EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0768

Komission asetus (EY) N:o 768/2006, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 134, 20.5.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 364–368 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/768/oj

20.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 134/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 768/2006,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2004/36/EY otetaan käyttöön yhdenmukainen lähestymistapa kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi yhteisössä siten, että yhdenmukaistetaan säännöt ja menettelyt, joita sovelletaan jäsenvaltioissa sijaitseville lentoasemille laskeutuvien kolmansien maiden ilma-alusten asematasotarkastuksiin. Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti asematasotarkastuksia kolmansien maiden ilma-aluksille, joiden epäillään jättäneen noudattamatta kansainvälisiä turvallisuusnormeja ja jotka laskeutuvat jollekin sen kansainväliselle lentoliikenteelle avoimista lentoasemista, ja että jäsenvaltiot osallistuvat suoritettuja asematasotarkastuksia koskevien tietojen keräämiseen ja vaihtoon.

(2)

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa direktiivistä 2004/36/EY johtuvat velvoitteensa suureksi osaksi osallistumalla Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) vuonna 1996 käynnistämään ulkomaalaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointia (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koskevaan ohjelmaan, jonka hallinnointi on annettu Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön (JAA) tehtäväksi. Ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön tehtävänä on erityisesti SAFA-tietokannan hallinnoiminen, ohjelmaan osallistuvien tarkastajien ja henkilökunnan yhdenmukaisen koulutuksen edistäminen sekä sen varmistaminen, että laaditaan ohjelman ja sen välineiden parantamiseen liittyviä menettelyjä ja ehdotuksia ja raportoidaan kerätyistä tiedoista.

(3)

On tärkeää parantaa direktiiviin 2004/36/EY sisältyvien tietojen keruu- ja vaihtojärjestelmää nimeämällä yksi erikoistunut asiantuntijaelin, joka vastaa SAFA-järjestelmän hallinnoimisesta yhteisössä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (2) perustetaan Euroopan lentoturvallisuusvirasto erilliseksi erikoistuneeksi asiantuntijaelimeksi, joka vastaa komission avustamisesta ja vaadittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä sille kyseisen asetuksen tai muun yhteisön lainsäädännön nojalla uskottujen valtuuksien puitteissa.

(5)

Kun nyt ollaan siirtymässä ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestöstä Euroopan lentoturvallisuusvirastoon perustuvaan järjestelmään, tälle virastolle on tarpeen uskoa SAFA-ohjelmaan liittyvät tehtävät, joista ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestö on tähän asti vastannut. Tällä siirrolla voitaisiin vakauttaa ohjelmaa ja taata sen jatkuvuus.

(6)

SAFA-ohjelman jatkuvuus ja yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta koskevien tietojen täsmällinen vaihto edellyttävät, että yhteisön SAFA-järjestelmään sisällytetään mahdollisimman paljon tietoja, mukaan luettuna asematarkastuksia koskevat ilmoitukset, joita ei edellytetä direktiivissä 2004/36/EY, mutta jotka on toteutettu sen liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti.

(7)

Yhteisön SAFA-järjestelmällä on tarpeen varmistaa, että kansainvälisten organisaatioiden kanssa toteutettavasta operatiivisesta ja teknisestä yhteistyöstä saatava lisäarvo kyetään säilyttämään.

(8)

Yhteisön SAFA-järjestelmää olisi myös täydennettävä asianmukaisilla toimilla, joilla pyritään varmistamaan asematasotarkastusten suorittamiseen liittyvät yhteiset normit. Tällaisiin toimiin kuuluvat muun muassa asematasotarkastusmenettelyjä koskevan käsikirjan kehittely sekä ilmailuviranomaisten yhteistyöjärjestön kehittämän koulutustoiminnan jatkaminen.

(9)

On tunnustettu, että kolmansien maiden pitäisi edelleen olla mukana toiminnassa siviili-ilmailun turvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Tämän vuoksi kolmansien maiden osallistumista yhteisön SAFA-järjestelmään pitäisi kannustaa ja edistää kitkattoman siirtymisprosessin varmistamiseksi.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/1991 (3) 12 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa ’yhteisön SAFA-järjestelmällä’ tarkoitetaan direktiivillä 2004/36/EY ja tällä asetuksella perustettua järjestelmää ilma-alusten ja lentoliikenteen harjoittajien ilmailuturvallisuutta koskevien tietojen keräämiseksi, vaihtamiseksi ja analysoimiseksi.

2 artikla

1.   Euroopan lentoturvallisuusvirasto hallinnoi ja käyttää välineitä ja menettelyjä, joita tarvitaan, jotta voidaan kerätä ja vaihtaa:

1)

direktiivin 2004/36/EY 3–5 artiklassa määriteltyjä tietoja,

2)

niiden kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen, joiden kanssa yhteisö on tehnyt asiaankuuluvat sopimukset, tai sellaisten järjestöjen, joiden kanssa virasto on asetuksen (EY) N:o 1592/2002 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti sopinut aiheellisista järjestelyistä, toimittamia tietoja.

2.   Hallinnoinnin on sisällettävä seuraavat toimet:

1)

kerätään jäsenvaltioilta turvallisuutta koskevia tietoja yhteisön lentoasemia käyttävistä ilma-aluksista,

2)

kehitetään, pidetään yllä ja ajanmukaistetaan säännöllisesti keskitettyä tietokantaa, johon sisältyvät:

a)

kaikki tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat velvoitettuja keräämään ja toimittamaan direktiivin 2004/36/EY 3–5 artiklan nojalla,

b)

kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvät ilma-alusten ja lentoliikenteen harjoittajien ilmailuturvallisuuteen,

3)

tehdään tarvittavat muutokset ja parannukset tietokantasovellukseen,

4)

analysoidaan keskitetyn tietokannan tietoja ja muita asiaankuuluvia tietoja, jotka koskevat ilma-alusten ja lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta, ja tältä pohjalta

a)

neuvotaan komissiota ja jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia välitöntä toteuttamista edellyttävien toimien ja seurantatoimia koskevan politiikan osalta,

b)

ilmoitetaan mahdollisista turvallisuusongelmista komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille,

c)

ehdotetaan koordinoituja toimia komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, kun turvallisuuteen perustuvat syyt tätä edellyttävät, ja varmistetaan näiden toimien koordinointi teknisellä tasolla,

5)

pidetään yhteyttä muihin eurooppalaisiin laitoksiin ja elimiin, kansainvälisiin järjestöihin ja kansallisiin ilmailuviranomaisiin tietojen vaihdon osalta,

6)

neuvotaan komissiota yhteisön SAFA-järjestelmän tulevan kehityksen ja strategian osalta.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viivytyksettä sisällytettävä keskitettyyn tietokantaan:

1)

direktiivin 2004/36/EY 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut asematasotarkastuksia koskevat ilmoitukset,

2)

asematasotarkastuksia koskevat ilmoitukset, joita direktiivissä 2004/36/EY ei edellytetä, mutta jotka on toteutettu direktiivin 2004/36/EY liitteessä II esitetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan lentoturvallisuusvirastolle kaikki tiedot, joista on hyötyä direktiivin 2004/36/EY soveltamisessa ja Euroopan lentoturvallisuusvirastolle tällä asetuksella osoitettujen tehtävien suorittamisessa, mukaan luettuna direktiivin 2004/36/EY 3 artiklassa tarkoitetut tiedot.

4 artikla

Euroopan lentoturvallisuusviraston on:

1)

toimitettava komissiolle ehdotus asematasotarkastusmenettelyjä koskevaksi käsikirjaksi ja tarvittaessa käsikirjan ja direktiivin 2004/36/EY liitteiden kehittämiseksi ja ajantasaistamiseksi,

2)

kehitettävä koulutusohjelmia ja edistettävä tarkastajille suunnattujen kurssien ja seminaarien järjestämistä ja toteuttamista yhteisön SAFA-järjestelmän tuntemuksen parantamiseksi, tavoitteena saavuttaa asematasotarkastusten suorittamiseen liittyvien normien yhdenmukaisuus,

3)

helpotettava ja koordinoitava tarkastajien vaihto-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota tarkastajille mahdollisuus saada käytännön kokemusta ja edistää menettelyjen yhdenmukaistamista.

5 artikla

1.   Euroopan lentoturvallisuusviraston on vuosittain valmisteltava ja toimitettava komissiolle:

1)

Yhteisön SAFA-ohjelmaa käsittelevä kertomus, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

a)

järjestelmän kehityksen vaihe, mukaan luettuna tulokset, jotka on saavutettu tietojen keräämisen ja vaihdon, tietokannan, asematarkastuskäsikirjan ja koulutustoiminnan osalta,

b)

vuoden aikana suoritettujen tarkastusten tilanne,

c)

tarkastusten tulosten analyysi sekä löydösten erittely ryhmittäin,

d)

vuoden aikana toteutetut toimenpiteet ja

e)

liitteet, joihin sisältyvät luettelot tarkastuksista, jotka on eritelty niiden valtioiden mukaan, joihin lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut, sekä ilma-alusten tyypin, lentoliikenteen harjoittajan ja tarkastusten määrään suhteutettujen löydösten prosenttimäärän mukaan;

2)

ehdotus julkiseksi yhdistelmäraportiksi, jossa eritellään kaikki direktiivin 2004/36/EY 5 artiklan mukaisesti vastaanotetut tiedot.

2.   Komissio kuulee direktiivin 2004/36/EY 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti lentoturvallisuuskomiteaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun, yhteisön SAFA-järjestelmää käsittelevän kertomuksen osalta.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1–5 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 76.

(2)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1643/2003 (EYVL L 245, 29.9.2003, s. 7).

(3)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).


Top