EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0099

Neuvoston direktiivi 2006/99/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006 , tiettyjen direktiivien mukauttamisesta yhtiöoikeuden alalla Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

OJ L 363, 20.12.2006, p. 137–140 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 765–768 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Implisiittinen kumoaja 32013L0034 . Latest consolidated version: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/99/oj

20.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 363/137


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/99/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

tiettyjen direktiivien mukauttamisesta yhtiöoikeuden alalla Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisen johdosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaan jos säädöksiä, joiden voimassaolo jatkuu yli 1päivän tammikuuta 2007, on liittymisen johdosta mukautettava eikä tarvittavista mukautuksista määrätä liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tarvittavat säädökset antaa neuvosto, paitsi jos alkuperäisen säädöksen on antanut komissio.

(2)

Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitetaan, että korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3)

Direktiivit 68/151/ETY (2), 77/91/ETY (3), 78/660/ETY (4), 78/855/ETY (5), 83/349/ETY (6) ja 89/667/ETY (7) olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivit 68/151/ETY, 77/91/ETY, 78/660/ETY, 78/855/ETY, 83/349/ETY ja 89/667/ETY liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään sinä päivänä, jona Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EUVL L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8.

(3)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.

(4)  EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.

(5)  EYVL L 295, 20.10.1978, s. 36.

(6)  EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.

(7)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40.


LIITE

YHTIÖOIKEUS

A.   YHTIÖOIKEUS

1.

31968 L 0151: Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EYVL L 65, 14.3.1968, s. 8), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0058: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY, annettu 15.7.2003 (EUVL L 221, 4.9.2003, s. 13)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

”—   Bulgariassa:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Romaniassa:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

2.

31977 L 0091: Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31992 L 0101: neuvoston direktiivi 92/101/ETY, annettu 23.11.1992 (EYVL L 347, 28.11.1992, s. 64)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—   Bulgariassa:

акционерно дружество;

—   Romaniassa:

societate pe acţiuni”.

3.

31978 L 0855: Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, osakeyhtiöiden sulautumisesta (EYVL L 295, 20.10.1978, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—   Bulgariassa:

акционерно дружество;

—   Romaniassa:

societate pe acţiuni”.

4.

31989 L 0667: Kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

Lisätään 1 artiklaan seuraava:

”—   Bulgariassa:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

—   Romaniassa:

societate cu răspundere limitată”.

B.   TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖT

1.

31978 L 0660: Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31983 L 0349: seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13.6.1983 (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1)

31984 L 0569: neuvoston direktiivi 84/569/ETY, annettu 27.11.1984 (EYVL L 314, 4.12.1984, s. 28)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31989 L 0666: yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36)

31990 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8.11.1990 (EYVL L 317, 16.11.1990, s. 57)

31990 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8.11.1990 (EYVL L 317, 16.11.1990, s. 60)

31994 L 0008: neuvoston direktiivi 94/8/EY, annettu 21.3.1994 (EUVL L 82, 25.3.1994, s. 33)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0060: neuvoston direktiivi 1999/60/EY, annettu 17.6.1999 (EYVL L 162, 26.6.1999, s. 65)

32001 L 0065: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY, annettu 27.9.2001 (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0038: neuvoston direktiivi 2003/38/EY, annettu 13.5.2003 (EUVL L 120, 15.5.2003, s. 22)

32003 L 0051: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18.6.2003 (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16)

32006 L 0043: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17.5.2006 (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87)

32006 L 0046: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14.6.2006 (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1)

a)

Lisätään 1 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan seuraava:

”—   Bulgariassa:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

—   Romaniassa:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.

b)

Lisätään 1 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan seuraava:

”—

(z)

Bulgariassa:

събирателно дружество, командитно дружество;

aa)

Romaniassa:

asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă”.

2.

31983 L 0349: Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11985 l: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31989 L 0666: yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36)

31990 L 0604: neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8.11.1990 (EYVL L 317, 16.11.1990, s. 57)

31990 L 0605: neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8.11.1990 (EYVL L 317, 16.11.1990, s. 60)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja — Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32001 L 0065: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY, annettu 27.9.2001 (EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28)

12003 T: asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33)

32003 L 0051: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18.6.2003 (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16)

32006 L 0043: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17.5.2006 (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87)

32006 L 0046: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14.6.2006 (EUVL L 224, 16.8.2006, s. 1)

Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”(z)

Bulgariassa:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

aa)

Romaniassa:

societate pe acţiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acţiuni”.


Top