EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0142

Komission direktiivi 2006/142/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden ainesosien luettelosta, jotka on aina mainittava elintarvikkeiden merkinnöissä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 110–111 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 652–653 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/142/oj

23.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 368/110


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/142/EY,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden ainesosien luettelosta, jotka on aina mainittava elintarvikkeiden merkinnöissä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 11 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot, jotka on annettu 6 päivänä joulukuuta 2005 ja 15 päivänä helmikuuta 2006,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a vahvistetaan luettelo ainesosista, jotka on aina mainittava myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, koska ne todennäköisesti aiheuttavat haitallisia reaktioita niille herkistyneissä henkilöissä.

(2)

Kyseisen direktiivin 6 artiklan 11 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että liitteessä III a olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen järjestelmällisesti ja se saatetaan tarvittaessa ajan tasalle viimeisimmän tieteellisen tiedon perusteella.

(3)

Komissio on luettelon uudelleentarkastelun puitteissa pyytänyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa tiettyjen uusien aineiden sisällyttämisestä liitteeseen III a.

(4)

Lupiinin osalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 6 päivänä joulukuuta 2005 antamassa lausunnossa täsmennetään, että tätä palkokasvia, jota on olemassa 450 lajia, on käytetty ruoka-aineena sinänsä kauan, mutta että lupiinijauhoa on joitakin vuosia lisätty vehnäjauhoon leipomotuotteiden valmistusta varten. Selviä allergiatapauksia, joista osa on vakavia, on dokumentoitu, ja tutkimuksista käy ilmi, että maapähkinöille allergisista henkilöistä 30–60 prosentilla on myös suhteellisen kohonnut lupiinin ristiallergian riski.

(5)

Nilviäisten (kotilot, simpukat tai pääjalkaiset) osalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 15 päivänä helmikuuta 2006 antamassa lausunnossa täsmennetään, että niitä kulutetaan usein sellaisenaan, mutta myös ainesosina, mahdollisen jalostuksen jälkeen, tietyissä valmisteissa sekä surimin kaltaisissa tuotteissa. Ne aiheuttavat toisinaan vakaviakin allergisia reaktioita jopa 0,4 prosentille väestöstä, mikä vastaa 20:tä prosenttia kaikista meren tuotteiden aiheuttamista allergiatapauksista. Nilviäisten sisältämä yleisimmin allergiaa aiheuttava proteiini, tropomyosiini, on sama kuin äyriäisissä oleva allergeeni, ja nilviäisiin ja äyriäisiin liittyvät ristiallergiat ovat yleisiä.

(6)

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on tarpeen lisätä lupiini ja nilviäiset direktiivin 2000/13/EY liitteen III a luetteloon.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään seuraavat ainesosat direktiivin 2000/13/EY liitteeseen III a:

”Lupiini ja lupiinituotteet

Nilviäiset ja nilviäistuotteet.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin mukaisten elintarvikkeiden myynti 23 päivästä joulukuuta 2007 alkaen.

2.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten elintarvikkeiden myynti, jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia 23 päivästä joulukuuta 2008 alkaen. Niiden elintarvikkeiden myynti, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia ja joille on tehty pakkausmerkinnät ennen tätä päivämäärää, on kuitenkin sallittu varastojen loppumiseen saakka.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 23 päivänä joulukuuta 2007. Niiden on toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).


Top