Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1518

Komission asetus (EY) N:o 1518/2005, annettu 19 päivänä syyskuuta 2005, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta asetyyli-isovaleryylitylosiinin ja fluatsuronin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 244, 20.9.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 235–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 261 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1518/oj

20.9.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1518/2005,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2005,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta asetyyli-isovaleryylitylosiinin ja fluatsuronin osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan ja 4 artiklan kolmannen kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkekomitean muotoilemat Euroopan lääkeviraston lausunnot

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikki farmakologisesti vaikuttavat aineet, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä, olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti.

(2)

Asetyyli-isovaleryylitylosiini on lisätty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I sikojen lihaksen, nahan ja rasvan, maksan ja munuaisten osalta. Kyseinen aine on tieteellisten tutkimusten päätökseen saattamista odotettaessa lisäksi sisällytetty kyseisen asetuksen liitteeseen III siipikarjan nahan ja rasvan sekä maksan osalta lukuun ottamatta eläimiä, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi. Kyseiset tutkimukset on nyt saatettu päätökseen, ja asetyyli-isovaleryylitylosiini olisi sen vuoksi lisättävä kyseisen asetuksen liitteeseen I siipikarjan osalta.

(3)

On jätetty hakemus, joka koskee ”fluatsuronin” jäämien enimmäismäärien vahvistamista. Jotta tieteelliset tutkimukset nautaeläinten osalta voitaisiin saattaa loppuun, fluatsuroni olisi lisättävä asetuksen liitteeseen III.

(4)

Asetus (ETY) N:o 2377/90 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY (2) mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä marraskuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1356/2005 (EUVL L 214, 19.8.2005, s. 3).

(2)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).


LIITE

A.   Lisätään seuraava(t) aine(et) liitteeseen I (Luettelo farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämiä varten on vahvistettu enimmäismäärät):

”1.   Anti-infektiiviset aineet

1.2   Antibiootit

1.2.4   Makrolidit

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Asetyyli-isovaleryylitylosiini

Asetyyli-isovaleryylitylosiinin ja 3-O-asetyylitylosiinin summa

Siipikarja (1)

50 μg/kg

Nahka ja rasva

50 μg/kg

Maksa

B.   Lisätään seuraava(t) aine(et) liitteeseen III (Luettelo eläinlääkkeissä käytetyistä farmakologisesti vaikuttavista aineista, joiden jäämiä varten on vahvistettu väliaikaiset enimmäismäärät):

”2.   Antiparasiittiset aineet

2.2   Ulkoloislääkkeet

2.2.5   Asyyliurean johdannaiset

Farmakologisesti vaikuttava(t) aine(et)

Merkkijäämä

Eläinlajit

JEM

Kohdekudos

Fluatsuroni  (2)

Fluatsuroni

Nautaeläimet (3)

200 μg/kg

Lihas

7 000 μg/kg

Rasva

500 μg/kg

Maksa

500 μg/kg

Munuaiset


(1)  Ei eläimille, jotka tuottavat munia elintarvikkeeksi.”

(2)  Väliaikainen jäämän enimmäismäärä voimassa 1. tammikuuta 2007 asti.

(3)  Ei eläimille, jotka tuottavat maitoa elintarvikkeeksi.”


Top