Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Komission asetus (EY) N:o 388/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 246/2003 muuttamisesta

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 388/2005,

annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 246/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevasta vuosien 2004–2006 ohjelmasta 10 päivänä helmikuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 246/2003 (2) säädetään työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevista lisäkysymyksistä.

(2)

On tarpeen saada kattavat ja vertailukelpoiset tiedot työelämästä eläkkeelle siirtymisestä, jotta voidaan seurata, miten on edistytty yhteisön työllisyysstrategian ja avoimen koordinointimenetelmän yhteisiin tavoitteisiin tähtäävissä eläkkeitä koskevissa toimissa; avoimen koordinointimenettelyn käynnisti joulukuussa 2001 Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Aktiivisena ikääntymisen tukeminen ja työssäoloajan pidentäminen ovat ensisijaisia toimintakohteita sekä työllisyysstrategiassa että koordinointimenetelmässä: esimerkiksi neuvoston 22 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymiin työllisyyden suuntaviivoihin (3) kuuluvassa suuntaviiva 5:ssä ”Lisätään työvoiman tarjontaa ja edistetään aktiivisena ikääntymistä”; eläkkeitä käsittelevän prosessin tavoitteessa 5, joka kuuluu Laekenissa 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymään yhteiseen raporttiin tavoitteista ja työskentelymenetelmistä eläkkeiden alalla, sekä riittävää ja kestävää eläketurvaa koskevassa komission ja neuvoston yhteisessä selvityksessä, jonka Brysselissä 20 ja 21 päivänä maaliskuuta 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi.

(3)

Työllisyyden alalla toteutettavista yhteisön edistämistoimista 10 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1145/2002/EY (4) mukaan analysointia, tutkimusta ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevia yhteisön toimia toteutetaan työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana, ja yhtenä näiden toimien tavoitteena on kehittää, seurata ja arvioida Euroopan työllisyysstrategiaa tulevaisuuspainotteisesti.

(4)

On myös tarpeen päivittää asetuksen (EY) N:o 246/2003 liitteessä olevassa 3 jaksossa vahvistettua otoksen määrittelyä, jotta lisäkysymyksiin käytetty otos olisi analysoinnin kannalta mahdollisimman käyttökelpoinen.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vuonna 2006 lisäkysymyksillä kerättävien työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien tietojen yksityiskohtainen luettelo vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 246/2003 liitteessä olevassa 3 jaksossa oleva kohta ”Otos” seuraavasti:

”Otos: Näitä lisäkysymyksiä varten tarvittavan otoksen kohdeikäryhmä koostuu 50–69-vuotiaista henkilöistä. Lisäkysymyksiä varten käytetyn aliotoksen osalta kerätään työvoimatutkimuksen muuttujasarja kokonaisuudessaan. Jos otantayksikkönä on henkilö, tietoja kotitalouden muista jäsenistä ei vaadita.”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2257/2003 (EUVL L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  EUVL L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  EUVL L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  EYVL L 170, 29.6.2002, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).


LIITE

TYÖVOIMATUTKIMUS

Työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittely

1.

Jäsenvaltiot ja alueet, joita lisäkysymykset koskevat: kaikki

2.

Muuttujat koodataan seuraavasti:

Sarakkeessa ”Suodattimet” olevien työvoimatutkimuksen muuttujien numerointi (C11/14, C24 ja C67/70) perustuu komission asetukseen (EY) N:o 1575/2000 (EYVL L 181, 20.7.2000, s. 16).


Sarake

Koodi

Kuvaus

Suodattimet

240

 

Henkilö vähensi työaikaansa siirtyäkseen myöhemmin kokonaan eläkkeelle

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä, ja kyseessä on asteittaista eläkkeelle siirtymistä koskeva järjestely/osa-aikaeläke

2

Kyllä, mutta kyseessä ei ole asteittaista eläkkeelle siirtymistä koskeva järjestely/osa-aikaeläke

3

Ei, mutta aikoo tehdä niin seuraavien 5 vuoden kuluessa

4

Ei, eikä aio tehdä niin seuraavien 5 vuoden kuluessa/Ei

5

Ei, eivätkä suunnitelmat seuraaviksi 5 vuodeksi ole selvillä/suunnitelmat eivät ole relevantteja

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

241/242

 

Ikä, jolloin on tarkoitus kokonaan lopettaa työnteko palkkaa tai muuta etuutta vastaan

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

50–93

2-numeroinen luku

94

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa ennen 60 vuoden ikää

95

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa 60–64 vuoden iässä

96

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, mutta joka tapauksessa aikaisintaan 65 vuoden iässä tai suunnitelmissa on työskennellä mahdollisimman pitkään

97

Tarkkaa ikää ei ole kaavailtu, eikä siitä ole mitään käsitystä

98

On jo kokonaan lopettanut työnteon palkkaa tai muuta etuutta vastaan

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

243

 

Pääasiallinen työmarkkina-asema välittömästi viimeisimmän työsuhteen tai yritystoiminnan lopettamisen jälkeen

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49

1

Työtön

2

Eläkkeellä tai varhaiseläkkeellä

3

Pitkäaikaisesti sairas tai työkyvytön

4

Muu

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

244

 

Tärkein syy eläkkeelle tai varhaiseläkkeelle siirtymiseen

C243 = 2

1

Työpaikan menettäminen

2

Saavutti pakollisen eläkeiän

3

Oma terveys tai työkyvyttömyys

4

Hoitovelvollisuudet

5

Työhön liittyvät ongelmat

6

Eläkkeelle siirtymisestä oli taloudellista etua

7

Halusi lopettaa työnteon muista kuin edellä mainituista syistä

8

Muu

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

245

 

Jos työaikajärjestelyt olisivat olleet/olisivat joustavampia, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

246

 

Jos tarjolla olisi ollut/olisi enemmän mahdollisuuksia ammattitaidon päivittämiseen, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

247

 

Jos työterveys ja/tai -turvallisuus olisi otettu/otettaisiin työpaikalla paremmin huomioon, henkilö olisi pysynyt/pysyisi pidempään työssä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

1

Kyllä

2

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

248/249

 

Ikä, jolloin henkilö alkoi saada henkilökohtaista vanhuuseläkettä

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

 

2-numeroinen luku

97

Henkilö ei saa henkilökohtaista vanhuuseläkettä, vaikka hän olisi oikeutettu siihen

98

Henkilöllä ei ole vielä oikeutta saada henkilökohtaista vanhuuseläkettä

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

250

 

Saa henkilökohtaista eläkettä tai etuutta, kuten työkyvyttömyyseläkettä, sairaseläkettä tai varhaiseläkettä (lukuun ottamatta vanhuuseläkettä ja työttömyysetuuksia)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49

1

Kyllä, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaseläkettä

2

Kyllä, varhaiseläkettä

3

Kyllä, muuta yksilöllistä etuutta, joka ei kuulu edellä lueteltuihin ryhmiin

4

Kyllä, etuutta, joka on yhdistelmä koodeista 1, 2 tai 3

5

Ei

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

251

 

Tärkein taloudellinen kannustin työssä pysymiseen

Kaikki 50–69-vuotiaat ja C24 = 1, 2 ja C248/249 < 98

1

Suurempien eläkeoikeuksien hankkiminen tulevaisuudessa

2

Riittävien tulojen hankinta kotitaloudelle tällä hetkellä

3

Ei taloudellisia kannustimia

9

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

252/253

 

Niiden vuosien lukumäärä, joina henkilö on tehnyt työtä palkkaa tai muuta etuutta vastaan (työelämän aikana)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

 

2-numeroinen luku

99

Ei sovellu (suodattimien ulkopuolella)

Tyhjä

Ei vastausta

254/259

 

Painokerroin työvoimatutkimuksen vuoden 2006 lisäkysymyksille (valinnainen)

Kaikki 50–69-vuotiaat ja ((C24 = 3, 5 ja (C67/70 – C11/14) > 49) tai (C24 = 1, 2))

0000–9999

Sarakkeet 254–257 sisältävät kokonaislukuja

00–99

Sarakkeet 258–259 sisältävät kymmenyksiä


Top