Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0197

Komission asetus (EY) N:o 197/2006, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006 , entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta, käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskevista asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 90–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; Kumoaja 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

4.2.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 197/2006,

annettu 3 päivänä helmikuuta 2006,

entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta, käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskevista asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään muihin kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin eläimistä saataviin sivutuotteisiin sovellettavien yhteisön sääntöjen perinpohjaisesta tarkistuksesta, johon sisältyy eräiden tiukkojen vaatimusten käyttöönotto. Lisäksi siinä säädetään, että voidaan toteuttaa asianmukaisia siirtymäkauden toimenpiteitä.

(2)

Näiden vaatimusten tiukkuuden vuoksi entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta ja hävittämistä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista siirtymäkauden toimenpiteistä 12 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 813/2003 (2) myönnettiin jäsenvaltiolle poikkeus, jotta ne voivat antaa toimijoille luvan jatkaa kansallisten sääntöjen soveltamista eläinperäisten entisten elintarvikkeiden keräämiseen, kuljetukseen ja hävittämiseen 31 päivään joulukuuta 2005 asti. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet poikkeuksen pidentämistä, jotta vältettäisiin kaupan häiriöt. Tämän vuoksi on tarpeen pidentää poikkeusta.

(3)

Kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/31/EY (3) asetetaan ehdot kaatopaikkalupien myöntämiselle ja eri kaatopaikoille hyväksyttäville jätteille. Onkin asianmukaista soveltaa kyseisessä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että entiset elintarvikkeet eivät aiheuta riskiä kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, mikäli ne hävitetään kaatopaikalle.

(4)

Tietyt entiset elintarvikkeet, kuten leipä, pasta, leivonnaiset ja vastaavat tuotteet, aiheuttavat vain vähäisen riskin kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, edellyttäen että ne eivät ole joutuneet kosketuksiin käsittelemättömän eläinperäisen aineksen, kuten raakalihan, raakojen kalastustuotteiden, raakojen kananmunien tai raakamaidon kanssa. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava mahdollisuus antaa lupa käyttää entisiä elintarvikkeita rehuaineena, jos viranomainen on vakuuttunut siitä, että tällainen käytäntö ei aiheuta riskiä kansanterveydelle tai eläinten terveydelle. Toimivaltaisella viranomaisella olisi myös oltava mahdollisuus antaa lupa käyttää entisiä elintarvikkeita muihin tarkoituksiin, kuten lannoitteeksi, tai käsitellä tai hävittää ne muutoin, esimerkiksi biokaasu- tai kompostointilaitoksessa, jota ei ole hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 15 artiklan mukaisesti.

(5)

Komissio aikoo pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät siihen, että nykyisestä pidennetystä poikkeuksesta tehdään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 6 artiklan 2 kohdan i alakohdan mukainen täytäntöönpanotoimi.

(6)

Eläinten terveyteen ja kansanterveyteen kohdistuvien riskien välttämiseksi jäsenvaltioissa olisi pidettävä yllä asianmukaisia valvontajärjestelmiä siirtymäkauden toimenpiteiden soveltamisaikana.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Entisten elintarvikkeiden keräämistä, kuljetusta, käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 6 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklassa sekä liitteessä II olevassa I–III ja V–VIII luvussa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa luvan kyseisen asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen entisten elintarvikkeiden (jäljempänä ’entiset elintarvikkeet’) keräämiseen, kuljettamiseen, käsittelyyn, käyttöön ja hävittämiseen tämän asetuksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti seuraavin edellytyksin:

a)

entiset elintarvikkeet eivät ole olleet kosketuksissa mihinkään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4 ja 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g–k alakohdassa tarkoitettuun eläinten sivutuotteeseen tai muuhun käsittelemättömään eläinperäiseen ainekseen;

b)

tästä ei aiheudu riskiä kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta käsittelemättömään eläinperäiseen ainekseen.

2 artikla

Kerääminen ja kuljetus

Jäsenvaltiot voivat antaa luvan entisten elintarvikkeiden keräämiseen ja kuljetukseen, jos entisiä elintarvikkeita keräävä tai kuljettava henkilö

a)

varmistaa, että entiset elintarvikkeet kerätään ja kuljetetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn laitokseen tai muuhun tilaan tai tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti laitokseen tai muuhun tilaan tai kaatopaikalle; ja

b)

pitää kirjaa tällaisista lähetyksistä tai kuljetuksista ja säilyttää vähintään kahden vuoden ajan niiden suorittamisesta kirjanpidon, joka osoittaa edellä esitetyn, ja antaa sen toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä.

3 artikla

Käsittely, käyttö ja hävittäminen

Jäsenvaltiot voivat antaa luvan siihen, että entiset elintarvikkeet

a)

hävitetään jätteenä hautaamalla direktiivin 1999/31/EY nojalla hyväksytylle kaatopaikalle;

b)

käsitellään vaihtoehtoisella järjestelmällä, joka on hyväksytty sellaisin edellytyksin, joilla minimoidaan riski eläinten terveydelle ja kansanterveydelle, kunhan seuraavia edellytyksiä noudatetaan:

i)

saatu aines lähetetään hävitettäväksi polttolaitokseen tai rinnakkaispolttolaitokseen direktiivin 2000/76/EY (4) mukaisesti taikka kaatopaikalle direktiivin 1999/31/EY mukaisesti; ja

ii)

saatua ainesta ei käytetä rehuaineena tai orgaanisena lannoitteena taikka maanparannusaineena;

tai

c)

käytetään rehuksi ilman jatkokäsittelyä tai käytetään muihin tarkoituksiin ilman jatkokäsittelyä, jos ne eivät ole joutuneet kosketuksiin käsittelemättömän eläinperäisen aineksen kanssa ja toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut, että tällaisesta käytöstä ei aiheudu riskiä kansanterveydelle tai eläinten terveydelle.

4 artikla

Valvontatoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet valvoakseen sitä, että toimijat noudattavat tätä asetusta.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200631 päivään heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 416/2005 (EUVL L 66, 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUVL L 117, 13.5.2003, s. 22.

(3)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 332 , 28.12.2000, s. 91.


Top