EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0027

Komission direktiivi 2006/27/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2006 , kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/1/EY sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 66, 8.3.2006, p. 7–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 219–227 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 15 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 78 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Implisiittinen kumoaja 32009L0139 . Latest consolidated version: 28/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/27/oj

8.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 66/7


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/27/EY,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2006,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/1/EY sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY (3) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta 2 päivänä helmikuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/1/EY (4) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY (5) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivit 93/14/ETY, 93/34/ETY, 95/1/EY ja 97/24/EY ovat direktiivillä 2002/24/EY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevia erityisdirektiivejä.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 78 tehdyt viimeisimmät muutokset on sisällytettävä EY-tyyppihyväksyntävaatimuksiin, jotta direktiivin 93/14/ETY ja YK:n Euroopan talouskomission säännön nro 78 vaatimukset vastaisivat toisiaan.

(3)

Direktiiveihin 93/34/ETY ja 95/1/EY sisältyviä vaatimuksia, jotka koskevat kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisiä merkintöjä ja suurinta nopeutta, voidaan yksinkertaistaa sääntelyn parantamiseksi.

(4)

Tyyppihyväksyntäjärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi on tarpeen selkeyttää sitä, mitä ulkonevia osia, turvavöiden kiinnitystä ja turvavöitä koskevia säännöksiä sovelletaan korillisiin ja korittomiin ajoneuvoihin.

(5)

Direktiiviin 97/24/EY sisältyviä vaatimuksia, jotka koskevat alkuperäisten katalysaattoreiden ja alkuperäisten äänenvaimentimien merkintöjä, on tarpeen selkeyttää ja täydentää.

(6)

Direktiivit 93/14/ETY, 93/34/ETY, 95/1/EY sekä 97/24/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tämän direktiivin säännökset ovat tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/14/ETY liite tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 93/34/ETY liite tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivin 95/1/EY liite tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Muutetaan direktiivin 97/24/EY 1 luvun liite III, 3 luvun liitteet I ja II, 4 luvun liite I, 5 luvun liitteet I, II, VI ja VII, 7 luvun liite, 9 luvun liitteet II, III ja IV, 11 luvun otsikko ja liite I sekä 12 luvun liitteet I ja II tämän direktiivin liitteen IV mukaisesti.

5 artikla

1.   Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2007 jäsenvaltiot eivät saa direktiivien 93/14/ETY, 93/34/ETY, 95/1/EY ja 97/24/EY soveltamisalaan liittyvin perustein evätä EY-tyyppihyväksyntää tai kieltää rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa sellaisen kaksi- tai kolmipyöräisen ajoneuvon osalta, joka vastaa mainituissa direktiiveissä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia.

2.   Alkaen 1 päivästä heinäkuuta 2007 jäsenvaltioiden on direktiivien 93/14/ETY, 93/34/ETY, 95/1/EY ja 97/24/EY soveltamisalaan liittyvin perustein evättävä EY-tyyppihyväksyntä sellaisilta uusilta kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen tyypeiltä, jotka eivät vastaa mainituissa direktiiveissä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia.

6 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kyseiset säädöstekstit sekä mainittujen säädösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/30/EY (EUVL L 106, 27.4.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 121, 15.5.1993, s. 1.

(3)  EYVL L 188, 29.7.1993, s. 38. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/25/EY (EYVL L 104, 21.4.1999, s. 19).

(4)  EYVL L 52, 8.3.1995, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/41/EY (EYVL L 133, 18.5.2002, s. 17).

(5)  EYVL L 226, 18.8.1997, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/30/EY.


LIITE I

Muutetaan direktiivin 93/14/ETY liite seuraavasti:

1)

Lisätään 2.1.1.3 kohta seuraavasti:

”2.1.1.3.

Jarrupäällysteissä ei saa olla asbestia.”

2)

Muutetaan lisäys 1 seuraavasti:

a)

Korvataan 1.1.1 ja 1.1.2 kohta seuraavasti:

”1.1.1.

Jarrulaitteiden tehovaatimuksien on perustuttava ajoneuvon pysähtymismatkaan ja/tai keskimääräiseen täysin kehittyneeseen hidastuvuuteen. Jarrulaitteen teho on määriteltävä mittaamalla pysähtymismatka suhteessa ajoneuvon jarrutuksen alkunopeuteen ja/tai mittaamalla keskimääräinen täysin kehittynyt hidastuvuus testin aikana.

1.1.2.

Pysähtymismatka on ajoneuvon kulkema matka jarrun käyttölaitteen käytön aloitushetkestä ajoneuvon pysähtymishetkeen. Ajoneuvon alkunopeus v1 on ajoneuvon nopeus jarrun käyttölaitteen käytön aloitushetkellä; alkunopeuden on oltava vähintään 98 prosenttia kyseessä olevalle testille määrätystä nopeudesta. Keskimääräinen täysin kehittynyt hidastuvuus (dm) on laskettava keskimääräisenä hidastuvuutena suhteessa matkaan välillä Vb – Ve seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa:

dm

=

keskimääräinen hidastuvuus

v1

=

kuten määritelty edellä

vb

=

ajoneuvon nopeus arvolla 0,8 v1 (km/h)

ve

=

ajoneuvon nopeus arvolla 0,1 v1 (km/h)

sb

=

v1:n ja vb:n välillä kuljettu matka metreinä

se

=

v1:n ja ve:n välillä kuljettu matka metreinä

Nopeus ja etäisyys on määriteltävä testivälineillä, joiden tarkkuus on ± 1 prosentti testille määrätyllä nopeudella. Arvo dm voidaan määritellä muilla menetelmillä kuin nopeuden ja etäisyyden mittauksella; siinä tapauksessa arvon tarkkuuden poikkeama saa olla enintään ±3 prosenttia.”.

b)

Korvataan 1.1.3 kohdassa sana ”Osan” sanalla ”Ajoneuvon”.

c)

Korvataan 1.2.1.1 kohta seuraavasti:

”1.2.1.1.

Vähimmäistehoa koskevat vaatimukset ovat kullekin ajoneuvoluokalle jäljempänä määrätyt. Ajoneuvon on täytettävä kyseiselle ajoneuvoluokalle vahvistetut pysähtymismatkaa ja keskimääräistä täysin kehittynyttä hidastuvuutta koskevat vaatimukset, mutta molempien parametrien mittaaminen ei ehkä ole välttämätöntä.”

d)

Korvataan 1.4.2.1 kohta seuraavasti:

”1.4.2.1.

Ajoneuvon ja testattavien jarrujen on oltava käytännössä kuivat ja jarrujen kylmät. Jarrun katsotaan olevan kylmä, kun jarrulevystä tai jarrurummun ulkopinnalta mitattu lämpötila on alle 100 °C.”.


LIITE II

Muutetaan direktiivin 93/34/ETY liite seuraavasti:

Korvataan 3.1.1.2 kohta seuraavasti:

”3.1.1.2.

Toisessa osassa on oltava kuusi merkkiä (kirjaimia tai numeroita), joiden tarkoituksena on ilmoittaa ajoneuvon yleiset ominaisuudet (tyyppi, vaihtoehto ja mopedien osalta muunnos). Kukin ominaisuus voidaan esittää usealla merkillä. Jos valmistaja ei käytä yhtä tai useampaa näistä merkeistä, käyttämättömät merkkipaikat on täytettävä aakkos- tai numeromerkeillä valmistajan valinnan mukaan.”


LIITE III

Muutetaan direktiivin 95/1/EY liite I seuraavasti:

Muutetaan 7 kohta seuraavasti:

”7.   SUURIN NOPEUS

Ajoneuvon suurin nopeus ilmaistaan kilometreinä tunnissa luvulla, joka vastaa kahdessa peräkkäisessä testissä mitattujen nopeuksien, joiden ero ei saa olla yli 3 %, aritmeettista keskiarvoa lähinnä olevaa kokonaislukua. Jos aritmeettinen keskiarvo on tarkalleen kahden kokonaisluvun puolivälissä, se pyöristetään seuraavaan suurempaan kokonaislukuun. Jos ajoneuvon suurinta nopeutta ei ole rajoitettu direktiivin 2002/24/EY 1 artiklan 2 ja 3 kohdassa olevilla määritelmillä, tyyppihyväksyntätestiä ei tarvitse tehdä, ja suurimmaksi nopeudeksi hyväksytään nopeus, jonka valmistaja on ilmoittanut direktiivin 2002/24/EY liitteessä II annetulla ilmoituslomakkeella.”


LIITE IV

Muutetaan direktiivi 97/24/EY seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 luvun liitteen III lisäyksessä 2 olevan II osan 1 kohdasta viides luetelmakohta.

2)

Muutetaan 3 luku seuraavasti:

a)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

Korvataan otsikko seuraavasti:

ii)

Lisätään 3.6 kohta seuraavasti:

”3.6.

Jos kaksipyöräinen ajoneuvo on varustettu rakenteilla tai osilla, joiden tarkoituksena on suojata tai osittain suojata kuljettajaa tai matkustajia tai peittää ajoneuvon osia, tyyppihyväksyntäviranomainen tai tekninen tutkimuslaitos voi harkintansa mukaan ja neuvoteltuaan ajoneuvon valmistajan kanssa soveltaa tämän liitteen tai liitteen II vaatimuksia ajoneuvoon tai ajoneuvon osaan huonoimman mahdollisen tilanteen mukaisen arvioinnin perusteella.”

iii)

Muutetaan 6.2 kohta seuraavasti:

”6.2.

Kytkin- ja jarruvipujen päiden on oltava havaittavasti pyöreät ja niiden kaarevuussäteen tulee olla vähintään 7 mm. Kyseisten vipujen ulkoreunojen kaarevuussäteen on oltava vähintään 2 mm. Mitat tarkastetaan vipujen ollessa vapaa-asennossa.”

b)

Korvataan liitteen II otsikko ja kohta ”YLEISTÄ” seuraavasti:

”KOLMIPYÖRÄISTEN MOOTTORIAJONEUVOJEN, KEVYIDEN NELIPYÖRIEN JA NELIPYÖRIEN ULKONEVIA OSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

YLEISTÄ

Direktiivissä 74/483/ETY (1) vahvistettuja (luokan M1) moottoriajoneuvojen ulkoneviin osiin liittyviä vaatimuksia sovelletaan kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljettamiseen.

Koska nämä ajoneuvot ovat rakenteeltaan hyvin erilaisia, tyyppihyväksyntäviranomainen tai tekninen tutkimuslaitos voi harkintansa mukaan ja neuvoteltuaan ajoneuvon valmistajan kanssa soveltaa tämän liitteen tai liitteen I vaatimuksia ajoneuvoon tai sen osaan huonoimman mahdollisen tilanteen mukaisen arvioinnin perusteella.

Tämä koskee myös jäljempänä esitettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät kolmipyöräisiin ajoneuvoihin, kevyisiin nelipyöriin ja nelipyöriin.

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan kolmipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, kevyisiin nelipyöriin ja nelipyöriin, jotka on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen.

3)

Lisätään 4 luvun liitteeseen I kohdat 14 ja 15 seuraavasti:

”14)

’Korittomalla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka matkustajatilaa ei rajaa vähintään neljä seuraavista osista: tuulilasi, lattia, katto ja sivu- ja takaseinät tai ovet.

15)

’Korillisella ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka matkustajatilaa rajaa tai voi rajata vähintään neljä seuraavista osista: tuulilasi, lattia, katto ja sivu- ja takaseinät tai ovet.”

4)

Muutetaan 5 luku seuraavasti:

a)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

Korvataan 2.3.2 kohta seuraavasti:

”2.3.2.

Kaikissa alkuperäisissä katalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

ii)

Korvataan 5.2.1 kohta seuraavasti ja poistetaan 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 kohta:

”5.2.1.   Merkinnät

Alkuperäisissä varaosakatalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

b)

Muutetaan liite II seuraavasti:

i)

Korvataan 2.4.2 kohta seuraavasti:

”2.4.2.

Kaikissa alkuperäisissä katalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

ii)

Korvataan 5.2.1 kohta seuraavasti ja poistetaan 5.2.1.1 ja 5.2.1.2 kohta:

”5.2.1.   Merkinnät

Alkuperäisissä varaosakatalysaattoreissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

c)

Korvataan liitteessä VI oleva 4a kohta seuraavasti:

”4a.   Katalysaattorit

4a.1.   Alkuperäinen katalysaattori, joka on testattu kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti

4a.1.1.   Alkuperäisen katalysaattorin merkki ja tyyppi liitteessä V olevan 3.2.12.2.1 kohdan mukaisesti (ilmoituslomake)

4a.2.   Alkuperäinen varaosakatalysaattori, joka on testattu kaikkien tämän direktiivin vaatimusten mukaisesti

4a.2.1.   Alkuperäisten varaosakatalysaattorien merkit ja tyypit liitteessä V olevan 3.2.12.2.1 kohdan mukaisesti (ilmoituslomake).”

5)

Korvataan 7 luvun liitteessä oleva kuva 1 seuraavasti:

Kuva 1

Image

6)

Muutetaan 9 luku seuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä II oleva 2.3.2.2 kohta seuraavasti:

”2.3.2.2.

Kaikissa alkuperäisissä äänenvaimentimissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”;

b)

Korvataan liitteessä III oleva 2.3.2.2 kohta seuraavasti:

”2.3.2.2.

Kaikissa alkuperäisissä äänenvaimentimissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

c)

Korvataan liitteessä IV oleva 2.4.2.2 kohta seuraavasti:

”2.4.2.2.

Kaikissa alkuperäisissä äänenvaimentimissa on oltava ainakin seuraavat tunnistusmerkinnät:

e-merkki sekä tyyppihyväksynnän myöntäneen maan tunnus,

ajoneuvonvalmistajan nimi tai tavaramerkki,

merkki ja osan tunnistusnumero.

Tämän merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja pysyvä sekä näkyvä myös silloin, kun osa on asennettuna paikalleen.”

7)

Muutetaan 11 luku seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Muutetaan liite I seuraavasti:

i)

Korvataan 1.6 kohta ja lisätään 1.6a kohta seuraavasti:

1.6.   ’istuimella’täysikasvuiselle henkilölle istuma-asennon mahdollistavaa rakennetta sekä sen verhoilua, joka muodostaa tai ei muodosta ajoneuvon rakenteeseen kiinteästi kuuluvan osan; tällä ilmaisulla tarkoitetaan sekä yksittäistä istuinta että yhtä istumapaikkaa vastaavaa penkin osaa. Satulaa ei pidetä 2.1 kohdassa tarkoitettuna istuimena;

1.6a.   ’satulalla’istumapaikkaa, jossa ajaja tai matkustaja istuu hajareisin;”

ii)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   YLEISET VAATIMUKSET

2.1.   Asennettujen turvavyökiinnitysten on oltava tämän luvun säännösten mukaiset.

2.1.1.   Turvavöiden kiinnityspisteet on asennettava kolmipyöräisten mopedien, kolmipyörien, kevyiden nelipyörien ja nelipyörien kaikille istuimille.

2.1.1.1.   Kolmipistevöille soveltuvat kiinnityspisteet on asennettava istuimille, jotka täyttävät molemmat seuraavat ehdot:

Istuimessa on selkänoja taikka tuki, jonka avulla voidaan määritellä testinuken selkäkulma ja jota voidaan pitää selkänojana, ja

H-pisteen takana yli 450 mm:n korkeudella mitattuna H-pisteen vaakatasosta on pitkittäis- tai poikittaissuuntainen rakenneosa.

2.1.1.2.   Muilla istuimilla hyväksytään lantiovöille soveltuvat kiinnityspisteet.

2.1.2.   Turvavöiden kiinnityspisteet eivät ole pakollisia kolmipyöräisissä mopedeissa tai nelipyörissä, joiden oma paino on enintään 250 kg.”

8)

Muutetaan 12 luku seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava virke 12 luvussa olevan liitteen I otsikon jälkeen:

”Tässä luvussa ’korillisella ajoneuvolla’tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka matkustajatilaa rajaa tai voi rajata vähintään neljä seuraavista osista: tuulilasi, lattia, katto ja sivu- ja takaseinät tai ovet.”

b)

Korvataan liitteessä II oleva 2.3.1 kohta seuraavasti:

”2.3.1.

Kaikissa ajoneuvoissa on oltava tuulilasin jään- ja huurteenpoistolaite, jonka avulla tuulilasiin muodostuva jää tai kuura taikka lasin sisäpintaan tiivistyvä huuru saadaan poistetuksi.

Tällaista laitetta ei kuitenkaan vaadita korillisissa kolmipyöräisissä mopedeissa, joiden moottoriteho on enintään 4 kW, eikä ajoneuvoissa, joissa tuulilasi on asennettu siten, että mikään tuulilasissa kiinni oleva tuki- tai muu rakenne tai paneeli ei ulotu taaksepäin enempää kuin 100 mm. Laite on oltava kaikissa ajoneuvoissa, joissa on kiinteä, irrotettava tai kokoontaitettava katto.”


(1)  EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4.”


Top