EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0673

2006/673/EY: Komission päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006 , paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille tehdyn päätöksen 2003/43/EY muuttamisesta kipsilevyjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4360) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 77–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 227–229 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 136 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/673/oj

7.10.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 276/77


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä lokakuuta 2006,

paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille tehdyn päätöksen 2003/43/EY muuttamisesta kipsilevyjen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4360)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/673/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2003/43/EY (2) vahvistetaan paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat tietyille rakennustuotteille ja etenkin puupohjaisille levyille.

(2)

Päätöstä 2003/43/EY olisi mukautettava kipsilevyjä koskevan teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(3)

Päätös 2003/43/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/43/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/190/EY (EUVL L 66, 8.3.2006, s. 47).

(2)  EYVL L 13, 18.1.2003, s. 35. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/593/EY (EUVL L 201, 8.8.2003, s. 25).


LIITE

Korvataan päätöksen 2003/43/EY liitteessä oleva taulukko 2 ja huomautus seuraavasti:

”TAULUKKO 2

Kipsilevytuotteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat

Kipsilevy

Levyn nimellis-paksuus (mm)

Kipsiydin

Pintakartongin paino (1)

(g/m2)

Alusta

Luokka (2) (lukuun ottamatta lattianpäällysteitä)

Tiheys (kg/m3)

Paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka

Standardin EN 520 mukainen (lukuun ottamatta rei’itettyjä levyjä)

≥ 6,5 < 9,5

≥ 800

A1

≤ 220

Puupohjainen tuote, jonka tiheys on vähintään 400 kg/m3 tai vähintään luokkaan A2-s1, d0 kuuluva tuote

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

≥ 9,5

≥ 600

≤ 220

Puupohjainen tuote, jonka tiheys on vähintään 400 kg/m3 tai vähintään luokkaan A2-s1, d0 kuuluva tuote tai vähintään luokkaan E-d2 kuuluva eriste, joka on asennettu menetelmän 1 mukaisesti

A2-s1, d0

> 220 ≤ 320

B-s1, d0

Huomautus:   Asennus ja kiinnitys

Kipsilevyt asennetaan ja kiinnitetään käyttäen yhtä seuraavista kolmesta menetelmästä:

 

Menetelmä 1 – Mekaaninen kiinnitys rankarakenteeseen

Kipsilevyt tai (monikerroksisissa järjestelmissä) ainakin uloin levykerros kiinnitetään mekaanisesti metalliseen rankarakenteeseen (koostuu standardin EN 14195 mukaisista komponenteista) tai puiseen rankarakenteeseen (standardien EN 336 ja EN 1995-1-1 mukaisesti).

Kun rankarakenne on yhdensuuntainen, rankojen etäisyys toisistaan saa olla enintään 50 kertaa kipsilevyjen paksuus.

Kun rankarakenne on kahdensuuntainen, rankojen etäisyys molempiin suuntiin saa olla enintään 100 kertaa kipsilevyjen paksuus.

Mekaaniseen kiinnitykseen käytetään ruuveja, niittejä tai nauloja, jotka kiinnitetään kipsilevyjen läpi kuhunkin rankaan tasaisin enintään 300 mm:n välein.

Kipsilevyjen takana voi olla ilmarako tai eriste. Alusta voi olla

a)

puupohjainen tuote, jonka tiheys on vähintään 400 kg/m3, tai vähintään luokkaan A2-s1, d0 kuuluva tuote, kun kyseessä ovat kipsilevyt, joiden nimellispaksuus on vähintään 6,5 mm mutta alle 9,5 mm ja ytimen tiheys vähintään 800 kg/m3, tai

b)

puupohjainen tuote, jonka tiheys on vähintään 400 kg/m3, tai vähintään luokkaan A2-s1, d0 kuuluva tuote, kun kyseessä ovat kipsilevyt, joiden nimellispaksuus on vähintään 9,5 mm ja ytimen tiheys vähintään 600 kg/m3, tai

c)

vähintään luokkaan E-d2 kuuluva eristemateriaali, kun kyseessä ovat kipsilevyt, joiden nimellispaksuus on vähintään 9,5 mm ja ytimen tiheys vähintään 600 kg/m3.

Kaikissa kipsilevyjen saumakohdissa saa olla enintään 4 mm leveä rako. Tämä määräys koskee kaikkia saumakohtia riippumatta siitä, onko saumakohta tuettu suoraan rankarakenteen avulla vai ei, tai siitä, onko saumakohta täytetty saumausmateriaalilla vai ei.

Kohtien a ja b tapauksessa kaikki kipsilevyjen saumakohdat, joita ei ole tuettu suoraan rankarakenteen avulla ja joiden väliin jäävän raon leveys on yli 1 mm, täytetään kokonaan saumausmateriaalilla standardin EN 13963 mukaisesti (muut saumakohdat voidaan jättää täyttämättä).

Kohdan c tapauksessa kipsilevyjen saumakohdat täytetään kokonaan saumausmateriaalilla standardin EN 13963 mukaisesti.

 

Menetelmä 2 – Mekaaninen kiinnitys yhtenäiseen puupohjaiseen alustaan

Kipsilevyt kiinnitetään mekaanisesti yhtenäiseen puupohjaiseen alustaan, jonka tiheys on vähintään 400 kg/m3.

Kipsilevyjen ja alustan välissä ei saa olla onteloa.

Mekaaniseen kiinnitykseen käytetään ruuveja, niittejä tai nauloja. Kiinnikkeiden välinen etäisyys määritellään edellä esitettyä menetelmää 1 koskevissa säännöissä.

Kipsilevyjen saumakohdissa saa olla enintään 4 mm leveä rako, joka voidaan jättää täyttämättä.

 

Menetelmä 3 – Mekaaninen kiinnitys tai liimaaminen yhtenäiseen alustaan (pintalevytysjärjestelmä)

Kipsilevyt kiinnitetään suoraan yhtenäiseen alustaan, jonka paloteknistä käyttäytymistä kuvaava luokka on vähintään A2-s1, d0.

Kipsilevyt voidaan kiinnittää ruuveilla tai nauloilla kipsilevyjen läpi yhtenäiseen alustaan tai ne voidaan liimata alustaan pistemäisesti käyttämällä kipsipohjaista liimaa standardin EN 14496 mukaisesti.

Molemmissa tapauksissa joko ruuvit tai naulat tai liimakohdat sijoitetaan tasaisin enintään 600 mm:n välein pysty- ja vaakasuoraan.

Kaikki kipsilevyjen saumakohdat voidaan jättää täyttämättä.”


(1)  Määritelty standardin EN ISO 536 mukaisesti ja sisältää enintään 5 % orgaanisia lisäaineita.

(2)  Luokat on annettu komission päätöksen 2000/147/EY liitteen taulukossa 1.


Top