Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0214

Komission asetus (EY) N:o 214/2005, annettu 9 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurannasta vuohissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 37, 10.2.2005, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 136–139 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 221 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 137 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/214/oj

10.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 37/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 214/2005,

annettu 9 päivänä helmikuuta 2005,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurannasta vuohissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 annetaan vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seurantaa koskevat säännöt.

(2)

Yhteisön TSE-vertailulaboratorion puheenjohdolla toimiva pienmärehtijöiden TSE:itä käsittelevä asiantuntijaryhmä vahvisti 28 päivänä tammikuuta 2005, että naudan spongiformista enkefalopatiaa (BSE) oli löydetty Ranskassa teurastetusta vuohesta. Kyseessä on ensimmäinen BSE-tapaus luonnonoloissa eläneessä pienmärehtijässä.

(3)

Aiempi tieteellinen ohjauskomitea hyväksyi kokouksessaan 4–5 päivänä huhtikuuta 2002 lausunnon pienmärehtijöistä peräisin olevan aineksen turvallisesta hankinnasta olettaen, että BSE:n esiintyminen pienmärehtijöissä on todennäköistä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) biologisia vaaroja käsittelevä tiedelautakunta vahvisti 26 päivänä marraskuuta 2003 pidetyssä kokouksessa hyväksymässään lausunnossa tieteellisen ohjauskomitean lausunnossa esitetyn lausuman eräiden pienmärehtijöistä saatavien tuotteiden turvallisuudesta TSE:iden suhteen. 28 päivänä tammikuuta 2005 antamassaan lausunnossa edellä mainittu EFSAn lautakunta tähdentää lisäksi, että kyseisen Ranskassa todetun yksittäisen BSE-tartuntatapauksen merkitys on vielä arvioitava. Tämän vuoksi on oleellista, että saadaan tuloksia vuohiin kohdistettavasta tehostetusta TSE-seurannasta.

(4)

Tieteellisen ohjauskomitean ja EFSAn lausuntojen ja lausumien mukaisesti vuohien seurantaa tulisi laajentaa yhteisön hävittämisohjelmien parantamiseksi. Lisäksi kyseiset ohjelmat kohottavat kuluttajansuojan tasoa, joskin vuohista saatavien tuotteiden turvallinen hankinta on varmistettu muilla voimassa olevilla toimenpiteillä ja erityisesti erikseen määritellyn riskiaineksen poistamista koskevilla asetuksen (EY) N:o 999/2001 säännöksillä.

(5)

Laajennetun seurannan tulisi perustua suositukseen siitä, että yhteisön vertailulaboratorio laatii tilastollisesti pätevän selvityksen, jonka avulla määritellään mahdollisimman pikaisesti BSE:n levinneisyys vuohiin ja parannetaan tietämystä maantieteellisestä ja laumakohtaisesta jakaumasta. Selvitys tulisi laatia kaikista jäsenvaltioista ja erityisen seikkaperäisesti niistä, joissa BSE:tä on esiintynyt.

(6)

Asetus (EY) N:o 999/2001 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7)

Kun otetaan huomioon, miten tärkeää on varmistaa mahdollisimman korkea kuluttajansuojataso ja arvioida BSE:n levinneisyys vuohiin, tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan viipymättä.

(8)

Vuohia koskeva seurantaohjelma tulisi tarkistaa viimeistään sitten, kun tehokasta seurantaa on suoritettu kuusi kuukautta ja EFSA on antanut lausuntonsa vuohenlihaan ja siitä peräisin oleviin lihatuotteisiin liittyvän jäännösriskin määrällisestä arvioinnista.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 36/2005 (EUVL L 10, 13.1.2005, s. 9).


LIITE

Korvataan liitteessä III olevan A luvun II osan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Ihmisravinnoksi teurastettujen lampaiden ja vuohien seuranta

a)

Lampaat

Jäsenvaltioiden, joissa uuhien ja astutettujen uuhikaritsoiden populaatio ylittää 750 000 eläintä, on testattava vuosittain vähintään 10 000:n ihmisravinnoksi teurastetun lampaan otos 4 kohdassa annettujen näytteenottosääntöjen mukaisesti (1).

b)

Vuohet

Jäsenvaltioiden on testattava terveinä teurastetut vuohet 4 kohdassa annettujen näytteenottosääntöjen mukaisesti ja taulukossa A vahvistettuja vähimmäisotoksia noudattaen.

Jos jäsenvaltiolla on vaikeuksia kerätä riittävästi terveinä teurastettuja vuohia jäsenvaltiolle määrätyn vähimmäisotoksen saavuttamiseksi, se voi korvata enintään 50 % sille määrätystä vähimmäisotoksesta testaamalla yli 18 kuukauden ikäisiä kuolleita vuohia suhteessa yksi yhteen ja 3 kohdassa vahvistetun vähimmäisotoksen lisäksi.

Taulukko A

Jäsenvaltio

Terveinä teurastettujen vuohien vähimmäisotos (2)

Espanja

125 500

Ranska

93 000

Italia

60 000

Kreikka

20 000

Kypros

5 000

Itävalta

5 000

Muut jäsenvaltiot

kaikki

3.   Muusta syystä kuin ihmisravinnoksi teurastettujen lampaiden ja vuohien seuranta

Jäsenvaltioiden on testattava 4 kohdassa annettujen näytteenottosääntöjen mukaisesti sekä taulukoissa B ja C vahvistettuja vähimmäisotoksia noudattaen kuolleet tai teurastetut lampaat ja vuohet, joita ei kuitenkaan ole teurastettu

taudin hävittämiskampanjan yhteydessä, tai

ihmisravinnoksi.

Taulukko B

Uuhien ja astutettujen uuhikaritsojen populaatio jäsenvaltiossa

Kuolleiden lampaiden vähimmäisotos (3)

> 750 000

10 000

100 000–750 000

1 500

40 000–100 000

500

< 40 000

100


Taulukko C

Jo poikineiden vuohien ja pariutuneiden vuohien populaatio jäsenvaltiossa

Kuolleiden vuohien vähimmäisotos (4)

> 750 000

10 000

250 000–750 000

3 000

40 000–250 000

1 000

< 40 000

100 % 200 eläimeen saakka”


(1)  Otoksen vähimmäiskoko on laskettu 0,03 prosentin esiintyvyyden havaitsemiseksi teurastetuista eläimistä 95 prosentin varmuudella.

(2)  Otosten vähimmäiskoot on määritelty siten, että niissä otetaan huomioon terveinä teurastettujen vuohien lukumäärä ja BSE:n levinneisyys kussakin jäsenvaltiossa, ja siten, että tavoitteet on myös mahdollista saavuttaa. Yli 60 000 eläimen vähimmäisotos mahdollistaa 0,0017 prosentin esiintyvyyden havaitsemisen 95 prosentin varmuudella.

(3)  Otosten vähimmäiskoot on määritelty siten, että niissä otetaan huomioon lammaspopulaatioiden koko yksittäisissä jäsenvaltioissa ja että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 10 000:n, 1 500:n, 500:n ja 100:n eläimen vähimmäisotokset mahdollistavat järjestyksessä 0,03 prosentin, 0,2 prosentin, 0,6 prosentin ja 3 prosentin esiintyvyyden havaitsemisen 95 prosentin varmuudella.

(4)  Otosten vähimmäiskoot on määritelty siten, että niissä otetaan huomioon vuohipopulaatioiden koko yksittäisissä jäsenvaltioissa ja että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 10 000:n, 3 000:n, 1 000:n ja 200:n eläimen vähimmäisotokset mahdollistavat järjestyksessä 0,03 prosentin, 0,1 prosentin, 0,3 prosentin ja 1,5 prosentin esiintyvyyden havaitsemisen 95 prosentin varmuudella.


Top