EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1082

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006 , eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY)

OJ L 210, 31.7.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 58 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 58 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 76 - 81

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj

31.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 210/19


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1082/2006,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006,

eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 159 artiklan kolmannen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 159 artiklan kolmannessa kohdassa määrätään, että perustamissopimuksessa tarkoitetun taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen toteuttamiseksi voidaan päättää mainitun artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahastojen ulkopuolista erityistoimista. Koko yhteisön sopusointuinen kehitys sekä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen edellyttävät alueellisen yhteistyön tehostamista. Tässä tarkoituksessa olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden olosuhteiden parantamiseksi, joissa alueellista yhteistyötä koskevia toimia pannaan täytäntöön.

(2)

Tarvitaan toimenpiteitä niiden merkittävien ongelmien vähentämiseksi, joita jäsenvaltioilla, erityisesti alue- ja paikallisviranomaisilla, on ollut alueellista yhteistyötä koskevien toimien toteuttamisessa ja hallinnoinnissa toisistaan poikkeavien kansallisten lainsäädäntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

(3)

Ottaen huomioon erityisesti yhteisön maa- ja merirajojen lukumäärän kasvu laajentumisen jälkeen, on tarpeen helpottaa alueellisen yhteistyön tehostamista yhteisössä.

(4)

On käynyt ilmi, että olemassa olevat välineet, kuten eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä, eivät sovellu Interreg-yhteisöaloitteen puitteissa tehtävän järjestelmällisen yhteistyön organisointiin ohjelmakaudella 2000–2006.

(5)

Euroopan neuvoston säännöstö tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja puitteita, joiden mukaisesti paikallis- ja alueviranomaiset voivat tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Tällä välineellä ei ole tarkoitus kiertää mainittuja puitteita tai säätää erityisiä yhteisiä sääntöjä, joita sovellettaisiin yhtenäisesti kaikkiin tällaisiin järjestelyihin kaikkialla yhteisössä.

(6)

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 (4) otetaan käyttöön uusia keinoja alueellisen yhteistyön tukemiseksi Euroopassa.

(7)

On myös tarpeen helpottaa ja seurata sellaisia alueellista yhteistyötä koskevia toimia, joiden rahoitukseen yhteisö ei osallistu.

(8)

Alueellista yhteistyötä haittaavien esteiden poistamiseksi on tarpeen luoda yhteisön tason yhteistyöväline, jonka nojalla yhteisön alueella voidaan perustaa oikeushenkilön asemassa olevia yhteistoiminnallisia yhtymiä, jäljempänä ’eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät’ (EAYY). EAYY:n käytön olisi oltava vapaaehtoista.

(9)

EAYY:n olisi pystyttävä toimimaan jäsentensä ja erityisesti siihen kuuluvien alue- ja paikallisviranomaisten nimissä ja puolesta.

(10)

EAYY:n tehtävät ja toimivaltuudet on määriteltävä sopimuksessa.

(11)

EAYY:n olisi voitava toimia siten, että se joko panee täytäntöön yhteisön erityisesti rakennerahastojen perusteella asetuksen (EY) N:o 1083/2006 mukaisesti ja Euroopan aluekehitysrahastosta 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 (5) mukaisesti osarahoittamia alueellisen yhteistyön ohjelmia tai toteuttaa yksin jäsenvaltioiden sekä niiden alue- ja paikallisviranomaisten aloitteesta alueellista yhteistyötä koskevia toimia riippumatta siitä, osallistuuko yhteisö niiden rahoitukseen.

(12)

Olisi täsmennettävä, että EAYY:n muodostaminen ei vaikuta alue- ja paikallisviranomaisten eikä jäsenvaltioiden taloudelliseen vastuuseen yhteisön varojen ja kansallisten varojen hoidon osalta.

(13)

Olisi täsmennettävä, että alue- ja paikallisviranomaisten julkisena viranomaisena käyttämät toimivaltuudet, varsinkaan poliisitoimivaltuudet ja sääntelyvaltuudet eivät voi olla sopimuksen kohteena.

(14)

On tarpeen, että EAYY:llä on oma perussääntönsä ja omat elimensä sekä talousarviotaan ja taloudellista vastuutaan koskevat säännöt.

(15)

Olisi luotava alueellista yhteistyötä koskevat edellytykset perustamissopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä EAYY:n käyttöön otto on vapaaehtoista kunkin jäsenvaltion perustuslaillisen järjestelmän mukaisesti.

(16)

Perustamissopimuksen 159 artiklan kolmannen kohdan mukaan ei mainittuun määräykseen perustuvaan lainsäädäntöön voida sisällyttää kolmansien maiden yhteisöjä. EAYY:n perustamisen mahdollistavan yhteisön toimenpiteen hyväksyminen ei saisi kuitenkaan sulkea pois kolmansien maiden yhteisöjen mahdollisuutta osallistua tämän asetuksen mukaisesti perustettuun EAYY:ään, mikäli se on sallittua kolmannen maan lainsäädännön tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisten sopimusten nojalla,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän ominaispiirteet

1.   Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jäljempänä ’EAYY’, voidaan perustaa yhteisön alueelle tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja siinä säädettyjä järjestelyjä noudattaen.

2.   EAYY:n tavoitteena on helpottaa ja edistää 3 artiklan 1 kohdan mukaisten jäsentensä välistä rajat ylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä ja/tai alueiden välistä yhteistyötä, jäljempänä ’alueellinen yhteistyö’, yksinomaisena tavoitteenaan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

3.   EAYY on oikeushenkilö.

4.   EAYY:llä on kussakin jäsenvaltiossa laajin oikeustoimikelpoisuus, mikä oikeushenkilöillä voi kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan olla. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, palkata henkilöstöä ja olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

2 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1.   EAYY:ään sovelletaan:

a)

tätä asetusta;

b)

jäljempänä 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun sopimuksen ja perussäännön määräyksiä silloin, kun se tässä asetuksessa nimenomaisesti sallitaan;

c)

niiden asioiden osalta, jotka eivät kuulu tai jotka kuuluvat vain osittain tämän asetuksen piiriin, sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa EAYY:llä on kotipaikka.

Jos yhteisön oikeuden tai kansainvälisen yksityisoikeuden perusteella on tarpeen määrittää EAYY:n toimiin sovellettava lainsäädäntö, EAYY:ää kohdellaan sen jäsenvaltion yhteisönä, jossa sillä on kotipaikka.

2.   Jos jäsenvaltio koostuu useista alueellisista yksiköistä, joilla on omat säännöksensä sovellettavasta laista, viittaus 1 kohdan c alakohdan mukaisesti sovellettavaan lainsäädäntöön sisältää kyseisten yksiköiden lainsäädännön, ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion perustuslailliset rakenteet.

3 artikla

EAYY:n kokoonpano

1.   EAYY muodostuu jäsenistä, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet ja jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista ryhmistä:

a)

jäsenvaltiot;

b)

alueviranomaiset;

c)

paikallisviranomaiset;

d)

julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (6) 1 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut julkisoikeudelliset laitokset.

Jäseniä voivat olla myös yhteen tai useampaan tällaiseen ryhmään kuuluvista elimistä koostuvat yhteisöt.

2.   EAYY:n on muodostuttava jäsenistä, jotka sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion alueella.

4 artikla

EAYY:n perustaminen

1.   EAYY:n perustamisesta päätetään siihen mukaan tulevien jäsenten aloitteesta.

2.   Kunkin mukaan tulevan jäsenen on:

a)

ilmoitettava jäsenvaltiolle, jonka lainsäädännön mukaisesti se on muodostettu, aikomuksestaan osallistua EAYY:ään; ja

b)

lähetettävä kyseiselle jäsenvaltiolle jäljennös 8 ja 9 artiklassa tarkoitetusta sopimusehdotuksesta ja perussäännöstä.

3.   Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 2 kohdan mukaisen ilmoituksen asianomaisen jäsenvaltion on perustuslailliset rakenteensa huomioon ottaen hyväksyttävä mukaan tulevan jäsenen osallistuminen EAYY:ään, jollei se katso, että tällainen osallistuminen ei ole tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaista, mukaan tulevan jäsenen toimivaltuudet ja velvollisuudet mukaan lukien, tai että tällainen osallistuminen ei ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion yleisen edun tai yhteiskuntapolitiikan vuoksi. Jäsenvaltion on tällöin annettava lausuma, jossa ovat sen perusteet hyväksynnän epäämiselle.

Jäsenvaltion on tehtävä päätös yleensä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 2 kohdan mukainen hyväksyttävä hakemus on saatu.

Päättäessään mukaan tulevan jäsenen osallistumisesta EAYY:ään jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia sääntöjä.

4.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja asiakirjat.

5.   Jäsenten on hyväksyttävä 8 artiklassa tarkoitettu sopimus ja 9 artiklassa tarkoitettu perussääntö siten, että varmistetaan johdonmukaisuus tämän artiklan 3 kohdan mukaisen jäsenvaltion antaman hyväksynnän kanssa.

6.   Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimuksen muutokset ja perussäännön merkittävät muutokset tässä artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Perussäännön merkittävillä muutoksilla tarkoitetaan muutoksia, joilla sopimusta muutetaan joko suoraan tai välillisesti.

5 artikla

Oikeushenkilön aseman saaminen ja julkaiseminen virallisessa lehdessä

1.   Jäljempänä 9 artiklassa tarkoitettu perussääntö ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset on rekisteröitävä ja/tai julkaistava siinä jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa asianomaisella EAYY:llä on kotipaikka. EAYY saa oikeushenkilön aseman päivänä, jona rekisteröinti tai julkaiseminen suoritetaan, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Jäsenten on ilmoitettava kyseisille jäsenvaltioille ja alueiden komitealle sopimuksesta sekä perussäännön rekisteröimisestä ja/tai julkaisemisesta.

2.   EAYY:n on varmistettava, että Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon lähetetään kymmenen työpäivän kuluessa perussäännön rekisteröimisestä ja/tai julkaisemisesta pyyntö, että Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan ilmoitus EAYY:n perustamisesta sekä tiedot sen nimestä, tarkoituksesta, jäsenistä sekä kotipaikasta.

6 artikla

Julkisten varojen hoidon valvonta

1.   Sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä EAYY:n julkisten varojen hoidon valvonta. Jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, on nimettävä tähän tehtävään toimivaltainen viranomainen ennen kuin se hyväksyy EAYY:ään osallistumisen 4 artiklan mukaisesti.

2.   Muiden asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön niin vaatiessa sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, viranomaisten on toteutettava toimenpiteitä, jotta toisten asianomaisten jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset voivat valvoa alueellaan sellaisia EAYY:n toimia, jotka suoritetaan kyseisissä jäsenvaltioissa, sekä vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja.

3.   Kaikki tarkastukset on tehtävä kansainvälisesti tunnustettujen tilintarkastusstandardien mukaisesti.

4.   Jos 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut EAYY:n tehtävät sisältävät yhteisön osarahoittamia toimia, sovelletaan sen estämättä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, yhteisön antaman rahoituksen valvontaa koskevaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä.

5.   Jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, on ilmoitettava muille asianomaisille jäsenvaltioille tarkastuksissa ilmenneistä ongelmista.

7 artikla

Tehtävät

1.   EAYY:n on huolehdittava jäsentensä sille tämän asetuksen mukaisesti antamista tehtävistä. Sen tehtävät on määriteltävä sopimuksessa, jonka sen jäsenet hyväksyvät 4 ja 8 artiklan mukaisesti.

2.   EAYY toimii sille annettujen tehtävien puitteissa. Tehtävät rajoittuvat alueellisen yhteistyön helpottamiseen ja edistämiseen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi, ja jäsenten on määriteltävä ne sillä perusteella, että ne kaikki kuuluvat niiden toimivaltuuksien puitteisiin, jotka kullakin jäsenellä on kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   EAYY:n tehtäviin kuuluu pääasiassa ainoastaan yhteisön Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta ja/tai koheesiorahastosta osarahoittamien alueellisen yhteistyön ohjelmien tai hankkeiden täytäntöönpano.

EAYY voi toteuttaa muita erityisiä jäsentensä välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko yhteisö niiden rahoitukseen.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niitä tehtäviä, joita EAYY voi suorittaa ilman yhteisön osallistumista rahoitukseen. Näihin tehtäviin on kuitenkin kuuluttava ainakin asetuksen (EY) N:o 1080/2006 6 artiklassa luetellut yhteistyötoimet.

4.   EAYY:n jäsenten sille antamat tehtävät eivät saa käsittää julkisen vallan käyttöön liittyviä toimivaltuuksia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on valtion tai muiden viranomaisten yleisten etujen suojaaminen, esimerkiksi poliisivaltuudet, sääntelyvaltuudet, oikeusasiat ja ulkopolitiikka.

5.   EAYY:n jäsenet voivat yksimielisesti päättää valtuuttaa yhden jäsenistään toteuttamaan sen tehtävät.

8 artikla

Sopimus

1.   EAYY:llä on oltava sopimus, jonka sen jäsenet tekevät yksimielisesti 4 artiklan mukaisesti.

2.   Sopimuksessa on mainittava:

a)

EAYY:n nimi ja sääntömääräinen kotipaikka, jonka on oltava siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön mukaisesti vähintään yksi sen jäsenistä on muodostettu;

b)

se maantieteellinen alue, jolla EAYY voi suorittaa tehtäviään;

c)

EAYY:n erityinen tarkoitus ja tehtävät, sen kesto ja sen purkamisen edellytykset;

d)

luettelo EAYY:n jäsenistä;

e)

sopimuksen tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovellettava lainsäädäntö, joka on sen jäsenvaltion lainsäädäntö, jossa EAYY:llä on kotipaikka;

f)

vastavuoroista tunnustamista koskevat asianmukaiset, muun muassa rahoitusvalvontaa varten tarvittavat järjestelyt; ja

g)

sopimuksen muuttamista koskevat menettelyt, joiden on oltava 4 ja 5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden mukaiset.

9 artikla

Perussääntö

1.   EAYY:n jäsenten on yksimielisesti hyväksyttävä sopimukseen perustuva EAYY:n perussääntö.

2.   EAYY:n perussäännön on käsitettävä ainakin kaikki sopimuksen määräykset sekä seuraavat seikat:

a)

EAYY:n elinten toimintaa ja niiden toimivaltuuksia koskevat määräykset sekä jäsenten edustajien lukumäärä asiaankuuluvissa elimissä;

b)

EAYY:n päätöksentekomenettelyt;

c)

työkieli tai -kielet;

d)

sen toimintaa koskevat järjestelyt, erityisesti henkilöstöhallinnon osalta, työhönottoa koskevat menettelyt ja työsopimusten luonne;

e)

kunkin EAYY:n jäsenen jäsenten rahoitusosuutta sen osalta koskevat järjestelyt sekä talousarviota ja kirjanpitoa koskevat säännöt, rahoitusta koskevat seikat mukaan lukien;

f)

jäsenen vastuuta koskevat järjestelyt 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

g)

riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastajan nimeämisestä vastaavat viranomaiset; ja

h)

perussäännön muuttamista koskevat menettelyt, joiden on oltava 4 ja 5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden mukaiset.

10 artikla

EAYY:n organisaatio

1.   EAYY:llä on oltava vähintään seuraavat elimet:

a)

yleiskokous, joka muodostuu sen jäsenten edustajista;

b)

johtaja, joka edustaa EAYY:ää ja joka toimii sen puolesta.

2.   Perussäännössä voidaan määrätä muista elimistä, joilla on selkeästi määritellyt valtuudet.

3.   EAYY on vastuussa sen elinten toimista kolmansiin osapuoliin nähden silloinkin, kun nämä toimet eivät ole EAYY:n tehtävien mukaisia.

11 artikla

Talousarvio

1.   EAYY:n on laadittava yleiskokouksen hyväksymä vuotuinen talousarvio, jossa on oltava kiinteitä kustannuksia ja tarvittaessa myös toimintamenoja koskeva osio.

2.   EAYY:n tilinpäätöksen sekä tarvittaessa siihen liittyvän vuotuisen toimintakertomuksen laatimiseen, tilintarkastukseen ja tilinpäätösasiakirjojen julkistamiseen sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

12 artikla

Selvitystila, maksukyvyttömyys, maksujen lakkaaminen ja vastuu

1.   Selvitystilan, maksukyvyttömyyden, maksujen lakkaamisen ja vastaavanlaisten menettelyjen osalta EAYY:ään sovelletaan sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on sääntömääräinen kotipaikka, lainsäädäntöä, jollei 2 ja 3 kohdassa toisin säädetä.

2.   EAYY vastaa veloistaan niiden luonteesta riippumatta.

Sikäli kuin EAYY:n varat eivät riitä sen vastuiden kattamiseen, sen jäsenet ovat vastuussa EAYY:n veloista niiden luonteesta riippumatta siten, että kunkin jäsenen osuus määräytyy suhteessa sen rahoitusosuuteen, jollei kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla jäsen on muodostettu, sulje pois tai rajoita jäsenen vastuuta. Rahoitusosuuksia koskevat järjestelyt vahvistetaan perussäännössä.

Jos vähintään yhden EAYY:n jäsenen vastuu on rajoitettu sen kansallisen lainsäädännön perusteella, jonka nojalla jäsen on muodostettu, myös muut jäsenet voivat rajoittaa vastuutaan perussäännössä.

Jäsenet voivat sitoutua perussäännössä siihen, että ne, sen jälkeen kun niiden jäsenyys EAYY:ssä on päättynyt, ovat vastuussa niistä velvoitteista, jotka aiheutuvat niiden jäsenyyden aikaisesta EAYY:n toiminnasta.

Sellaisen EAYY:n toiminimeen, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, on lisättävä sanat ”rajoitettu vastuu”.

Sellaisen EAYY:n, jonka jäsenten vastuuta on rajoitettu, sopimus, perussääntö ja kirjanpito on julkistettava ainakin samalla tavoin kuin sellaisen muun tyyppisen oikeussubjektin osalta, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu ja joka on muodostettu sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa asianomaisen EAYY:n sääntömääräinen kotipaikka on.

Jäsenvaltio voi kieltää sellaisen EAYY:n rekisteröitymisen alueelleen, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu.

3.   Jäsenvaltiot eivät ole tämän asetuksen nojalla taloudellisessa vastuussa sellaisen EAYY:n osalta, jonka jäseniä ne eivät ole, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden taloudellista vastuuta rakenne- ja koheesiorahastojen EAYY:lle antaman rahoituksen osalta.

13 artikla

Yleinen etu

Jos EAYY toimii jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai julkista moraalia koskevien säännösten taikka jäsenvaltion yhteiskuntapolitiikan vastaisesti, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen elin voi kieltää tällaisen toiminnan alueellaan tai vaatia lainsäädäntönsä mukaisesti muodostettuja jäseniä eroamaan EAYY:stä, jollei EAYY lopeta kyseistä toimintaa.

Tällaiset kiellot eivät saa olla keino mielivaltaisesti tai peitellysti rajoittaa EAYY:n jäsenten alueellista yhteistyötä. Toimivaltaisen elimen päätökseen on voitava hakea muutosta oikeusviranomaiselta.

14 artikla

Purkaminen

1.   Sen estämättä, mitä sopimuksessa määrätään purkamisesta, sen jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, jossa EAYY:llä on kotipaikka, määrää minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen, jonka oikeutettua etua asia koskee, hakemuksesta EAYY:n purettavaksi, jos se toteaa, että EAYY ei enää täytä tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tai 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, erityisesti, jos EAYY ei toiminnassaan pysy 7 artiklassa säädettyjen tehtäviensä rajoissa. Toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille, joiden lainsäädännön mukaisesti jäsenet on muodostettu, kaikista EAYY:n purkamista koskevista hakemuksista.

2.   Toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen voivat antaa EAYY:n korjata tilanteen määräajassa. Jos EAYY ei sitä tee annetussa ajassa, toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen on määrättävä EAYY:n purettavaksi.

15 artikla

Tuomiovalta

1.   Kolmansilla osapuolilla, jotka katsovat kärsineensä vahinkoa EAYY:n toimien tai laiminlyöntien johdosta, on oikeus esittää vaatimuksensa tuomioistuimessa.

2.   Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, EAYY:ää koskeviin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Tapauksissa, joista ei säädetä tällaisessa yhteisön lainsäädännössä, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa EAYY:llä on kotipaikka, on toimivalta ratkaista riitoja.

Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka päätös riitautetaan, ovat toimivaltaisia ratkaisemaan 4 artiklan 3 ja 6 kohtaan sekä 13 artiklaan perustuvia riitoja.

3.   Tämä asetus ei millään tavoin estä kansalaisia harjoittamasta kansallisia perustuslaillisia muutoksenhakuoikeuksiaan sellaisia julkisoikeudellisia elimiä vastaan, jotka ovat EAYY:n jäseniä, seuraavissa asioissa:

a)

hallinnolliset päätökset, jotka koskevat EAYY:n toteuttamia toimia,

b)

pääsy palveluihin heidän omalla kielellään, ja

c)

tiedonsaanti.

Tällöin toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka perustuslain nojalla muutoksenhakuoikeus määräytyy.

16 artikla

Loppusäännökset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä niin edellyttäessä laatia kattavan luettelon lainsäädäntönsä mukaisesti muodostetun EAYY:n 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla jäsenillä jo olevista tehtävistä siltä osin kuin on kyse alueiden välisestä yhteistyöstä kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tämän artiklan mukaisesti antamansa säännökset.

2.   Jäsenvaltiot voivat säätää sopimuksen ja perussäännön rekisteröinnin yhteydessä maksettavista maksuista, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää tästä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

17 artikla

Kertomus ja tarkistuslauseke

Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä elokuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta sekä tekee tarvittaessa muutosehdotuksia.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan viimeistään 1 päivänä elokuuta 2007 lukuun ottamatta 16 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 5 päivänä heinäkuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. LEHTOMÄKI


(1)  EUVL C 255, 14.10.2005, s. 76.

(2)  EUVL C 71, 22.3.2005, s. 46.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. heinäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. kesäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 4. heinäkuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 25.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(6)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2083/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 28).


Top