EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0031

Komission asetus (EY) N:o 31/2006, annettu 10 päivänä tammikuuta 2006 , Egyptistä peräisin olevan riisin tuontitodistushakemuksista vuodeksi 2006 asetuksessa (EY) N:o 955/2005 säädetyssä tariffikiintiössä

OJ L 6, 11.1.2006, p. 30–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/31/oj

11.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 31/2006,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2006,

Egyptistä peräisin olevan riisin tuontitodistushakemuksista vuodeksi 2006 asetuksessa (EY) N:o 955/2005 säädetyssä tariffikiintiössä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 955/2005 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin komissiolle toimitetut tuontitodistushakemukset, jotka on jätetty 2 päivänä tammikuuta 2006 ennen kello 13.00, koskevat 67 593 tonnin määrää, ja tuotavissa oleva enimmäismäärä on 5 605 tonnia CN-koodiin 1006 kuuluvaa riisiä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro–Välimeri-sopimuksen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan (3) mukaisesti. Kyseinen pöytäkirja on neuvoston päätöksen 2005/89/EY (4) liitteenä.

(2)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa vähennysprosentti tuontitodistushakemuksille, jotka on jätetty viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2006 kello 13.00 ja jotka ovat oikeutettuja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 artiklan mukaisesti laskettavaan 100 prosentin tullinalennukseen.

(3)

On myös syytä olla myöntämättä enempää 100 prosentin tullinalennukseen oikeuttavia tuontitodistuksia vuodelle 2006.

(4)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisemispäivänä, kun otetaan huomioon sen tarkoitus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

CN-koodiin 1006 kuuluvaa riisiä koskevien, asetuksella (EY) N:o 955/2005 avatussa kiintiössä viimeistään 2 päivänä tammikuuta 2006 kello 13.00 jätettyjen ja komissiolle toimitettujen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettavaan määrään sovelletaan vähennyskerrointa, joka on 91,7077 prosenttia.

2 artikla

CN-koodiin 1006 kuuluvan riisin 2 päivästä tammikuuta 2006 kello 13.00 alkaen vuoden 2006 loppuun asti jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella ei enää myönnetä tuontitodistuksia asetuksella (EY) N:o 955/2005 avatussa kiintiössä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

J. L. DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUVL L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 30.


Top