Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0103

Neuvoston direktiivi 2006/103/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 875–882 (MT)
OJ L 363, 20.12.2006, p. 344–351 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 305 - 312
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 152 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/103/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/344


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/103/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos toimielinten antamia säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1 päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3)

Neuvoston direktiivit 82/714/ETY (2), 91/439/ETY (3), 91/440/ETY (4), 91/672/ETY (5), 92/106/ETY (6), 96/26/EY (7), 1999/37/EY (8), 1999/62/EY (9) ja 2003/59/EY (10), olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 82/714/ETY, 91/439/ETY, 91/440/ETY, 91/672/ETY, 92/106/ETY, 96/26/EY, 1999/37/EY, 1999/62/EY ja 2003/59/EY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 301, 28.10.1982, s. 1.

(3)  EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1.

(4)  EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25.

(5)  EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29.

(6)  EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38.

(7)  EYVL L 124, 23.5.1996, s. 1.

(8)  EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57.

(9)  EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42.

(10)  EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4.


LIITE

LIIKENNEPOLITIIKKA

A.   MAANTIELIIKENNE

1.

31991 L 0439: Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 L 0072: neuvoston direktiivi 94/72/EY, annettu 19.12.1994 (EYVL L 337, 24.12.1994, s. 86)

31996 L 0047: neuvoston direktiivi 96/47/EY, annettu 23.7.1996 (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 1)

31997 L 0026: neuvoston direktiivi 97/26/EY, annettu 2.6.1997 (EYVL L 150, 7.6.1997, s. 41)

32000 L 0056: komission direktiivi 2000/56/EY, annettu 14.9.2000 (EYVL L 237, 21.9.2000, s. 45)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0059: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15.7.2003 (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

a)

Korvataan liitteessä I oleva 2 kohdan kolmas luetelmakohta ilmaisun ”Sivulla 1 on” alapuolella seuraavasti:

”—

ajokortin antavien jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Tšekin tasavalta

DK

:

Tanska

D

:

Saksa

EST

:

Viro

GR

:

Kreikka

E

:

Espanja

F

:

Ranska

IRL

:

Irlanti

I

:

Italia

CY

:

Kypros

LV

:

Latvia

LT

:

Liettua

L

:

Luxemburg

H

:

Unkari

M

:

Malta

NL

:

Alankomaat

A

:

Itävalta

PL

:

Puola

P

:

Portugali

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovakia

FIN

:

Suomi

S

:

Ruotsi

UK

:

Yhdistynyt kuningaskunta”;

b)

Korvataan liitteessä I oleva 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, espanja, tšekki, tanska, saksa, viro, kreikka, englanti, ranska, italia, latvia, liettua, unkari, malta, hollanti, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, suomi tai ruotsi, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.”;

c)

Korvataan liitteessä I a oleva 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

ajokortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä ja kahdentoista tähden ympäröimässä suorakulmiossa; jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B

:

Belgia

BG

:

Bulgaria

CZ

:

Tšekin tasavalta

DK

:

Tanska

D

:

Saksa

EST

:

Viro

GR

:

Kreikka

E

:

Espanja

F

:

Ranska

IRL

:

Irlanti

I

:

Italia

CY

:

Kypros

LV

:

Latvia

LT

:

Liettua

L

:

Luxemburg

H

:

Unkari

M

:

Malta

NL

:

Alankomaat

A

:

Itävalta

PL

:

Puola

P

:

Portugali

RO

:

Romania

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovakia

FIN

:

Suomi

S

:

Ruotsi

UK

:

Yhdistynyt kuningaskunta”;

d)

Korvataan liitteessä I a oleva 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

merkintä ’Euroopan yhteisöjen malli’ painettuna ajokortin myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä ja merkintä ’ajokortti’ kaikilla muilla Euroopan yhteisöjen kielillä vaaleanpunaisella painettuna muodostavat ajokortin taustan:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort”;

e)

Korvataan liitteessä I a oleva 2 kohdan b alakohta ilmaisun ”Kääntöpuolella on:” alapuolella seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, espanja, tšekki, tanska, saksa, viro, kreikka, englanti, ranska, italia, latvia, liettua, unkari, malta, hollanti, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, suomi tai ruotsi, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.”.

2.

31992 L 0106: Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 6 artiklan 3 kohdassa Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—   Bulgaria:

данък върху превозните средства;”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin:

”—   Romania:

Taxa asupra mijloacelor de transport;”.

3.

31996 L 0026: Neuvoston direktiivi 96/26/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi (EYVL L 124, 23.5.1996, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna seuraavilla:

31998 L 0076: neuvoston direktiivi 98/76/EY, annettu 1.10.1998 (EYVL L 277, 14.10.1998, s. 17)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

Korvataan liitteessä I a oleva alaviite 1 seuraavasti:

”(1)

Valtion tunnus: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Tšekki, (DK) Tanska, (D) Saksa, (EST) Viro, (GR) Kreikka, (E) Espanja, (F) Ranska, (IRL) Irlanti, (I) Italia, (CY) Kypros, (LV) Latvia, (LT) Liettua, (L) Luxemburg, (H) Unkari, (M) Malta, (NL) Alankomaat, (A) Itävalta, (PL) Puola, (P) Portugali, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Suomi, (S) Ruotsi, (UK) Yhdistynyt kuningaskunta.”.

4.

31999 L 0037: Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0127: komission direktiivi 2003/127/EY, annettu 23.12.2003 (EUVL L 10, 16.1.2004, s. 29)

a)

Lisätään liitteessä I olevaan II.4 kohtaan Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BG

:

Bulgaria”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Romania”;

b)

Lisätään liitteessä I olevaan III.1.A(b) kohtaan Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BG

:

Bulgaria”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Romania”;

c)

Lisätään liitteessä II olevaan II.4 kohtaan Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BG

:

Bulgaria”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Romania”;

d)

Lisätään liitteessä II olevaan III.1.A(b) kohtaan Belgiaa koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”BG

:

Bulgaria”

ja Portugalia koskevan kohdan jälkeen seuraava:

”RO

:

Romania”.

5.

31999 L 0062: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32006 L 0038: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/38/EY, annettu 17.5.2006 (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8)

Lisätään 3 artiklan 1 kohdassa Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—   Bulgaria:

данък върху превозните средства,”;

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”—   Romania:

Taxa asupra mijloacelor de transport.”.

6.

32003 L 0059: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32004 L 0066: neuvoston direktiivi 2004/66/EY, annettu 26.4.2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35)

a)

Lisätään liitteessä II olevassa 2 kohdassa ilmauksen ”Etupuolella on” alla olevaan c alakohtaan Belgiaa ja Tšekin tasavaltaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”BG

:

Bulgaria”

ja Portugalia ja Sloveniaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”RO

:

Romania”;

b)

Lisätään liitteessä II olevassa 2 kohdassa ilmauksen ”Etupuolella on” alla olevaan e alakohtaan ennen Tšekin tasavaltaa koskevaa kohtaa seuraava:

”карта за квалификация на водача”

ja Portugalia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava:

”Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto”.

c)

Korvataan liitteessä II olevassa 2 kohdassa ilmauksen ”Kääntöpuolella on” alla olevan b alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin bulgaria, espanja, tšekki, tanska, saksa, viro, kreikka, englanti, ranska, italia, latvia, liettua, unkari, malta, hollanti, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, suomi tai ruotsi, sen on laadittava kuljettajan ammattipätevyyskortti kaksikielisenä käyttäen myös jotakin edellä mainituista kielistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen muiden säännösten soveltamista.”.

B.   RAUTATIELIIKENNE

31991 L 0440: Neuvoston direktiivi 91/440/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rautateiden kehittämisestä (EYVL L 237, 24.8.1991, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

32001 L 0012: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/12/EY, annettu 26.2.2001 (EYVL L 75, 15.3.2001, s. 1)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32004 L 0051: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/51/EY, annettu 29.4.2004 (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 164)

Lisätään liitteessä I olevaan satamia koskevaan luetteloon Belgiaa koskevien kohtien jälkeen seuraava:

”БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин”;

ja Portugalia koskevien kohtien jälkeen seuraava:

”ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova”

C.   SISÄVESILIIKENNE

1.

31982 L 0714: Neuvoston direktiivi 82/714/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1982, sisävesialusten teknisistä vaatimuksista (EYVL L 301, 28.10.1982, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

Lisätään ”II LUVUSSA””3 vyöhykkeeseen” seuraavat:

”Bulgarian tasavalta

Tonava: 845,650 joki-km — 374,100 joki-km”,

”Romania

Tonava: Serbia ja Montenegron sekä Romanian välistä rajaa pitkin (Tonava virtaa Romanian alueella 1075 km:n matkan) Mustallemerelle Sulinaan johtavan haaran kohdassa,

Tonava — Mustameri -kanava (pituus 64,410 kilometriä): Tonavan yhtymäkohdasta, joka sijaitsee 299,300 kilometriä Tonavaa pitkin Cernavodăssa (vastaavasti 64,410 km kanavaa pitkin), Constanta-Sud Agigea -satamaan (kanavan 0-kohta),

Poarta Albă — Midia Năvodari -kanava (pituus 34,600 km): Tonava — Mustameri -kanavan yhtymäkohdasta 29,410 kilometrin kohdalla Poarta Albăssa (vastaavasti 27,500 kilometriä kanavaa pitkin), Midian satamaan (kanavan 0-kohta)”;

ii)

Lisätään ”III LUVUSSA””4 vyöhykkeeseen” seuraava:

”Romania

Kaikki muut vesiväylät, joita ei ole lueteltu 3 vyöhykkeessä.”.

2.

31991 L 0672: Neuvoston direktiivi 91/672/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 R 1882: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1882/2003, annettu 29.9.2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

a)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

lisätään otsikkokohtaan ”RYHMÄ A” seuraava:

”Romania:

brevet de căpitan fluvial categoria A (aluksen päällikön A-pätevyyskirja) (jokiliikenteessä liikennöivien henkilöiden kansallisten pätevyystodistusten antamista koskevan asetuksen hyväksymistä koskevan yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministerin määräyksen N:o 984/04.07.2001 mukaisesti, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).”;

ii)

lisätään otsikkokohtaan ”RYHMÄ B” seuraava:

”Bulgarian tasavalta:

Свидетелство за правоспособност ’Капитан вътрешно плаване’ (pätevyyskirja sisävesiliikennöintiä varten)

Свидетелство за правоспособност ’Щурман вътрешно плаване’ (sisävesiliikenteen vahtipäällikön pätevyyskirja) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Liikenne- ja viestintäministerin 25 päivänä heinäkuuta 2003 Bulgarian tasavallan merenkulkijoiden pätevyydestä antaman määräyksen N:o 6 mukaisesti, DV No 83/2003).”,

”Romania

brevet de căpitan fluvial categoria B (aluksen päällikön B-pätevyyskirja) (jokiliikenteessä liikennöivien henkilöiden kansallisten pätevyystodistusten antamista koskevan asetuksen hyväksymistä koskevan yleisten töiden, liikenne- ja asuntoministerin määräyksen N:o 984/04.07.2001 mukaisesti, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).”;

b)

Lisätään liitteeseen II seuraava:

”Romania

Tonava: Brăilasta (175 km) Mustallemerelle Sulinan haaran kohdassa”.


Top