Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0113

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/113/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006 , simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta (kodifioitu toisinto)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 14–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 54 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; Implisiittinen kumoaja 32000L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/113/oj

27.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 376/14


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/113/EY,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta

(kodifioitu toisinto)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan ensimmäisen alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ovat kuulleet alueiden komitea,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta 30 päivänä joulukuuta 1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/923/ETY (2) on muutettu huomattavalta osin (3). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Ympäristön suojelu ja sen tilan parantaminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu vesien suojelemiseksi pilaantumiselta, simpukkavedet mukaan lukien.

(3)

On tarpeen suojella eräitä simpukkakantoja erilaisilta haittavaikutuksilta, jotka aiheutuvat saastuttavien aineiden päästöistä mereen.

(4)

Yhteisön kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 22 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1600/2002/EY (4) säädetään, että laatutavoitteet on laadittava yhdessä vahvistamalla vaatimukset, jotka ympäristön on täytettävä, muun muassa on määritettävä vettä koskevat parametrit, simpukkavedet mukaan lukien.

(5)

Jäsenvaltioissa voimassa olevien simpukkavesien laatua koskevien säännösten väliset erot voivat luoda epätasa-arvoiset kilpailuedellytykset ja siten vaikuttaa suoraan sisämarkkinoiden toimintaan.

(6)

Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä ne vedet, joihin direktiiviä sovelletaan, ja vahvistettava raja-arvot tietyille parametreille. Veden laadun on nimetyissä vesissä vastattava näitä arvoja kuuden vuoden kuluessa nimeämisestä.

(7)

Simpukkavesiltä vaaditun laadun tarkastamiseksi olisi otettava vähimmäismäärä näytteitä ja toteutettava liitteessä I määrättyjä parametreja koskevat mittaukset. Tällaista näytteenottoa voidaan vähentää tai siitä voidaan luopua mittaustulosten mukaan.

(8)

Jäsenvaltiot eivät kykene vaikuttamaan tiettyihin luonnonoloihin, ja sen vuoksi on tarpeen säätää, että eräissä tapauksissa on mahdollista poiketa tästä direktiivistä.

(9)

Tekniikan ja tieteen kehitys voi tehdä joidenkin liitteessä I esitettyjen vaatimusten nopean mukauttamisen tarpeelliseksi. Tätä varten olisi säädettävä vaadittujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi menettelystä, jonka perusteella jäsenvaltiot ja komissio voivat toimia kiinteästi yhteistyössä. Tällaisen yhteistyön olisi tapahduttava suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/44/EY (5) 13 artiklan 1 kohdassa perustetun mukauttamista tekniikan ja tieteen kehitykseen käsittelevän komitean yhteydessä.

(10)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee simpukkavesien laatua, ja sitä sovelletaan rannikko- ja murtovesiin, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet suojelua tai parantamista tarvitseviksi, jotta mahdollistettaisiin simpukoiden (simpukat ja kotilot) elämä ja kasvu ja jotta edistettäisiin osaltaan suoraan ihmisten syötäväksi kelpaavien simpukkatuotteiden korkeaa laatua.

2 artikla

Jäsenvaltioiden nimeämiin vesiin sovellettavat parametrit esitetään liitteessä I.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava nimettyjä vesiä varten arvot liitteessä I annetuille parametreille siinä määrin kuin arvot on annettu G tai I sarakkeessa. Niiden on noudatettava näissä kahdessa sarakkeessa esitettyjä huomautuksia.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa säätää liitteessä I olevassa I sarakkeessa esitettyjä arvoja sallivampia arvoja, ja niiden on pyrittävä noudattamaan G sarakkeessa esitettyjä arvoja ottaen huomioon 8 artiklassa esitetty periaate.

3.   Jätevesien päästöihin, joita koskevat parametrit ”organohalogenoidut aineet” ja ”metallit”, sovelletaan jäsenvaltioiden tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta 15 päivänä helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/11/EY (6) mukaisesti säätämiä päästöstandardeja samanaikaisesti laatutavoitteiden ja muiden tästä direktiivistä johtuvien, erityisesti näytteenottoon liittyvien velvoitteiden kanssa.

4 artikla

1.   Jäsenvaltiot nimeävät simpukkavedet, ja voivat myöhemmin nimetä niitä lisää.

2.   Jäsenvaltiot voivat tarkistaa tiettyjen vesien nimeämistä erityisesti sellaisten tekijöiden perusteella, jotka eivät olleet ennakoitavissa nimeämisajankohtana, ottaen huomioon 8 artiklassa esitetty periaate.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelmia pilaantumisen vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että nimetyt vedet täyttävät kuuden vuoden kuluessa 4 artiklan mukaisesta nimeämisestä sekä jäsenvaltioiden 3 artiklan mukaisesti vahvistamat arvot että liitteessä I olevan G ja I sarakkeen huomautukset.

6 artikla

1.   Edellä 5 artiklan täytäntöönpanoa varten nimettyjen vesien katsotaan täyttävän tämän direktiivin säännökset, jos tällaisista vesistä liitteessä I määritellyn vähimmäistiheyden mukaisesti samasta näytteenottopisteestä kahdentoista kuukauden aikana otetut näytteet osoittavat, että ne täyttävät sekä jäsenvaltioiden 3 artiklan mukaisesti vahvistamat arvot että liitteessä I olevan G ja I sarakkeen huomautukset seuraavasti:

a)

100 prosentissa näytteistä ”organohalogenoidut aineet” ja ”metallit” parametrien osalta;

b)

95 prosentissa näytteistä ”suolapitoisuus” ja ”liuennut happi” parametrien osalta;

c)

75 prosentissa näytteistä muiden kuin liitteessä I annettujen parametrien osalta.

Jos 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti kaikkien liitteen I parametrien näytteenottotiheys lukuun ottamatta ”organohalogenoituja aineita” ja ”metalleja” on pienempi kuin liitteessä I mainittu, kaikkien näytteiden on täytettävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut arvot ja huomautukset.

2.   Tapaukset, joissa jäsenvaltioiden 3 artiklan mukaisesti vahvistamat arvot tai liitteessä I olevan G ja I sarakkeen huomautukset eivät täyty, jätetään huomioon ottamatta 1 kohdassa säädettyjen prosenttiosuuksien laskennassa, kun niiden aiheuttaja on luonnonmullistus.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset suorittavat näytteenoton, jonka vähimmäistiheys vahvistetaan liitteessä I.

2.   Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että nimettyjen vesien laatu on huomattavasti parempi kuin mitä 3 artiklan mukaisesti vahvistettujen arvojen ja liitteessä I olevan G ja I sarakkeen huomautusten soveltamisen tuloksena saavutettaisiin, näytteenottotiheyttä voidaan vähentää. Kun pilaantumista tai veden laadun heikkenemisen uhkaa ei ole, kyseinen toimivaltainen viranomainen voi päättää, että näytteenotto ei ole tarpeen.

3.   Jos näytteet osoittavat, että jäsenvaltion 3 artiklan mukaisesti vahvistamaa arvoa tai liitteessä I olevan G tai I sarakkeen huomautusta ei saavuteta, toimivaltainen viranomainen toteaa, johtuuko tämä sattumasta, luonnonilmiöstä vai pilaantumisesta, ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

4.   Tarkan näytteenottopaikan, tämän paikan etäisyyden lähimpään kuormituslähteeseen ja näytteenottosyvyyden määrää kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen erityisesti paikallisten ympäristöolojen perusteella.

5.   Tietyt vertailumenetelmät kyseisten parametrien arvon laskemiseksi täsmennetään liitteessä I. Muita menetelmiä käyttävien laboratorioiden on varmistettava, että saadut tulokset vastaavat liitteessä I määriteltyjä tai ovat verrattavissa niihin.

8 artikla

Tämän direktiivin mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ei missään tapauksessa saa suoraan tai välillisesti johtaa rannikko- ja murtovesien pilaantumisen lisääntymiseen.

9 artikla

Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa vahvistaa nimetyille vesille tässä direktiivissä säädettyjä tiukemmat arvot. Ne voivat myös antaa säännöksiä, jotka liittyvät muihin kuin tässä direktiivissä säädettyihin parametreihin.

10 artikla

Kun jokin jäsenvaltio aikoo nimetä simpukkavesiä toisen jäsenvaltion rajan välittömästä läheisyydestä, nämä valtiot neuvottelevat keskenään, jotta voidaan määrittää ne vesialueet, joihin tätä direktiiviä voidaan soveltaa, ja yhteisistä laatutavoitteista aiheutuvat seuraukset; näistä johtopäätöksistä päättää muodollisten neuvottelujen jälkeen kukin asianomainen jäsenvaltio. Komissio voi osallistua näihin keskusteluihin.

11 artikla

Jäsenvaltiot voivat poiketa tästä direktiivistä poikkeuksellisten sääolojen tai maantieteellisten olojen vuoksi.

12 artikla

Direktiivin 2006/44/EY 13 artiklan 1 kohdassa perustettu komitea antaa sen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti sellaiset muutokset, jotka ovat tarpeen parametrien G-arvojen ja liitteen I analyysimenetelmien mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.

13 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamiseksi komissiolle tietoja, jotka koskevat:

a)

yhteenvedon muodossa 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjä vesiä;

b)

tiettyjen vesien nimeämisen peruuttamista 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

c)

uusien parametrien vahvistamiseksi 9 artiklan mukaisesti annettuja säännöksiä.

2.   Kun jokin jäsenvaltio soveltaa 11 artiklan säädöksiä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle viipymättä ja kerrottava poikkeaman perusteet ja arvioitu kesto.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sen perustellusta pyynnöstä yleisesti kaikki tämän direktiivin soveltamisessa tarvittavat tiedot.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on kolmen vuoden määräajoin, ensimmäisen kerran vuosilta 1993-1995, toimitettava komissiolle tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta sektorikohtaisessa kertomuksessa, joka kattaa myös muut asiaa koskevat yhteisön direktiivit. Tämä kertomus on laadittava eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY (7) 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti komission valmistaman kyselylomakkeen tai kaavan pohjalta. Kyselylomake tai kaava lähetetään jäsenvaltioille kuusi kuukautta ennen sen jakson alkamista, jolta kertomus laaditaan. Kertomus on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen kolmivuotiskauden päättymisestä, jota kertomus koskee.

Komissio julkaisee yhteisön kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun se vastaanotti jäsenvaltioiden kertomukset.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

16 artikla

Kumotaan direktiivi 79/923/ETY, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka koskevat liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa, 12 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PEKKARINEN


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päästös, tehty 30. marraskuuta 2006.

(2)  EYVL L 281, 10.11.1979, s. 47, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48).

(3)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(4)  EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 20.

(6)  EUVL L 64, 4.3.2006, s. 52.

(7)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

SIMPUKKAVESILTÄ VAADITTAVA LAATU

 

Parametri

G

I

Analyysin vertailumenetelmät

Näytteenoton ja mittauksen vähimmäistiheys

1.

pH

pH-yksikkö

 

7—9

Elektrometria

Mitataan kentällä näytteenottoajankohtana

Neljännesvuosittain

2.

Lämpötila °C

Simpukkavesiin vaikuttava päästö ei saa nostaa vesien lämpötilaa yli 2 °C korkeammaksi kuin vahingoittumattomien vesien lämpötila

 

Termometria

Mitataan kentällä näytteenottoajankohtana

Neljännesvuosittain

3.

Väri (suodatuksen jälkeen)mg Pt/l

 

Simpukkavesiin vaikuttava päästö ei saa johtaa vesien värin yli 10 mg Pt/l poikkeamaan suodatuksen jälkeen verrattuna niiden vesien väriin, joihin päästö ei vaikuta

Suodatus 0,45µm kalvon läpi

Fotometrinen menetelmä platina/kobolttiasteikkoa käyttäen

Neljännesvuosittain

4.

Suspendoitunut kiinteä aine mg/l

 

Simpukkavesiin vaikuttava päästö ei saa nostaa vesien kiintoainepitoisuutta yli 30 % korkeammaksi kuin niiden vesien pitoisuus, joihin päästö ei vaikuta

Suodatus 0,45 µm kalvon läpi, kuivaus 105 °C ja punnitus

Sentrifugointi (vähintään 5 min, keskimääräinen kiihdytys 2 800-3 200 g), kuivaus 105 °C:ssä ja punnitus

Neljännesvuosittain

5.

Suolapitoisuus ‰

12—38 ‰

≤ 40 ‰

Simpukkavesiin vaikuttava päästö ei saa nostaa niiden suolapitoisuutta yli 10 % korkeammaksi kuin niiden vesien suolapitoisuus, joihin päästö ei vaikuta

Konduktometria

Kuukausittain

6.

Liuennut happi

Kyllästys-%

≥ 80 %

≥ 70 % (keski-arvo)

jos yksittäinen menetelmä mittaus osoittaa alle 70 % arvoa, mittaukset toistetaan

yksittäinen mittaus ei saa osoittaa alle 60 % arvoa, paitsi kun tämä ei vaikuta haitallisesti simpukkayhdyskuntiin

Winklerin menetelmä

Elektrokemiallinen

Kuukausittain, vähintään yksi näyte, joka edustaa näytteenottopäivän alhaista happitilaa. Kun epäillään suuria päivittäisiä vaihteluja, otetaan vähintään kaksi näytettä

7.

Petroli-hiilivedyt

 

Simpukkavesissä ei saa olla niin paljon hiilivetyjä, että:

veden pinnalla on näkyvä kalvo ja/tai simpukoissa on kertymä

se vaikuttaa haitallisesti simpukoihin

Silmämääräinen

Neljännesvuosittain

8.

Organo-halogenoidut aineet

Kunkin aineen pitoisuuden simpukoiden lihassa on oltava niin vähäinen, että se osaltaan edistää 1 artiklan mukaisesti simpukkatuotteiden korkeaa laatua

Kunkin aineen pitoisuus simpukkavesissä tai simpukoiden lihassa ei saa saavuttaa tai ylittää tasoa, joka vaikuttaa haitallisesti simpukoihin ja niiden toukkiin

Kaasukromatografia sopivien liuottimien avulla tapahtuneen uuttamisen ja puhdistuksen jälkeen

Puolivuosittain

9.

Metallit

Kunkin aineen pitoisuuden simpukoiden lihassa on oltava niin vähäinen, että se osaltaan edistää 1 artiklan mukaisesti simpukkatuotteiden korkeaa laatua

Kunkin aineen pitoisuus simpukkavesissä tai simpukoiden lihassa ei saa ylittää tasoa, joka vaikuttaa haitallisesti simpukoihin ja niiden toukkiin.

Näiden metallien yhteisvaikutukset on otettava huomioon

Atomiabsorptiospektro metria, jota edeltää tarvittaessa konsentroiminen ja/tai uuttaminen

Puolivuosittain

Hopea

Ag

Arseeni

As

Kadmium

Cd

Kromi

Cr

Kupari

Cu

Elohopea

Hg

Nikkeli

Ni

Lyijy

Pb

Sinkki

Zn

Mg/l

 

10.

Suolistokolibakteerit/100 ml

≤ 300 simpukoiden lihassa ja kuoren sisäisessä nesteessä

 

Laimennusmenetelmä ja fermentaatio nestemäisissä substraateissa vähintään kolmessa koeputkessa kolmessa laimennoksessa. Positiivisten koeputkien alaviljely varmistavassa elatusaineessa. Laskenta MPN:n (todennäköisimmän luvun) mukaan. Inkubaatiolämpötila 44 °C ± 0,5 °C

Neljännesvuosittain

11.

Simpukoiden makuun vaikuttavat aineet

 

Pitoisuus alempi kuin simpukoiden makuun todennäköisesti vaikuttava pitoisuus

Simpukoiden tutkiminen maistamalla, kun oletetaan, että jotakin tällaista ainetta esiintyy

 

12.

Saxitoksiini (dinoflagellaattien tuottama)

 

 

 

 

Lyhenteet:

G

=

ohjeellinen

I

=

pakollinen


LIITE II

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutokset

Neuvoston direktiivi 79/923/ETY

(EYVL L 281, 10.11.1979, s. 47)

 

Neuvoston direktiivi 91/692/ETY

(EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48)

Ainoastaan I liitteen e alakohta

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(16 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

79/923/ETY

6 päivä marraskuuta 1981

91/692/ETY

1 päivä tammikuuta 1993


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 79/923/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artikla 3 kohta

4 artikla 2 kohta

5 artikla

5 artikla

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantolause

6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantolause

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kolmas luetelmakohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

9 artikla

9 artikla

10 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

12 artikla

12 artikla

13 artiklan 1 alakohdan johdantolause

13 artiklan 1 kohdan johdantolause

13 artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan a alakohta

13 artiklan ensimmäisen kohdan toinen luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan b alakohta

13 artiklan ensimmäisen kohdan kolmas luetelmakohta

13 artiklan 1 kohdan c alakohta

13 artiklan toinen kohta

13 artiklan 2 kohta

13 artiklan kolmas kohta

13 artiklan 3 kohta

14 artikla

14 artikla

15 artiklan 1 kohta

15 artiklan 2 kohta

15 artikla

16 artikla

17 artikla

16 artikla

18 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top