Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0643

Komission asetus (EY) N:o 643/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006 , viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 ja viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta

OJ L 115, 28.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 299–302 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 202 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/643/oj

28.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 643/2006,

annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 ja viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1622/2000 (2) vahvistetaan erityisesti sellaisten aineiden käytön rajoitukset ja edellytykset, joiden käyttö on sallittu asetuksella (EY) N:o 1493/1999. Edellä tarkoitettujen aineiden käytön rajoitukset esitetään asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liitteessä IV. Koska asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV sallittujen viininvalmistuskäytänteiden luetteloon on lisätty L-askorbiinihappo ja dimetyylidikarbonaatti, näiden aineiden käytön rajoitukset ja edellytykset olisi vahvistettava.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 884/2001 (3) vahvistetaan tulo ja lähtörekistereitä koskevat säännöt ja säädetään erityisesti tiettyjen käsittelyiden merkitsemisestä rekistereihin. Dimetyylidikarbonaatin viiniin lisäämistä koskevat erityisominaisuudet edellyttävät, että sen käyttö merkitään rekistereihin.

(3)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetukset (EY) N:o 1622/2000 ja (EY) N:o 884/2001.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1622/2000 seuraavasti:

1)

Lisätään 15 a artikla seuraavasti:

”15 a artikla

Dimetyylidikarbonaatti

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV olevan 3 kohdan zc alakohdassa vahvistettu dimetyylidikarbonaatin lisääminen voidaan tehdä ainoastaan tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetuissa rajoissa ja tämän asetuksen liitteessä IX a olevia vaatimuksia noudattaen.”.

2)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteellä I.

3)

Lisätään tämän asetuksen liite II liitteeksi IX a.

2 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 884/2001 14 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

dimetyylidikarbonaatin lisääminen viiniin.”.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2005 (EUVL L 188, 20.7.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 32. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 908/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 56).


LIITE I

”LIITE IV

Eräiden aineiden käytön rajoitukset

(tämän asetuksen 5 artikla)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä IV tarkoitettujen aineiden käyttöä koskevat enimmäisrajat siinä esitetyin edellytyksin ovat seuraavat:

Aine

Käyttö tuoreille rypäleille, rypäleen puristemehulle, käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, kuivuneista viinirypäleistä valmistetulle käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, tiivistetylle rypäleen puristemehulle ja käymistilassa olevalle uudelle viinille

Käyttö sellaisenaan nautittavaksi tarkoitetulle käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, pöytäviinin valmistukseen soveltuvalle viinille, pöytäviinille, kuohuviinille, hiilihapotetulle kuohuviinille, helmeilevälle viinille, hiilihapotetulle helmeilevälle viinille, väkeville viineille ja tma-laatuviinille

Hiivasoluseos

40 g/hl

40 g/hl

Hiilidioksidi

 

enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä: 2 g/l

L-askorbiinihappo

250 mg/l

250 mg/l; enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä saa olla enintään 250 mg/l

Sitruunahappo

 

enimmäispitoisuus näin käsitellyssä viinissä: 1 g/l

Metaviinihappo

 

100 mg/l

Kuparisulfaatti

 

1 g/hl, jos näin käsitellyn tuotteen kuparipitoisuus ei ole yli 1 mg/l

Viininvalmistuskäyttöön tarkoitettu hiili

100 g kuivatuotetta / hl

100 g kuivatuotetta / hl

Ravintosuolat, diammoniumfosfaatti tai ammoniumsulfaatti

1 g/l (suolana ilmaistuna) (1)

0,3 g/l (suolana ilmaistuna) kuohuviinien valmistuksessa

Ammoniumsulfiitti tai ammoniumbisulfiitti

0,2 g/l (suolana ilmaistuna) (1)

 

Kasvunedistäjät: tiamiini tiamiinihydrokloridina

0,6 mg/l (tiamiinina ilmaistuna)

0,6 mg/l (tiamiinina ilmaistuna) kuohuviinien valmistuksessa

Polyvinyylipolypyrrolidoni

80 g/hl

80 g/hl

Kalsiumtartraatti

 

200 g/hl

Kalsiumfytaatti

 

8 g/hl

Lysotsyymi

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dimetyylidikarbonaatti

 

200 mg/l; markkinoille saatetussa viinissä ei saa olla havaittavissa jäämiä


(1)  Näitä tuotteita voidaan käyttää myös yhdessä siten, että kokonaispitoisuuden raja on 1 g/l eikä edellä mainittu enimmäispitoisuus 0,2 g/l ylity.

(2)  Kun lisätään rypäleen puristemehuun tai viiniin, kumuloituva määrä voi olla enintään 500 mg/l.”


LIITE II

”LIITE IX a

Dimetyylidikarbonaattia koskevat vaatimukset

(tämän asetuksen 15 a artikla)

SOVELTAMISALA

Dimetyylidikarbonaattia saa lisätä viiniin seuraavasta syystä: käymiskelpoisia sokereita sisältävän pullotetun viinin mikrobiologisen stabiloinnin varmistaminen.

VAATIMUKSET

Lisäämisen on tapahduttava vain vähän ennen pullottamista.

Käsittelyä voidaan soveltaa ainoastaan viiniin, jonka sokeripitoisuus on vähintään 5 g/l.

Suurin sallittu käyttömäärä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV, eikä ainetta saa olla havaittavissa markkinoille saatetussa viinissä.

Käytettävän tuotteen on täytettävä direktiivissä 96/77/EY vahvistetut puhtausvaatimukset.

Tämä käsittely on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1493/1999 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”


Top