Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0008

Komission direktiivi 2006/8/EY, annettu 23 päivänä tammikuuta 2006 , vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY liitteiden II, III ja V muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 19, 24.1.2006, p. 12–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 25–32 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 107 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Implisiittinen kumoaja 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/8/oj

24.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/8/EY,

annettu 23 päivänä tammikuuta 2006,

vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY liitteiden II, III ja V muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valmisteisiin, jotka koostuvat useammasta kuin yhdestä sellaisesta aineesta, jotka on vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) liitteessä I luokiteltu syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi ja/tai lisääntymiselle vaarallisiksi, on nykyään merkittävä vaarallisuutta osoittavat lausekkeet (R-lausekkeet), joista käy ilmi niiden kuuluminen ryhmään 1 tai 2 ja 3. Molempien R-lausekkeiden merkitseminen saattaa kuitenkin aiheuttaa sekaannusta. Valmisteiden ryhmittelyssä ja niihin tehtävissä merkinnöissä olisi tämän vuoksi käytettävä vain korkeampaa luokitusta.

(2)

Kun on kyse aineista, jotka ovat erittäin myrkyllisiä vesiympäristölle (N-luokitus) ja joihin liitetään R-lausekkeet R50 tai R50/53, erityisiä pitoisuusrajoja sovelletaan tätä nykyä direktiivin 67/548/ETY liitteessä I lueteltuihin aineisiin, jotta vaaran aliarvioimiselta vältyttäisiin. Tästä toimenpiteestä aiheutuu kaupan vääristymiä, kun tarkastellaan valmisteita, jotka sisältävät direktiivin 67/548/ETY liitteessä I lueteltuja aineita, joihin sovelletaan erityisiä pitoisuusrajoja, ja toisaalta valmisteita, jotka sisältävät sellaisia liitteeseen I vielä sisältymättömiä aineita, jotka on väliaikaisesti luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY 6 artiklan mukaisesti mutta joihin ei sovelleta erityisiä pitoisuusrajoja. Tämän vuoksi on tarpeen varmistaa, että erityisiä pitoisuusrajoja sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkiin valmisteisiin, jotka sisältävät vesiympäristölle erittäin myrkyllisiä aineita.

(3)

Komissio antoi 6 päivänä elokuuta 2001 direktiivin 2001/59/EY (3), jolla direktiivi 67/548/ETY mukautettiin tekniseen kehitykseen. Direktiivissä 2001/59/EY tarkistettiin direktiivin 67/548/ETY liitteeseen VI sisältyviä perusteita, jotka koskevat otsonikerrosta heikentävien aineiden luokitusta ja merkitsemistä. Tarkistetussa liitteessä III säädetään nyt ainoastaan, että R-lausekkeen R59 lisäksi merkitään varoitusmerkki ”N”.

(4)

Huolestumista on aiheuttanut se, että direktiivin 1999/45/EY liitteessä V käytetään epäjohdonmukaisesti termejä, joilla kuvataan merkintöjä ja pakkaamista koskevia vaatimuksia. Tämän vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivin 1999/45/EY liitteen V sanamuotoa, jotta se olisi täsmällisempi.

(5)

Direktiivin 1999/45/EY liitteet II, III ja V olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevän, direktiivin 1999/45/EY 20 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 1999/45/EY liitteet II, III ja V tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2007. Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina kyseiset säännökset sekä näiden säännösten ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varafuheenjohteja


(1)  EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2004/66/EY (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 35).

(2)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 225, 21.8.2001, s. 1.


LIITE

Muutetaan direktiivi 1999/45/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan taulukko VI seuraavasti:

”Taulukko VI

Aineen luokitus

Valmisteen luokitus

Luokat 1 ja 2

Luokka 3

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat syöpää aiheuttavat aineet ja R45 tai R49

pitoisuus ≥ 0,1 %

syöpää aiheuttava

R45, R49 pakollisia tapauksen mukaan

 

Luokkaan 3 kuuluvat syöpää aiheuttavat aineet ja R40

 

pitoisuus ≥ 1 %

syöpää aiheuttava

R40 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R45-lauseketta  (1))

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat perimän muutoksia aiheuttavat aineet ja R46

pitoisuus ≥ 0,1 %

perimän muutoksia aiheuttava

R46 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat perimän muutoksia aiheuttavat aineet ja R68

 

pitoisuus ≥ 1 %

perimän muutoksia aiheuttava

R68 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R46-lauseketta)

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (hedelmällisyys) ja R60

pitoisuus ≥ 0,5 %

lisääntymiselle vaarallinen (hedelmällisyys)

R60 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (hedelmällisyys) ja R62

 

pitoisuus ≥ 5 %

lisääntymiselle vaarallinen (hedelmällisyys)

R62 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R60-lauseketta)

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (kehitys) ja R61

pitoisuus ≥ 0,5 %

lisääntymiselle vaarallinen (kehitys)

R61 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (kehitys) ja R63

 

pitoisuus ≥ 5 %

lisääntymiselle vaarallinen (kehitys)

R63 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R61-lauseketta)

b)

Korvataan taulukko VI A seuraavasti:

”Taulukko VI A

Aineen luokitus

Valmisteen luokitus

Luokat 1 ja 2

Luokka 3

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat syöpää aiheuttavat aineet ja R45 tai R49

pitoisuus ≥ 0,1 %

syöpää aiheuttava

R45, R49 pakollisia tapauksen mukaan

 

Luokkaan 3 kuuluvat syöpää aiheuttavat aineet ja R40

 

pitoisuus ≥ 1 %

syöpää aiheuttava

R40 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R45-lauseketta  (2))

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat perimän muutoksia aiheuttavat aineet ja R46

pitoisuus ≥ 0,1 %

perimän muutoksia aiheuttava

R46 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat perimän muutoksia aiheuttavat aineet ja R68

 

pitoisuus ≥ 1 %

perimän muutoksia aiheuttava

R68 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R46-lauseketta)

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (hedelmällisyys) ja R60

pitoisuus ≥ 0,2 %

lisääntymiselle vaarallinen (hedelmällisyys)

R60 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (hedelmällisyys) ja R62

 

pitoisuus ≥ 1 %

lisääntymiselle vaarallinen (hedelmällisyys)

R62 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R60-lauseketta)

Luokkaan 1 tai 2 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (kehitys) ja R61

pitoisuus ≥ 0,2 %

lisääntymiselle vaarallinen (kehitys)

R61 pakollinen

 

Luokkaan 3 kuuluvat lisääntymiselle vaaralliset aineet (kehitys) ja R63

 

pitoisuus ≥ 1 %

lisääntymiselle vaarallinen (kehitys)

R63 pakollinen (jollei aineeseen ole jo liitetty R61-lauseketta)

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Poistetaan A osan b jakson 1 kohdan 2 alakohta.

b)

Korvataan B osassa oleva taulukko 1 seuraavilla taulukoilla:

”Taulukko 1a

Välitön myrkyllisyys vesieliöille ja pitkän aikavälin haittavaikutukset

Aineen luokitus

Valmisteen luokitus

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

katso taulukko 1b

katso taulukko 1b

katso taulukko 1b

N, R51–53

 

pit. ≥ 25 %

2,5 % ≤ pit. < 25 %

R52–53

 

 

pit. ≥ 25 %

Taulukossa 1 b annettuja pitoisuusrajoja ja niiden mukaan määräytyvää luokitusta sovelletaan valmisteisiin, jotka sisältävät ainetta, jonka luokituksena on N, R50–53.

Taulukko 1 b

Välitön myrkyllisyys vesieliöille ja vesiympäristölle erittäin myrkyllisten aineiden pitkän aikavälin haittavaikutukset

LC50- tai EC50-arvo (’L(E)C50’) aineelle, jonka luokituksena on N, R50–53 (mg/l)

Valmisteen luokitus

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

pit. ≥ 25 %

2,5 % ≤ pit. < 25 %

0,25 % ≤ pit. < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

pit. ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ pit. < 2,5 %

0,025 % ≤ pit. < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

pit. ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ pit. < 0,25 %

0,0025 % ≤ pit. < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

pit. ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ pit. < 0,025 %

0,00025 % ≤ pit. < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

pit. ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ pit. < 0,0025 %

0,000025 % ≤ pit. < 0,00025 %

Vastaavat pitoisuusrajat lasketaan tämän mukaisesti (käyttäen 10-kertaisia välejä) niiden valmisteiden osalta, joihin sisältyvien aineiden LC50- tai EC50-arvot ovat pienempiä kuin 0,00001 mg/l.”

c)

Korvataan B osassa oleva taulukko 2 seuraavalla taulukolla:

”Taulukko 2

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

LC50- tai EC50-arvo (’L(E)C50’) aineelle, jonka luokituksena on joko N, R50 tai N, R50–53 (mg/l)

Valmisteen luokitus N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

pit. ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

pit. ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

pit. ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

pit. ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

pit. ≥ 0,0025 %

Vastaavat pitoisuusrajat lasketaan tämän mukaisesti (käyttäen 10-kertaisia välejä) niiden valmisteiden osalta, joihin sisältyvien aineiden LC50- tai EC50-arvot ovat pienempiä kuin 0,00001 mg/l.”

d)

Korvataan B osan II kohdassa oleva taulukko 5 seuraavalla taulukolla:

”Taulukko 5

Otsonikerrokselle vaaraa aiheuttavat

Aineen luokitus

Valmisteen luokitus N, R59

N ja R59

pit. ≥ 0,1 %”

3)

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

ERITYISMÄÄRÄYKSET TIETTYJEN VALMISTEIDEN MERKITSEMISESTÄ

A.   Edellä 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut valmisteet

1.   Yleiseen kulutukseen myytävät valmisteet

1.1

Kyseisiä valmisteita sisältävässä pakkauksessa on erityisten turvallisuusohjeiden lisäksi oltava asianmukainen turvallisuusohje S1, S2, S45 tai S46 direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

1.2

Jos kyseiset valmisteet on luokiteltu erittäin myrkyllisiksi (T+), myrkyllisiksi (T) tai syövyttäviksi (C) ja on käytännössä mahdotonta antaa tällaista tietoa itse pakkauksessa, valmistetta sisältäviin pakkauksiin on liitettävä tarkat ja helposti ymmärrettävät käyttöohjeet, joihin sisältyy tarvittaessa tyhjän pakkauksen hävittämisohjeet.

2.   Valmisteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sumuttamalla

Kyseisiä valmisteita sisältävän pakkauksen merkinnöissä on ehdottomasti oltava turvallisuusohje S23 sekä joko turvallisuusohje S38 tai S51 direktiivin 67/548/ETY liitteessä VI vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

3.   Valmisteet, jotka sisältävät ainetta, johon on liitetty lauseke R33: ”Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa”

Kun valmiste sisältää vähintään yhtä ainetta, johon on liitetty lauseke R33, valmisteen pakkausmerkinnöissä on oltava tämän lausekkeen sanamuoto merkittynä direktiivin 67/548/ETY liitteessä III esitetyllä tavalla, kun ko. aineen pitoisuus valmisteessa on vähintään 1 %, jos direktiivin 67/548/ETY liitteessä I ei anneta muita arvoja.

4.   Valmisteet, jotka sisältävät ainetta, johon on liitetty lauseke R64: ”Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille”

Kun valmiste sisältää vähintään yhtä ainetta, johon on liitetty lauseke R64, valmisteen pakkausmerkinnöissä on oltava tämän lausekkeen sanamuoto merkittynä direktiivin 67/548/ETY liitteessä III esitetyllä tavalla, kun ko. aineen pitoisuus valmisteessa on vähintään 1 %, jos direktiivin 67/548/ETY liitteessä I ei anneta muita arvoja.

B.   Valmisteet riippumatta niiden 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesta luokituksesta

1.   Lyijyä sisältävät valmisteet

1.1   Maalit ja lakat

Sellaisten maalien ja lakkojen, joiden lyijypitoisuus standardin ISO 6503/1984 mukaisesti määritettynä on yli 0,15 % (ilmaistuna metallin painona) valmisteen kokonaispainosta, pakkausmerkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

’Sisältää lyijyä. Ei saa käyttää pintoihin, joita lapset voivat pureskella tai imeä.’

Jos pakkausten sisältö on alle 125 millilitraa, on merkittävä seuraavat tiedot:

’Varoitus! Sisältää lyijyä.’.

2.   Syanoakrylaatteja sisältävät valmisteet

2.1   Liimat

Syanoakrylaattipohjaisten liimojen varsinaisissa pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

 

’Syanoakrylaattia.

Vaara.

Liimaa ihon ja silmät hetkessä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.’

Pakkauksessa on oltava mukana asianmukaiset turvallisuusohjeet.

3.   Isosyanaatteja sisältävät valmisteet

Isosyanaatteja (monomeereinä, oligomeereinä, esipolymeereinä jne. tai näiden seoksena) sisältävien valmisteiden pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

 

’Sisältää isosyanaatteja.

Lue valmistajan antamat ohjeet.’

4.   Keskimääräiseltä moolimassaltaan ≤ 700 olevia epoksiainesosia sisältävät valmisteet

Epoksiainesosia, joiden keskimääräinen moolimassa on ≤ 700, sisältävien valmisteiden pakkauksissa on oltava seuraavat merkinnät:

 

’Sisältää epoksihartseja.

Lue valmistajan antamat ohjeet.’

5.   Aktiivista klooria sisältävät, yleiseen kulutukseen myytävät valmisteet

Sellaisten valmisteiden pakkauksissa, jotka sisältävät yli 1 % aktiivista klooria, on oltava seuraavat erityistiedot:

’Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria).’

6.   Juottoon ja hitsaukseen tarkoitetut kadmiumia (metalliseokset) sisältävät valmisteet

Edellä mainittujen valmisteiden pakkauksissa on oltava helposti luettavat ja pysyvät merkinnät:

 

’Varoitus! Sisältää kadmiumia.

Käytettäessä muodostuu vaarallisia huuruja.

Lue valmistajan antamat ohjeet.

Noudata turvallisuusohjeita.’

7.   Aerosoleina markkinoille saatettavat valmisteet

Aerosoleina markkinoille saatettaviin valmisteisiin sovelletaan myös merkitsemistä koskevia säännöksiä direktiivin 75/324/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/1/EY, liitteessä olevan 2.2 ja 2.3 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin säännösten soveltamista.

8.   Valmisteet, jotka sisältävät aineita, joita ei vielä ole täysin testattu

Silloin kun valmiste sisältää vähintään yhtä sellaista ainetta, johon liittyy direktiivin 67/548/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti maininta ’Varoitus – ainetta ei ole vielä täydellisesti tutkittu’, valmisteen pakkauksessa on oltava merkintä ’Varoitus – valmiste sisältää ainetta, jota ei ole vielä täydellisesti tutkittu’, jos kyseisen aineen pitoisuus on ≥ 1 %.

9.   Valmisteet, joita ei ole luokiteltu herkistäviksi mutta jotka sisältävät vähintään yhtä herkistävää ainetta

Sellaisten valmisteiden pakkauksissa, jotka sisältävät vähintään yhtä herkistäväksi luokiteltua ainetta, jonka pitoisuus valmisteessa on vähintään 0,1 % tai yhtä suuri tai suurempi kuin direktiivin 67/548/ETY liitteessä I olevassa erityisessä huomautuksessa aineelle vahvistettu pitoisuus, on oltava merkintä:

’Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.’

10.   Nestemäiset valmisteet, joka sisältävät halogenoituja hiilivetyjä

Sellaisten nestemäisten valmisteiden pakkauksissa, joiden leimahduspistettä ei ole ilmoitettu tai leimahduspiste ei ole korkeampi kuin 55 celsiusastetta ja jotka sisältävät halogenoituja hiilivetyjä ja yli 5 % syttyviä tai helposti syttyviä aineita, on oltava seuraava merkintä:

’Voi muuttua helposti syttyväksi käytössä’ tai ’Voi muuttua syttyväksi käytössä’.

11.   Valmisteet, jotka sisältävät ainetta, johon on liitetty lauseke R67: höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Jos valmiste sisältää yhtä tai useampaa ainetta, jolle on osoitettu lauseke R67, valmisteen pakkausmerkinnöissä on mainittava tämän lausekkeen sanamuoto sellaisena kuin siitä säädetään direktiivin 67/548/ETY liitteessä III, kun näiden aineiden kokonaispitoisuus valmisteessa on vähintään 15 %, paitsi jos

valmiste on jo luokiteltu lausekkeilla R20, R23, R26, R68/20, R39/23 tai R39/26,

tai valmisteen pakkaus on enintään 125 ml.

12.   Sementit ja sementtivalmisteet

Sellaisissa sementtipakkauksissa ja sementtivalmisteiden pakkauksissa, jotka sisältävät enemmän kuin 0,0002 % liukoisia kromi-VI-yhdisteitä sementin kokonais¬kuivapainosta, on oltava seuraava merkintä:

’Sisältää kromi(VI)-yhdisteitä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.’

ellei valmistetta ole jo luokiteltu ja merkitty herkistäväksi lausekkeella R43.

C.   Valmisteet, joita ei ole luokiteltu 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti, mutta jotka sisältävät vähintään yhtä vaarallista ainetta

1.   Valmisteet, joita ei ole tarkoitettu yleiseen kulutukseen

Edellä 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen valmisteiden pakkauksissa on oltava seuraava merkintä:

’Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä’.”


(1)  Mikäli valmisteeseen on liitetty lausekkeet R49 ja R40, molemmat R-lausekkeet säilytetään, koska lausekkeeseen R40 ei sisälly tietoa altistusreitistä ja lauseke R49 liitetään ainoastaan hengitysteitse herkistäviin valmisteisiin.”

(2)  Mikäli valmisteeseen on liitetty lausekkeet R49 ja R40, molemmat R-lausekkeet säilytetään, koska lausekkeeseen R40 ei sisälly tietoa altistusreitistä ja lauseke R49 liitetään ainoastaan hengitysteitse herkistäviin valmisteisiin.”


Top