Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0173

Neuvoston asetus (EY) N:o 173/2005, annettu 24 päivänä tammikuuta 2005, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/1999 muuttamisesta Peace-ohjelman jatkamisen ja uusien maksumäärärahojen myöntämisen osalta

OJ L 29, 2.2.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implisiittinen kumoaja 32006R1083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/173/oj

2.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 173/2005,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2005,

rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/1999 muuttamisesta Peace-ohjelman jatkamisen ja uusien maksumäärärahojen myöntämisen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

kuultuaan alueiden komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (3) 7 artiklan 4 kohdassa otetaan tavoitteen 1 osana käyttöön Pohjois-Irlantia ja Irlannin raja-alueita koskeva ohjelma, jolla pyritään tukemaan Pohjois-Irlannin rauhanprosessia aluksi neljän vuoden ajan vuodesta 2000 vuoteen 2004.

(2)

Brysselissä 17 ja 18 päivänä kesäkuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota tutkimaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa Peace-ohjelman ja Irlannin kansainvälisen rahaston mukaiset toimenpiteet vuonna 2006 päättyvien muiden rakennerahasto-ohjelmien kanssa sekä tarkastelemaan tämän rahoitusvaikutuksia.

(3)

Pohjois-Irlannin rauhanprosessin vahvistaminen, johon Peace-ohjelmalla on tähän asti ollut erityinen ja tärkeä vaikutuksensa, edellyttää yhteisön näille alueille myöntämän rahoitustuen säilyttämistä ja Peace-ohjelman jatkamista kahdella lisävuodella.

(4)

Tästä syystä asetus (EY) N:o 1260/1999 olisi muutettava vastaavasti, jotta Peace-ohjelman voimassaoloa voidaan jatkaa kahdella vuodella niin, että se päättyy samaan aikaan kuin rakennerahastojen ohjelmakausi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1260/1999 seuraavasti:

1)

Korvataan 7 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.   Tavoitteen 1 mukaisesti käynnistetään vuosiksi 2000–2006 Pohjois-Irlannin rauhanprosessin Peace-ohjelma Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja-alueiden hyväksi.”

2)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BODEN


(1)  Puoltava lausunto annettu 11. tammikuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 16. joulukuuta 2004 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1105/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 3).


LIITE

”LIITE I

RAKENNERAHASTOT

Maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakautuminen vuosina 2000–2006

(7 artiklan 1 kohta)

(milj. euroa vuoden 1999 hintoina)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”


Top