EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0958

2006/958/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006 , Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä

EUVL L 386, 29.12.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUVL L 200M, 1.8.2007, p. 598–598 (MT)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/958/oj

Related international agreement

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/50


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä

(2006/958/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta sopimuksen Sveitsin valaliiton kanssa Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta.

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskeva Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet toimittaa Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen 2 artiklassa määrätty diplomaattinootti.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2006,

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ JA SVEITSIN VALALIITTO,

jäljempänä ”osapuolet”, jotka

ovat tehneet sopimuksen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta,

jäljempänä ”sopimus”,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen toimintaa on yksinkertaistettava,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklassa viitataan liitteessä 1 lueteltuihin vaatimustenmukaisuuden arviointielimiin,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 2 artiklassa viitataan määritelmiin, jotka on vahvistettu ISO/IEC Guide 2 -julkaisun vuoden 1996 laitoksessa ja eurooppalaisen standardin EN 45020 vuoden 1993 laitoksessa,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen soveltaminen rajoitetaan sen 4 artiklassa tuotteisiin, jotka ovat osapuolten alkuperätuotteita muuta kuin etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevien sääntöjen mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 6 artiklassa viitataan 11 artiklassa määrättyihin menettelyihin,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 8 artiklassa viitataan komitean puheenjohtajaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 9 artiklassa viitataan sopimuksen mukaisesti hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointielinten yhteensovittamis- ja vertailutoimiin,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 10 artiklalla perustetaan komitea, joka päättää vaatimustenmukaisuuden arviointielinten sisällyttämisestä liitteeseen 1 ja niiden poistamisesta liitteestä 1,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 11 artiklassa määrätään menettelystä, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointielinten sisällyttämistä liitteeseen 1 ja niiden poistamista liitteestä 1,

OTTAVAT HUOMIOON, että sopimuksen 12 artiklassa määrätään tietojenvaihtoa koskevista velvoitteista,

KATSOVAT, että sopimuksen 11 artiklaan tehtyjen muutosten vuoksi ilmaisu ”liitteessä 1 esitetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset” olisi poistettava ja korvattava 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklassa viittauksella ”hyväksyttyihin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksiin”,

KATSOVAT, että viittaus näiden julkaisujen erityislaitoksiin olisi poistettava 2 artiklasta ja korvattava yleisemmällä viittauksella ISO- ja IEC-julkaisuissa vahvistettuihin määritelmiin, jotta sopimusta ei tarvitsisi muuttaa aina, kun ISO/IEC guide -julkaisujen määritelmiä muutetaan,

KATSOVAT, että viittaus eurooppalaisessa standardissa EN 45020 (vuoden 1993 laitos) vahvistettuihin määritelmiin olisi poistettava 2 artiklasta, koska tämä viittaus ei ole enää pätevä,

KATSOVAT, että osapuolten välisen kaupan helpottamiseksi ja sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi olisi 4 artiklasta poistettava rajoitus soveltaa sopimusta osapuolten alkuperätuotteisiin,

KATSOVAT, että sopimuksen yksinkertaistamiseksi tietyt 6 artiklan määräykset olisi poistettava, jotta vältetään päällekkäisyys vastaavien 11 artiklan määräysten kanssa,

KATSOVAT, että viittaus komitean puheenjohtajaan olisi poistettava 8 artiklasta, jotta kävisi ilmi, että osapuolet toimivat yhdessä komitean puheenjohtajina,

KATSOVAT, että osapuolten välisen kaupan helpottamiseksi ja avoimuuden varmistamiseksi sopimuksen toiminnassa olisi 8 artiklassa määrättävä velvollisuudesta ilmoittaa hyväksyttyjä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevassa luettelossa hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten mahdollinen väliaikainen peruuttaminen,

KATSOVAT, että sopimuksen toiminnan helpottamiseksi olisi 9 artiklassa määrättävä, että nimeävien viranomaisten on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset tekevät yhteistyötä asianmukaisella tavalla,

KATSOVAT, että sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi olisi 10 artiklassa määrättävä, että komitea tekee päätökset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymisestä tai hyväksynnän lopullisesta peruuttamisesta ainoastaan tapauksissa, jotka toinen osapuoli on kiistänyt,

KATSOVAT, että sopimuksen toiminnan yksinkertaistamiseksi 11 artiklassa olisi määrättävä yksinkertaisemmasta menettelystä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymistä, hyväksynnän pysyvää peruuttamista, toiminta-alan muuttamista ja hyväksynnän väliaikaista peruuttamista varten,

KATSOVAT, että avoimuuden lisäämiseksi olisi 12 artiklassa määrättävä velvoitteesta ilmoittaa kirjallisesti kaikki asiaa koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sekä nimeäviä viranomaisina ja toimivaltaisia viranomaisia koskevat muutokset,

OVAT SOPINEET TARKISTAVANSA SOPIMUKSEN SEURAAVASTI:

1 artikla

Sopimuksen tarkistukset

1.   Tarkistetaan 1 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 1 esitettyjen laitosten” ilmaisulla ”tässä sopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen hyväksyttyjen laitosten (jäljempänä” hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset.

ii)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 1 esitettyjen laitosten” ilmaisulla ”hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten”.

2.   Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”ISO- ja IEC-julkaisuissa vahvistettuja määritelmiä voidaan käyttää tässä sopimuksessa esiintyvien vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvien yleisten käsitteiden määrittelyssä.”

.

3.   Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Alkuperä

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta.”

.

4.   Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Osapuolet sopivat, että 11 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset täyttävät vaatimustenmukaisuuden arvioimista koskevat edellytykset.”

.

5.   Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Nimeävät viranomaiset

1.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että niiden nimeävillä viranomaisilla on valtuudet ja pätevyys niiden toimivaltaan kuuluvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämiseen tai nimettyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten nimeämisen peruuttamiseen pysyvästi tai väliaikaisesti taikka väliaikaisen peruuttamisen kumoamiseen.

2.   Nimetessään vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia nimeävät viranomaiset noudattavat liitteessä 2 esitettyjä nimeämistä koskevia yleisiä periaatteita, jollei liitteessä 1 olevan asianomaisen IV jakson määräyksistä muuta johdu. Nimeävät viranomaiset noudattavat samoja periaatteita nimeämisen peruuttamisessa pysyvästi tai väliaikaisesti taikka väliaikaisen peruuttamisen kumoamisessa.”

.

6.   Tarkistetaan 7 artikla seuraavasti:

Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 1 esitetyt, osapuolten toimivaltaan kuuluvat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset” ilmaisulla ”niiden toimivaltaan kuuluvat hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset”.

7.   Tarkistetaan 8 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”liitteessä 1 esitettyjen, toisen osapuolen toimivaltaan kuuluvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten” ilmaisulla ”hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten”.

ii)

Poistetaan 1 kohdan toisesta alakohdasta ilmaisu ”ja komitean puheenjohtajalle”.

iii)

Lisätään 4 kohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti: ”Väliaikainen peruuttaminen on ilmoitettava liitteessä 1 tarkoitettujen hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten yhteisessä luettelossa.”

8.   Tarkistetaan 9 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”liitteessä 1 esitettyjen, nimeävien viranomaisten toimivaltaan kuuluvien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten” ilmaisulla ”nimeävien viranomaisten toimivaltaan kuuluvien hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten”.

ii)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”Liitteessä 1 esitetyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset” ilmaisulla ”Hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset” ja lisätään seuraava virke ensimmäisen virkkeen jälkeen: ”Nimeävien viranomaisten on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan, että hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset tekevät yhteistyötä asianmukaisella tavalla.”

9.   Korvataan 10 artiklan 4 kohta seuraavasti:

9.”4.   Komitea voi tarkastella tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä. Sen tehtävänä on erityisesti

a)

vahvistaa menettely 7 artiklassa määrättyjen tarkastusten tekemiseksi;

b)

vahvistaa menettely 8 artiklassa määrättyjen tarkastusten tekemiseksi;

c)

päättää vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksynnästä, jos se on kiistetty 8 artiklan mukaisesti;

d)

päättää hyväksytyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksynnän pysyvästä peruuttamisesta, jos se on kiistetty 8 artiklan mukaisesti;

e)

tarkastella osapuolten 12 artiklan mukaisesti tiedoksi antamia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä niistä sopimuksen soveltamiselle aiheutuvien seurausten arvioimiseksi ja liitteen 1 asianomaisten jaksojen muuttamiseksi.”

.

10.   Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksyminen, hyväksynnän pysyvä peruuttaminen, toiminta-alan muuttaminen ja hyväksynnän väliaikainen peruuttaminen

10.1.   Seuraavaa menettelyä noudatetaan hyväksyttäessä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia liitteessä 1 olevissa asiaa koskevissa luvuissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti:

a)

osapuoli, joka haluaa, että jokin vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos hyväksytään, toimittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti sitä koskevan ehdotuksensa. Osapuoli liittää mukaan tarvittavat tiedot;

b)

jos toinen osapuoli hyväksyy ehdotuksen tai jos se ei ole vastustanut ehdotusta 60 päivän kuluessa sen toimittamisesta, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta pidetään 5 artiklan mukaisena hyväksyttynä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksena;

c)

jos toinen osapuoli vastustaa ehdotusta kirjallisesti 60 päivän kuluessa, sovelletaan 8 artiklaa.

2.   Osapuoli voi peruttaa toimivaltaansa kuuluvan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksynnän pysyvästi tai väliaikaisesti tai kumota väliaikaisen peruuttamisen. Kyseisen osapuolen on ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle kirjallisesti päätöksestään ja mainittava tällaisen päätöksen tekopäivä. Pysyvä tai väliaikainen peruuttaminen taikka väliaikaisen peruuttamisen kumoaminen tulee voimaan mainittuna päivänä. Pysyvä tai väliaikainen peruuttaminen on mainittava liitteessä 1 esitettyjen hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten yhteisessä luettelossa.

3.   Osapuoli voi ehdottaa toimivaltaansa kuuluvan hyväksytyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toiminta-alan muuttamista. Toiminta-alan laajentamiseen sovelletaan 11 artiklan 1 kohdassa määrättyjä menettelyjä ja toiminta-alan supistamiseen ja 11 artiklan 2 kohdassa määrättyjä menettelyjä.

4.   Osapuoli voi poikkeuksellisissa olosuhteissa kiistää toisen osapuolen toimivaltaan kuuluvan hyväksytyn vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen teknisen pätevyyden. Tässä tapauksessa sovelletaan 8 artiklaa.

5.   Osapuolten ei tarvitse hyväksyä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen antamia selosteita, todistuksia, lupia ja vaatimustenmukaisuusmerkintöjä sen päivän jälkeen, jona laitoksen hyväksyntä on peruutettu pysyvästi tai väliaikaisesti. Osapuolet hyväksyvät vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ennen sitä päivää antamat selosteet, todistukset, luvat ja vaatimustenmukaisuusmerkinnät, jona laitoksen hyväksyntä on peruutettu pysyvästi, jos vastuussa oleva nimeävä viranomainen ei ole rajoittanut asiakirjojen pätevyyttä tai peruuttanut sen. Osapuoli, jonka toimivallan alaisena vastuussa oleva nimeävä viranomainen toimii, ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti kaikista pätevyyden rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvistä muutoksista.”

.

11.   Tarkistetaan 12 artikla seuraavasti:

i)

Lisätään 2 kohdassa ilmaisu ”kirjallisesti” ilmaisun ”ja antaa” jälkeen.

ii)

Lisätään 2 kohdan jälkeen 2a kohta seuraavasti: ”Kumpikin osapuoli ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle nimeäviä viranomaisiaan ja toimivaltaisia viranomaisiaan koskevista muutoksista.”

2 artikla

Voimaantulo

Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat vaihtaneet diplomaattinootit, joilla ne vahvistavat saattaneensa päätökseen tämän sopimuksen hyväksymiseksi tarvittavat menettelyt.

3 artikla

Kielet

1.   Tämä sopimus on laadittu kahtena alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

2.   Tämä sopimus sekä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta tehty sopimus käännetään mahdollisimman pian maltan, latvian, liettuan, puolan, slovakin, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielelle. Komitealla on valtuudet hyväksyä nämä kielitoisinnot. Hyväksymisen jälkeen nämä kielitoisinnot ovat yhtä todistusvoimaisia kuin 1 kohdassa tarkoitetut.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.


Top