Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0207

Komission asetus (EY) N:o 207/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006 , sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

OJ L 36, 8.2.2006, p. 3–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 127–148 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 183 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 96 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implisiittinen kumoaja 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/207/oj

8.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 207/2006,

annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 (1) ja erityisesti sen 122 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotkin jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet muutoksia asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteisiin kyseisessä asetuksessa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

(2)

Ehdotetut muutokset johtuvat kyseisten jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä päätöksistä, joissa nimetään viranomaiset, jotka vastaavat sen varmistamisesta, että sosiaaliturvalainsäädäntö pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(3)

Järjestelmät, jotka otetaan huomioon laskettaessa luontoisetuuksien keskimääräistä vuosikustannusta asetuksen (ETY) N:o 574/72 94 ja 95 artiklan mukaisesti, luetellaan liitteessä 9.

(4)

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta on antanut asiasta yksimielisen lausunnon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteet 1–5 ja liitteet 7–10 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Vladimír ŠPIDLA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 1).


LIITE

1.

Muutetaan liite 1 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työllisyys- ja sosiaaliministeriö), Λευκωσία.

2.

Υπουργός Υγείας (terveysministeriö), Λευκωσία.

3.

Yπουργός Οικονομικών (valtiovarainministeriö), Λευκωσία.”

b)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

1.

Labklājības ministrija, Rīga (sosiaaliministeriö, Riika).

2.

Veselības ministrija, Rīga (terveysministeriö, Riika).”

c)

Korvataan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

”O.   UNKARI:

1.

Egészségügyi Minisztérium (terveysministeriö), Budapest.

2.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (nuoriso-, perhe-, sosiaali- ja tasa-arvoministeriö), Budapest.

3.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (työllisyys- ja työvoimaministeriö), Budapest.

4.

Pénzügyminisztérium (valtiovarainministeriö), Budapest.”

d)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kansanterveys-, sosiaali- ja liikuntaministeri), Haag.”

e)

Korvataan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

”R.   ITÄVALTA:

1.

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaaliturva-, ikäkausi- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri), Wien.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (liittovaltion talous- ja työministeri), Wien.

3.

Bundesminister für Gesundheit und Frauen (liittovaltion terveys- ja tasa-arvoministeri), Wien.

4.

Virkamiesten erityisjärjestelmät:

Bundeskanzler (liittokansleri), Wien, tai kyseisen osavaltion hallitus.”

2.

Muutetaan liite 2 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan A alakohta seuraavasti:

”A.

Palkatut työntekijät:

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot;

b)

viihdealan työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (viihdealan työntekijöiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto), Rooma;

c)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma.”

ii)

Korvataan 3 kohdan B alakohta seuraavasti:

”B.

Itsenäiset ammatinharjoittajat:

a)

lääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (lääkäreiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

b)

proviisorit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (proviisorien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

c)

eläinlääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (eläinlääkärien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

d)

sairaanhoitajat, hoitoalan avustavat henkilöt ja lastenhoitajat:

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (sairaanhoitajien, hoitoalan avustavien henkilöiden ja lastenhoitajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

e)

insinöörit ja arkkitehdit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien insinöörien ja arkkitehtien kansallinen sosiaaliturvakassa);

f)

maanmittausteknikot:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien maanmittausteknikoiden kansallinen sosiaaliturvakassa);

g)

lakimiehet ja asianajajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (oikeustieteen alan ammatinharjoittajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

h)

ekonomistit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (ekonomistien kansallinen sosiaaliturvakassa);

i)

tilintarkastajat ja kirjanpitäjät:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kansallinen sosiaaliturvakassa);

j)

työvoima-asiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (työvoima-asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

k)

notaarit:

Cassa nazionale notariato (notaarien kansallinen kassa);

l)

tulliasioitsijat:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime FASC (kuljetusyritysten työntekijöiden sekä merenkulkualan asioitsijoiden ja välittäjien kansallinen sosiaaliturvarahasto);

m)

biologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (biologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

n)

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (maatalousteknikoiden ja -asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

o)

myyntiedustajat:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (myyntiedustajien kansallinen sosiaaliturvakassa);

p)

teollisuusasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (teollisuusasiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

q)

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (aktuaarien, kemistien, agronomien, metsänhoitajien ja geologien kansallinen monialainen sosiaaliturvatoimisto);

r)

psykologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (psykologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto);

s)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos).”

b)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työvoima- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

c)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

Laitosten toimivallasta säädetään Latvian lainsäädännössä, jollei jäljempänä muuta mainita.

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet: Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

d)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár (Unkarin valtionkassa);

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

e)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

a)

luontoisetuudet:

henkilöt, joiden on sairausvakuutuslain 2 §:n nojalla otettava vakuutus sairausvakuutuksen tarjoajalta: sairausvakuutuksen tarjoaja, jolta asianomainen henkilö on ottanut sairausvakuutuksen sairausvakuutuslain mukaisesti,

henkilöt, jotka eivät kuulu edeltävän luetelmakohdan mukaiseen ryhmään ja jotka asuvat ulkomailla ja joilla asetuksen tai ETA-sopimuksen tai Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen mukaisesti on oikeus terveydenhuoltoon asuinmaassaan Alankomaiden lainsäädännön nojalla,

1.

tai lakisääteisten maksujen rekisteröinti ja periminen: College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Diemen;

2.

tai terveydenhuolto: College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Tilburg;

b)

rahaetuudet:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (työntekijöiden vakuutusten hallinnoinnista vastaava laitos), Amsterdam;

c)

terveydenhuollon avustukset:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

f)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

i)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Sovellettaessa asetuksen 45 artiklan 6 kohdan säännöksiä, jollei ole Itävallassa täyttyneitä vakuutuskausia, sekä otettaessa huomioon ase- ja siviilipalveluskausia sekä lapsenhoitokausia, joita ei ole edeltänyt tai seurannut Itävallan lainsäädännön mukaan täyttynyt vakuutuskausi:

Pensionsversicherungsanstalt (eläkevakuutuslaitos), Wien.”

ii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Perhe-etuudet:

a)

Perhe-etuudet Kinderbetreuungsgeldiä (lapsenhoitoavustusta) lukuun ottamatta:

Finanzamt (verovirasto);

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsenhoitoavustus):

sairausvakuutuslaitos, jossa hakija on vakuutettuna tai oli viimeksi vakuutettuna; muutoin Gebietskrankenkasse (alueellinen sairausvakuutuskassa), johon hakemus jätettiin.”

g)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä maanviljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c alakohdan i ja ii alakohdassa, d alakohdan i ja ii alakohdassa sekä e alakohdan i ja ii alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Kyproksen tai Maltan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tšekin, Unkarin, Slovakian tai Slovenian alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Saksan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Tanskan, Suomen, Ruotsin, Liettuan, Latvian tai Viron alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Belgian, Ranskan, Alankomaiden, Luxemburgin, Irlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueella;

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

ii)

Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet: Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (kansallinen sairausvakuutuskassa), Varsova.”

iii)

Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

henkilöt, jotka toimivat palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina (itsenäisiä maanviljelijöitä lukuun ottamatta) riskin toteutumishetkellä, ja henkilöt, jotka olivat työttömiä vastavalmistuneita osallistumassa koulutukseen tai harjoitteluun riskin toteutumishetkellä:

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

henkilöt, jotka toimivat itsenäisinä maanviljelijöinä riskin toteutumishetkellä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

ammattisotilaat, jos riski toteutui asepalveluskauden aikana:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

2 kohdan d alakohdassa mainitut virkamiehet, jos riski toteutui palveluskauden aikana jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetellussa toimessa:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

vanginvartijat, jos riski toteutui tällaisen palveluskauden aikana:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

iv)

Korvataan 4 kohdan c, d ja e alakohta seuraavasti:

”c)

ammattisotilaat:

puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d)

poliisit, kansallisen palokunnan palomiehet, rajavartiolaitoksen virkamiehet, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehet ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet:

sisäasiain- ja hallintoministeriön alaiset erikoisyksiköt;

e)

vanginvartijat:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

v)

Korvataan 4 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

eläkkeensaajat:

joilla on oikeus etuuksiin palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalivakuutusjärjestelmästä, itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta:

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

joilla on oikeus etuuksiin viljelijöiden sosiaalivakuutusjärjestelmästä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

joilla on oikeus etuuksiin ammattisotilaiden eläkejärjestelmästä:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova),

joilla on oikeus etuuksiin 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen virkamiesten eläkejärjestelmästä:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova),

joilla on oikeus etuuksiin vanginvartijoiden eläkejärjestelmästä:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova),

jotka ovat entisiä tuomareita ja syyttäjiä:

oikeusministeriön erikoisyksiköt.”

vi)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

alueellinen sosiaaliavustuskeskus, jonka alueelliseen toimivaltaan etuuksiin oikeutettujen henkilöiden asuin- tai oleskelupaikka kuuluu.”

h)

Muutetaan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Työttömyysetuudet:

a)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80–82 artiklan säännöksiä:

työttömyyskassa, joka on toimivaltainen käsittelemään etuushakemusta Ruotsissa esiintyneen työttömyyden osalta, tai

valvova viranomainen.

b)

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 83 artiklan säännöksiä:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (työttömyysvakuutuksen valvontavirasto).”

3.

Muutetaan liite 3 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”B. TŠEKKI” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Luontoisetuudet:

a)

yleisesti:

sairausvakuutuslaitos (valinnan mukaan);

b)

lentopelastuspalvelu:

Ministerstvo zdravotnictví (terveysministeriö).”

b)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohdan A alakohta seuraavasti:

”A.

Palkatut työntekijät:

a)

yleisesti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot;

b)

viihdealan työntekijät:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (viihdealan työntekijöiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto), Rooma;

c)

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos), Rooma.”

ii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset:

 

Istituto nazionale della previdenza sociale (kansallinen sosiaaliturvalaitos), maakunnalliset toimistot

 

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos), maakunnalliset toimistot, IPSEMA.”

c)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

d)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA:

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

e)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

i)

Korvataan I kohdan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

Luontois- ja rahaetuudet:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (kansallinen sairausvakuutuskassa ja alueelliset sairausvakuutuskassat).”

ii)

Korvataan I kohdan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Unkarin valtionkassan alueellinen keskushallinto Budapestin ja Pestin maakunnassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

iii)

Korvataan II kohdan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus ja äitiys:

Luontois- ja rahaetuudet:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a megyei egészségbiztosítási pénztárak (kansallinen sairausvakuutuskassa ja alueelliset sairausvakuutuskassat).”

iv)

Korvataan II kohdan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Unkarin valtionkassan alueellinen keskushallinto Budapestin ja Pestin maakunnassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

f)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

luontoisetuudet:

i)

asuinpaikan laitos

College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Tilburg,

ii)

oleskelupaikan laitos:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (keskinäinen sairausvakuutusyhdistys), Amersfoort.”

g)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

kun kyseessä on hoito sairaalassa, josta vastaa alueellinen sairauskassa, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Landesgesundheitsfonds (alueellinen sairauskassa)”

ii)

korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kaikissa muissa tapauksissa täytäntöönpanoasetuksen 53 artiklan soveltamista lukuun ottamatta:

Pensionsversicherungsanstalt (eläkevakuutuslaitos), Wien.”

iii)

Korvataan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

kun kyseessä on hoito sairaalassa, josta vastaa alueellinen sairauskassa, asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Landesgesundheitsfonds (alueellinen sairauskassa)”

iv)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.

Perhe-etuudet:

asianomaisen henkilön asuin- tai oleskelupaikan toimivaltainen Finanzamt (verotoimisto).”

h)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, sekä ammattisotilaat ja virkamiehet, joiden osalta on täyttynyt muita kuin c, d ja e alakohdassa mainittuja palveluskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin paikallistoimisto – kun henkilön osalta on täyttynyt

a)

vakuutuskausia yksinomaan Puolassa ja kun henkilön asuinpaikka on Itävallan, Tšekin, Unkarin, Slovakian tai Slovenian alueella,

b)

vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia Puolassa ja ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

ii)

Korvataan 2 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Łódźin paikallistoimisto – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, Kyproksessa tai Maltassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Nowy Sączin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa tai Sloveniassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Opolen alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Saksassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – Szczecinin alueellinen yksikkö – kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Latviassa tai Virossa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I paikallistoimisto, Varsova – kansainvälisten sopimusten keskustoimisto), kun henkilöllä on täyttyneitä vakuutuskausia ulkomailla, Belgiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Irlannissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin täyttyneet kaudet mukaan luettuina.”

iii)

Korvataan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana (itsenäisiä viljelijöitä lukuun ottamatta):

2 kohdan a alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt,

henkilöt, jotka ovat äskettäin työskennelleet itsenäisinä viljelijöinä:

2 kohdan b alakohdassa luetellut KRUS:n (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) yksiköt,

ammattisotilaat puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (sotilaseläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut virkamiehet puolalaisten asepalveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut palveluskausi, joka on täyttynyt henkilön toimiessa jossakin 2 kohdan d alakohdassa luetelluista toimista, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (sisäasiain- ja hallintoministeriön eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan neljännessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

vanginvartijat puolalaisten palveluskausien osalta, jos viimeinen kausi on ollut kyseinen palveluskausi, ja ulkomaisten vakuutuskausien osalta:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (vankeinhoidon eläkelaitos, Varsova), jos se on liitteessä 2 olevan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan viidennessä luetelmakohdassa mainittu toimivaltainen laitos,

tuomarit ja syyttäjät:

oikeusministeriön erikoisyksiköt,

henkilöt, joilla on yksinomaan ulkomailla täyttyneitä vakuutuskausia:

2 kohdan g alakohdassa luetellut ZUS:n (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – sosiaalivakuutuslaitos) yksiköt.”

4.

Muutetaan liite 4 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Luontoisetuudet:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).

2.

Rahaetuudet:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

3.

Perhe-etuudet:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).”

b)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

1.

Kaikki vakuutustapahtumat lukuun ottamatta terveydenhuollon luontoisetuuksia:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2.

Terveydenhuollon luontoisetuudet:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika.”

c)

Muutetaan jakso ”O. UNKARI” seuraavasti:

i)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.

Perhe-etuudet:

Rahaetuudet:

1.

Magyar Államkincstár (Unkarin valtionkassa).

2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).

Äitiysetuudet ja äitiysavustus:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).”

d)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sairaus, äitiys, työkyvyttömyys, työtapaturmat ja ammattitaudit sekä työttömyys:

a)

luontoisetuudet:

College voor zorgverzekeringen (sairausvakuutuslaitosten liitto), Diemen;

b)

rahaetuudet:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (työntekijöiden vakuutusten hallinnoinnista vastaava laitos), Amsterdam;

c)

terveydenhuollon avustukset:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.”

e)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Perhe-etuudet

a)

Perhe-etuudet Kinderbetreuungsgeldiä (lapsenhoitoavustusta) lukuun ottamatta:

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (liittovaltion sosiaaliturva-, ikäkausi- ja kuluttajansuoja-asioiden ministeriö), Wien;

b)

Kinderbetreuungsgeld (lapsenhoitoavustus):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Ala-Itävallan sairausvakuutuskassa) – toimivaltainen keskus lapsenhoitoavustusta varten.”

f)

Muutetaan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Luontoisetuudet:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (terveydenhuollon valvontaviranomainen), Bratislava”

g)

Korvataan jakso ”W. SUOMI” seuraavasti:

”W.   SUOMI

1.

Sairaus- ja äitiysvakuutus, kansaneläkkeet, perhe-etuudet, työttömyysetuudet ja työeläkkeet:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten, Helsinki.

2.

Työeläkkeet:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

3.

Työtapaturmat ja ammattitaudit:

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto / Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Helsinki.”

5.

Muutetaan liite 5 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”67. TANSKA – SUOMI” seuraavasti:

”67.   TANSKA – SUOMI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan, 63 artiklan ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.”

b)

Korvataan jakso ”130. ESPANJA – RANSKA” seuraavasti:

”130.   ESPANJA – RANSKA

Sopimus, tehty 17 päivänä toukokuuta 2005, erityisjärjestelyistä terveydenhuoltoetuuksiin liittyvien vastavuoroisten saatavien hallinnointia ja selvittämistä varten asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti.”

c)

Korvataan jakso ”142. ESPANJA – PORTUGALI” seuraavasti:

”142.   ESPANJA – PORTUGALI

a)

Hallinnollinen sopimus, tehty 22 päivänä toukokuuta 1970, 42, 43 ja 44 artikla.

b)

Espanjan ja Portugalin sopimus, tehty 2 päivänä lokakuuta 2002, yksityiskohtaisista järjestelyistä terveydenhuoltoon liittyvien vastavuoroisten saatavien hallinnointia ja selvittämistä varten asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti, jotta helpotetaan ja nopeutetaan saatavien hoitamista asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 94 ja 95 artiklan mukaisesti.”

d)

Korvataan jakso ”146. ESPANJA – RUOTSI” seuraavasti:

”146.   ESPANJA – RUOTSI

Sopimus, tehty 1 päivänä joulukuuta 2004, asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 mukaisesti maksettujen luontoisetuuksien kustannusten korvaamisesta.”

e)

Korvataan jakso ”290. PORTUGALI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” seuraavasti:

”290.   PORTUGALI – YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Järjestely, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 36 artiklan 3 kohtaan ja 63 artiklan 3 kohtaan liittyen asetuksen mukaisten luontoisetuuksien kustannusten muista korvausmenetelmistä molemmissa maissa 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen.”

f)

Korvataan jakso ”298. SUOMI – RUOTSI” seuraavasti:

”298.   SUOMI – RUOTSI

Sosiaaliturvasta 18 päivänä elokuuta 2003 tehdyn pohjoismaisen sopimuksen 15 artikla: Sopimus kustannusten korvaamisesta luopumisesta vastavuoroisesti asetuksen 36 artiklan, 63 artiklan ja 70 artiklan (sairauteen ja äitiyteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin sekä työttömyyteen liittyvien luontoisetuuksien kustannukset) sekä täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan (hallinnollisten tarkastusten ja lääkärintarkastusten kustannukset) mukaisesti.”

6.

Muutetaan liite 7 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

”G.   ESPANJA

Banco Popular, Madrid.”

b)

Korvataan jakso ”W. SUOMI” seuraavasti:

”W.   SUOMI

Ei mitään.”

7.

Muutetaan liite 8 seuraavasti:

Korvataan A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

Belgian ja Tšekin välillä,

Belgian ja Saksan välillä,

Belgian ja Kreikan välillä,

Belgian ja Espanjan välillä,

Belgian ja Ranskan välillä,

Belgian ja Irlannin välillä,

Belgian ja Liettuan välillä,

Belgian ja Luxemburgin välillä,

Belgian ja Itävallan välillä,

Belgian ja Puolan välillä,

Belgian ja Portugalin välillä,

Belgian ja Slovakian välillä,

Belgian ja Suomen välillä,

Belgian ja Ruotsin välillä,

Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tšekin ja Tanskan välillä,

Tšekin ja Saksan välillä,

Tšekin ja Kreikan välillä,

Tšekin ja Espanjan välillä,

Tšekin ja Ranskan välillä,

Tšekin ja Irlannin välillä,

Tšekin ja Latvian välillä,

Tšekin ja Liettuan välillä,

Tšekin ja Luxemburgin välillä,

Tšekin ja Unkarin välillä,

Tšekin ja Maltan välillä,

Tšekin ja Alankomaiden välillä,

Tšekin ja Itävallan välillä,

Tšekin ja Puolan välillä,

Tšekin ja Portugalin välillä,

Tšekin ja Slovenian välillä,

Tšekin ja Slovakian välillä,

Tšekin ja Suomen välillä,

Tšekin ja Ruotsin välillä,

Tšekin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Tanskan ja Liettuan välillä,

Tanskan ja Puolan välillä,

Tanskan ja Slovakian välillä,

Saksan ja Kreikan välillä,

Saksan ja Espanjan välillä,

Saksan ja Ranskan välillä,

Saksan ja Irlannin välillä,

Saksan ja Liettuan välillä,

Saksan ja Luxemburgin välillä,

Saksan ja Itävallan välillä,

Saksan ja Puolan välillä,

Saksan ja Slovakian välillä,

Saksan ja Suomen välillä,

Saksan ja Ruotsin välillä,

Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Kreikan ja Liettuan välillä,

Kreikan ja Puolan välillä,

Kreikan ja Slovakian välillä,

Espanjan ja Liettuan välillä,

Espanjan ja Itävallan välillä,

Espanjan ja Puolan välillä,

Espanjan ja Slovenian välillä,

Espanjan ja Slovakian välillä,

Espanjan ja Suomen välillä,

Espanjan ja Ruotsin välillä,

Ranskan ja Liettuan välillä,

Ranskan ja Luxemburgin välillä,

Ranskan ja Itävallan välillä,

Ranskan ja Puolan välillä,

Ranskan ja Portugalin välillä,

Ranskan ja Slovenian välillä,

Ranskan ja Slovakian välillä,

Ranskan ja Suomen välillä,

Ranskan ja Ruotsin välillä,

Irlannin ja Liettuan välillä,

Irlannin ja Itävallan välillä,

Irlannin ja Puolan välillä,

Irlannin ja Portugalin välillä,

Irlannin ja Slovakian välillä,

Irlannin ja Ruotsin välillä,

Latvian ja Liettuan välillä,

Latvian ja Luxemburgin välillä,

Latvian ja Unkarin välillä,

Latvian ja Puolan välillä,

Latvian ja Slovenian välillä,

Latvian ja Slovakian välillä,

Latvian ja Suomen välillä,

Liettuan ja Luxemburgin välillä,

Liettuan ja Unkarin välillä,

Liettuan ja Alankomaiden välillä,

Liettuan ja Itävallan välillä,

Liettuan ja Portugalin välillä,

Liettuan ja Slovenian välillä,

Liettuan ja Slovakian välillä,

Liettuan ja Suomen välillä,

Liettuan ja Ruotsin välillä,

Liettuan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Luxemburgin ja Itävallan välillä,

Luxemburgin ja Puolan välillä,

Luxemburgin ja Portugalin välillä,

Luxemburgin ja Slovenian välillä,

Luxemburgin ja Slovakian välillä,

Luxemburgin ja Suomen välillä,

Luxemburgin ja Ruotsin välillä,

Unkarin ja Itävallan välillä,

Unkarin ja Puolan välillä,

Unkarin ja Slovenian välillä,

Unkarin ja Slovakian välillä,

Maltan ja Slovakian välillä,

Alankomaiden ja Itävallan välillä,

Alankomaiden ja Puolan välillä,

Alankomaiden ja Slovakian välillä,

Alankomaiden ja Suomen välillä,

Alankomaiden ja Ruotsin välillä,

Itävallan ja Puolan välillä,

Itävallan ja Portugalin välillä,

Itävallan ja Slovenian välillä,

Itävallan ja Slovakian välillä,

Itävallan ja Suomen välillä,

Itävallan ja Ruotsin välillä,

Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Puolan ja Portugalin välillä,

Puolan ja Slovenian välillä,

Puolan ja Slovakian välillä,

Puolan ja Suomen välillä,

Puolan ja Ruotsin välillä,

Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Portugalin ja Slovenian välillä,

Portugalin ja Slovakian välillä,

Portugalin ja Suomen välillä,

Portugalin ja Ruotsin välillä,

Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Slovenian ja Slovakian välillä,

Slovenian ja Suomen välillä,

Slovenian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Slovakian ja Suomen välillä,

Slovakian ja Ruotsin välillä,

Slovakian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Suomen ja Ruotsin välillä,

Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.”

8.

Muutetaan liite 9 seuraavasti:

a)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

Etuuksien keskimääräiset vuosittaiset kustannukset lasketaan ottamalla huomioon valtion sairausvakuutuslaitoksen hallinnoimat luontoisetuudet (terveyspalvelut).”

b)

Muutetaan jakso ”R. ITÄVALTA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Landesgesundheitsfondsin (osavaltion sairaskassan) piiriin kuuluvissa sairaaloissa annetut etuudet”

9.

Muutetaan liite 10 seuraavasti:

a)

Muutetaan jakso ”A. BELGIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan ja 14 artiklan säännöksiä:

Office national de sécurité sociale, Bruxelles – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Brussel (kansallinen sosiaaliturvalaitos, Bryssel).”

ii)

korvataan 3 b kohta seuraavasti:

”3 b.

Sovellettaessa asetuksen 14 e ja 14 f artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 b artiklan säännöksiä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles – Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, Bryssel).”

iii)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä ja

täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä:

a)

vain yksittäisissä erityistapauksissa:

Office national de sécurité sociale / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Bryssel.

b)

työntekijöiden erityisryhmiä koskevat poikkeukset:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Politique sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Sociaal Beleid (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, sosiaalipolitiikan osasto), Bryssel,

täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Direction générale Indépendants/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Zelfstandigen (liittovaltion sosiaaliturvaviranomainen, itsenäisiä ammatinharjoittajia käsittelevä osasto), Bryssel.”

iv)

Korvataan 4 a kohta seuraavasti:

”4 a.

sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä, kun kyseessä on virkamiehiin sovellettava erityisjärjestelmä:

Service public fédéral de sécurité sociale, Bruxelles / Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel.”

b)

Muutetaan jakso ”D. SAKSA” seuraavasti:

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Sovellettaessa

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 1 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan säännösten kanssa,

asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 14 b artiklan 2 kohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan säännösten kanssa,

asetuksen 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 14 artiklan 3 kohdan, 14 a artiklan 2–4 kohdan ja 14 c artiklan a alakohdan säännöksiä sekä asetuksen 17 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten kohdalla yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa,

i)

sairausvakuutukseen piiriin kuuluvat henkilöt:

laitos, jossa heidät on vakuutettu, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta;

ii)

henkilöt, jotka eivät kuulu sairausvakuutukseen piiriin:

palkatut työntekijät:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (liittovaltion vakuutuslaitos virkamiehille), Berliini, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta,

ruumiillisen työn tekijät:

ruumiillisen työn tekijöiden toimivaltainen eläkevakuutuslaitos, ja myös tulliviranomaiset tarkastusten osalta.”

c)

Korvataan jakso ”G. ESPANJA” seuraavasti:

”G.   ESPANJA

1.

Sovellettaessa asetuksen 17 artiklan säännöksiä yksittäisissä tapauksissa ja täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan (lukuun ottamatta erityissopimusta merenkulkijoiden ja ”Instituto Social de la Marina” -laitoksen välillä), 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan, 12 a artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan sekä 109 artiklan säännöksiä:

Tesorería General de la Seguridad Social (yleinen sosiaaliturvakassa), Madrid.

2.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan (lukuun ottamatta merenkulkijoita ja työttömyysetuuksia), 110 artiklan (lukuun ottamatta merenkulkijoita) ja 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Madrid.

3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä merenkulkijoihin (lukuun ottamatta työttömyysetuuksia) ja 110 artiklan säännöksiä:

Instituto Social de la Marina (merenkulkijoiden sosiaaliturvalaitos), Madrid.

4.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä, lukuun ottamatta merenkulkijoita, ja kahden viimeksi mainitun artiklan osalta asevoimien erityisjärjestelmään kuuluvia lukuun ottamatta:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallisen sosiaaliturvalaitoksen paikallistoimistot).

5.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan (merenkulkijoiden erityissopimus), 38 artiklan 1 kohdan (merenkulkijoiden osalta), 70 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (merenkulkijoiden sosiaaliturvalaitoksen paikallistoimistot).

6.

Sovellettaessa 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä työttömyysetuuksien osalta:

Servicio Público de Empleo Estatal (kansallinen työvoimaviranomainen), INEM, Madrid.

7.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan ja 82 artiklan 2 kohdan säännöksiä työttömyyskorvausten osalta (merenkulkijoita lukuun ottamatta):

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal, INEM (kansallisen työvoimaviranomaisen paikallistoimistot), Madrid.

8.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 2 kohdan säännöksiä perhe-etuuksiin asevoimien erityisjärjestelmään kuuluvien osalta:

Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa (puolustusministeriön henkilöresurssiyksikkö), Madrid.

9.

Virkamiesten erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Servicios Centrales (valtion virkamiesten yleinen keskinäinen vakuutusjärjestelmä, keskusyksiköt), Madrid.

10.

Asevoimiin kuuluvien erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (asevoimien sosiaalivakuutuslaitos), Madrid.

11.

Oikeushallinnon virkamiesten erityisjärjestelmä: Sovellettaessa asetuksen 14 e, 14 f ja 17 artiklan sekä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan säännöksiä:

Mutualidad General Judicial (oikeushallinnon yleinen keskinäinen vakuutusjärjestelmä), Madrid.”

d)

Muutetaan jakso ”J. ITALIA” seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan säännöksiä:

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (työllisyys- ja sosiaalipolitiikan ministeriö), Rooma.”

ii)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan ja 12 artiklan säännöksiä:

 

lääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (lääkäreiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

proviisorit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (proviisorien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

eläinlääkärit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (eläinlääkärien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

sairaanhoitajat, hoitoalan avustavat henkilöt ja lastenhoitajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (sairaanhoitajien, hoitoalan avustavien henkilöiden ja lastenhoitajien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

myyntiagentit ja -edustajat:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (myyntiagenttien ja -edustajien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

biologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (biologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

teollisuusasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (teollisuusasiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

psykologit:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (psykologien kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

toimittajat:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ”Giovanni Amendola” (Giovanni Amendola – italialaisten toimittajien kansallinen sosiaaliturvalaitos),

 

aktuaarit, kemistit, agronomit, metsänhoitajat ja geologit:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (aktuaarien, kemistien, agronomien, metsänhoitajien ja geologien kansallinen monialainen sosiaaliturvatoimisto),

 

maatalousteknikot ja maatalousasiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (maatalousteknikoiden ja -asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

insinöörit ja arkkitehdit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (insinöörien ja arkkitehtien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

maanmittausteknikot:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (maanmittausteknikoiden kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

lakimiehet ja asianajajat:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (oikeustieteen alan ammatinharjoittajien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

ekonomistit:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (ekonomistien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

tilintarkastajat ja kirjanpitäjät:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (tilintarkastajien ja kirjanpitäjien kansallinen sosiaaliturvakassa),

 

työvoima-asiantuntijat:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (työvoima-asiantuntijoiden kansallinen sosiaaliturvatoimisto),

 

notaarit:

Cassa nazionale notariato (notaarien kansallinen kassa),

 

tulliasioitsijat:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (tulliasioitsijoiden sosiaaliturvakassa).”

e)

Korvataan jakso ”K. KYPROS” seuraavasti:

”K.   KYPROS

1.

Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklan, 14 d artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 10 b artiklan, 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 1 kohdan, 12 a artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 70 artiklan 1 kohdan, 80 artiklan 2 kohdan, 81 artiklan, 82 artiklan 2 kohdan, 85 artiklan 2 kohdan, 86 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 2 kohdan ja 109 artiklan säännöksiä:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia).

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).

2.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan, 102 artiklan 2 kohdan ja 110 artiklan säännöksiä (rahaetuuksia varten):

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (sosiaalivakuutusosasto, työllisyys- ja sosiaaliministeriö, Nikosia),

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (avustus- ja etuusosasto, valtiovarainministeriö, Nikosia).

3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan, 102 artiklan 2 kohdan, 110 artiklan ja 113 artiklan 2 kohdan säännöksiä (luontoisetuuksia varten) sekä asetuksen 36 ja 63 artiklan säännöksiä:

Υπουργός Υγείας, Λευκωσία (terveysministeriö, Nikosia).”

f)

Korvataan jakso ”L. LATVIA” seuraavasti:

”L.   LATVIA

Sovellettaessa

a)

asetuksen 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1 ja 4 kohdan, 14 b artiklan 1 kohdan, 14 d artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

b)

täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklan, 11 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan, 82 artiklan 2 kohdan ja 109 artiklan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

c)

täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä (yhdessä asetuksen 36 ja 63 artiklan säännösten kanssa):

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (valtion pakollinen sairausvakuutuslaitos), Riika;

d)

asetuksen 70 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.”

g)

Muutetaan jakso ”Q. ALANKOMAAT” seuraavasti:

Poistetaan 2 kohta. Nykyisestä 3 kohdasta tulee 2 kohta ja nykyisestä 4 kohdasta tulee 3 kohta.

h)

Muutetaan jakso ”S. PUOLA” seuraavasti:

i)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohdan, 10 b artiklan, 13 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 14 artiklan säännöksiä:

a)

luontoisetuudet:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (kansallinen sairausvakuutuskassa), Varsova;

b)

muut etuudet:

i)

palkatut työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat lukuun ottamatta itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia maanviljelijöitä:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos – ZUS), paikallistoimistot, joiden toimivaltaan vakuutetun henkilön työnantajan (itsenäisen ammatinharjoittajan) virallinen toimipaikka kuuluu,

ii)

itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat maanviljelijät:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maatalouden sosiaalivakuutusrahasto – KRUS), aluetoimistot, joiden toimivaltaan maanviljelijän vakuutuspaikka kuuluu.”

ii)

Lisätään uusi 13 kohta seuraavasti:

”13.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 artiklan säännöksiä:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos), paikallistoimistot, joiden toimivaltaan työntekijän asuinpaikka kuuluu.”

i)

Muutetaan jakso ”V. SLOVAKIA” seuraavasti:

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a)

asetuksen 36 ja 63 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (terveydenhuollon valvontaviranomainen), Bratislava;

b)

asetuksen 70 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä:

Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.”

j)

Muutetaan jakso ”X. RUOTSI” seuraavasti:

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohdan säännöksiä:

a)

Försäkringskassan (kansallinen sosiaalivakuutuslaitos);

b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (työttömyysvakuutuksen valvontavirasto).”


Top