Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

Komission asetus (EY) N:o 1949/2005, annettu 28 päivänä marraskuuta 2005 , asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta erityisten siirtojen osalta ja siltä osin kuin korjauksiin liittyviä liiketoimia koskeva kauppa jätetään tilastoinnin ulkopuolelle

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implisiittinen kumoaja 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

29.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 312/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1949/2005,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2005,

asetuksen (EY) N:o 1917/2000 muuttamisesta erityisten siirtojen osalta ja siltä osin kuin korjauksiin liittyviä liiketoimia koskeva kauppa jätetään tilastoinnin ulkopuolelle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön ja sen jäsenvaltioiden tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista tilastoista 22 päivänä toukokuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 4 kohdan ja 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 soveltamissäännöksistä ulkomaankauppatilastojen osalta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1917/2000 (2) määritellään ulkomaankauppatilastoja varten kerättävät tiedot ja luetellaan tavarat ja siirrot, joita tietojen kerääminen ei koske tai jotka edellyttävät erityissäännöksiä menetelmäsyistä.

(2)

Yhteisiä määritelmiä ja käsitteitä olisi sovellettava aina kun se on tarkoituksenmukaista tietoihin, jotka koskevat jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa ja tavarakauppaa kolmansien maiden kanssa. Koska jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 638/2004 (3) tarkistettiin jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen laatimispuitteita, on tullut tarpeelliseksi mukauttaa vastaavasti yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa käymää tavarakauppaa koskevien tilastojen soveltamissääntöjä.

(3)

Kansainvälisten suositusten ja niiden voimassaolevien säännösten mukaan, jotka on annettu jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista, korjattavana olevat tavarat on jätettävä tavarakauppaa koskevien tilastojen ulkopuolelle. Tämän vuoksi on myös tarpeen jättää korjattavana olevat tavarat pois yhteisön tilastoista, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa käytävää tavarakauppaa.

(4)

Jotta varmistettaisiin yhteisön sisäisessä kaupassa olevia erityisiä tavaroita ja kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa olevia tavaroita koskevien tietojen vertailtavuus, on tehtävä mukautuksia teollisuuslaitoksia, aluksia ja ilma-aluksia, alusten elintarvikkeita sekä polttoainetta ja muita tarvikkeita, porrastettuja toimituksia, merellä olevia laitoksia, avaruusaluksia, sähköä, kaasua ja mereltä saatavia tuotteita koskeviin säännöksiin.

(5)

Lisämäärittelyt olisi annettava tavaroille, joita käytetään väliaikaisesti, sen tavan yhdenmukaistamiseksi, jolla nämä tavarat jätetään pois kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevista yhteisön tilastoista.

(6)

Liiketoimen luonteen kuvaamiseen käytettävä koodijärjestelmä olisi linjattava säännöksiin, joita sovelletaan jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevissa tilastoissa.

(7)

Asetus (EY) N:o 1917/2000 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kolmansien maiden kanssa käytävän tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1917/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Perusasetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle toimitettavat ulkomaankauppatilastot eivät kata tavaroita,

jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen sen jälkeen, kun ne on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn,

jotka sisältyvät liitteessä 1 vahvistettujen vapautusten luetteloon.”

2)

Lisätään 15 artiklan 2 kohtaan m alakohta seuraavasti:

”m)

sähköä ja kaasua.”

3)

Korvataan 16 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa yksinkertaista ilmoitusmenettelyä kokonaisia teollisuuslaitoksia koskevan viennin tilastointiin.

3.   Yksinkertaistettua menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan sellaisten kokonaisten teollisuuslaitosten vientiin, joiden kunkin tilastollinen kokonaisarvo on suurempi kuin 3 miljoonaa euroa, jollei ole kysymys uudelleen käyttöön tarkoitetuista kokonaisista teollisuuslaitoksista. Kyseisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle käytetyt perusteet.

Kokonaisen teollisuuslaitoksen tilastollinen arvo saadaan laskemalla yhteen sen komponenttien tilastolliset arvot ja 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tilastolliset arvot.”

4)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

1.   Tässä luvussa komponentit, jotka kuuluvat yhdistetyn nimikkeistön tiettyyn ryhmään, on luokiteltava mainitun nimikkeistön 98 ryhmään sisältyvään alanimikkeeseen, johon vastaavat kokonaiset teollisuuslaitokset kuuluvat.

2.   Kun jäsenvaltiot eivät salli yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn soveltamista kokonaisten teollisuuslaitosten komponenttien tilastointiin 98 ryhmään sisältyviin alanimikkeisiin, tavarat on luokiteltava vastaaviin alanimikkeisiin, jotka sisältyvät yhdistetyn nimikkeistön muihin ryhmiin.”

5)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Kokonaisten teollisuuslaitosten alanimikkeitä koskevat koodinumerot on muodostettava noudattaen seuraavia sääntöjä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti:

a)

Koodin on oltava kahdeksannumeroinen.

b)

Neljän ensimmäisen numeron on oltava 9880.

c)

Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava yhdistetyn nimikkeistön ryhmää, johon komponentin tavarat kuuluvat.

d)

Seitsemännen ja kahdeksannen numeron on oltava 0.”

6)

Poistetaan 19 artiklan 3 kohta.

7)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

’aluksen tai ilma-aluksen omistuksella’ sitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity aluksen tai ilma-aluksen omistajaksi.”

b)

Poistetaan d alakohta.

8)

Korvataan 21 artikla seuraavasti:

”21 artikla

1.   Komissiolle toimitettavien ulkomaankauppatilastojen on katettava seuraavat liiketoimet:

a)

aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto kolmanteen maahan sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tilastot ilmoittavaan jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, kun omistus on merkitty kansalliseen alus- tai ilma-alusrekisteriin; tätä toimea on käsiteltävä tuontina;

b)

aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto tilastot ilmoittavaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä, kun omistus on merkitty kansalliseen alus- tai ilma-alusrekisteriin, kolmanteen maahan sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle; tätä toimea on käsiteltävä vientinä;

c)

aluksen tai ilma-aluksen saapuminen yhteisön tilastoalueelle tai poistuminen yhteisön tilastoalueelta sellaisten toimien vuoksi, joiden tarkoituksena on toimeksiannosta suoritettava jalostus tai jotka tapahtuvat tällaisen jalostuksen jälkeen.

Alakohdassa b tarkoitettu vienti on tilastoitava jäsenvaltiossa, jossa alus on rakennettu, jos alus tai ilma-alus on uusi.

Alakohdassa c tarkoitetun ’jalostamisen’ on katsottava kattavan ainoastaan uuden tai merkittävästi parannellun aluksen tai ilma-aluksen tuottamiseen tähtäävät toimet.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja liiketoimia koskeviin tilastoihin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

koodi, joka vastaa yhdistetyn nimikkeistön alajakoa;

b)

tilastointimenettely;

c)

kumppanimaa, joka on

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien tapauksessa kolmas maa, jossa alus on rakennettu, jos alus tai ilma-alus on uusi; muissa tapauksissa kolmas maa, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka siirtää aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeuden, on sijoittautunut;

1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien tapauksessa kolmas maa, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeus on siirretty, on sijoittautunut.

1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien tapauksessa kolmas maa, josta yhteisön tilastoalueelle saapuvat alukset ja ilma-alukset on lähetetty, ja yhteisön tilastoalueelta poistuvien alusten ja ilma-alusten osalta määrämaa;

d)

paljous tavaroiden lukumääränä ja muina yhdistetyssä nimikkeistössä mahdollisesti vahvistettuina lisäyksikköinä alusten osalta ja paljous nettomassana ja muina lisäyksikköinä ilma-alusten osalta;

e)

tilastollinen arvo, joka tarkoittaa kokonaisen aluksen tai ilma-aluksen oston tai myynnin tapauksessa laskutettavaa kokonaismäärää kuljetus- ja vakuutuskustannukset poisluettuna.

3.   Viitejakso on kuukausi, jona joko omistuksen siirto tapahtuu 1 kohdan a alakohdassa tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien tapauksessa tai jona siirto tapahtuu 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen liiketoimien tapauksessa.”

9)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Kansallisilla viranomaisilla on oltava mahdollisuus tutustua muihin tietolähteisiin kuin asetuksen (EY) N:o 1172/1995 7 artiklassa säädetyt tietolähteet, mukaan luettuna kansallisten alus- ja ilma-alusrekisterien sisältämät tiedot, joita saatetaan tarvita tavaroiden omistuksen siirron yksilöimiseksi.”

10)

Korvataan 24 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

kumppanimaan maakoodi tai yksinkertaistettu maakoodi QS;”

11)

Korvataan 25 artikla seuraavasti:

”25 artikla

Tässä luvussa ’porrastetuilla toimituksilla’ tarkoitetaan kokonaisten tavaroiden komponenttien tuontia tai vientiä kokoamattomana tai purettuna useina lähetyksinä kaupallisista tai kuljetukseen liittyvistä syistä.”

12)

Korvataan 29 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja liiketoimia koskeviin kuukausi-ilmoituksiin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

koodi, joka vastaa yhdistetyn nimikkeistön alajakoa;

b)

kumppanimaan maakoodi tai yksinkertaistettu maakoodi QW;

c)

tilastointimenettely;

d)

paljous nettomassana;

e)

tilastollinen arvo.

Edellä olevassa a alakohdassa on käytettävä seuraavia yksinkertaistettuja koodeja tavaroihin, jotka on tarkoitettu merellä olevan laitoksen hyödyntäjille tai merellä olevan laitoksen moottoreiden, koneiden ja muiden laitteiden käyttämiseen:

9931 24 00: yhdistetyn nimikkeistön 1–24 ryhmään kuuluvat tavarat;

9931 27 00: yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmään kuuluvat tavarat;

9931 99 00: muualla luokitellut tavarat.

Rajoittamatta tullimääräysten soveltamista laitoksista tulevien tai niihin tarkoitettujen tavaroiden osalta b alakohdassa tarkoitetulla ’kumppanimaalla’ on ymmärrettävä maata, johon kyseisen laitoksen kaupallisesta käytöstä vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut.”

13)

Korvataan 31 artikla seuraavasti:

”31 artikla

1.   Komissiolle on toimitettava kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevat tilastot, jotka kattavat seuraavat toimet:

a)

avaruusaluksen saapuminen yhteisön tilastoalueelle tai poistuminen yhteisön tilastoalueelta sellaisten toimien vuoksi, joiden tarkoituksena on toimeksiannosta suoritettava jalostus tai jotka tapahtuvat tällaisen jalostuksen jälkeen;

b)

sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka omistusoikeutta on siirretty kolmanteen maahan sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja jäsenvaltioon sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä;

c)

sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka omistusoikeutta on siirretty jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kolmanteen maahan sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

Edellä olevassa b alakohdassa tarkoitetut toimet on tilastoitava tuontina jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on sijoittautunut.

Edellä olevassa c alakohdassa tarkoitetut toimet on tilastoitava vientinä jäsenvaltiossa, jossa valmis avaruusalus on rakennettu.

Tässä kohdassa tarkoitetun ’jalostamisen’ on katsottava kattavan ainoastaan uuden tai merkittävästi parannellun avaruusaluksen tuottamiseen tähtäävät toimet.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja liiketoimia koskeviin kuukausi-ilmoituksiin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

koodi, joka vastaa yhdistetyn nimikkeistön alajakoa;

b)

kumppanimaan koodi;

c)

tilastointimenettely;

d)

paljous nettomassana ja lisäyksikköinä;

e)

tilastollinen arvo avaruusaluksen vapaasti tehtaalta -arvona siten kuin tämän asetuksen liitteessä III olevissa toimitustapalausekkeissa on määritelty.

Edellä olevassa b alakohdassa tarkoitettu ’kumppanimaa’ on määriteltävä seuraavin perustein:

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta ’kumppanimaalla’ tarkoitetaan kolmatta maata, josta yhteisön tilastoalueelle saapuva avaruusalus on peräisin ja johon yhteisön tilastoalueelta poistuva avaruusalus on määrä toimittaa;

1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta ’kumppanimaalla’ tarkoitetaan maata, jossa valmis avaruusalus on rakennettu;

1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta ’kumppanimaalla’ tarkoitetaan maata, johon luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle avaruusaluksen omistusoikeus on siirretty, on sijoittautunut.

3.   Viitejakso on kuukausi, jona joko siirto tapahtuu 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen toimien tapauksessa tai jona omistusoikeuden siirto tapahtuu 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen toimien tapauksessa.”

14)

Lisätään II osastossa 31 artiklan jälkeen 9 ja 10 luku seuraavasti:

”9 LUKU

Sähkö ja kaasu

31 a artikla

Asetuksen (EY) N:o 1172/95 7 artiklassa säädettyjen tietolähteiden lisäksi kansalliset viranomaiset voivat vaatia, että tilastot ilmoittavaan jäsenvaltioon sijoittautuneet toimijat, jotka omistavat kansallisen sähkön tai kaasun toimitusverkon tai hyödyntävät sitä, antavat suoraan tiedot tilastot ilmoittavan jäsenvaltion ja kolmansien maiden välisten sähkön ja kaasun kauppavirtojen seurantaa varten.

10 LUKU

Mereltä saatavat tuotteet

31 b artikla

1.   Tässä artiklassa ’mereltä saatavilla tuotteilla’ tarkoitetaan kalastustuotteita, mineraaleja, merestä talteen otettuja ja kaikkia muita tuotteita, joita merialukset eivät ole vielä purkaneet.

2.   Komissiolle toimitettavien ulkomaankauppatilastojen on katettava seuraavat liiketoimet:

a)

mereltä saatavien tuotteiden purkaminen tilastot ilmoittavan jäsenvaltion satamissa tai niiden hankinta jäsenvaltiossa rekisteröityihin aluksiin kolmansissa maissa rekisteröidyistä aluksista; näitä liiketoimia on käsiteltävä tuontina;

b)

mereltä saatavien tuotteiden purkaminen kolmannen maan satamissa rekisteröidyistä aluksista tai niiden hankinta kolmannessa maassa rekisteröityihin aluksiin jäsenvaltiossa rekisteröidyistä aluksista; näitä liiketoimia on käsiteltävä vientinä.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja liiketoimia koskeviin kuukausi-ilmoituksiin, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

koodi, joka vastaa yhdistetyn nimikkeistön alajakoa;

b)

kumppanimaan koodi, joka on

tuonnin osalta kolmas maa, jossa mereltä saatavan tuotteen pyytänyt alus on rekisteröity;

viennin osalta kolmas maa, jossa mereltä saatava tuote puretaan aluksesta tai jossa mereltä saatavan tuotteen hankkiva alus on rekisteröity;

c)

tilastointimenettely;

d)

paljous nettomassana;

e)

tilastollinen arvo.

4.   Kansallisilla viranomaisilla on oltava mahdollisuus tutustua muihin tietolähteisiin kuin asetuksen (EY) N:o 1172/95 7 artiklassa säädetyt tietolähteet, mukaan luettuna tiedot kansallisesti rekisteröityjen alusten ilmoittamista mereltä saatavista tuotteista, jotka on purettu aluksesta kolmansissa maissa.”

15)

Korvataan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 118, 25.5.1995, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14.

(3)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1917/2000 liitteet I ja II seuraavasti:

LIITE I

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista tavaroista, joita ei sisällytetä komissiolle (Eurostatille) toimitettaviin kolmansien maiden kanssa käytävää tavarakauppaa koskeviin tilastoihin

Tietojen kerääminen ei koske seuraavia tavaroita:

a)

lailliset maksuvälineet ja arvopaperit;

b)

monetaarinen kulta;

c)

katastrofialueille tarkoitettu hätäapu;

d)

diplomaatti- tai vastaavanlaiseen käyttöön tarkoitetut

1)

tavarat, joihin sovelletaan diplomaattista ja konsulaattista tai vastaavaa koskemattomuutta;

2)

valtion päämiehelle tai hallituksen taikka parlamentin jäsenille tarkoitetut lahjat;

3)

tavarat, joita siirretään keskinäisen hallinnollisen avun perusteella;

e)

edellyttäen, että tavaroihin ei liity liiketapahtumaa:

1)

kunniamerkit, kunnianosoitukset ja palkinnot, ansiomerkit ja -mitalit;

2)

matkustajan mukana kulkevat, ennakolta tai jälkeenpäin lähetettävät matkatavarat, -varusteet ja muut tavarat, mukaan luettuna urheiluvälineet, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen;

3)

morsiusasut, muuttotavarat tai perintötavarat;

4)

ruumisarkut, tuhkauurnat, hautakoristeet ja tavarat, joita käytetään hautojen ja hautamuistomerkkien hoitoon;

5)

painettu mainosaineisto, käyttöohjeet, hinnastot ja muu mainosaineisto;

6)

tavarat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi tai joita ei voida käyttää teollisiin tarkoituksiin;

7)

painolasti;

8)

postimerkit;

9)

kansainvälisissä urheilukilpailuissa käytettävät lääketuotteet;

f)

tuotteet, joita käytetään ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi suoritettavissa poikkeuksellisissa yhteisissä toimissa;

g)

tavarat, joita siirrellään muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa jäsenvaltioiden määrittelemillä raja-alueilla asuvien luonnollisten henkilöiden välillä (rajaliikenne); maataloustuottajien sellaisilta tiloilta saamat tuotteet, jotka sijaitsevat sen tilastoalueen ulkopuolella mutta välittömässä läheisyydessä, jolla maataloustuottajien päätila sijaitsee;

h)

edellyttäen, että kauppa on väliaikaista, kuljetusvälineiden, konttien ja niihin liittyvien kuljetusvälineiden korjaustarkoitukseen tuodut ja viedyt tavarat, joita ei aseteta jalostusmenettelyyn, samoin korjauksessa korvatut osat;

i)

tavarat, jotka viedään tilastoalueen ulkopuolelle sijoitetuille kansallisille asevoimille, ja tuodut tavarat, jotka kansalliset asevoimat ovat vieneet mukanaan tilastoalueen ulkopuolelle, sekä tavarat, jotka jäsenvaltion tilastoalueelle sijoitetut ulkomaiset asevoimat ovat hankkineet tai joista ne ovat luopuneet jäsenvaltion tilastoalueella;

j)

tietovälineet, kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirustukset, ääni- ja videokasetit ja CD-ROM-ohjelmistolevyt, joilla käydään kauppaa tiedon välittämiseksi, kun ne on tuotettu tilauksesta tietylle asiakkaalle tai kun ne eivät ole kaupallisen liiketoimen kohteena, sekä tavarat, joilla täydennetään aikaisempaa toimitusta esimerkiksi päivitystarkoituksessa ja joista tuotteen vastaanottajaa ei laskuteta;

k)

satelliitin kantoraketit;

avaruuteen laukaisemista varten tapahtuvan viennin ja tuonnin yhteydessä,

avaruuteen laukaisun ajankohtana;

l)

korjaamista varten ja korjaamisessa käytetyt tavarat sekä korjauksessa käytetyt varaosat. Korjaus pitää sisällään tavaroiden palauttamisen alkuperäiseen käyttöönsä tai tilaansa. Toimen tavoitteena on pelkästään säilyttää tavara toimintakuntoisena; tämä saattaa edellyttää uusimista tai lisäyksiä, mutta tavaran luonne ei millään lailla muutu;

m)

väliaikaiseen käyttöön tarkoitetut tai väliaikaisessa käytössä olleet tavarat edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1)

jalostusta ei suunnitella eikä suoriteta;

2)

väliaikaisen käytön odotetaan jatkuvan enintään 24 kuukautta.

LIITE II

Luettelo 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista liiketoimista

A

B

1)

Liiketoimet, joihin liittyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto (rahallista tai muuta) vastiketta vastaan (lukuun ottamatta koodien 2, 7 ja 8 kohdalla lueteltuja liiketoimia) (1)  (2)  (3)

1)

Sitova osto-/myyntitapahtuma (2)

2)

Katsottavaksi tai kokeiltavaksi taikka palautusoikeuksin toimitetut tavarat sekä provisiomyynnin sisältämät liiketoimet

3)

Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)

4)

Matkailijoiden henkilökohtaiset ostokset

5)

Rahoitusleasing (myyntivuokraus) (3)

2)

Sellaisten tavaroiden palauttaminen, jotka on jo kirjattu koodilla 1 (4); tavaroiden korvaaminen vastikkeetta (4)

1)

Tavaroiden palauttaminen

2)

Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla

3)

Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. takuun perusteella) toisilla tavaroilla

3)

Liiketoimet (muut kuin tilapäiset), joihin sisältyy omistusoikeuden siirto ilman (rahallista tai muuta) vastiketta

1)

Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain hallinnoimiin tai rahoittamiin avustusohjelmiin liittyvät tavaratoimitukset

2)

Muu valtiollinen apu

3)

Muu apu (yksityishenkilöt tai hallituksista riippumattomat järjestöt)

4)

Muut

4)

Toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen tähtäävät toimet (5) (lukuun ottamatta koodilla 7 kirjattavia toimia)

 (8)

5)

Toimeksiannosta suoritetun jalostuksen jälkeiset toimet (5) (lukuun ottamatta koodilla 7 kirjattavia toimia)

 (8)

6)

Kansallisia tarkoituksia varten koodatut erityiset liiketoimet (6)

 (8)

7)

Toimet, jotka liittyvät yhteisiin puolustushankkeisiin tai muihin yhteisiin valtioiden välisiin valmistusohjelmiin (esim. Airbus)

 (8)

8)

Aineiden ja laitteiden toimittaminen rakentamista tai maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti (7)

 (8)

9)

Muut liiketoimet

 (8)


(1)  Tämä kohta kattaa useimmat vienti- ja tuontitapahtumat, toisin sanoen liiketoimet,

joissa omistusoikeus siirtyy asukkaalta muulle kuin asukkaalle, ja

jotka maksetaan tai on tarkoitettu maksettavaksi rahana tai luontoissuorituksena.

On huomattava, että tämä koskee myös samaan yritykseen tai samaan yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden välisiä siirtoja ja siirtoja keskusjakeluvarastoon tai keskusjakeluvarastosta, ellei näistä siirroista suoriteta mitään maksua tai korvausta (muussa tapauksessa ne kirjataan koodilla 3).

(2)  Mukaan luettuna vastikkeelliset varaosat ja muut korvaamiset.

(3)  Mukaan luettuna rahoitusleasing: leasing-maksuerät lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden koko tai lähes koko arvon. Hallintaoikeuteen liittyvät riskit ja edut siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

(4)  Sellaisten tavaroiden palautus- ja korvauslähetykset, jotka on alunperin kirjattu A-sarakkeessa olevaan 3–9 kohtaan, on kirjattava vastaaviin kohtiin.

(5)  Jalostus kattaa toimet (kuten muuntaminen, rakentaminen, kokoonpano, kunnostus ja entisöinti), joiden tavoitteena on tuottaa uusi tai merkittävästi paranneltu hyödyke. Tuotteen luokitus ei tällöin välttämättä muutu. Omaan lukuun tehtävä jalostus ei kuulu tähän kohtaan, vaan se on kirjattava A-sarakkeen 1 kohtaan. Jalostusta varten tai jalostuksen seurauksena käytetyt tavarat on kirjattava tuontina ja vientinä.

Jalostusta varten tai jalostuksen seurauksena käytetyt tavarat on kirjattava tuontina ja vientinä.

Korjaamista ei kuitenkaan saa kirjata tähän kohtaan. Korjaus pitää sisällään tavaroiden palauttamisen alkuperäiseen käyttöönsä tai tilaansa. Toimen tavoitteena on pelkästään säilyttää tavara toimintakuntoisena; tämä saattaa edellyttää uusimista tai lisäyksiä, mutta tavaran luonne ei millään lailla muutu;

Korjaamista varten ja korjaamisessa käytettyjä tavaroita ei sisällytetä ulkotilastoihin, ks. liitteessä I oleva 1 osa.

(6)  Tähän kohtaan kirjattavat liiketoimet voivat olla esim. liiketoimia, joihin ei liity omistuksen siirtoa, kuten korjaaminen, vuokraus, lainaus, käyttöleasing ja muu tilapäinen käyttö, lukuun ottamatta toimeksiannosta suoritettavaa jalostusta (toimitus tai palautus). Tällä koodilla kirjattuja liiketoimia koskevia tietoja ei toimiteta komissiolle.

(7)  A-sarakkeessa olevaan 8 kohtaan kirjattavat liiketoimet koskevat tavaroita, joita ei laskuteta erikseen vaan joista laaditaan työn koko arvon kattava lasku. Muussa tapauksessa liiketoimet on kirjattava 1 kohtaan.

(8)  Kansallisia tarkoituksia varten laaditut koodinumerot voidaan kerätä B-sarakkeeseen, jos komissiolle toimitetaan ainoastaan A-sarakkeen koodinumerot.


Top