EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0188

2006/188/EY: Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2006 , Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä siitä, että niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

OJ L 66, 8.3.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 72–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 270 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 100 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/188/oj

8.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 66/37


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä siitä, että niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

(2006/188/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta Tanskan kuningaskunnan kanssa sopimuksen, jolla neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (2) ja asetuksen (EY) N:o 2725/2000 (3) säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin 13 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti Euroopan yhteisön puolesta 13 päivänä maaliskuuta 2005, edellyttäen että sopimus lopullisesti tehdään.

(3)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa koskevan pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(4)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus, jolla niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 10 artiklassa 2 kohdassa edellytetyn ilmoituksen (4).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. GASTINGER


(1)  Lausunto annettu 13. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1.

(3)  EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1.

(4)  Sopimus tulee voimaan sopimuspuolten ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.


Top

8.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 66/38


Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen

SOPIMUS

niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’, ja

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’Tanska’, jotka

VIITTAAVAT siihen, että Tanska on Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyn, Dublinissa 15 päivänä kesäkuuta 1990 allekirjoitetun yleissopimuksen, jäljempänä ’Dublinin yleissopimus’, sopimuspuoli,

VIITTAAVAT Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen 12 artiklaan,

OTTAVAT HUOMIOON, että Dublinin yleissopimus on korvattu niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 343/2003, jäljempänä ’Dublin II -asetus’,

PANEVAT MERKILLE, että komissio on antanut 2 päivänä syyskuuta 2003 asetuksen (EY) N:o 1560/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä,

OTTAVAT HUOMIOON Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000, jäljempänä ’Eurodac-asetus’, merkityksen. Eurodac-asetukseen ja Dublin II -asetukseen viitataan jäljempänä ilmaisulla ’asetukset’,

PANEVAT MERKILLE, että neuvosto on antanut 28 päivänä helmikuuta 2002 asetuksen (EY) N:o 407/2002 tietyistä säännöistä Eurodac-asetuksen täytäntöönpanemiseksi,

VIITTAAVAT Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyyn, Tanskan asemasta tehtyyn pöytäkirjaan, jäljempänä ’Tanskan asemasta tehty pöytäkirja’, jonka mukaan Dublin II -asetus ja Eurodac-asetus eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa,

HALUAVAT, että asetusten säännöksiä, niihin myöhemmin tehtäviä muutoksia ja niihin liittyviä täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi kansainvälisen oikeuden mukaisesti sovellettava yhteisön ja Tanskan välisiin suhteisiin, koska Tanska on jäsenvaltio, jolla on erityisasema suhteessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osastoon,

KOROSTAVAT, että yhteisön ja Tanskan välillä on tärkeää koordinoida asianmukaisella tavalla sellaisten kansainvälisten sopimusten neuvottelemista ja tekemistä, jotka saattavat vaikuttaa asetusten soveltamisalaan tai muuttaa sitä,

KOROSTAVAT, että Tanskan olisi pyrittävä liittymään sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa yhteisö on sopimuspuolena ja joiden osalta Tanskan osallistuminen on tarpeen asetusten ja tämän sopimuksen johdonmukaisen soveltamisen vuoksi,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella olisi oltava toimivalta varmistaa tämän sopimuksen sekä asetusten säännösten ja tähän sopimukseen kuuluvien yhteisön täytäntöönpanotoimenpiteiden yhdenmukainen soveltaminen ja tulkinta,

VIITTAAVAT Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 68 artiklan 1 kohdassa osoitettuun toimivaltaan ratkaista ennakkoratkaisukysymykset, jotka koskevat yhteisön toimielinten perustamissopimuksen IV osaston nojalla antamien säädösten pätevyyttä ja tulkintaa, ja myös tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa, sekä siihen, että tämä määräys ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla,

KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella olisi samoin edellytyksin oltava toimivalta ratkaista Tanskan tuomioistuinten esittämiä, tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä, ja että Tanskan tuomioistuinten olisi tämän vuoksi voitava esittää asetusten ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteiden tulkintaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä samoin edellytyksin kuin muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet,

VIITTAAVAT määräykseen, jonka mukaan Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot voivat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 68 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua perustamissopimuksen IV osastoon perustuvan, yhteisön toimielinten antaman säädöksen ja myös tämän sopimuksen tulkinnasta, sekä siihen, että tämä määräys ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskassa Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan nojalla,

KATSOVAT, että Tanskalle olisi myönnettävä mahdollisuus pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua tämän sopimuksen tulkintaa koskevista kysymyksistä samoin edellytyksin kuin muut jäsenvaltiot voivat pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua asetuksia ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevista kysymyksistä,

KOROSTAVAT, että Tanskan lain mukaan Tanskan tuomioistuinten olisi tätä sopimusta sekä asetusten säännöksiä ja tähän sopimukseen kuuluvia yhteisön täytäntöönpanotoimenpiteitä tulkitessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöön sisältyvät ennakkoratkaisut, jotka koskevat asetusten säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa koskevia yhteisön toimenpiteitä,

KATSOVAT, että olisi voitava pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseen, niiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräysten nojalla, jotka koskevat tuomioistuimessa käytäviä menettelyjä,

KATSOVAT, että tämä sopimus sitoo jäsenvaltioita Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 7 kohdan nojalla; sen vuoksi on aiheellista, että jos jokin jäsenvaltio ei noudata sopimusta, Tanskan olisi voitava tehdä asiasta kantelu komissiolle, joka toimii perustamissopimuksen valvojana,

KATSOVAT, että Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan nojalla Tanska ei osallistu sellaisten toimenpiteiden aiheuttamien rahoitusvaikutusten kantamiseen, jotka eivät sido Tanskaa ja joita ei sovelleta Tanskassa, hallintomenoja lukuun ottamatta, ja että tämän vuoksi on määritettävä Tanskan osuus Eurodacin keskusyksikön perustamiseen ja käyttöön liittyvistä toimintakustannuksista Eurodac-asetuksen 3 artiklan mukaisesti,

KOROSTAVAT, että Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehdyn sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetussa pöytäkirjassa olisi määrättävä Islannin ja Norjan sekä Tanskan keskinäisistä suhteista siltä osin kuin ne liittyvät Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetusten säännöksiin,

HALUAVAT, että Euroopan yhteisö sekä Islanti ja Norja määrittävät Tanskan suostumuksen perusteella kyseisen pöytäkirjan sisällön samanaikaisesti tämän sopimuksen kanssa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on soveltaa 2 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti yhteisön ja Tanskan väliseen suhteeseen säännöksiä, jotka sisältyvät niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen Tanskaan tai johonkin muuhun jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18 päivänä helmikuuta 2003 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 343/2003 (”Dublin II -asetus”) ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2725/2000 (”Eurodac-asetus”) sekä niiden täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

2.   Sopimuspuolten tavoitteena on, että asetusten säännöksiä ja niiden täytäntöönpanotoimenpiteitä sovelletaan ja tulkitaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

3.   Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan määräykset perustuvat Tanskan asemasta tehtyyn pöytäkirjaan.

2 artikla

Dublin II -asetus ja Eurodac-asetus

1.   Tähän sopimukseen liitetyn ja siihen osana kuuluvan Dublin II -asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka on annettu Dublin II -asetuksen 27 artiklan 2 kohdan nojalla ja jotka Tanska panee tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen annettavien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta täytäntöön tämän sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, sovelletaan yhteisön ja Tanskan välisissä suhteissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

2.   Tähän sopimukseen liitetyn ja siihen osana kuuluvan Eurodac-asetuksen säännöksiä ja sen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka on annettu Eurodac-asetuksen 22 artiklan tai 23 artiklan 2 kohdan nojalla ja jotka Tanska panee tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen annettavien täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta täytäntöön tämän sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, sovelletaan yhteisön ja Tanskan välisissä suhteissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.   Dublin II -asetuksen 29 artiklassa ja Eurodac-asetuksen 27 artiklassa tarkoitetun päivämäärän sijasta sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivämäärää.

3 artikla

Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetuksen muutokset

1.   Tanska ei osallistu Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetuksen muutosten hyväksymiseen eivätkä nämä muutokset sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Kun näitä asetuksia muutetaan, Tanskan on ilmoitettava komissiolle, onko se päättänyt soveltaa muutosten sisältöä vai ei. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kun muutokset annetaan tai 30 päivän kuluessa sen jälkeen.

3.   Jos Tanska päättää panna täytäntöön muutosten sisällön, ilmoituksessa on todettava, voidaanko täytäntöönpanosta päättää hallinnollisesti vai vaatiiko se parlamentin hyväksymisen.

4.   Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpanosta voidaan päättää hallinnollisesti, ilmoituksessa on lisäksi todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetusten muutokset tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

5.   Jos ilmoituksessa todetaan, että täytäntöönpano edellyttää Tanskassa parlamentin hyväksymisen, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Tanskan lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan samana päivänä kuin asetusten muutokset tai kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi;

b)

jos Tanskan lainsäädäntötoimenpiteet eivät ole tulleet voimaan samana päivänä kuin asetusten muutokset, Tanskan on sovellettava muutosten sisältöä väliaikaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista kansallisen lain nojalla;

c)

Tanskan on ilmoitettava komissiolle päivämäärä, jolloin täytäntöönpanoon liittyvät lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan, sekä mahdollista väliaikaista soveltamista varten annetut erityistoimenpiteet.

6.   Tanskan ilmoitus siitä, että muutosten sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa 4 tai 5 kohdan mukaisesti, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Asetusten muutoksia pidetään tällöin muutoksina tähän sopimukseen ja ne katsotaan liitetyiksi tähän sopimukseen.

7.   Siinä tapauksessa, että

a)

Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt olla soveltamatta muutosten sisältöä, tai

b)

Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa, tai

c)

Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet eivät tule voimaan 5 kohdassa asetetun määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos sopimuspuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa tai, c alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, jos Tanskassa annetut lainsäädäntötoimenpiteet tulevat voimaan saman määräajan kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

8.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu Dublin II -asetuksen mukaisesti ennen 7 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

4 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Tanska ei osallistu Dublin II -asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa ja Eurodac-asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komitean lausuntojen antamiseen eikä Eurodac-asetuksen 22 artiklan nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymiseen. Täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka on annettu Dublin II -asetuksen 27 artiklan 2 kohdan tai Eurodac-asetuksen 23 artiklan 2 kohdan nojalla tai Eurodac-asetuksen 22 artiklan nojalla, eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Kun täytäntöönpanotoimenpiteitä annetaan Dublin II -asetuksen 27 artiklan 2 kohdan ja Eurodac-asetuksen 22 artiklan tai 23 artiklan 2 kohdan nojalla, ne annetaan tiedoksi Tanskalle. Tanska ilmoittaa komissiolle, onko se päättänyt panna täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön täytäntöön vai ei. Tämä ilmoitus on annettava heti täytäntöönpanotoimenpiteiden vastaanottamisen jälkeen tai viimeistään 30 päivän kuluessa siitä.

3.   Ilmoituksessa on todettava, että tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tulevat voimaan Tanskassa samana päivänä kuin täytäntöönpanotoimenpiteet tai että ne ovat tulleet voimaan ilmoittamispäivänä, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhempi.

4.   Tanskan ilmoitus siitä, että täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältö on pantu täytäntöön Tanskassa, luo Tanskan ja yhteisön välille kansainvälisen oikeuden mukaisia keskinäisiä velvoitteita. Tämän jälkeen täytäntöönpanotoimenpiteet ovat osa tätä sopimusta.

5.   Siinä tapauksessa, että

a)

Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt olla soveltamatta täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältöä, tai

b)

Tanska ei anna ilmoitusta 2 kohdassa asetetun 30 päivän määräajan kuluessa,

tämän sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän, paitsi jos osapuolet päättävät toisin 90 päivän kuluessa. Sopimuksen voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua mainitun 90 päivän ajanjakson päättymisestä.

6.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu Dublin II -asetuksen mukaisesti ennen 5 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7.   Jos täytäntöönpano edellyttää poikkeuksellisesti parlamentin hyväksyntää Tanskassa, tämä on mainittava 2 kohdan mukaan tehtävässä Tanskan ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 3 artiklan 5–8 kohdan määräyksiä.

5 artikla

Dublin II -asetukseen ja Eurodac-asetukseen vaikuttavat kansainväliset sopimukset

1.   Kansainväliset sopimukset, joihin yhteisö liittyy Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetuksen sääntöjen mukaisesti, eivät sido Tanskaa eikä niitä sovelleta Tanskassa.

2.   Tanska pidättyy liittymästä kansainvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa turvapaikkahakemuksen käsittelyvastuun määrittämisestä ja Eurodac-asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten sormenjälkien vertailua koskevista toimenpiteistä annettuihin asetuksiin, sellaisina kuin ne ovat tähän sopimukseen liitettyinä, tai muuttaa niiden soveltamisalaa, paitsi jos sopimuksiin liittyminen tapahtuu yhteisön suostumuksella ja tämän sopimuksen ja kyseisen kansainvälisen sopimuksen suhde on järjestetty asianmukaisella tavalla.

3.   Kun Tanska neuvottelee kansainvälisistä sopimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asetuksiin, sellaisina kuin ne ovat tähän sopimukseen liitettyinä, tai muuttaa niiden soveltamisalaa, se sovittaa kantansa yhteen yhteisön kanssa ja pidättyy toteuttamasta toimia, jotka saattaisivat vaarantaa yhteisön kannan tavoitteet, kyseisiin neuvotteluihin liittyvän toimivaltansa puitteissa.

6 artikla

Sopimuksen tulkintaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1.   Kun jossakin Tanskan tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa otetaan esille tämän sopimuksen pätevyyttä ja tulkintaa koskeva kysymys, asianomaisen tuomioistuimen on pyydettävä yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan tämä kysymys, jos jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen olisi vastaavassa tilanteessa tehtävä samoin Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetuksen sekä niiden tämän sopimuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden osalta.

2.   Tanskan lain mukaan Tanskan tuomioistuinten on tätä sopimusta tulkitessaan otettava asianmukaisella tavalla huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyvät ennakkoratkaisut, jotka koskevat Dublin II -asetuksen ja Eurodac-asetuksen säännöksiä ja niiden täytäntöönpanoa koskevia yhteisön toimenpiteitä.

3.   Tanska voi, samoin kuin neuvosto, komissio ja mikä tahansa jäsenvaltio, pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua tämän sopimuksen tulkintaa koskevaan kysymykseen. Tällaisen pyynnön perusteella annettua yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisua ei sovelleta jäsenvaltioiden tuomioistuinten antamiin lainvoimaisiin tuomioihin.

4.   Tanska voi esittää yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia asioissa, joissa jonkin jäsenvaltion tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen, joka koskee jotakin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua säännöstä.

5.   Sovelletaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

6.   Jos Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat yhteisöjen tuomioistuimen antamia ennakkoratkaisuja, muutetaan niin, että tämä vaikuttaa Dublin II -asetusta ja Eurodac-asetusta koskeviin ennakkoratkaisuihin, Tanska voi ilmoittaa komissiolle päätöksestään olla soveltamatta näitä muutoksia tämän sopimuksen osalta. Ilmoitus on annettava samaan aikaan kuin muutokset tulevat voimaan tai 60 päivän kuluessa sen jälkeen.

Tässä tapauksessa sopimuksen voimassaolon katsotaan päättyvän. Voimassaolon päättyminen tulee voimaan kolme kuukautta ilmoituksen jälkeen.

7.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu Dublin II -asetuksen mukaisesti ennen 6 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

7 artikla

Sopimuksen noudattamista koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1.   Komissio voi nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Tanskaa vastaan asioissa, jotka koskevat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämistä.

2.   Tanska voi esittää komissiolle kantelun, jos jokin jäsenvaltio ei noudata tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

3.   Sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, jotka koskevat menettelyjä yhteisöjen tuomioistuimessa, sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyä pöytäkirjaa ja tuomioistuimen työjärjestystä.

8 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklassa tarkoitetuilla alueilla Eurodac-asetuksen 26 artiklan ja Dublin II -asetuksen 26 artiklan mukaisesti.

9 artikla

Eurodac-järjestelmän rahoitusosuudet

Eurodac-järjestelmän keskusyksikön perustamiseen ja käyttöön liittyvien hallinnollisten ja toimintakustannusten kattamiseksi Tanska maksaa EU:n yleiseen talousarvioon vuosittain määrän, joka lasketaan tähän tarkoitukseen kohdennettujen talousarviomäärärahojen perusteella sen mukaan, mikä on Tanskan bruttokansantulo suhteessa kaikkien järjestelmän toimintaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun bruttokansantuloon.

Tätä määräystä sovelletaan siitä vuodesta alkaen, jolloin Tanska saa yhteyden keskusyksikköön.

Tanskan osuus keskusyksikön perustamiskustannuksista on kiinteämääräinen summa, joka vastaa sitä määrää, joka Tanskalle on palautettu sen Euroopan unionin yleiseen talousarvioon suorittamasta maksuosuudesta sen vuoksi, että se ei alun perin osallistunut Eurodac-asetukseen.

10 artikla

Sopimuksen voimassaolon päättyminen

1.   Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, jos Tanska ilmoittaa muille jäsenvaltioille, että se ei halua enää käyttää Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan I osan määräyksiä, vrt. pöytäkirjan 7 artikla.

2.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen toiselle sopimuspuolelle antamallaan ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen päivämäärästä.

3.   Tämä ei vaikuta pyyntöihin, jotka on toimitettu ennen 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua sopimuksen voimassaolon päättymistä.

11 artikla

Voimaantulo

1.   Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

12 artikla

Kielitoisintojen todistusvoimaisuus

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.


LIITE

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi

Top