EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0707

Komission asetus (EY) N:o 707/2006, annettu 8 päivänä toukokuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta sellaisten hyväksyntöjen osalta, joiden kesto on rajoitettu, sekä liitteiden I ja III osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 392–393 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; Kumoaja 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/707/oj

9.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 122/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 707/2006,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 2042/2003 muuttamisesta sellaisten hyväksyntöjen osalta, joiden kesto on rajoitettu, sekä liitteiden I ja III osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetus (EY) N:o 1592/2002 pantiin täytäntöön lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2042/2003 (2) ja ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuutta ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1702/2003 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat 28 päivään syyskuuta 2005 saakka myöntää liitteiden II ja IV mukaisia hyväksyntöjä, joiden kesto on rajoitettu.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, on tehnyt selvityksen säännösten vaikutuksesta hyväksyntöjen voimassaoloon ja toteaa, että olisi säädettävä uusi määräaika, jotta jäsenvaltiot voisivat mukauttaa kansallisen lainsäädäntönsä rajoitetun kestoajan hyväksyntöjen järjestelmään.

(4)

Tapahtuneiden onnettomuuksien tutkinnan perusteella tehtyjen päätelmien kautta saadut vanhentuvia lentoaluksia ja polttoainesäiliöiden turvallisuutta koskevat tulokset osoittavat, että on otettava huomioon tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan antamat uudet tai muutetut huolto-ohjeet ja suoritettava huolto-ohjelman säännöllisiä tarkastuksia.

(5)

On tarpeellista täsmentää, että huoltotodisteen antamiseen valtuutetun henkilöstön jäsenten on voitava esittää lupansa todisteena pätevyydestään 24 tunnin kuluessa, jos sitä pyytää tähän valtuutettu henkilö.

(6)

Asetusta (EY) N:o 2042/2003 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisiin Euroopan lentoturvallisuusviraston antamiin lausuntoihin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan 3 kohdan nojalla perustetun komitean antaman lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:

1)

korvataan 7 artiklan 4 kohdassa ”28 päivään syyskuuta 2005” sanamuodolla ”28 päivään syyskuuta 2007”;

2)

lisätään liitteessä I olevaan M.A.302 kohtaan seuraavat alakohdat f ja g:

”f)

huolto-ohjelma on tarkastettava määräajoin ja sitä on muutettava tarvittaessa. Tarkastuksilla varmistetaan, että ohjelma säilyttää kelpoisuutensa käyttökokemuksen osalta niin, että siinä otetaan huomioon tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan antamat uudet ja/tai muutetut huolto-ohjeet;

g)

huolto-ohjelman on vastattava voimassa olevia pakollisia lainsäädännöllisiä velvoitteita, jotka on esitetty tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan laatimissa asiakirjoissa osan 21A.61 vaatimusten täyttämiseksi.”;

3)

lisätään liitteeseen III seuraava kohta:

”66.A.55   Pätevyyden todistaminen

Huoltotodisteen antamiseen valtuutettujen henkilöstön jäsenten on esitettävä lupansa todisteena pätevyydestään 24 tunnin kuluessa, jos sitä pyytää tähän valtuutettu henkilö.”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 381/2005 (EUVL L 61, 8.3.2005, s. 3).


Top