Säänneltyjen markkinoiden on todennettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät, kun kaupankäynnin kohteeksi otetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 kohdassa luetellun tyyppisiä rahoitusvälineitä:

a)

rahoitusvälineen muodostavan sopimuksen ehtojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä ja niiden on mahdollistettava rahoitusvälineen hinnan ja kohde-etuuden hinnan tai muulla tavalla määritetyn arvon välinen riippuvuus;

b)

tieto kohde-etuuden hinnasta tai muulla tavalla määritetystä arvosta on oltava luotettava ja julkisesti saatavilla;

c)

johdannaisen arvon määritystä varten on oltava julkisesti saatavilla riittävästi tietoa;

d)

sopimuksen suoritushinnan määrittämisessä sovellettavilla järjestelyillä on kyettävä varmistamaan, että suoritushinta on asianmukaisessa suhteessa kohde-etuuden hintaan tai muuhun arvoon;

e)

jos johdannaisen suoritus edellyttää kohde-etuutena olevan arvopaperin tai muun omaisuuserän toimittamista käteissuorituksen sijaan tai on mahdollista suorittaa kyseisellä tavalla, on sovellettava asianmukaisia järjestelyjä, joilla markkinaosapuolet voivat hankkia tarvittavat tiedot kohde-etuudesta; tämän lisäksi kyseiseen kohde-etuuteen on sovellettava asianmukaisia selvitys- ja toimitusmenettelyjä.

2.   Kun asianomaiset rahoitusvälineet ovat direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 5, 6, 7 tai 10 kohdassa luetellun tyyppisiä rahoitusvälineitä, tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

rahoitusvälineen muodostavan sopimuksen on todennäköisesti mahdollistettava kohde-etuuden hinnan tai muun arvon julkistaminen markkinoilla tai kyseisen hinnan tai muulla tavalla määritetyn arvon arvioiminen markkinoilla, kun kyseinen hinta tai muulla tavalla määritetty arvo ei ole muuten julkisesti saatavilla;

b)

säännellyn markkinan on varmistettava, että kyseisillä rahoitusvälineillä käytävää kauppaa ja kauppojen selvitystä valvotaan asianmukaisilla valvontajärjestelyillä;

c)

säännellyn markkinan on varmistettava, että suoritus ja toimitus, joko fyysinen toimitus tai käteissuoritus, voidaan suorittaa kyseisten rahoitusvälineiden sopimusehtojen mukaisesti.

VI LUKU

JOHDANNAISRAHOITUSVÄLINEET

38 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta)

Muiden johdannaisrahoitusvälineiden ominaispiirteet

1.   Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 7 kohtaa sovellettaessa sopimusta, joka ei ole tämän artiklan 2 kohdan mukainen spot-sopimus ja joka ei kuulu 4 kohdan soveltamisalaan, on pidettävä muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena ja sellaisena, ettei sitä ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

se täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

i)

sopimuksella käydään kauppaa kolmannessa maassa sijaitsevassa kaupankäyntijärjestelmässä, jonka toiminta on samankaltaista kuin säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän toiminta;

ii)

sopimuksessa mainitaan nimenomaisesti, että sillä käydään kauppaa säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai vastaavassa kolmannen maan kaupankäyntijärjestelmässä, tai että siihen sovelletaan säännellyn markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai vastaavan kolmannen maan kaupankäyntijärjestelmän sääntöjä;

iii)

sopimuksessa mainitaan, että se nimenomaisesti vastaa sopimusta, jolla käydään kauppaa säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai vastaavassa kolmannen maan kaupankäyntijärjestelmässä;

b)

sopimuksen selvittää selvitysyhteisö tai muu yhteisö, jolla on samat toiminnot kuin keskusvastapuolella, tai sopimukseen liittyy järjestelyjä, jotka koskevat vakuusvajeen kattamiseksi tarvittavaa maksua;

c)

sopimus on vakioitu siten, että erityisesti hinta, kaupankäyntierä, toimituspäivä tai muut sopimusehdot on määritelty pääasiassa viittauksilla säännöllisesti julkaistaviin hintoihin, vakioeriin tai vakiotoimituspäiviin.

2.   Spot-sopimuksella tarkoitetaan 1 kohtaa sovellettaessa hyödykkeen, omaisuuserän tai oikeuden myynnistä tehtyä sopimusta, jonka ehtojen mukaan toimitus tapahtuu ajassa, joka on pidempi seuraavista vaihtoehdoista:

a)

kaksi kaupankäyntipäivää;

b)

aika, jota pidetään yleisesti normaalina toimitusaikana kyseisen hyödykkeen, omaisuuserän tai oikeuden markkinalla.

Riippumatta sopimuksen nimenomaisista ehdoista sopimus ei kuitenkaan ole spot-sopimus, jos sopimuspuolet ovat yksimielisiä siitä, että kohde-etuuden toimittamista lykätään eikä sitä toteuteta ensimmäisessä alakohdassa mainitussa määräajassa.

3.   Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 10 kohtaa sovellettaessa johdannaissopimusta, jonka kohde-etuus on kyseisessä kohdassa tai 39 artiklassa mainittu kohde-etuus, on pidettävä muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

sopimus toteutetaan tai voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä yhden tai useamman osapuolen niin halutessa muutoin kuin maksun laiminlyönnin vuoksi tai kun sopimus puretaan muusta syystä;

b)

sopimuksella käydään kauppaa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

c)

edellä 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät kyseisen sopimuksen osalta.

4.   Sopimuksen on katsottava olevan tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 7 kohtaa sovellettaessa, eikä sitä ole pidettävä muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisena kyseisessä liitteessä olevan C osan 7 ja 10 kohtaa sovellettaessa, jos toinen sopimuspuoli on energiansiirtoverkon, energiantasausjärjestelmän tai johtoverkoston ylläpitäjä tai hallinnoija, ja sopimus on tarpeellinen energian tarjonnan ja käytön pitämiseksi tasapainossa tiettynä ajankohtana.

39 artikla

(Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohta)

Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 10 kohdan soveltamisalaan kuuluvat johdannaissopimukset

Direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan soveltamisalaan kuuluu kyseisen osan 10 kohdassa mainittujen johdannaissopimusten kaltaisten johdannaisten lisäksi johdannaissopimus, joka liittyy mihin tahansa seuraavista kohde-etuuksista, jos se täyttää kyseisessä kohdassa ja 38 artiklan 3 kohdassa asetetut edellytykset:

a)

televiestinnän kaistanleveydet;

b)

hyödykkeiden varastointikapasiteetti;

c)

hyödykkeisiin liittyvä siirto- tai kuljetuskapasiteetti, mukaan luettuna kaapelit, putket ja muut vastaavat välineet;

d)

uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevan energian tarjontaan, jakeluun tai kulutukseen suoraan liittyvä päästöoikeus, päästövähennysylijäämä, lupa, oikeus tai muu vastaava omaisuuserä;

e)

geologinen, ympäristöllinen tai muu fyysinen muuttuja;

f)

mikä tahansa muu siirrettävissä oleva, luonteeltaan aineellinen omaisuuserä tai oikeus (muu kuin oikeus palvelun saamiseen);

g)

indeksi tai mittayksikkö, joka liittyy millä tahansa omaisuuserällä, oikeudella, palvelulla tai velvoitteella toteutettujen liiketoimien hintaan, arvoon tai määrään.

VII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

40 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio tarkastelee tässä asetuksessa sovellettavaa liiketoimen määritelmää, liitteessä II olevia taulukoita sekä likvidien osakkeiden määrittelyssä sovellettavia 21 artiklan mukaisia kriteerejä vähintään kahden vuoden välein kuultuaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa.

2.   Komissio tarkastelee Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa kuultuaan 38 ja 39 artiklan säännöksiä, jotka liittyvät sen määrittämiseen, mitä välineitä on pidettävä muiden johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisina tai kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettuina tai minkä rahoitusvälineiden on katsottava kuuluvan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 10 kohdan soveltamisalaan, jos muut kyseisessä kohdassa asetetut kriteerit täyttyvät niiden osalta.

Komissio laatii Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen samaan aikaan kuin se laatii direktiivin 2004/39/EY 65 artiklan 3 kohdan a ja d alakohdan mukaiset kertomukset.

3.   Komissio tarkastelee, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa kuultuaan, liitteessä II olevaa taulukkoa 4 viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä ja toimittaa kyseisen uudelleentarkastelun tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

41 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2007, lukuun ottamatta 11 artiklaa ja 34 artiklan 5 ja 6 kohtaa, joita sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä elokuuta 2006.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/31/EY (EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60).

(2)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(3)  EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(6)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 26


LIITE I

Taulukko 1

Luettelo kentistä raportointia varten

Tietokentän tunnus

Kuvaus

1.

Raportoivan sijoituspalveluyrityksen yksilöinti

Erillinen tunnus, jolla yksilöidään liiketoimen toteuttanut sijoituspalveluyritys.

2.

Kaupankäyntipäivä

Päivä, jona liiketoimi toteutettiin.

3.

Kaupankäyntiaika

Kellonaika, jona liiketoimi toteutettiin, ilmoitettuna sen toimivaltaisen viranomaisen paikallisena aikana, jolle liiketoimesta raportoidaan, ja perusta, jolla liiketoimesta raportoidaan, ilmaistuna koordinoituna yleisaikana UTC +/– tunteina.

4.

Osto-/myynti-indikaattori

Määrittää, onko liiketoimi osto- vai myyntitapahtuma raportoivalle sijoituspalveluyritykselle tai asiakkaalle, kun kyseessä on raportointi asiakkaalle.

5.

Asema kaupankäynnissä

Osoittaa, toteuttaako sijoituspalveluyritys liiketoimen

omaan lukuunsa (joko omaan lukuun tai asiakkaan puolesta),

asiakkaan lukuun ja tämän puolesta.

6.

Rahoitusvälineen yksilöinti

Tunnuksen on koostuttava seuraavista:

raportoinnin kohteena olevan toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti valitsema erillinen tunnus, jolla yksilöidään liiketoimen kohteena oleva rahoitusväline,

jos kyseisellä rahoitusvälineellä ei ole erillistä omaa tunnusta, raportin on sisällettävä rahoitusvälineen nimi tai johdannaissopimuksen tapauksessa sopimuksen ominaisuudet.

7.

Rahoitusvälineen koodityyppi

Rahoitusvälineen ilmoittamisessa käytetty koodityyppi

8.

Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen yksilöinti

Rahoitusvälineen yksilöimisessä käytettävä tunnus, jota sovelletaan johdannaissopimuksen tai direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan siirtokelpoisen arvopaperin kohde-etuutena olevaan arvopaperiin.

9.

Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen yksilöintikoodityyppi

Kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen ilmoittamisessa käytetty koodityyppi.

10.

Rahoitusvälinelaji

Liiketoimen kohteena olevan rahoitusvälineen yhtenäistetty luokitus. Kuvauksessa on mainittava ainakin se, kuuluuko rahoitusväline johonkin rahoitusvälineiden luokittelun yhdenmukaisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin ylimmistä luokitustasoista.

11.

Eräpäivä

Joukkovelkakirjan tai muun arvopaperisoidun velan muodon eräpäivä tai johdannaissopimuksen toteutuspäivä/eräpäivä.

12.

Johdannaissopimuksen laji

Johdannaissopimuksen lajin yhtenäistetyssä kuvauksessa olisi noudatettava jotakin rahoitusvälineiden luokittelun yhdenmukaisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin ylintä luokitustasoa.

13.

Myynti/osto

Täsmennys, oikeuttaako optio tai muu rahoitusväline myymään vai ostamaan.

14.

Toteutushinta

Option tai muun rahoitusvälineen toteutushinta.

15.

Hintakerroin

Kyseessä olevan rahoitusvälineen yksikkömäärä, joka sisältyy kaupankäyntierään; esimerkiksi yhden sopimuksen kattamien johdannaisten tai arvopaperien määrä.

16.

Yksikköhinta

Arvopaperin tai johdannaissopimuksen yksikköhinta, pois luettuna palkkio ja mahdollinen kertynyt korko. Vieraan pääoman ehtoisen rahoitusvälineen tapauksessa hinta voidaan ilmoittaa joko raha- tai prosenttiyksikköinä.

17.

Hinnan merkintätapa

Valuutta, jonka määräisenä hinta on ilmoitettu. Jos hinta on joukkovelkakirjan tai muun arvopaperisoidun velan muodon yhteydessä ilmoitettu prosenttiyksikkönä, kyseinen prosenttiyksikkö on mainittava.

18.

Määrä

Liiketoimeen sisältyvien rahoitusvälineiden yksikkömäärä, joukkovelkakirjojen nimellisarvo tai johdannaissopimusten lukumäärä.

19.

Määrän merkintätapa

Maininta siitä, onko määrä rahoitusvälineiden lukumäärä, joukkovelkakirjojen nimellisarvo vai johdannaissopimusten lukumäärä.

20.

Vastapuoli

Liiketoimen vastapuolen yksilöinti. Kauppapaikka yksilöidään seuraavasti:

jos vastapuoli on sijoituspalveluyritys, mainitaan se erillinen tunnus, jonka raportoinnin kohteena oleva toimivaltainen viranomainen on mahdollisesti määrittänyt,

jos vastapuoli on säännelty markkina tai monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä tai sen keskusvastapuolena toimiva yhteisö, mainitaan kyseisen markkinan, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän tai keskusvastapuolena toimivan yhteisön erillinen yhdenmukaistettu tunnus, joka on täsmennetty kyseisen yhteisön kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti julkistamassa luettelossa,

jos vastapuoli ei ole sijoituspalveluyritys, säännelty markkina, monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä eikä keskusvastapuolena toimiva yhteisö, vastapuoli olisi yksilöitävä kyseessä olevan liiketoimen toteuttaneen sijoituspalveluyrityksen ”asiakkaaksi”.

21.

Kauppapaikan yksilöinti

Liiketoimen toteuttamisessa käytetyn kauppapaikan yksilöinti. Kauppapaikka yksilöidään seuraavasti:

kun kyseessä on kauppapaikka: sen erillinen yhdenmukaistettu tunnus,

muutoin: koodi ”OTC”.

22.

Liiketoimen viitenumero

Sijoituspalveluyrityksen tai sen puolesta raportoivan kolmannen osapuolen liiketoimelle antama erillinen tunnistenumero.

23.

Peruutusmerkintä

Maininta siitä, onko liiketoimi peruutettu.

Taulukko 2

Lisätiedot toimivaltaisille viranomaisille

Tietokentän tunnus

Kuvaus

1.

Raportoivan sijoituspalvelu-yrityksen yksilöinti

Jos taulukossa 1 mainittu erillinen tunnus ei riitä yksilöimään vastapuolta, toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava riittävät toimet varmistaakseen, että vastapuoli voidaan yksilöidä.

6.

Rahoitusvälineen yksilöinti

Käytetään kaikkien toimivaltaisten viranomaisten hyväksymää erillistä tunnusta, jota sovelletaan kyseiseen rahoitusvälineeseen.

20.

Vastapuoli

Jos taulukossa 1 mainittu erillinen tunnus tai erillinen yhdenmukaistettu oma tunnus ei riitä yksilöimään vastapuolta, toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava riittävät toimet varmistaakseen, että vastapuoli voidaan yksilöidä.


LIITE II

Taulukko 1

17 artiklan mukaisesti julkistettavat tiedot

Järjestelmän tyyppi

Järjestelmän kuvaus

Tiivistelmä 17 artiklan mukaisesti julkistettavista tiedoista

Jatkuvaan tarjouskirjahuutokauppaan perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, joka tarjouskirjan ja kaupankäyntialgoritmin avulla ilman ihmisen osallisuutta täsmäyttää myyntitarjouksia yhteensopiviin ostotarjouksiin jatkuvasti parhaaseen mahdolliseen hintaan

Toimeksiantojen ja niihin sisältyvien osakkeiden kokonaislukumäärä kaikilla hintatasoilla vähintään viiden parhaan osto- ja myyntitarjouksen osalta

Markkinatakaajien hintanoteerauksiin perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, jossa liiketoimet tehdään jatkuvasti osapuolten saatavissa olevien noteerausten perusteella, ja joka edellyttää markkinatakaajien ylläpitävän noteerauksia, joiden koolla tasapainotetaan jäsenten ja markkinaosapuolten tarve käydä kauppaa kaupallisessa laajuudessa ja riski, joka kohdistuu markkinatakaajaan

Jokaisen markkinatakaajan tietylle osakkeelle antama hinnaltaan paras osto- ja myyntitarjous sekä kyseisiin tarjouksiin sisältyvät määrät

Määräajoin toistuvaan huutokauppaan perustuva kaupankäyntijärjestelmä

Järjestelmä, joka määräajoin toistuvan huutokaupan ja kaupankäyntialgoritmin avulla ilman ihmisen osallisuutta täsmäyttää toimeksiantoja

Hinta, jolla huutokauppajärjestelmä täyttää parhaiten algoritmin ehdot, sekä määrä, joka olisi potentiaalisesti toteutettavissa kyseiseen hintaan

Muut kuin ensimmäisten kolmen rivin mukaiset kaupankäyntijärjestelmät

Hybridi järjestelmä, joka kuuluu kahden tai kolmen ensimmäisen rivin piiriin, tai järjestelmä, jossa hinnanmääritysprosessi luonteeltaan poikkeaa ensimmäisten kolmen rivin piiriin kuuluvien järjestelmätyyppien hinnanmääritysprosessista

Asianmukaiset tiedot toimeksiantojen, osto- ja myyntitarjousten ja kaupankäyntihalukkuuden tasosta; erityisesti on julkistettava viisi parasta osto- ja myyntitarjousta ja/tai kunkin markkinatakaajan kaksisuuntaiset osto- ja myyntitarjoukset, jos hintojen määritysjärjestelmä antaa tähän mahdollisuuden

Taulukko 2

Toimeksiannot, jotka ovat suuria normaaliin markkinakokoon verrattuna

(euroa)

Keskimääräisen päivävaihdon (KPV) perusteella määritelty luokka

KPV < 500 000

500 000 ≤ KPV < 1 000 000

1 000 000 ≤ KPV < 25 000 000

25 000 000 ≤ KPV < 50 000 000

KPV ≥ 50 000 000

Normaalia markkinakokoa suuremman toimeksiannon vähimmäiskoko

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Taulukko 3

Vakioidut markkinakoot

(euroa)

Liiketoimien keskimääräisen arvon (LKA) perusteella määritelty luokka

TKA < 10 000

10 000 ≤ TKA < 20 000

20 000 ≤ TKA < 30 000

30 000 ≤ TKA < 40 000

40 000 ≤ TKA < 50 000

50 000 ≤ TKA < 70 000

70 000 ≤ TKA < 90 000

jne.

Tavanomainen markkinakoko

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

jne.

Taulukko 4

Raja-arvot viipeellä julkistamiselle ja viipeen kesto

Alla olevassa taulukossa esitetään jokaiselle julkistamisen sallitulle viipeelle ja keskimääräiseen päivävaihtoon (KPV) perustuvalle osakeluokalle sellainen liiketoimen vähimmäiskoko, joka oikeuttaa kuhunkin viipeeseen kussakin osakeluokassa.

 

Keskimääräisen päivävaihdon (KPV) perusteella määritelty osakeluokka

KPV < EUR 100 000

EUR 100 000 ≤ KPV < EUR 1 000 000

EUR 1 000 000 ≤ KPV < EUR 50 000 000

KPV ≥ EUR 50 000 000

Liiketoimen vähimmäiskoko sallitulle viipeelle

Julkistamisessa sallittu viive

60 minuuttia

10 000 euroa

5 % KPV:stä tai 25 000 euroa, sen mukaan kumpi on suurempi

10 % KPV:stä tai 3 500 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

10 % KPV:stä tai 7 500 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

180 minuuttia

25 000 euroa

15 % KPV:stä tai 75 000 euroa, sen mukaan kumpi on suurempi

15 % KPV:stä tai 5 000 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

20 % KPV:stä tai 15 000 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

Kaupankäyntipäivän loppuun saakka (tai keskipäivään saakka seuraavana kaupankäyntipäivänä, jos kauppa tehdään kaupankäyntipäivän kahden viimeisen tunnin aikana)

45 000 euroa

25 % KPV:stä tai 100 000 euroa, sen mukaan kumpi on suurempi

25 % KPV:stä tai 10 000 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

30 % KPV:stä tai 30 000 000 euroa, sen mukaan kumpi on pienempi

Kaupantekopäivää seuraavan kaupankäyntipäivän loppuun saakka

60 000 euroa

50 % KPV:stä tai 100 000 euroa, sen mukaan kumpi on suurempi

50 % KPV:stä tai 1 000 000 euroa, sen mukaan kumpi on suurempi

100 % KPV:stä

Kaupantekopäivää seuraavan toisen kaupankäyntipäivän loppuun saakka

80 000 euroa

100 % KPV:stä

100 % KPV:stä

250 % KPV:stä

Kaupantekopäivää seuraavan kolmannen kaupankäyntipäivän loppuun saakka

 

250 % KPV:stä

250 % KPV:stä

 


Top