EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1102

Komission asetus (EY) N:o 1102/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi

OJ L 183, 14.7.2005, p. 65–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 404–406 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 264 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1102/oj

14.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/65


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1102/2005,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2658/87 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon GATTiin sidottujen ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1808/95 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1810/2004 (3), muutettiin eräiden asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteissä III, IV ja V lueteltujen tuotteiden yhdistetyn nimikkeistön koodeja. Liitteet olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(2)

Tätä asetusta olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1810/2004 voimaantulopäivästä.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 32/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan liitteessä III järjestysnumeron 09.0107 kohdalla olevat koodit seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodi ”ex 5702 39 90” CN-koodilla ”ex 5702 39 00”;

b)

korvataan CN-koodi ”ex 5702 49 90” CN-koodilla ”ex 5702 49 00” ja kyseisen koodin Taric-alanimike ”10” Taric-alanimikkeellä ”20”;

c)

korvataan CN-koodi ”ex 5703 90 00” CN-koodeilla ”ex 5703 90 10” ja ”ex 5703 90 90”.

2)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

muutetaan järjestysnumeron 09.0106 toisessa sarakkeessa olevat CN-koodit seuraavasti:

i)

korvataan CN-koodi ”6207 91 90” CN-koodilla ”ex 6207 91 00”;

ii)

korvataan CN-koodi ”6208 91 19” CN-koodilla ”ex 6208 91 00”;

iii)

korvataan CN-koodi ”6302 51” CN-koodilla ”6302 51 00”;

iv)

korvataan CN-koodi ”6302 91” CN-koodilla ”6302 91 00”;

v)

korvataan CN-koodit ”6301 20 91” ja ”6301 20 99” CN-koodilla ”6301 20 90”.

b)

muutetaan järjestysnumeron 09.0106 Taricia koskevassa sarakkeessa olevat koodit seuraavasti:

i)

korvataan CN-koodia ”6207 91 90” koskevalla rivillä koodi ”10” koodilla ”91”;

ii)

korvataan CN-koodia ”6208 91 19” koskevalla rivillä koodi ”10” koodilla ”18”;

c)

muutetaan järjestysnumeron 09.0106 kohdalla olevat CN-koodit seuraavasti:

i)

korvataan CN-koodi ”6207 91 90” CN-koodilla ”6207 91 00”;

ii)

korvataan CN-koodi ”6208 91 19” CN-koodilla ”6208 91 00”;

iii)

korvataan CN-koodit ”6301 20 91” ja ”6301 20 99” CN-koodilla ”6301 20 90”.

iv)

korvataan CN-koodit ”6302 51 10” ja ”6302 51 90” CN-koodilla ”6302 51 00”.

v)

korvataan CN-koodit ”6302 91 10” ja ”6302 91 90” CN-koodilla ”6302 91 00”.

3)

Muutetaan liitteessä V olevassa Taric-koodiluettelossa järjestysnumeron 09.0103 CN-koodeja koskevassa sarakkeessa koodit seuraavasti:

a)

korvataan CN-koodit ”5210 11 10” ja ”5210 11 90” CN-koodilla ”5210 11 00”.

b)

korvataan CN-koodit ”5210 21 10” ja ”5210 21 90” CN-koodilla ”5210 21 00”.

c)

korvataan CN-koodit ”5210 31 10” ja ”5210 31 90” CN-koodilla ”5210 31 00”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 545/2004 (EUVL L 87, 25.3.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 327, 30.10.2004, s. 1.


Top