Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0087

Komission asetus (EY) N:o 87/2006, annettu 19 päivänä tammikuuta 2006 , pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Kreikan interventioelimen hallussa olevan paddy- eli raakariisin myymiseksi sisämarkkinoilla

OJ L 15, 20.1.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/87/oj

20.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 87/2006,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2006,

pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Kreikan interventioelimen hallussa olevan paddy- eli raakariisin myymiseksi sisämarkkinoilla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 75/91 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussaan pitämän paddy- eli raakariisin myymiseksi.

(2)

Kreikan interventioelimen varastoissa on nykyään huomattavia määriä paddy- eli raakariisiä, ja varastointiaika on hyvin pitkä. Sen vuoksi on aiheellista avata pysyvä tarjouskilpailu kyseisen interventioelimen hallussa olevien noin 11 115 paddy- eli raakariisitonnin myymiseksi sisämarkkinoilla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kreikan interventioelimen on järjestettävä asetuksessa (ETY) N:o 75/91 säädetyin edellytyksin pysyvä tarjouskilpailu hallussaan olevien, tämän asetuksen liitteen mukaisten paddy- eli raakariisimäärien myymiseksi sisämarkkinoilla.

2 artikla

1.   Tarjousten jättämisen määräaika päättyy ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 1 päivänä helmikuuta 2006.

2.   Tarjousten jättämisen määräaika päättyy viimeisen osittaisen tarjouskilpailun osalta 29 päivänä maaliskuuta 2006.

3.   Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Kreikan interventioelimelle:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Ateena

Puhelin: (30-210) 212 48 46 ja 212 47 88

Faksi (30-210) 212 47 91

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 75/91 19 artiklassa säädetään, Kreikan interventioelimen on ilmoitettava komissiolle viimeistään tarjousten jättämisen määräajan päättymistä seuraavan viikon tiistaina myytyjen erien määrät ja keskihinnat, jotka on tarvittaessa eriteltävä ryhmittäin.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EYVL L 9, 12.1.1991, s. 15.


LIITE

Ryhmän nro

1

2

3

Määrä (noin)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Satovuodet

1999

2000

2002

Riisilajikkeet

kaikki

kaikki

lyhytjyväinen, keskipitkäjyväinen ja pitkäjyväinen A-riisi


Top