EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0051

Komission direktiivi 2005/51/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY liitteen XX ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY liitteen VIII muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 257, 1.10.2005, p. 127–128 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M , 18.10.2006, p. 491–492 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 131 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Kumoaja 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/51/oj

1.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/127


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/51/EY,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2005,

julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY liitteen XX ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY liitteen VIII muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 70 artiklan b alakohdan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) ja erityisesti sen 79 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/17/EY liitteessä XX vahvistetaan, että hankintayksikköjen on lähetettävä mainitun direktiivin 41, 42, 43 ja 63 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon neuvoston direktiivin 93/36/ETY liitteen IV, neuvoston direktiivin 93/37/ETY liitteiden IV, V ja VI, neuvoston direktiivin 92/50/ETY liitteiden III ja IV, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 97/52/EY, sekä neuvoston direktiivin 93/38/ETY liitteiden XII–XV, XVII ja XVIII, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/4/EY, muuttamiseksi (Vakiolomakkeiden käyttöä hankintailmoituksissa koskeva direktiivi) 13 päivänä syyskuuta 2001 annetussa komission direktiivissä 2001/78/EY (3) vaaditussa muodossa. Direktiivin 2004/18/EY liitteessä VIII puolestaan vahvistetaan, että hankintaviranomaisten on lähetettävä mainitun direktiivin 35, 58, 64 ja 69 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon direktiivissä 2001/78/EY edellytetyssä muodossa.

(2)

Direktiivissä 2001/78/EY vahvistetuissa vakiolomakkeissa ei ole täysin otettu huomioon direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY edellytettyjä tietoja, joten uudet vakiolomakkeet olisi vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteinä. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY liitteessä XX ja direktiivin 2004/18/EY liitteessä VIII oleva viittaus direktiiviin 2001/78/EY ei ole enää voimassa.

(3)

Direktiivejä 2004/17/EY ja 2004/18/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2004/17/EY liitteessä XX olevan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Hankintayksikköjen on lähetettävä 41, 42, 43 ja 63 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon siinä muodossa, joka vahvistetaan 68 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetuissa komission täytäntöönpanotoimenpiteissä.”

2 artikla

Korvataan direktiivin 2004/18/EY liitteessä VIII olevan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”Hankintaviranomaisten on lähetettävä 35, 58, 64 ja 69 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistoon siinä muodossa, joka vahvistetaan 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetuissa komission täytäntöönpanotoimenpiteissä.”

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2005.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1874/2004 (EUVL L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1874/2004.

(3)  EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1.


Top