Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0015

2006/15/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 2006 , neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevasta hakemuksesta ( Choucroute d’Alsace ) [SMM] (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5)

OJ L 10, 14.1.2006, p. 70–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/15(1)/oj

14.1.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 10/70


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä tammikuuta 2006,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjaamista koskevasta hakemuksesta (Choucroute d’Alsace) [SMM]

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2006/15/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Choucroute d’Alsace -nimityksen rekisteröintiä koskeva Ranskan hakemus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(2)

Saksa teki väitteen rekisteröintiä vastaan asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Väite koskee mainitun asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen edellytysten noudattamatta jättämistä, sellaisen tuotteen olemassaoloa, joka on ollut laillisesti markkinoilla vähintään viiden vuoden ajan ennen mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä julkaisemista, sekä nimityksen, jolle rekisteröintiä haetaan, yleisluontoisuutta.

(3)

Koska väite voidaan katsoa hyväksyttäväksi asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti, komissio kehotti 12 päivänä marraskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä Ranskaa ja Saksaa sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään mainitun asetuksen 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Koska nämä kaksi jäsenvaltiota eivät ole kuitenkaan päässeet asiassa yksimielisyyteen kolmen kuukauden määräajassa, komission on tehtävä päätös.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 2 artiklassa tarkoitettujen edellytysten noudattamatta jättämisen osalta väitteessä kiistetään, että hapankaalin määrätty laatu johtuisi Alsacen oletetuista erityistekijöistä, kuten ilmastosta ja maaperän ominaisuuksista johtuvasta kaalin kypsyysasteesta, luonnollisesta hapattamismenetelmästä sekä perheiden omistuksessa olevien käsiteollisuusyritysten erityisosaamisesta. Maaperätyypit on kuvailtu rekisteröintihakemuksessa syviksi, hedelmällisiksi ja hyvin ojitetuiksi. Tuotantoalueen puolimannerilmastolle on ominaista kuuma kesä ja myöhäissyksy, jonka aikana aurinkoiset päivät ja viileät yöt vuorottelevat. Näitä yleisiä ilmasto- ja maaperäolosuhteita esiintyy kuitenkin muillakin kaalinviljelyalueilla eivätkä ne ole 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia erityisolosuhteita. Hapattamisen osalta eritelmässä ei mainita seikkoja, joiden perusteella sitä voitaisiin pitää luonnollisena ja yksinomaan Alsacen alueeseen liittyvänä. Hapankaalin määrätty laatu tai sen jokin erityisominaisuus ei siis voi perustua näihin seikkoihin.

(5)

Choucroute d’Alsace -nimityksen maineen osalta rekisteröintihakemuksessa olevat todistavat tekijät viittaavat ensisijaisesti choucroute garnie -hapankaaliin. Kyseiset seikat viittaavat siis valmistettuun ruokalajiin, joka ei kuulu asetuksen (ETY) N:o 2081/92 soveltamisalaan. Raa’an hapankaalin osalta eritelmän ja esitettyjen todisteiden perusteella ei voida vahvistaa hapankaalin erityistä mainetta, joka ei liittyisi hapankaalin maineeseen ruokalajina.

(6)

Näiden seikkojen perusteella nimitys ei täytä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan edellytyksiä. Sen vuoksi ei ole tarpeen tutkia, onko Choucroute d’Alsace -nimitys yleisluonteinen asetuksen (ETY) N:o 2081/92 3 artiklan 1 kohdassa lueteltujen perusteiden mukaisesti.

(7)

Sen vuoksi Choucroute d’Alsace -nimitystä ei pidä kirjata suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetty toimenpide on maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Choucroute d’Alsace -nimitystä ei kirjata asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä tammikuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL C 206, 2.9.2003, s. 2.


Top