EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006Q0025

2006/25/EY,Euratom: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005 , komission työjärjestyksen muuttamisesta

OJ L 19, 24.1.2006, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 76–78 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 006 P. 95 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 006 P. 95 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 86 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/25(1)/oj

24.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä joulukuuta 2005,

komission työjärjestyksen muuttamisesta

(2006/25/EY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 218 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 131 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan 1 kohdan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteenä olevat komission säännökset nopean yleishälytysjärjestelmän ARGUS in perustamisesta lisätään komission työjärjestykseen (1) liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 308, 8.12.2000, s. 26. Työjärjestys sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2005/960/EY, Euratom (EUVL L 347, 30.12.2005, s. 83).


LIITE

KOMISSION SÄÄNNÖKSET NOPEAN YLEISHÄLYTYSJÄRJESTELMÄN ARGUSin PERUSTAMISESTA

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on aiheellista perustaa nopea yleishälytysjärjestelmä ARGUS parantaakseen valmiuksiaan toimia nopeasti, tehokkaasti ja koordinoidusti oman toimivaltansa puitteissa monialaisissa kriiseissä, jotka koskevat useita politiikan aloja ja edellyttävät yhteisön tason toimintaa, riippumatta kriisien syistä.

(2)

Järjestelmän olisi aluksi perustuttava sisäiseen viestintäverkkoon, jossa komission pääosastot ja yksiköt voivat kriisitilanteessa vaihtaa tärkeitä tietoja.

(3)

Järjestelmää tarkistetaan siitä saatavien kokemusten ja tekniikan kehityksen valossa varmistaen jo olemassa olevien erityisverkkojen väliset yhtymäkohdat ja koordinointi.

(4)

On välttämätöntä luoda sopiva koordinointimenettely, jonka puitteissa komissio voi tehdä päätöksiä ja hallita nopeita, koordinoituja ja johdonmukaisia reaktioita suurissa monialaisissa kriiseissä ja joka on samalla riittävän joustava ja mukautuva yksittäisten kriisien erityistarpeisiin ja -olosuhteisiin sekä yhdenmukainen erilaisten kriisien käsittelyä varten jo perustettujen politiikan välineiden kanssa.

(5)

Järjestelmässä on otettava huomioon niiden komission käytössä jo olevien nopeiden hälytysjärjestelmien erityispiirteet, asiantuntemus, järjestelyt ja toimivalta, joiden ansiosta komissio voi reagoida erityisiin kriiseihin yhteisön toiminnan eri aloilla, ja siinä on myös noudatettava suhteellisuusperiaatetta.

(6)

Koska viestintä on kriisinhallinnan tärkeä osa, erityistä huomiota on kiinnitettävä tiedottamiseen yleisölle ja tehokkaaseen viestintään kansalaisten kanssa tiedotusvälineiden sekä komission eri viestintävälineiden ja -pisteiden kautta, sekä Brysselistä että tilanteeseen sopivimmalta paikkakunnalta käsin.

1 artikla

ARGUS-järjestelmä

1.   Perustetaan nopea yleishälytys- ja vastinejärjestelmä ARGUS parantamaan komission kykyä toimia nopeasti, tehokkaasti ja johdonmukaisesti tilanteissa, joissa syntyy Euroopan yhteisön tason toimia edellyttävä suuri, useita politiikan aloja koskettava monialainen kriisi, riippumatta kriisin syystä.

2.   ARGUS muodostuu seuraavista osista:

a)

sisäinen viestintäverkko;

b)

erityinen koordinointimenettely, joka otetaan käyttöön suuren monialaisen kriisin syntyessä.

3.   Nämä säännökset eivät rajoita kriisinhallinnan toimintamenettelyistä tehdyn komission päätöksen 2003/246/EY soveltamista.

2 artikla

ARGUS-tietoverkko

1.   Sisäinen viestintäverkko on pysyvä järjestelmä, jonka avulla komission pääosastot ja yksiköt voivat vaihtaa reaaliaikaisesti tärkeitä tietoja syntymässä olevista monialaisista kriiseistä ja ennakoidusta tai välittömästä kriisin uhkasta sekä koordinoida reaktioita komission toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

2.   Verkon ydinjäsenet ovat seuraavat: pääsihteeristö, lehdistö- ja viestintäpääosasto päätiedottajan yksikkö mukaan luettuna, ympäristöasioiden pääosasto, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto, ulkosuhteiden pääosasto, humanitaarisen avun pääosasto, henkilöstön ja hallinnon pääosasto, kauppapolitiikan pääosasto, tietotekniikan pääosasto, verotuksen ja tulliliiton pääosasto, yhteinen tutkimuskeskus sekä oikeudellinen yksikkö.

3.   Muut komission pääosastot ja yksiköt voivat omasta pyynnöstään liittyä verkkoon, jos ne täyttävät 4 kohdassa asetetut vähimmäisvaatimukset.

4.   Verkkoon kuuluvien pääosastojen ja yksiköiden on nimitettävä ARGUS-yhteyshenkilö ja otettava käyttöön sopivat päivystysjärjestelyt, joiden avulla yksikköön saadaan yhteys ja se pystyy toimimaan ripeästi sen toimintaa edellyttävän kriisin syntyessä. Järjestelmä suunnitellaan niin, että tämä voidaan toteuttaa nykyisillä henkilöresursseilla.

3 artikla

Koordinointimenettely suuressa kriisitilanteessa

1.   Suuren monialaisen kriisin syntyessä tai ennakoidun tai välittömän kriisin uhatessa komission puheenjohtaja voi tehdä oma-aloitteisesti hälytyksen saatuaan tai komission jäsenen pyynnöstä päätöksen erityisen koordinointimenettelyn käynnistämisestä. Puheenjohtaja päättää myös, kenelle kuuluu poliittinen vastuu kriisiin perustuvasta komission toiminnasta. Hän ottaa joko vastuun itse tai antaa sen jollekin toiselle komission jäsenelle.

2.   Vastuuseen kuuluu reaktioiden johtaminen ja koordinointi, komission edustaminen suhteessa muihin toimielimiin ja yleisölle suunnatun viestinnän hoitaminen. Tämä ei vaikuta komission jäsenten olemassa oleviin toimivaltuuksiin eikä tehtäviin.

3.   Pääsihteeristö käynnistää puheenjohtajan tai sen komission jäsenen alaisuudessa, jolle on annettu vastuu toiminnasta, 4 artiklassa kuvaillun erityisen operatiivisen kriisinhallintajärjestelmän, jota kutsutaan kriisinkoordinointikomiteaksi.

4 artikla

Kriisinkoordinointikomitea

1.   Kriisinkoordinointikomitea on erityinen operatiivinen kriisinhallintajärjestelmä, joka on perustettu johtamaan ja koordinoimaan toimintaa kriisitilanteessa ja johon kuuluvat kaikkien asiaan liittyvien komission pääosastojen ja yksiköiden edustajat. Lähtökohtaisesti kriisinkoordinointikomiteassa ovat edustettuina 2 artiklan 2 kohdassa mainitut pääosastot ja yksiköt, ja lisäksi siihen osallistuvat ne muut pääosastot ja yksiköt, joita kyseinen kriisi koskee. Kriisinkoordinointikomitea toimii yksiköiden nykyisillä voimavaroilla ja välineillä.

2.   Kriisinkoordinointikomitean puheenjohtajana toimii politiikan koordinoinnista vastaava apulaispääsihteeri.

3.   Kriisinkoordinointikomitean tehtävänä on erityisesti seurata ja arvioida tilanteen kehittymistä, kartoittaa päätöksiä tai toimintaa edellyttäviä kysymyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja, varmistaa päätösten ja toimien täytäntöönpano ja huolehtia komission reaktioiden johdonmukaisuudesta.

4.   Kriisinkoordinointikomiteassa tehdyt päätökset hyväksytään komission tavanomaisessa päätöksentekomenettelyssä, ja komission pääosastot ja nopeat hälytysjärjestelmät panevat ne täytäntöön.

5.   Komission yksiköt hoitavat vastuullisesti toimialaansa kuuluvien kriisitoiminnan tehtävien hallinnoinnin.

5 artikla

Menettelykäsikirja

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännökset annetaan menettelykäsikirjassa.

6 artikla

Komissio tarkastelee uudelleen tätä päätöstä saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen valossa viimeistään vuoden kuluttua päätöksen voimaantulosta ja antaa tarvittaessa lisäsäännöksiä ARGUSin toiminnasta.


Top